Dr. Memli Sh. Krasniqi

Biobibliografia

Emri dhe Mbiemri :        Memli Shaip Krasniqi

Adresa elektronike:        memlikr@hotmail.com

WEB FAQE:                     www.memli-historian.com

Telefonat:                       049174219

Data dhe vendi i lindjes:

12.06.1968, në Gjilan, Republika e Kosovës

Edukimi arsimor:            

Shkolla Fillore “J.B.Tito” Prishtinë 1983.

Shkolla e Mesme e Mjekësisë Prishtinë 1987.

Shkollimi universitar:      

1992-1995  Universiteti i Prishtinës/Fakulteti    Filozofik-Drejtimi  Histori

Studimet pasuniversitare:

2005-2007 Universiteti i Prishtinës /Fakulteti   

                                          Filozofik-Drejtimi  Histori.

Teza e studimeve Master (2008):  

Shoqëria Biblike dhe Shqiptarët 1881-1912

e mbrojtur më 07/03/2008 , Universiteti  i Prishtinës/ Fakulteti

                                          Filozofik-Drejtimi  Histori.

Studimet e doktoraturës (2009-2012):

Universiteti “Kiril – Metodi“ të Shkupit (Republika e Maqedonisë), në Fakultetin Filozofik-Instituti i Historisë.

Teza e Doktoraturës (2012):   

Rilindja Kombëtare Shqiptare,Shoqëria Biblike    

Britanike për të Huajt dhe Bektashizmi 1814-1897

Gjuhët:                        Angleze, Serbe

Punësimi :              Instituti Albanologjik (1995-në vazhdim)

 • Shef i degës së Historisë në Institutin Albanologjik.

 Titujt shkencorë:

                                –Asistent i Historisë (1995/1999)

                                –Prof.as.dr. (2010)

                                –Prof.asoc.dr. (2018-në vazhdim)

Fusha dhe periudha

e specializimit shkencor:    

Historia e kulturës dhe religjionit të popullit shqiptar (shek.XVII-XVIII); Historia e Ballkanit nën Perandorinë Osmane (shek.XVII-XVIII) dhe historia e diplomacisë së kësaj periudhe; Historia e Rilindjes Kombëtare Shqiptare.

Interesimi shkencor plotësues:

-Historia Gojore  dhe historia politike (për periudhën pas Luftës së Dytë Botërore  –  1974).

– Metodologjia e shkrimit të historisë.

Bibliografia

Libra të botuara:

Shoqëria Biblike Britanike për të Huajt dhe Bektashizmi 1814-1897, Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2013.

Shqiptarët në shtypin britanik (1774-1856), Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2017.

-Memli Krasniqi & Armend Mehmeti, Dokumente të Shoqërisë Biblike Britanike dhe për të Huajt (1816-1912), Prishtinë:Instituti Albanologjik, ISBN 978-9951-24-020-8, 2016.

– Memli Krasniqi, H.Matoshi, N.Ahmeti, L.Dushku, S. Boci, Sh.Avdiu, Kujtesa Kolektive: Dëshmi dhe Ngjarje(1944-1966), Prishtinë : Instituti Albanologjik, ISBN 978-9951-24-022-2, 2016.

-Bashkautorë për Kosovën (Memli Krasniqi & Armend Mehmeti) në botimin:

-“Islamic Leadership in the European Lands of the former Ottoman and Russian Empire (Legacy, Challenges and Change)”, Edited by Egdūnas Račius and Antonina Zhelyazkova, Contributors are: Memli Krasniqi, Armend Ahmeti, Ayder Bulatov, Olsi Jazexhi,etc., Center for Europian Islamic Thought, Edinburgh University Press, 2017.

– Bashkautorë Memli Krasniqi & Armend Mehmeti “ Bektashi Cultural Heritage and Albanians”, në librin: Balkans in the Turkish History, Istanbul: Sakarya University, 381, 2013.

– Bashkautorë {dr. sc. Slobodan Bjelica, redovni profesor (Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu), dr. sc. Petar Dragišić, viši naučni saradnik (Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd), dr. sc. Memli Sh. Krasniqi, viši naučni saradnik (Albanološki institut, Priština), dr. sc. Dragan M. Markovina, povjesničar, politički pisac i političar (Mostar – Split)  , dr. sc. Božo Repe, redovni profesor (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani), dr. sc. Irena Stefoska (Institut za nacionalnu istoriju, Skopje), dr. sc. Petar Todorov, doc. (Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“, Skopje), dr. sc. Radenko Šćekić, viši naučni saradnik (Istorijski institut, Univerzitet Crne Gore, Podgovirca), i dr. sc. Drago Roksandić, professor emeritus (Sveučilište u Zagrebu)}

në projektin “Jugosllavia 80-ih (pjesën për Kosovën 1980-90)

Artikuj dhe studime:

-Popullsia Shqiptare e Kosovës në shekullin XIV-XV,”Shkëndija”,Prishtinë dhjetor 1995

-Një pamflet që arrin gjer te kufijtë e banalitetit,”Zëri”,Prishtinë 26 dhjetor 2005

    -Mbi disa pikëpamje të reja (të vjetra) të Akademik Dobrica Qosiqit,”KOSOVA” nr:27,Prishtinë, 2005 

-Zhvillimi Historik i Përfaqësive Diplomatike,”Kosova” nr.28,Prishtinë,  2006.

-Kontributi i Shoqërisë Biblike për Arsimin Shqip në fund të shekullit 

  XIX dhe fillim të shekullit XX ,”Kosova” nr.29/30,Prishtinë, 2008.

-Marrëdhëniet Shqiptaro-Greke,”Kosova”,nr.31/32,Prishtinë, 2009.

-Mitrovica e viteve të Lidhjes së Pejës në raportet e Konsullatës Serbe te

Prishtinës, “Gjurmime Albanologjike”( Seria e Shkencave Historike ) nr.38-2008,Prishtinë, 2009.

-Nathalie Clayer”Në fillimet e nacionalizmit shqiptar(Lindja e një kombi me shumicë myslimane në Evropë)”Shtëpia Botuese”Përpjekja”,Tiranë 2009,në”Studime Historike”-Tiranë, 2012.

    -Bektashi Cultural Heritage and Albanians,”Istoriskoto Nasledstvo,Perspektiva ili Hendikep”,Shkup, 2011.

    -Shtegtimet dhe ngulimet e Shqiptarëve në Greqi,”Bota Sot”,Prishtinë 28 gusht 2005

-Shqiptarët dhe globalizmi në fillim dhe në fund të shekullit XX:Ngjashmëritë dhe Dallimet,”Albanologji “,V.II,Prishtinë, 2010.

British Foreign Bible Society and its impact on the Balkans National Movements in the begining of the XIX century,”Balkanistic Forum”,Blagoevgrad 2011.

-Contributions of British Foreign Bible Society and Bektashism for the      Albanian Education during the last decades of XIX century,”Balkanistic Forum“,Blagoevgrad, 2012.

-Kongresi i Vjenës(1815)-Fillimi i defaktorizimit të elementit shqiptar në Perandorinë Osmane,”Albanologji”,V.II,Prishtinë, 2011.

-The British Bible Society representative’s visits in Albanian lands during the years 1863/66/67 and its reports with Bektashisem,”Balkanistic Forum“,Blagoevgrad, 2013

-Letërsia fetare Bektashiane dhe roli i saj në Rilindjen Kombëtare Shqiptare,”Java e Shkencës”,Prishtinë, 2013

Gjilani sipas regjistrimit osman të vitit 1896,”Vjetari”,Prishtinë, 2012

-Presheva sipas regjistrimit osman të vitit 1896,Preshevë, 2014.

– Ese e Konstantin Kristoforidhit mbi Shqipërinë, gjuhën dhe përkthimet e Shkrimeve të shenjta, “ Albanologji”, VI, Prishtinë, 2012.

– Lëvizja Protestante dhe ndikimi i saj në Rilindjen Kombëtare të popujve të Ballkanit (1815-1819), “Albanologji”, VII, Prishtinë, 2013.

KUNDËRTHËNIET SOCIALE NË SANXHAKUN E SHKUPIT Në GJYSMËN E PARË TË SHEKULLIT XIX, “Albanologji”,  Prishtinë, 2014

-The Roots of Balkan Wars ,1912-1913:Serbian Territorial claims toward lands inhabited by Albanianas, në publikimin: The Centenary of the Balkan Wars(1912-1913):Contested Stances,Volume I, Ankara (Turqi), 2014.

Aktiviteti Kulturor dhe Misionar i Shoqërisë Biblike Për të Huajt gjatë sundimit të Sulltan Abdulazizit, në “Gjurmime Albanologjike”, nr.43, Prishtinë 2014.

Infrastruktura në Vilajetin e Kosovës gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX dhe në fillim të mijëvjeçarit të dytë, në “Gjurmime Albanologjike”, nr.44, Prishtinë 2014.(ALBANOLOGJIA-International Journal of Albanology-, Tetovë, Republika e Maqedonisë, 1-2/2014)

Lëvizja  Protestante dhe ndikimi i saj në Rilindjen Kombëtare të popujve të Ballkanit(1815-1819),në “Java e Albanologjisë” , seria e shkencave historike,Prishtinë, 2014.

Përfshirja e grupeve ushtarake të Esad Pashës në Luftën e Parë Botërore(sipas dokumenteve arkivore britanike), “SCUPI” ,V.7, fq.127, botues: Instituti i Trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve, Shkup ( ISBN 978-608-4653-21-9),  11 shtator 2014.

-Ndikimi i veprimtarisë së “Fanarit” grek  në intensifikimin e Lëvizjes Ungjillore në qytetin e Manastirit gjatë gjysmës së dytë të shek.XIX, në “Macedonian Review”, Sofia 2015, Bullgari

Krijimi i shtetit Serb dhe lindja e projektit “Czartoryski”, Studime Albanologjike, nr.11, Shkup: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, (ISSN: 1857-6958), 2015.

The role of Protestant missionaries and Bektashis during the Albanian League of Prizren  (1878-1881).

-Gjendja shëndetësore në viset shqiptare gjatë luftërave osmano-austriake në shekujt XVII-XVIII, Studime historike, Tiranë: Instituti i Historisë i Qendrës së Studimeve Albanologjike, (ISSN:0563-5799), Nr.1-2, 2015.

The efforts of Albanian intellectuals for westernization of Albanian society during the interwar period , Intelectualii Politicii şi Politica Intelectualilor, Bukuresht (Rumani), 2016.

The influence of the activity of the Greek Fanariots for the strengthening of the Evangelical Movement in the town of Manastir during the second half of the XIX century, Minalo, Sofia (Bullgari), 2016.

Kultura  fetare bektashiane dhe roli i saj në Rilindjen Kombëtare Shqiptare, Gjurmime Albanologjike, nr.46, Prishtinë, 2016.

Kontributi i studiuesit Abdylaziz Veseli për historinë e arsimit shqip në vitet 1941-1944, Scupi, Vëllimi 17, Shkup (ISBN 978-608-4653-45-5), 2017

The Impact of protestant movements in the cultural and spiritual life of Manastir Vilayet during the second half of the nineteenth century , “70 YEARS OF THE INSTITUTE OF HISTORY / 70 YEARS Of MACEDONIAN HISTORIOGRAPHY ( ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ

ОД МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАНА НА 13 И 14 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА ВО СКОПЈЕ),  СКОПЈЕ: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет, Институт за историја, ISBN 978-608-238-125-1, 2017.

Propozimet e akademik Dobrica Qosiqit mbi zgjidhjen përfundimtare të çështjes së Kosovës, Gjurmime Albanologjike, nr.48,2018.

Roli i Josip Gjergjës në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave, Arbereshet e Zares historia dhe etnokultura e tyre, Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2018.

Dy raporte të Shoqërisë Biblike Britanike për Enver Pashën dhe Mid’hat Frashërin, Scupi,(Shkup: ITSH, 2018)

Shqiptarët në gjysmën e dytë të shekullit të XIX: Në udhëkryqin ndërmjet lindjes dhe perëndimit, Gjurmime Albanologjike-seria e shkencave të historisë, nr.49, 2019;133-149.

Kryengritjet shqiptare në studimet e prof.dr. Zekeria Canës, Gjurmime Albanologjike-seria e shkencave të historisë, nr.49, 2019; 17-21.

-Recension për librin “ Të burgosurit politikë shqiptarë në Jugosllavi (1989),sipas dokumenteve sekrete të Ministrisë federative të Drejtësisë dhe të Administratës, të përgatitur nga Sadik Mehmeti dhe Hysen Matoshi, Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2019.

Afirmimi i shqiptarëve përmes figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në shtypin britanik në shekullin XVIII, Albanologji, V.9 (2018), (Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2019): 131-135.

Shqiptarët dhe Perandoria Osmane në mjetet e informimit publik anglez gjatë shek.XVIII, Kumtime Historike, V.I (Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2020): 97-105

Të dhëna të gazetave angleze të shek.XVIII mbi pashallarët shqiptarë, Kumtime Historike, V.I (Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2020): 163-173

-The Political Status of Kosovo (1967-1974): Between Serbian Hegemony and Self-rule, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Journal of Strategic and Social Researches (ISSN 2587-2621), (Yalova University, Turqi, 2020). 

– Perandoria Osmane gjatë shekullit të XVIII dhe fuqizimi i elitës shqiptaro-osmane, Gjurmime Albanologjike-seria e shkencave të historisë, nr.50, 2021.

Konferencat shkencore:

-“100 vjet bashkim gjuhësor “,të mbajtur në Shkup më 21-22/11/2008,me kumtesën ; Shoqëria Biblike dhe Alfabeti i Gjuhës Shqipe

-“Trashëgimia kulturore,hendikep apo pasuri”,Shkup,qershor 2010,me kumtesën:”Albanian Bektashi order as Ottoman heritage”

-”Kryengritjet Shqiptare 1908-1912”,Prishtinë më 25-29/10/2010, me kumtesën;”Shqiptarët dhe Globalizmi në fillim të shekullit XX dhe sot (Ngjashmëritë dhe Dallimet)”

-”Shoqëria Biblike-Aleksandër Thomsoni dhe Shqiptarët”,Prishtinë më 8-9/11/2010,me kumtesën;”Shoqëria Biblike dhe Shqiptarët(1853-1872)”

-“The Balkans and their Peripheries”,Blagoevgrad,R.Bullgarisë më 24-26 Shkurt 2011,me kumtesën;“British Foreign Bible Society and its impact on the Balkans National Movements in the begining of the XIX century”

“Java e Albanologjisë”,Prishtinë 2011,me kumtesën:”Kongresi i Vjenës(1815)- Fillimi i Defaktorizimit  të Elementit Shqiptar në Perandorinë Osmane”

“Studiuesit shqiptarë faktor i rëndësishëm i integrimit në rrjedhat evropiane”,Alb-shkenca,Prishtinë 2011, me kumtesën:”Rrethanat ekonomiko-shoqërore në viset shqiptare në fillim të shekullit XIX”

Balkans by Nights”,Blagoevgrad 2012,me kumtesën:”Contributions of British Foreign Bible Society and Bektashism for the Albanian Education during the last decades of XIX century“

“Java e Shkencës”,Prishtinë 2012,me kumtesën:”Raporti politik i Gjergj Qiriazit mbi Vilajetin e Manastirit”.

-Tryeza e Rrumbullakët “Lufta e Lumës”,Kukës 2012,me kumtesën:”Lufta e Lumës sipas gazetes serbe “Politika”.

“Java e Shkencës”,Prishtinë 2013,me kumtesën:“Letërsia fetare Bektashiane dhe roli i saj në Rilindjen Kombëtare Shqiptare”.

“He and…”,Blagoevgrad(Bullgari) 2013, me kumtesën:The British Bible Society representative’s visits in Albanian lands during the years 1863/66/67 and its reports with Bektashism

Konferenca Shkencore”Mahmutbegollajt në rrjedhat e historisë”,Prishtinë 2012,GJENDJA SHENDETESORE NE VISET SHQIPTARE GJATE LUFTËRAVE OSMANO-AUSTRIAKE NE SHEKUJT XVII-XVIII

“Java e Albanologjisë”,Prishtinë 2012,me kumtesën:Ese e Konstantin Kristoforidhit mbi Shqipërinë, gjuhën dhe përkthimet e Shkrimeve të shenjta

-Simpozium shkencor”Presheva gjatë historisë”, Preshevë 2013,me kumtesën:Presheva sipas regjistrimit osman të vitit 1896.

-Konferenca Shkencore në Ankara (Middle East Technical University-R.e Turqisë,22-25.05.2013), Balkan Wars(1912-1913):Contested Stances, me kumtesën:The Roots of Balkan Wars 1912-1913:Serbian Territorial claims toward Lands inhabited by Albanians

-SEMINARI VII NDËRKOMBËTAR I ALBANOLOGJISË (26-27 shtator 2013, në Universitetin Shtetëror të Tetovës)  “ Trevat lindore shqiptare (gjysma e dytë e sh. XIX – 1913) ” me kumtesën: Infrastruktura në Vilajetin e Kosovës gjatë gjysmën së dytë të shekullit XIX dhe në fillim të mijëvjeçarit të dytë

-Konferenca shkencore në Shkup ( Dahan Center,29/9-2/10/2013) , “Jews across the Balkans-History, Society and Culture “ me kumtesën : Jewish Community in the Vilayet of Kosovo during  the second half of XIX century

Java e Albanologjisë”Shqiptarët,fqinjët dhe Fuqitë e mëdha në rrjedhat e historisë”(21-23 tetor 2013), me kumtesën: Lëvizja Protestante dhe ndikimi i saj në Rilindjen Kombëtare të popujve të Ballkanit (1815-1819).

Turkish Historical Society,Symposium “Sultan Abdülaziz and his era”,Istambul 12-13 december 2013,me kumtesën: CULTURAL AND MISSIONARY ACTIVITIES OF BRITISH FOREIGN BIBLE SOCIETY DURING THE REIGN OF SULTAN ABDULAZIZ

-Tryeza Shkencore “ Mulla Emin Zhitia”  (Viti, dhjetor 2013) me kumtesën

” Shkaqet e tragjedisë Shqiptare të viteve 1912/1913”

– Tryeza Shkencore (Referat) ”Kujtesa Kolektive mbi statusin e shqiptarëve në ish-RPFJ-në (1944-1966) ”(IA,17.04.2014)

– Tryeza Shkencore (Fjala hyrëse) ” Trashëgimia kulturore e Kosovës”(IA,13.05.2014)

Java e Shkencës (MASHT,Prishtinë,15.05.2014), me kumtesën” Gjendja shëndetësore në viset shqiptare të Perandorisë osmane gjatë shekullit XIX”.

– Java e Albanologjisë ”Shqiptarët në kohën e sundimit të Perandorisë Osmane” ( IA, 18 qershor 2014 ), KUNDËRTHËNIET SOCIALE NË SANXHAKUN E SHKUPIT Në GJYSMËN E PARË TË SHEKULLIT XIX.

-ITSHSH në RM, KSH ”Lufta e Parë Botërore dhe Shqiptarët (1914/18) Përfshirja e grupeve ushtarake të Esad Pashës në Luftën e Parë Botërore(sipas dokumenteve arkivore britanike), Shkup, shtator 2014

-SEM.VIII ND.UT , KSH ” Trojet shqiptare në kohën e sundimit osman (fundi i shek. XIV – gjysma e parë e shek. XIX)”, Krijimi i shtetit Serb dhe lindja e projektit “Czartoryski”,  shtator 2014 Tetovë.

-IA+IH, KSH ” Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Parë Botërore (1914/18)”, Rishpallja e Pavarësisë së Shqipërisë në Gjakovë më 1918 (sipas dokumenteve arkivore britanike), 15 tetor 2014.

Tryeza Shkencore”Kontributi i Prof. dr. Shkëlzen Raçës në historiografinë shqiptare dhe ballkanike”, me kumtesën : Thellësia e mendimit historik dhe qasja filozofike në studimet e Prof. dr. Shkëlzen Raçës, 25 shkurt 2015

 – Mehmet Akif Ersoy University ,III. UBTAS (International Symposium on Balkan History Studies) , Simposium:Balkan history and Turkish language in the Balkans (April 22-26, 2015) , Bukuresht (Rumania), “Social Contradictions in the Sanjak of Skopje During the First Half of the Nineteenth Century”.

-Java e Shkencës, MASHT(12-15 maj 2015), Kontributi i bektashizmit dhe Sabatai Zevit  në  integrimin  e shqiptarëve dhe hebrenjve në  Perandorinë Osmane.

Java e Albanologjisë, KËNDVËSHTRIMET E TË HUAJVE MBI SHQIPTARËT, me kumtesën: “PASQYRIMI I ZHVILLIMEVE POLITIKE NË APO RRETH SHQIPËRISË NË SHTYPIN BRITANIK GJATË VITEVE 1919-1921”,

17 qershor 2015,Prishtinë.

-45 International Ballad Conference, Arben Hoxha& Memli Krasniqi, The Oath between to worlds in the Albanian ballad of revival, 31 gusht-4 shtator 2015 ,Prishtinë.

-Tryeza Shkencore “Luftërat e Aleancës së Shenjtë kundër Perandorisë Osmane gjatë fundit të shek. XVII dhe gjysmës së parë të shek.XVIII” , Shqiptarët dhe Perandoria Osmane në mjetet e informimit publik  anglez gjatë shek. XVIII, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 19 tetor 2015.

Java e Albanologjisë (2016), Perandoria Habsburgase dhe raportet e saj me Ballkanin, me kumtesën: “Planet e Austrisë për paqësimin e Ballkanit 1853-1856”, 23-27 maj 2016, Prishtinë.

Conference: Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans (18th-20th c.), 6-7 October 2016, University of Macedonia, Thessaloniki, Greqi, me kumtesën: “Protestant activities among Albanians during and after the League of Prizren”.

– Sesionit shkencor “Arbëneshët e Zarës – historia dhe etnokultura e tyre”, me kumtesën: “Roli i Josip Gjergjës në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave”, Prishtinë (IA), 10 tetor 2016.

– “200 Vjetori i Lëvizjes Protestante mes Shqiptarëve”, me kumtesën : Shoqëria Biblike dhe Shqiptarët”, Prishtinë, 25 tetor 2016.

-Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Instituti Albanologjik – Prishtinë dhe Qendrën e Studimeve Albanologjike – Tiranë, Më 20 nëntor 2016, në Shkup : “75-vjetori i hapjes së shkollave shqipe në Kosovë dhe në Maqedoninë Perëndimore”, me kumtesën:“Kontributi i studiuesit Abdylaziz Veseli për historinë e arsimit shqip në vitet 1941-1944”

 • Institute of History at the Faculty of Philosophy in Skopje ,13-14 december 2016 academic conference “70 YEARS OF THE INSTITUTE OF HISTORY / 70 YEARS Of MACEDONIAN HISTORIOGRAPHY”, me kumtesën: THE IMPACT OF PROTESTANT MOVEMENTS IN THE CULTURAL AND SPIRITUAL LIFE OF MANASTIR (BITOLA) VILAYET DURING THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY
 •  

Shoqëria “Lëvizja”, Dega e Historisë të IA dhe Shoqatës së të burgosurve politikë të Kosovës (17 janar 2017, Prishtinë), Simpoziumin shkencor “Themelimi i Lëvizjes-LPK dhe Heronjtë e janarit 1982” , me kumtesënShtypi amerikan për ngjarjet e vitit 1981-1982

7th International Canik Symposium “Migration from past to present” organized by Canik Municipality together with History Studies Journal, 17 – 19 February 2017, Samsun (Turkey), me kumtesën: Collective memory: Stories of Albanians displaced in the Republic of Turkey (1956-1966)

Konferenca shkencore  “Arsimi në botën shqiptare: Historia, e  sotmja, perspektiva”, organizuar nga  Fakulteti i Edukimit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, 6 mars 2017, Durrës, me kumtesën: “Kontributi i Shoqërisë Biblike Britanike për kulturën dhe arsimin shqiptar”.

Java e Albanologjisë (12 maj 2017), “Trojet iliro-shqiptare dhe lëvizjet e popullsisë’,me kumtesën: Hapësira shqiptare në Ballkanin osman në gjysmën e parë të shekullit të XIX.

– Tryezën shkencore (20 shtator 2017) “Roli i oxhakërisë në historinë shqiptare”, me kumtesën: “Të dhëna të gazetave angleze të shek. XVIII mbi pashallarët shqiptarë”.

-Tribunë shkencore me rastin e ditës së alfabetit të gjuhës shqipe dhe 10 vjetorit të themelimit të ITSHKSH-së, 21 nëntor 2017, Manastir. Kumtesa:

 “ Raporti i Gjergj Qiriazit mbi Vilajetin e Manastirit”.

-Konferencë shkencore “ Rrugëtimi i shtetit të pavarur shqiptar nga krijimi drejt integrimit evropian”, me kumtesën: Josip Broz Tito dhe statusi i Kosovës (1967-74), 27 nëntor 2017, Tiranë (Akademia e Studimeve Albanologjike- Instituti i Historisë).

-Konferenca shkencore “Lëvizja Popullore e Kosovës në vitet 1982-84 dhe heronjtë Rexhep Mala, Nuhi Berisha, Bajram Bahtiri e Zija Shemsiu”, me kumtesën : Pikëpamjet e ‘perëndimorëve “ mbi Jugosllavinë e pas Titos (1980), 25 Janar 2018, Shkup (Shoqëria “Lëvizja”, Instituti i Trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve,  Instituti Albanologjik)

– Kumtesa “Shqiptarët dhe Bullgarët: Kur dy popujt jetonin nën sundimin osman”, me rastin e nënshkrimit te memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet IA dhe Institutit Shkencor Maqedonas-Sofje, më 15 mars 2018

Tryeza shkencore mbi 100 vjetorin e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, kumtesa” Shqiptarët në opinionin publik amerikan (1918-1919),më 21 mars 2018, Prishtinë.

-Konferenca shkencore” 140 vjet të krizës Maqedone”, me kumtesën: Eastern Crisis (1875-78) and the Albanian Cultural Movement , organizuar nga Instituti Shkencor Maqedonas, 27-30 maj 2018, Sofia, Bulgaria.

-Konferenca Shkencore” Lidhja shqiptare e Prizrenit( 140 vjet mbas), me kumtesën: Veprimtaria e Shoqërisë Biblike në vitet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, organizuar nga Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës, 8-9 qershor 2018, Prishtinë.

Java e Albanologjisë (20-21 qershor 2018), “Gj.K.Skënderbeu dhe epoka e tij”, me kumtesën: Afirmimi i shqiptarëve përmes figurës së Gj. K.Skenderbeut ne shtypin britanik në shek. XVIII

Sesionin shkencor “Sfidat e nacionalizmit shqiptar nga Lidhja e Prizrenit e deri më ditët e sotme”, me kumtesën:  Shqiptarët ndërmjet lindjes dhe perëndimit ,25 tetor 2018, IAP

-110 vjetori i Kongresit të Manastirit, Manastir, Maqedoni, 21-22 nëntor 2018, me kumtesën: Dy raporte të Shoqërisë Biblike Britanike për Enver Pashën dhe Mid’hat Frashërin

-XII. ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ KONGRESİ (XII. INTERNATIONAL BALKAN HISTORY CONGRESS), Samsun,Turqi, 1-2 dhjetor 2018, me kumtesën: Albanians in the American newspapers (1918-1919)

Tryeza shkencore Jeta dhe vepra shkencore e Prof.dr. Zekeria Canës”

(Organizuar në dhjetëvjetorin e vdekjes), 10 janar 2019, IA, me kumtesën: Kryengritjet shqiptare në studimet e prof.dr. Zekeria Canës.

Fondacioni “Alsar” organizoi Konferencën shkencore:“Shtetformimi i Kosovës dhe Shqipëria: Sfidat dhe perspektivat”, 17 qershor 2019,Tiranë, me kumtesën: ”Shtypi amerikan mbi luftën e Kosovës (1998-1999).

Shoqata “Lëvizja” dhe Instituti Albanologjik (2019): Lëvizja e viteve 1985,

Disa dokumente te publikuara të shërbimit informativ amerikan mbi shqiptarët dhe Jugosllavinë e pas-Titos.

-JA (Problematika e gjeografisë historike në hapësirat albanofone), më 19 qershor, Prishtinë, me kumtesën : Shpërputhja ndërmjet hartave historike dhe të dhënave arkivore

VII.ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU’na göndermiş olduğunuz; Migrations to Balkans and from Balkans (from Ottoman Empire to Republic (17- 21 shtator 2019, Edirne, Turqi) me kumtesën: Expulsion of albanians during the Serbian-Ottoman war (1877-78)

-Akademia e Shkencave të Bullgarisë dhe Instituti Shkencor Maqedonas: 100 Years of the Treaty of Neuilly-sur-Seine,One British document on the proclamation of Albanian independence in 1918 (26-27 nëntor 2019,Sofje, Bullgari)

Shoqata “Lëvizja” dhe Instituti Albanologjik: Lëvizja e viteve 1988-1989 dhe mbledhja e dytë e përgjithshme,(Tiranë, 08.02.2020) me kumtesën:  Politika serbe dhe suprimimi i autonomisë së Kosovës (1981-1991)

-Java e Albanologjisë(26-30 tetor 2020), Shqiptarët gjatë shekullit të XX.

– Konferencë shkencore(IA):Pranvera shqiptare 1981-Kthesë në historinë kombëtare (26 mars 2021), me kumtesën : Ngjarjet e vitit 1981 shikuar nga perspektiva historike.

Hulumtime shkencore:

1. Cambridge University Library, Bible Society Collections. Cambridge, United Kingdom.

2. Arkivi i Institutit të Historisë,QSA,Tiranë, Republika e Shqipërisë

3. Arkivi Shtetëror i Shqipërisë

4. Arkivi Shtetëror i Kosovës

5. Arkivi Shtetëror i Maqedonisë

6.Basbakanlık Devlet Arsivleri Genel Müdürlüğü,Osmanlı Arsivi Daire Baskanlığı. Stamboll, Republika e Turqisë

7. Hulumtime në Arkivin e  Kotorrit, më 22-26 tetor 2016.

8. Basbakanlık Devlet Arsivleri Genel Müdürlüğü,Osmanlı Arsivi Daire Baskanlığı. Stamboll, Republika e Turqisë (16-28 shkurt 2017)

9. Bibliotekën e “University College Dublin”, në Dublin, Irlandë (10-15 prill 2017).

10. Hulumtime në Arkivin e Selanikut, Greqi ( dhjetor 2017)

11. Hulumtime në Arkivin e Bullgarisë dhe Bibliotekën Kombëtare në Sofje, Bullgari(dhjetor 2017)

12. Biblioteka Gale (Hulumtimi online i Arkivit Britanik, prill 2017)

13. Hulumtime në Arkivin e Dubrovnikut (Kroaci), prej 1-12 nëntor 2018.

14. Hulumtime në Arkivin e Kosovës ( 20 gusht- 15 shtator 2020)

Ligjërime:

 1. Ne kuadër të programit Erasmus + visiting lecturer ndërmjet Institutit Albanologjik-Universitetit “Hasan Prishtina” dhe “University College Dublin”,  më 12 prill 2017, në Dublin, Irlandë, kam mbajtur ligjëratën me temën Writing History  on post-conflict societies: The case of Kosovo”.
 2. Me ftesë të Institutit Kosovar për studime sociale “Gnosis” kam mbajtur një cikël ligjëratash, më 14, 21, 28 tetor dhe 4 nëntor 2017.
 3. Ligjeratë e mbajtur në Departamentin e Ballkanistikës në  Universitetin “Shën Klementi i Ohrit” në Sofje, (dhjetor 2017).
 4. Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën,Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare (Universiteti “Hasan Prishtina”, 27 gusht 2018): Ligjëratë mbi Lidhjen e Prizrenit
 5. Me ftesë të Institutit Kosovar për studime sociale “Gnosis” kam mbajtur një cikël ligjëratash (17 nëntor 2018)

Komisione

– Anëtarë i Komisionit Recensues për avancimin e Nuridin Ahmetit (2015)

– Anëtarë i Komisionit ne mbrojtjen e tezës së doktoraturës së Besnik Eminit në Universitetin e Shkupit, Instituti i Historisë, Shkup 12 maj 2015,Maqedoni.

– Anëtarë i Komisionit për vlerësimin e tezës së doktoraturës së Muharrem Qafleshit në Universitetin e Prishtinës, 16 qershor 2015

– Anëtar i Komisionit për përpilimin e Testeve të Historisë të MASHT

( Gjysmë-maturës dhe të Maturës) , 2007-2015

-Anëtarë i Komisionit ne mbrojtjen e tezës së doktoraturës së Muharrem Qafleshit në Universitetin e Prishtinës, 2017.

– Anëtarë i Komisionit Recensues për avancimin e Nuridin Ahmetit (2018)

– Anëtarë i Komisionit Recensues për avancimin e Nehat Krasniqit (2018)

– Anëtarë i Komisionit Recensues për avancimin e Zana Hoxhës(2019)

Bartës i projekteve:

 1. “Kujtesa kolektive mbi statusin e shqiptarëve në ish-RPSFJ(1944-66) ” (2013/2014, financuar 10.000 euro nga MASHT)
 • për botimin e revistës “Albanological Researches” 1/2015, financuar (10.000 euro) nga Ambasada Norvegjeze.  
 • “Shqiptarët në historinë e Ballkanit Perëndimor (1689-1839)” (2016-2018, financuar (7.400 euro) nga  MASHT.
 • Pjesëmarrës në projektin ndërkombëtar: Jugosllavia 80-ih (pjesën për Kosovën 1980-90)

Kryeredaktor i botimeve të veçanta:

 1. Arbëneshët e Zarës – historia dhe etnokultura e tyre (Materialet e sesionit shkencor mbajtur më 10 tetor 2016), Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2018.
 2. Luftërat e Aleancës së Shenjtë kundër Perandorisë Osmane gjatë fundit të shek. XVII dhe gjysmës së parë të shek.XVIII (Materialet e tryezës shkencore  të mbajtur më 19 tetor 2015), Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2019.

 Anëtar i Redaksive të revistave shkencore:

1. Albanological Researches, Instituti Albanologjik, 2015.

2. Macedonian Political Science Forum (e-Proceeding of Papers), ISSN 1857-9167, Law Faculty “Iustinian Primus”, Universiteti “Qiril dhe Metodi”, Shkup, Republika e Maqedonisë.http://mpfskopje.wix.com/e-pp#!contact/c1jf8

3.Gjurmime Albanologjike, seria e shkencave historike (revistë shkencore e Institutit Albanologjik, 2019-2023).

4. Mecedonian Review, (Instituti Shkencor Maqedonas, Sofia-Bulgaria, 2019-2023)

5. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Journal of Strategic and Social Researches (ISSN 2587-2621), (Yalova University, Turqi, 2019-2023).www.degipark.org.tr

Mbledhja dhe Sistemimi i materialeve në terren:

 1. Mbledhja e materialeve në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi dhe Turqi për projektin “Kujtesa kolektive mbi statusin e shqiptarëve në ish-RSFJ(1944-66)”
 • Më 14-20 shkurt 2016, në vizitë zyrtare në Qendrën e Bundeswehrit për Historinë Ushtarake dhe Shkencat Sociale, në Berlin,  RF e Gjermanisë. Në delegacionin nga Kosova ishin: Memli Krasniqi, Bashkëpunëtor Shkencor  në Institutin Albanologjik të Prishtinës, Prof.asoc.dr. Sabit Syla, Drejtor i Institutit të Historisë “Ali Hadri, Tefik Mehmeti, Zëvendësdrejtori i Bibliotekës Kombëtare, Brahim Kokollari dhe Skender Zhitia, Forcat e Sigurisë së Kosovës.
 • Mbledhja e materialit gojor nga dëshmitarët e Masakrës në burgun e Dubravës (1999)

  RECENSIONE

1.Memli Krasniqi,  Aleksandër Matkovski, Kryengritja e Dervish Carës,2012

2.Memli Krasniqi,Xheladin Gosturani, JAKUP FERRI, Prishtinë 2014 Gjurmime Albanologjike, 2017

3.Memli Krasniq, Virgjil Kule, Gjergj Kastrioti Skënderbeu- Kryqtari i fundit ,Gjurmime Albanologjike, 2017

4. Memli Krasniqi, Dom Ndoc Nikaj,Vështrim  kritik mbi librin “Historija e Shqypnis”, botuar më 1902/1917, 2 dhjetor 2015. (Koha Ditore, më 19 dhjetor 2015),  Gjurmime Albanologjike.

5. Për monografinë e Hysen Matoshit “Qasje Albanologjike”, Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2016

6. Për monografinë e Hysen Matoshit “Mr.Halil Alidema- Jeta dhe Veprimtaria””, Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2017

7. Për monografinë e Nuridin Ahmetit, Krerët fetarë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare, Institutit Albanologjik, Prishtinë, 2017

8. Për monografinë e Nehat Krasniqit, Zhvillimi i kulturës shqiptare me ndikime orientale (shek. XVIII deri në fillimet e Rilindjes Kombëtare). 2017

9.Për librin e  Sabile Keçmezi- Basha  “Të burgosurit politikë shqiptarë në  Kosovë (1945-1990)”, SHKUP, 2009

9. Mid’hat Frashëri-Vepra të zgjedhura, v.2, përgatitur; Dr. Uran Butka, Tiranë: Instituti i Studimeve Historike “Lumo Skëndo”, Gjurmime Albanologjike, nr.48,2018

10. Recension për librin e Shaban Muratit, Kalvari diplomatik i shtetit të Kosovës

10. Recesion për librin “TË BURGOSURIT POLITIKË SHQIPTARË NË JUGOSLLAVI (1989), Sipas dokumenteve sekrete të Ministrisë Federative të Drejtësisë dhe të Administratës ”, përgatitur nga; Prof.dr. Hysen Matoshi dhe Dr. Sadik Mehmeti, Prishtinë: Instituti Albanologjik, 2019.

Recension mbi monografinë time : “ Shoqëria Biblike Britanike për të huajt dhe Bektashizmi (1814-1897) “, nga : Muhamet Mufaku Arnauti “Islami protestant: Shqipëria dhe historia e saj” në gazetën arabe në Londër  al-Arabi al-Xhadid, më 11 janar 2015 (www.alaraby.co.uk)