Prof. ass. dr. Naim Berisha

Prof. ass. dr. Naim Berisha

Lindi në fshatin Madanaj të Gjakovës, më 1981. Shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu në vendlindje dhe në Gjakovë, ndërsa studimet universitare dhe të nivelit master në Prishtinë, në Fakultetin e Filologjisë, në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. Në vitin 2016, në Qendrën e Studimeve Albanologjike, në Institutin e Gjuhësisë dhe Letërsisë (ASA), mbrojti disertacionin e doktoratës me titull Vëzhgime në leksikun dialektor të Rrafshit të Dukagjinit.

Nga viti 2008 punon në Institutin Albanologjik të Prishtinës, në Degën e Gjuhësisë. Ka qenë i angazhuar si asistent dhe ligjërues në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës dhe në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prizrenit. Fushat e tij të studimit janë: leksikologjia, leksikografia, kultura e gjuhës etj.

Ka marrë pjesë në aktivitete të rëndësishme shkencore e arsimore brenda dhe jashtë vendit, të organizuara në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Bullgari, Suedi, Danimarkë etj., si dhe ka botuar punime në revista të ndryshme shkencore. Veprimtaria e tij shkencore numëron  mbi 45 njësi bibliografike – studime, trajtesa, artikuj, recensione etj.

Është autor i këtyre veprave:

Vëzhgime leksiko-frazeologjike në të folmet e Rrafshit te Dukagjinit (2017),

E folmja e Gjakovës(fonetika dhe morfologjia) (2020).

Aktualisht punon në Institutin Albanologjik të Prishtinës, ka thirrjen akademike të bashkëpunëtorit shkencor (prof. as. dr.), është shef i Degës së Gjuhësisë, anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit Albanologjik, anëtar i redaksisë në revistën Gjurmime albanologjike, anëtar i Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe nga ana e ASHAK-ut, anëtar i Këshillit Kombëtar Shkencor i projektit Gjuha shqipe dhe kompjuteri.

E-mail: naimberisha40@hotmail.com