INSTITUTI ALBANOLOGJIK - PRISHTINË

VEPRIMTARIA SHKENCORE

0
Veprimtaria kërkimore-shkencore e Institutit realizohet përmes projekteve shkencore, punëve hulumtuese në terren, hulumtimeve në arkiva, organizimit të tubimeve shkencore dhe nëpërmjet të veprimtarisë botuese. Projektet...