Datë: 25.10.2022 Konkurs-Një bashkëpunëtor shkencor (rizgjedhje – avancim)

INSTITUTI ALBANOLOGJIK I PRISHTINËS, shpall

K O N K U R S

RIZGJEDHJE-AVANCIM TË PUNONJËSVE SHKENCORË

I. DEGA E ETNOLOGJISË

 • Një bashkëpunëtor shkencor (rizgjedhje – avancim)
  PËRSHKRIMI I PUNËVE:
  Bashkëpunëtori shkencor – studion problemet e ndryshme nga disiplina shkencore përkatëse, punon
  në mënyrë të pavarur në hulumtimet shkencore lidhur me temën, përgatit botime materialesh e
  botime të tjera shkencore nga fushëveprimtaria e vet, duke nxjerrë materiale nga fondi i Institutit
  Albanologjik, nga publikimet dhe arkivat, nga literatura artistike dhe shkencore, bën klasifikimin,
  seleksionimin, redaktimin, aparaturën shkencore dhe shkruan parathëniet e blejve, punon rreth
  perfeksionimit në degën përkatëse, merr pjesë në hartimin e metodës dhe të instrumenteve
  përkatëse të hulumtimit në terren, individualisht apo në ekspedita, u ndihmon bashkëpunëtorëve
  profesionalë dhe asistentëve në punën e tyre përkatëse.
  KUSHTET: Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, kandidatët duhet t’i plotësojnë
  edhe kushtet e veçanta të përcaktuara me Ligjin e Veprimtarisë Kërkimore-Shkencore, nr.04/L-
  135, si dhe me Statutin e Institutit:
 • të kenë shkallën e doktorit të shkencave nga fusha e Etnologjisë;
 • të kenë të botuar nga institucionet shkencore së paku një vepër shkencore – studim
  monografik;
  të arrijnë kuotën prej së paku 100 pikë të punimeve shkencore të botuara në revista dhe në
  publikime shkencore të institucioneve shkencore në vend dhe jashtë, sipas UA të MASHT-it,
  nr. 20/2006, si dhe akteve të tjera ligjore në fuqi.
 • të njohë një gjuhë të huaj.
  Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim:
 1. Kandidatët që konkurrojnë për rizgjedhje ose avancim në titujt bashkëpunëtor shkencor
  duhet të dorëzojnë:
 • biografinë edhe bibliografinë (me kopjet e punimeve të botuara), sidomos të atyre pas
  zgjedhjes së fundit;
 • Diplomën origjinale ose të noterizuar të gradës shkencore doktor i shkencave nga fusha e
  etnologjisë;
 • Nëse kandidati ka mbrojtur doktoratën jashtë vendit, diploma të jetë e nostrifikuar nga
  MASHT-i;
 • Dëshminë nga gjykata kompetente që nuk është nën hetime, (për kandidatët që konkurrojnë
  për herë të parë);
 • Certifikatën mbi njohjen e gjuhës së huaj, të lëshuar nga institucioni i akredituar për gjuhë të
  huaja, (për kandidatët që konkurrojnë për herë të parë).

Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes 25.10.2022, përkatësisht deri më 08.11.2022.
Kërkesat me dokumentacionin përkatës dorëzohen drejtpërdrejt në Institut ose nëpërmjet postës në
adresën: Instituti Albanologjik i Prishtinës. Rr. “Eqrem Çabej”, p.n., Prishtinë. Kërkesat e kandidatëve
që nuk i plotësojnë kushtet sipas konkursit, nuk do të merren në shqyrtim.