50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1962-2012

 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 1 Prishtinë, 2014 1962-2012 

BIBLIOGRAFI 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE INSTITUTI ALBANOLOGJIK 

EMINE FATAHU – ABDIXHIKU  

| 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Recensues: Dr. Daut Bislimi Dr. Lulzim Lajçi Kopertina dhe realizimi kompjuterik: Besmir Abdixhiku Katalogimi në botim – (CIP) Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani” 014.3(=18:496.51)“1962/2012” Fetahu – Abdixhiku, Emine 50 vjet gjurmime albanologjike 1962-2012 : bibliografi / Emine Fatahu – Abdixhiku. – Prishtinë : Instituti Albanologjik, 2014. – 534 ; 20 cm. Parathënie : f. 5-6 ISBN 978-9951-596-95-4 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 3 Prishtinë, 2014 1962-2012 BIBLIOGRAFI 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE INSTITUTI ALBANOLOGJIK EMINE FATAHU – ABDIXHIKU 4 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 5 PARATHËNIE Ky botim i kushtohet 60 vjetorit të Institutit Albanologjik për të vënë në pah veprimtarinë shkencore që u zhvillua në revistën “Gjurmime albanologjike” gjatë viteve 1962-2012. Në këtë bibliografi paraqitet mendimi shkencor i shumë autorëve ndër vite. Para gjysmë shekulli fi lloi dalja e numrit të parë e që vazhdoi deri në vitin 1970 kur u nda në tri seri të veçanta: seria fi lologjike, folklor dhe etnologji dhe histori. Gjatë këtyre viteve u botuan 618 studime dhe artikuj nga fusha e fi lologjisë me 211 autorë, nga folklori dhe etnologjia 549 me 148 autorë dhe nga historia 512 me 160 autorë. Por, nuk mbeti vetëm me kaq, sepse në këto seri u botuan edhe shumë materiale me vlera të pa kontestueshme , kritika dhe recensione për shumë libra, kontribute, kronika, bibliografi e nekrologji me një numër të përgjithshëm prej 2944 njësish. Këta zëra tregojnë më së miri se sa punë është bërë në Institutin Albanologjik vetëm në revistën shkencore “Gjurmime albanologjike” pa e përfshirë punën shkencore të punonjësve në botimet e tyre të veçanta. Në këtë libër “50 vjet Gjurmime albanologjike – Bibliografi ” jepet e plotë pasqyra e veprimtarisë së Gjurmimeve albanologjike. Më 1997 për herë të parë botova librin “Bibliografi a e Gjurmimeve albanologjike 1962-1996”, por, meqenëse numri i ekzemplarëve ishte i paktë për kohën kur doli dhe Instituti Albanologjik tanimë nuk ka asnjë ekzemplar të saj e pashë të udhës që kësaj bibliografi e t’ia bashkangjes edhe vitet në 6 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE vijim për ta rrumbullakuar me pesëdhjetë vjet “Gjurmime albanologjike”. Bibliografi a është punuar sipas standardeve ndërkombëtare: emri dhe mbiemri i autorit, titulli, viti e numri i botimit dhe paginimi. Në fund të bibliografi së pason treguesi i autorëve, treguesi i titujve të veprave pa autorë, treguesi i personave dhe treguesi i vendeve. Ky indeks mundëson punën për një orientim sa më të lehtë. Meqenëse është e pamundur të mos ketë lëshime gjatë punës, ju lutem të gjithëve që të kenë mirëkuptim, ndërsa i mirëpres sugjerimet e tyre. Nëse kjo bibliografi vetëm pak do t’iu shërbente atyre që meren me studime shkencore, atëherë do të ndihesha më se e lumtur për faktin se sadopak kontribuova në këtë tempull të dijes dhe jam shumë mirënjohëse për këtë. Shpresoj ta kem përmbushur boshllëkun ndër vite në këtë lëmë. Autorja 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 7 RECENSION NJË VËLLIM BIBLIOGRAFIK SERIOZ ME INTERES Për lexuesin shqiptar befasi e këndshme e botimeve të fundit, nga fusha e punimeve bibliografi ke në hapësirën shqiptare, është vëllimi bibliografi k: “50 Vjet Gjurmime albanologjike” 1961-2012” i autores tashmë të njohur në fushën e studimeve bibliografi ke Emine Fetahu-Abdixhiku. Vepra është fryt i një pune të palodhshme dhe profesionalisht të mundimshme të Emine Fetahut-Abdixhikut, e cila studiuesve ua dhuroi një vëllim bibliografi k me peshë të veçantë nga fusha e dijes së studimeve albanologjike. Ky vëllim bibliografi k serioz, i hartuar me përkushtim, i kushtohet 60-vjetorit të Institutit Albanologjik të Prishtinës dhe vë në pah veprimtarinë kërkimore-shkencore të studiuesve prestigjiozë të Institutit Albanologjik dhe të bashkëpunëtorëve shkencorë të Institutit që u zhvillua në revistën shkencore “Gjurmime albanologjike”. Ky vëllim, i cili është edhe vazhdimësi e vëllimit të kaluar me të njëjtin titull, botuar në vitin 1997, përmbledh punimet, sikurse edhe njohjen e imët të kontributit të shkruar në fushën e shkencave albanologjike të botuara gjatë viteve 1962-2012. Vëllimi në fjalë ka 534 faqe në dorëshkrim me 2944 njësi bibliografi ke dhe, përveç parathënies, e tërë lënda studimore-hulumtuese e këtij vëllimi bibliografi k të plotë, të ngjeshur e të gjithanshme, është sistemuar profesionalisht në tri seritë e revistës “Gjurmime 8 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE albanologjike”; Seria e Shkencave Filologjike, Seria e Shkencave Folklor dhe Etnologji dhe Seria e Shkencave Historike, si shtylla mbi të cilat është ndërtuar boshti i këtij punimi bibliografi ko-studimor. Kështu emra të vjetër e të rinj dukuri po aq të trashëguara sa edhe aktuale, u evidentuan, përzgjodhën, klasifi kuan dhe u vunë sërish në tryezën e kulturës përmes rrugës origjinale të bibliografi së. Autorja Emine Fetahu-Abdixhiku ka bërë një punë vërtet kolosale dhe ky vëllim është një kontribut i jashtzakonshëm. Me kompetencë e njohje adekuate, të bazuar fort mbi studimet e shkruara prej pesë dekadash në revistën shkencore prestigjioze “Gjurmime Albanologjike”, na ka dhënë të mbledhur e sistemuar, me kritere të sakta bashkëkohore, një veprimtari shumë të konsiderueshme dhe me një shtrirje të gjërë tematike. Përmes 2944 zërave bibliografi kë (skedave) prezentohet në mënyrë të organizuar ky inventar shkencor. Prandaj, si i tillë, do të duhej të ishte në funksion të dijes së shkencave albanologjike e më gjerë dhe të përdoret si doracak për të gjithë ata që pretendojnë të merren me studime serioze albanologjike. Dr. Daut Bislimi Dr. Lulëzim Lajçi 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 9 SERIA E SHKENCAVE FILOLOGJIKE 10 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 11 STUDIME DHE ARTIKUJ 1 ▼ AGANI, Hilmi: Jeta dhe krijimtaria e Fan Stylian Nolit. – 1966, nr. 3-1966, f. 69-98. 2 ▼ AGANI, Hilmi: Cila është treva gjuhësore e Fjalorit të Kujunxhiqit. (Quelle est la contrée linguistique du dictionnaire de Kujunxhiq). – 1968, nr. 2-1969, f. 51-69. 3 ▼ AGANI, Hilmi: Cila është treva gjuhësore e Fjalorit të Kujunxhiqit II. (Quelle est la contrée linguistique du dictionnaire de Kujunxhiq). – 1969, nr. 1-1969, f. 164-196. 4 ▼ AGANI, Hilmi: Ë-ja në të folmen e qytetit të Gjakovës. (La letre Ë au parle de Gjakovë). – 1972, nr. I-1971, f. 105-122. 5 ▼ AGANI, Hilmi: Rreth një sinkretizimi në shqipe. (Autor d’un syncrétisme en albanais). – 1978, nr. VII-1977, f. 83-114. 6 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Grupet konsonantike në të folmen e Plavës dhe të Gucisë. (Les groupes de consonnes dans le parler de Plava et de Gucia). – 1982, nr. XII, f. 107-117. 7 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Fenomenet fonetike në të folmen shqipe të Plavës dhe Gucisë. (Les phénomménes phonetiques des parles albanais de Plavë et de Guci). – 1986, nr. 15-1985, f. 235-245. 12 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 8 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Sistemi emror në të folmen shqipe të Plavës dhe të Gucisë. (Le systeme de Plava et de Guci). – 1987, nr. 16-1986, f. 251-263. 9 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Sistemi i bashkëtingëlloreve në të folmen e Plavës dhe Gucisë. (Les systéme consonnantique du parter albanais de Plava et de Gucie). – 1988, nr. 17- 1987, f. 209-218. 10 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Sistemi përemëror në të folmen shqipe të Plavës dhe të Gucisë. (Le systeme pronominal dans le parles Albanais de Plava et de Gucia). – 1989, nr. 18-1988, f. 237-247. 11 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Çështje të pasurimit të gjuhës letrare shqipe përmes leksikut popullor. ( On some issues of enrichment of literary Albanian through folk lexis). – 1994 , nr. 23-1993, f.177-183. 12 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Gjurmët e toponimeve, antroponimeve dhe patronimeve në këngët e mërgimit. (Trocks of toponyms and patronymics in songs on emigration). – 1995, nr. 24-1994, f. 161-168. 13 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Mbi përcaktimin e drejtë etnoterminologjik të krahinës së Malësisë së Madhe. (About an ethnoterminologic correct determination of the regjion of Malësia e Madhe). – 1996, nr. 25-1995, f. 145-148. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 13 14 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Emra shqip në traditën tonë kombëtare. (Albanian names in the albanian national tradition in Montenegro). – 1997, nr. 26-1996, f. 211-227. 15 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Patronimia shqiptare në Mal të Zi në fund të shekullit XX. (Albanian patronymics in Montenegro at the end the 20th century). – 1998, nr. 27- 1997, f. 153-165. 16 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Për formimet toponimike me prapashtesat e zvogëlimit -th dhe -z. (The contribution of Eqrem Çabej’s in the study of toponyms created by the diminutive -th and -z suffi xes). – 2002, nr. 28-29/1998- 1999, f. 121-124. 17 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Vështrime gjuhësore rreth onomastikës së Anamalit. (Linguistic remarks abort the toponymy of Anamali). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 109-121. 18 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Toponimia e Hotit. (Toponymi of Hoti). – 2008, nr. 37-2007, f. 169-179. 19 ▼ AJETI, Idriz: Najstari dokument kosovsko-arbanaškog govora na arapskom pismu. (Dokumenti më i vjetër i së folmes shqipe të Kosovës me alfabet arab). (Das älteste Dokument der Kossovo-albanischen Sprache in albanischer Schrift). – 1962, nr. 1-1962, f. 9-71. 14 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 20 ▼ AJETI, Idriz: Prilog proučavanju međusobnih šiptarskog-srpskih jezičkih odnosa (Kontribut studimit të marrëdhënieve reciproke gjuhësore në mes të shqiptarëve dhe të serbëve), (Contribution à l’étude des rapports linguistiques entre l’Albanais et le Serbe). – 1962, nr. 2-1965, f. 35-56. 21 ▼ AJETI, Idriz: O jeziku “Divana” Šejha Maliqi-ja. (Mbi gjuhën e Divanit të Sheh Maliqit). (Du parler de Divan Sheh Maliq). – 1966, nr. 3-1966, f. 27-52. 22 ▼ AJETI, Idriz: Studime leksikore shqiptare-sllave. (Etude lexicales albano-slaves). – 1968, nr. 2-1968, f. 35-50. 23 ▼ AJETI, Idriz: Rreth disa tipareve gjuhësore të ligjërimeve shqiptare të Kosovës. (Sur quelques traits linguistiques des languages albanais de Kosovë). – 1969, nr. 1-1969, f. 156-163. 24 ▼ AJETI, Idriz: Rreth disa veçorive të të folmeve të shqiptarëve të rrethit të Preshevës dhe të Bujanovcit. (Principales caractéristiques du langage des Albanais dans les zones linguistiques de Preshevo et Bujanovac). – 1969, nr. 2-1969, f. 37-61. 25 ▼ AJETI, Idriz: Djali plangprishës në të folët shqip të Istrisë. (Le fi ls prodigue à l’albanais d’Istria). – 1972, nr. 1-1971, f. 7-16. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 15 26 ▼ AJETI, Idriz: Për historinë e marrëdhënieve të hershme gjuhësore shqiptare-sllave. (Pour servir à l’histoire des anciens raports linguistiques albano-slaves). – 1974, nr. II-1972, f. 33-44. 27 ▼ AJETI, Idriz: Rruga e zhvillimit të gjuhës letrare shqipe në Kosovë. (La voie du developpemment de l’albanais littéraire au Kossovo). – 1975, nr. III-1973, f. 7-16. 28 ▼ AJETI, Idriz: Kontribut për studimin e onomastikës mesjetare në territorin e Malit të Zi, të Bosnjës e të Hercegovinës dhe të Kosovës. (Contribution à l’étude de’lonomastique médievale dans la territore du Monténégro, de la Bosnie et Hercegovine et du Kosovë). – 1975, nr. IV-1974, f. 7-20. 29 ▼ AJETI, Idriz: Veprimtaria shkencore e Prof. Eqrem Çabej. (Loeuvre du linguiste albanais Eqrem Çabej). – 1976, nr. V-1975, f. 7-25. 30 ▼ AJETI, Idriz: Probleme aktuale të kulturës së gjuhës. (Problemes actuales de culture de langue). – 1982, nr. XI-1981, f. 7-20. 31 ▼ AJETI, Idriz: Dèveloppements parallèless phonétiques et infl uences réciproques des dialectes albanais et serbes de la Kossova. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1985, p. 7-14. 16 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 32 ▼ AJETI, Idriz: Raports de l’albanais avets les langues balkaniques. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 9-21. 33 ▼ AJETI, Idriz: Formation de quelques noms géographiques en albanais et en serbocroate. (Traduction française: Murat Bejta). – Prishtina, 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 43-51. 34 ▼ AJETI, Idriz: Sur la contribution de linguistique italienne dans les études de la liguistique albanaise – Carlo Tagliavini). (Traduction française: Murat Bejta). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 23-31. 35 ▼ AJETI, Idriz: Eqrem Çabej dhe studimet e gjuhës shqiptare. (Eqrem Çabej et les etud de la linguistiqu albanaise). – 1988, nr. 17-1987, f. 19-32. 36 ▼ AJETI, Idriz: Për kontributin e gjuhës shqiptare në studimet etimologjike të shqipes. – 1990, nr. 19-1989, f. 7-16. 37 ▼ AJETI, Idriz: Mendime të studiuesve jugosllav për historinë e gjuhës shqipe. (Some opinions of Yugoslav scholars about the history of Albanian). – 1990, nr. 20- 1990, f. 7-14. 38 ▼ AJETI, Idriz: Në njëqindvjetorin e vdekjes së Fran Mikloshiqit (sllavist-albanolog). (On the hundredth 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 17 Anni Versay of death of Fran Miklošić. (A SlavistAlbanologist). – 1992, 21-1991, f. 7-12. 39 ▼ AJETI, Idriz: Dëshmi onomastike për autoktoninë e shqiptarëve në trojet e tyre. (Onomastic Witnessen autochthony of Albanians in their ethnic lands). – 1993, nr. 22-1992, f. 57-62. 40 ▼ AJETI, Idriz: Eqrem Çabej dhe studimet e gjuhësisë shqiptare. – 2009, nr. 38-2008, f.19-35. 41 ▼ ALIU, Ali: Probleme nga letërsia e viteve tridhjetë. (Problèmes concernant la littérature des années trente). – 1975, nr. III-1973, f. 131-135. 42 ▼ ALIU, Ali: Tregimi i shkurtër i viteve tridhjetë. (La nouvelle brève dans les années trente). – 1976, nr. V-1975, f. 99-106. 43 ▼ ALIU, Ali: Lirika erotike e Çajupit. (The erotic lyrics of Çajup). – 1986, nr. 15-1985, f. 149-158. 44 ▼ ALTIMARI, Françesko: Shënime për leximin e parë të mitit mbi Skënderbeun në letërsinë arbëreshe. (Notes sur la premiere lecture du mythe de Skandereg dans la littérature albanaise d’Italie). – 1985, 14-1984, f. 239-252. 45 ▼ ANTOLJAKU, Stjepan: Prilog historijatu borbe albanaca za svoj alfabet (Kontribut historiatit të luftës së shqiptarëve për alfabetin e tyre). (Suplément á l’histoire 18 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE de la lutte des albanais pour leur al alphabet). – 1969, nr. 1-1969, f. 23-57. 46 ▼ ARAPI, Ina: Rreth përdorimt të lokucioneve do me thanë / do me thashunë dhe vjen me thashunë në letërsinë e vjetër shqipe. (On sage of locutions do me thanë / do me thashumë and vjen me thashunë (meaning – that is to say) in old Albanian literacy). – 2009, nr. 38-2008, f. 193-207. 47 ▼ ASLLANI, Ramadan: Nazalizmi në të folmen e Kaçanikut. (Nasalism in the sub-dialect of Kaçanik). – 1998, nr. 27-1997, f. 181-213. 48 ▼ BADALLAJ, Imri: Disa veçori fonetike të së folmes së Zhurit. (Qulques opsérvations phonétiques du parler de Zhur). – 1976, nr. V-1975, f. 61-68. 49 ▼ BADALLAJ, Imri: Disa fenomene fonetike në të folmen e Hasit. (Quelques phénomènes phonetiques dans le parler de Has). – 1987, nr. 16-1986, f. 213-220. 50 ▼ BADALLAJ, Imri: Disa fenomene fonetike në të folmen e Hasit. (The Character and Plase of Accent in the Albanien Speech et Has). – 1992, nr. 21-1991, f. 117-121. 51 ▼ BADALLAJ, Imri: Sistemi konsonantik i së folmes së Hasit. (The consonantal system of the Has Speech variant). – 1994, nr. 23-1993, f. 149-161. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 19 52 ▼ BAJÇINCA, Isak: Rregullat e drejtëshkrimit të shqipes (projekt) hap i rëndësishëm drejt kristalizimit të normës letrare. (Un pas important vers la cristallisation de la langue littéraire). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 245-259. 53 ▼ BAJRAKTAREVIĆ, Danilo: Prilog proučavanju aksenatske sisteme kosovske govorne zone (Kontribut studimit të sistemit akcentues në të folmen e zonës së Kosovës). (K изyчeнию akцeнtнoй cиctemьi гobopa зoньi Kocoba). – 1962, nr. 1-1962, f. 75-89. 54 ▼ BAJRAKTAREVIĆ, Danilo: Govorne osobine Gnjilana (Tiparet e së folmes së Gjilanit). (Caractiques du parles de Gnjilane). – 1965, nr. 2-1965, f. 57-103. 55 ▼ BAJRAKTAREVIĆ, Danilo: Migracije i njihove posledice u kosovskom dijalekatskom tipu. (Migrimet dhe pasojat e tyre në dialektin e tipit të Kosovës). (Migrations et ses konséquences au tybe du dualecte de Kosova). – 1966, nr. 3-1966, f. 53-67. 56 ▼ BALIU, Begzad: Standardizimi i onomastikës së Kosovës. (Kosova’s onomastics standardization). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 167-178. 57 ▼ BALIU, Begzad: Kontributi i profesor Jup Kastratit në studimet bibliografi ke. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 113-126. 20 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 58 ▼ BALIU, Begzad: Referencat e Mahir Domit për Profesor Jup Kastratin. (Professor Mahir Domi’s references for Jup Kastrati). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 123-135. 59 ▼ BALIU, Begzad – DRESHAJ, BALIU – Myrvete: Arshi Pipa dhe Kosova e poezisë së tij. (Arshi Pipa and his poetry abort Kosova). – 2007, nr. 36-2006, f. 203-217. 60 ▼ BALIU, Begzad: Studimet ballkanistike të profesor Shaban Demirajt (Prof Shaban Demirajs Balkanistic studies). – 2009, nr. 38-2008, f. 173-192. 61 ▼ BARDHI, Mehdi – MULAKU, Latif: Mbi të folmen shqipe të Peshterit. ( Qulques remarques sur le parler albanais du Peshter). – l974, nr. II-1972, f. 87-107. 62 ▼ BARDHI, Mehdi – MULAKU, Latif: Mbi të folmen shqipe të Peshternit . (Du parler albanais du Peshter II). – 1975, nr. III-1973, f. 25-49. 63 ▼ BASHOTA, Sali: Vepra letrare e Mitrush Kutelit dhe studimi i saj. (L’oeuvre literaire de Mtrush Kuteli et son etude). – 1989, nr. 18-1988, f. 175-188. 64 ▼ BASHOTA, Sali: Ritregimi i baladave dhe i legjendave popullore në prozë. (La reproduction des ballades et des legendés popullaires par la prose). – l990, nr. 19-1989, f. 269-287. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 21 65 ▼ BECI, Bahri: Dialektologjia historike shqiptare për kohën dhe vendin e formimit të gjuhës shqipe e të popullit shqiptar. (Albanian historical dialectology for the time and place of Albanian language and national formation). – 1993, nr. 22-1992, f. 17-24. 66 ▼ BECI, Bahri – TOPI, Emira: Vëzhgime për dendurinë e përdorimit të fonemave zanore e bashkëtingëllore në gjuhën e sotme letrare shqipe. (La frequence de l’emploi des phonemes vocaliques et consonantiques dans la langue Albanais Litteraire de nos jours). – 1995, nr. 24- 1994, f. 39-54. 67 ▼ BEGOLLI, Nexhat – DRANÇOLLI, Jahja: Opusi poetik i Nikoll Leonik Tomeut. (Poetry Works of Nikola Leonik Tomeu). – 1992, nr. 21-1991, f. 13-23. 68 ▼ BEJTA, Murat: Integrimi dhe modifi kimet semantike të huazimeve frenge në gjuhën shqipe. (L’intégration et les modifi cations sémantiques des emprunts français en albanais). – 1978, nr. VII-1977, f. 291-302. 69 ▼ BEQIRAJ, Xhafer: Vështrim mbi sistemin foljor të së folmes së Opojës. – 2010, nr. 39-2009, f. 156-175. 70 ▼ BERANI, Shaqir: Tiparet fonetike të së folmes së lokalitetit të Klinës – Sistemi i zanoreve. (Les caractéristiques phonétiques du parler de Klinë – Système des voylles). – 1979, nr. VIII-1978, f. 147-182. 22 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 71 ▼ BERANI, Shaqir: Sistemi konsonantik i së folmës së lokalitetit të Klinës së Drenicës II. (Le système consonantique du parler de Klinë – Drenicë II). – 1980, nr. IX-1979, f. 143-173. 72 ▼ BERISHA, Latif: Andria Kaçiq Mioshiq dhe shqiptarët. (Andria Kačić Mioshšić e gli albananesi). – 1975, nr. IV1974, f. 133-142. 73 ▼ BERISHA, Latif: Mistifi kimi letrar dhe letërsia shqiptare e Rilindjes. (La mystifi cation littéraire et la littéerature de la Renaissance de albanaise). – 1976, nr. V-1975, f. 89-98. 74 ▼ BERISHA, Latif: Pikëpamjet e Luigj Gurakuqit mbi poezinë. (Les conceptions poétiques de Luigj Gurakuqi). – 1978, nr. VI-1976, f. 7-12. 75 ▼ BERISHA, Rrustem: Roman për femrën dhe tmerrin e luftës. (A novel for women and for war hell). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 241-255. 76 ▼ BERISHA, Naim: Orientalizmat në leksikun e Gjakovës. – 2010, nr. 39-2009, f. 177-183. 77 ▼ BERISHA, Naim: Fjalëformimi me parashtesa dhe prapashtesa në leksikun e Gjakovës. – 2011, nr. 40-2010, f. 167-174. 78 ▼ BEVAPI, Kujtim: Normalja e Elbasanit dhe Kosova. – 2010, nr. 39-2009, f. 125-129. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 23 79 ▼ BEVINGTON, Gary: On classifying albanian verbs. Recherches albanologiques , nr. 2-1985, p. 75-87. 80 ▼ BLAKU, Murat: Veprimtaria shkencore e akademik Idriz Ajetit. (L’activité scientifi qué de l’académicien Idriz Ajeti). – 1985, nr. 14-1984, f. 85-113. 81 ▼ BLAKU, Murat: Ndikimi i shqipes mbi të folmet serbe të Kosovës. (The infl uence of Albanian of the Serbian speech variants Kosova). – 1994, nr. 23-1993, f. 83-95. 82 ▼ BLAKU, Murat: Ndikimi i shqipes mbi të folmet serbe të Kosovës. (The infl uence of Albanian of the Serbian speech variants Kosova. Lexicology). – 1995, nr. 24- 1994, f. 29-38. 83 ▼ BOKSHI, Besim: Ndryshimi i strukturës së temave emërore të shqipes. (Structure des racines nominales en Albanais). – 1972, nr. I-1971, f. 17-56. 84 ▼ BOKSHI, Besim: Sur l’origine des pronoms possessifs en albanais. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1985, Recherches alnologiques, nr. 1-1985, p. 59-73. 85 ▼ BOKSHI, Besim: Reconctitution des différentes phoses à la postposition de l’article défi ni dans les langues balkaniques. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques nr. 3-1986, p. 7-32. 24 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 86 ▼ BUCHHOLZ, Oda: Mbi gërshetimin e aspekteve morfologjike e sintaksore tek rasat në gjuhën shqipe (Shqyrtuar për rasat gjinore dhanore e rrjedhore). (Zur verfl echtung morphologischer und syntatischer aspekte bei den kasus im albanischen (dargestellt am genitiv, dativ und ablativ). – 1978, nr. VII-1977, f. 145-158. 87 ▼ BUCHHOLZ, Oda – FIEDLER, Wilfried: Rreth zhvillimit të disa termave politiko-shoqërore në gjuhën shqipe para vitit 1912. (Da l’évolution de quelques noms politico-sociaux de l’albanais avant 1912). – 1980, nr. X-1980, f. 55-73. 88 ▼ BUCHHOLZ, Oda: Rreth tautologjisë në shprehjen e determinativitetit. (Zur Tautologie beim Ausdruck der Determiniertheit). – 1987, nr. 16-1986, f. 151-169. 89 ▼ BUCHHOLZ, Oda: Për rolin e Eqrem Çabejt në fushën e ballkanistikës. (Sur le role de Eqrem Çabej dans le domaine Balkanistique). – 1988, nr. 17-1987, f. 33-39. 90 ▼ BUDIMIR, Milan: Mesto arbanaškog u krugu indoevropskih jezika (Vendi i shqipes në kuadrin e gjuhëve indoevropjane). (De linguae albanae condicione argumentum). – 1965, nr. 2-1965, f. 5-13. 91 ▼ BUDIMIR, Milan: O Arbanaškim vezama sa protoslovenskim. (Les rapports des albanais avets les anciens slaves). – 1966, nr. 3-1966, f. 5-7. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 25 92 ▼ BUDIMIR, Milan: Alb. Zot >). – 1993, nr. 22-1992, f. 55-57. 228 ▼ HAMITI, Sabri: Bilal Xhaferri: shkrimtar i etnisë. (Bilal Xhaferri: writer of Etnicyti). – 1995, nr. 24-1994, f. 7-27. 229 ▼ HAMP, Eric P.: Albanian viç “calf”, vit “year”. (“Viçi”dhe “viti” në shqipet). – 1968, nr. 1-1968, f. 27-30. 230 ▼ HAMP, Eric P.: Albanian ngjalë “eel”. (Fjala ngjalë në gjuhën shqipe). – 1969, nr. II-1969, f. 63-64. 231 ▼ HAMP, Eric P.: Studime rreth /o/ -së në gjuhën shqipe. (Etude sur lettre /o/ en albanais). – 1978, nr. VI-1976, f. 41-46. 232 ▼ HAMP, Eric P.: Fjala javë, reduktim i saj fonetik dhe sintaksa. (Le mot javë a réduction pfonétique et la syntaxe). – 1979, nr. VIII-1978, f. 121-129. 233 ▼ HAMP, Eric: Kukës and Prizren. – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 57-59. 234 ▼ HAMP, Eric: Ulpia cassa. – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 65-66. 46 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 235 ▼ HAMP, Erik: Marrëdhëniet gjuhësore maqedonase – shqiptare. (Macedonian – Albanian linguistc relations). – 2007, nr. 36-2006, f. 99-102. 236 ▼ HAXHIBRAHIMI, Maksut: Emrat e anijeve të fl otës detare ulqinake. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 165-170. 237 ▼ HAXHIBRAHIMI, Maksut XH.: Rreth prejardhjes së hidronimit “Danub”. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 75-79. 238 ▼ HOXHA, Hysni: Aleksandrini dhe dymbëdhjetërrokshi në gjuhën shqipe. (L’alexandrin à la poésie albanaise). – 1972, nr. I-1971, f. 89-104. 239 ▼ HOXHA, Hysni: Disa çështje themelore të periodizimit të letërsisë shqipe. (Certains problémes essentiel de la periodicité de la littérature albanaise). – 1975, nr. III1973, f. 143-152. 240 ▼ HOXHA, Fatbardha: Një krijimtari që nuk duhet lënë në harresë. (A composition not to be forgotten). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 67-75. 241 ▼ HOXHA, Arben: Romani i personazhit. (The novel of the character). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 153-166. 242 ▼ HOXHA, Arben: Tregimet e E. Koliqit me përbërës strukturorë të përrallës. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 259-268. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 47 243 ▼ HOXHA, Arben: Metodat e hulumtimit në fushën e historisë së letërsisë shqiptare. – 2005, nr. 32-33/2002- 2003, f. 107-116. 244 ▼ HOXHA, Arben: Kritika letrare moderne shqipe. (Albanian modern literary criticism). – 2006, nr. 34- 35/2004-2005, f. 257-268. 245 ▼ HOXHA, Arben: Parimet epistemologjike në veprën “Skënderbeu” të Frang Bardhit. (Epistemmological principles in the work “Skënderbeu” by Frang Bardhi). – 2007, nr. 36-2006, f. 85-91. 246 ▼ HOXHA, Arben: Çështje të identitetit letrar shqiptar: nga konteksti i gjeopolitikës bipolare në kontekstin e integrimeve globale. (Issues Albanian literary identity: from the context of bipolar geopolitics to the context of global integrations). – 2008, nr. 37-2007, f. 253-271. 247 ▼ HOXHA, Arben: Qenia historike dhe universaliteti i saj në letërsi. (Historical beng and its universalit in literacy). – 2009, nr. 38-2008, f. 281-291. 248 ▼ HOXHA, Arben: Epistemologjia letrare: historiku dhe koncepti i saj. – 2010, nr. 39-2009, f. 253-267. 249 ▼ HOXHA, Arben: Roli i konceptit të progresit në zhvillimin e kritikës letrare shqipe. – 2011, nr. 40-2010, f. 239-255. 48 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 250 ▼ HOXHA, Shpresa: Mbi përkthimin e preteritit të anglishtes në shqipen. 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 69-78. 251 ▼ HOXHA, Shpresa: Gjuha shqipe në veprën e Likut. (Albanian language in Leake’s kreative work). – 2007, nr. 36-2006, f. 165-178. 252 ▼ HUSAJ, Leonora: Njohuri të përgjithshme për foljet nga Selman Riza. – 2010, nr. 39-2009, f. 107-114. 253 ▼ HYSA, Mahmud: Zenel Bastari – poet i fi llimit të shekullit XIX. (Zenel Bastari – poète du debut du XIXe siècle). – 1988, nr. 17-1987, f. 97-119. 254 ▼ HYSA, Mahmud: Baza historike e poemës Istori e Skëndrbeut e Naim Frashërit. (The Historical Graund of the poem Skandrbeg’s History). – 1992, nr. 21-1991, f. 75-82. 255 ▼ HYSA, Mahmud: Pjesë e një kërkese… dhe testament gruas, proza të Mitrush Kutelit. (Part of request and will to a woman, to short skories by M. Kuteli). – 2008, nr. 37-2007, f. 203-208. 256 ▼ HYSA, Mahmud: Kush dhe pse nuk mori pjesë në Kongresin e Manastirit. (Who and why didn’t participate in the Congress of Manastir). – 2009, nr. 38- 2008, f. 79-85. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 49 257 ▼ HYSA, Enver – Çepani, Anila: Vështrim mbi përemrat pyetës. (A review on interogative pronouns). – 2008, nr. 37-2007, f. 23-42. 258 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Roli i sinonimisë në pasurimin e gjuhës. (Le ròle de la synonymie à l’enrichissement de la langue). – 1982, nr. XI-1981, f. 117-126. 259 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Çështje të sinonimisë stilistikore në gjuhën shqipe. (La question de la synonymie stylistique dans la langue Albanaise). – 1984, nr. XIII1983, f. 113-128. 260 ▼ ISLAMAJ, Shefkije – MULAKU, Ragip: Mbi çiftin sinonimik në veprën “Doktrina e Kërshtër” të P. Budit. (Sur le couple synonymique dans l’oeuntre “Doktrina e Kërshtër” (La Doctrine Chretinne de P. Budi). – 1989, nr. 18-1988, f. 119-141. 261 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Çështje të normës stilistike. (On some stylistic issues). – 1994, nr. 23-1993, f. 163-168. 262 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Çështje gjuhësore e stilistike në «Mrizin e Zanave» (Language and stylistic questions in “Mrizi i Zanave”). – 1997, nr. 26-1996, f. 179-188. 263 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Poezia “Qielli” e Naimit – një model i gjuhës poetike. – (The poem “Qielli” of Naim Frashëri-a model of poetic language). – 2002, nr. 28- 29/1998-1999, f. 49-55. 50 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 264 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Funksioni stilistik i foljes në Lahutën e Malcis. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 57-67. 265 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Për një leksikografi bashkëkohore. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 11-24. 266 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Roman i veçantë me gjuhë të veçantë. (A special novel with special language). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 11-28. 267 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Fjalori latinisht – shqip i Frang Bardhit. (The Latin – Albanian dictionary). – 2007, nr. 36-2006, f. 67-76. 268 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Gjergj Fishta dhe gjuha standarde shqipe. (Gjergj Fishta and Albanian standard language). – 2008, nr. 37-2007, f. 43-53. 269 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Eqrem Çabej për shqipen e sotme. ( Eqrem Çabej on contemporary Albanian). – 2009, nr. 38-2008, f. 47-54. 270 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Folja stilistike e Fishtës . – 2010, nr. 39-2009, f. 29-51. 271 ▼ ISMAILI, Rifat: Figuracioni në romanet e Jakov Xoxës (Figuring in Jakov Xoxa’s Novels). – 1990, nr. 20-1990, f. 313-329. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 51 272 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Mbi disa toponime në Serbi të Jugut dhe Maqedoni të Veriut. (De certains noms de lieux en Serbie du sud et en Macédoine du nors). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 261-268. 273 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Mbi disa çështje në sistemin fonetik të shqipes. (Sur quelques questions de l’évolution phonétique de l’albanais). – 1974, nr. II-1972, f. 147-152. 274 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Rreth kuantitetit të zanoreve të theksuara të shqipes. (A propos de la quantité vocalique de l’albanais). – 1975, nr. III-1973, f. 57-61. 275 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Grafi a e Buzukut dhe disa çështje të sistemit fonetik të shqipes. (La graphie de Buzucu et quelques questions du systèm e phonétiqur de l’albanais). – 1978, nr. VII-1977, f. 229-256. 276 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Sistemi i bashkëtingëlloreve të gjuhës së “Kuvendit të Arbërit” (1706). (Le systémee consonantique de l’Albanais du “Concilium Albanum” (1706). – 1984, nr. XIII-1983, f. 33-52. 277 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Sistemi i zanoreve të shqipes së shekullit XVIII. (Le systeme vocalique de l’albanais du XVIII ème siecle). – 1986, nr. 15-1985, f. 57-73. 278 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Le système des voyelles de l’albanais du XVIIIe siécle. (Traduction française: Murat Bejta). – 52 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1985, p. 75-92. 279 ▼ ISMAILI, Rexhep: Le système consonantique de l’albanais du Consilium albanum. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 67-85. 280 ▼ ISMAILI, Rexhep: Origine de la langue albanaise. Problèmes et résultats. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p.7-21. 281 ▼ ISUFAJ, Viola – KASTRATI-HYSO, Adriana: Kuptimet e fi gurave mitike të rimarra në kohët e sotme. (Agamemnoni dhe Edipi në tregimin Përpara banjës dhe në romanin Lulet e ftohta të marsit të Ismail Kadaresë). (Interpretation on myths in a contemporary context (Agaemnon in the story “Perpara banjës” and Oedipus in the novel “Lulet e ftohta të marsit” of Ismail Kadare). – 2009, nr. 38-2008, f. 309-324. 282 ▼ IVANOVIĆ, Radomir: Skënderbeg i Književna inspiracija južnoslovenskih stvaralaca. (A literary inspiration of the southern slavs. – 1966, nr. 3-1966, nr. f. 167-204. 283 ▼ JAKA, Ymer: Lamartini dhe shqiptarët. (Lamartine et les Albanais). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 129-142. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 53 284 ▼ JAKA, Ymer: Vepra e Rilindësve shqiptarë në gjuhën frënge. (Les oeuvres en langue française des auteurs de la Renaissance albanaise). – 1976, nr. V-1975, f. 107-117. 285 ▼ JAKA, Ymer: Skëndebeu në një operë frënge. (Scanderbeg dans un opéra français). – 1986, nr. 15- 1985, f. 192-216. 286 ▼ JAKA, Ymer: Ankthi i dhunës dhe i vdekjes në romanin Bardha e Temalit të Pashko Vasës. (La hantise de la violence et de la mort dans le roman Bardha de Témal de Pashko Vasa). – 1987, nr. 16-1986, f. 57-67. 287 ▼ JAKA, Ymer: Lamartine et les Albanais. – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-186, f. 131-144. 288 ▼ JAKA, Ymer: Skënderbeu në poezinë frënge të shekullit XVI. (Scanderbeg dans la poésie français du XVIe siecle). – 1990, nr. 19-1989, f. 65-84. 289 ▼ JAKA, Ymer: Ndihmesa e Institutit Albanoogjik të Prishtinës për bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e studimeve shqiptare. – 2010, nr. 39-2009, f. 11-19. 290 ▼ JAKOPIN, Franc: Kontributi i Rajko Nahtigalit shkencës së albanologjisë. (Contribution de Rajko Nahtigal à la science Albanologique). – 1978, nr. VII1977, f. 221-228. 54 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 291 ▼ JAKUPI, Muharrem: Ҫajupi dhe epoka e tragjedisë. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 127-146. 292 ▼ JAKUPI, Muharrem: Letërsia moderne dhe format e demitizimit. (Modern literature and demythicizing forms). – 2008, nr. 37-2007, f. 233-252. 293 ▼ JAKUPI, Muharrem: Vështrim krahasues mes poezisë së Lasgushit “Vdekja e nositit” dhe poezisë “Albatrosi” të Bodlerit. – 2010, nr. 39-2009, f. 229-251. 294 ▼ JAKUPI, Muharrem: Tiparet dhe prirjet artistike më të fundit të poezisë lirike Shqipëri. – 2011, nr. 40-2010, f. 257-280. 295 ▼ JOKL, Norbert: Naim be Frashëri e pasunimi i gjuhës shqipe. (L’apport de Naim bey Frashëri à l’enrichissement du vocabulaire albanais). – 1974, nr. II-1972, f. 21-31. 296 ▼ JOKL, Norbert: Historia e shqipes e dokumentet e saja. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 11-15. 297 ▼ JORGO, Kristaq: Letërsia e (ç)mitizuar. (“Shkëndija” plëngprishëse e Migjenit). (De mythized literature. (Migjens’ Dissipated “Shkëndija/Spark”). – 2009, nr. 38-2008, f. 259-267. 298 ▼ JOVANOVIĆ, Miljko: Henrik Bariqi si përmbledhës i opusit krijues të Ivo Qipikos (me rastin e 100 vjetorit 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 55 të lindjes së H. Bariqit). (Henrik Bariq, Redacteur des oeuvres d’Ivo Ćipiko (a l’occasion du centenaire de la máissance de Henrik Barić). – 1989, nr. 18-1988, f. 81-88. 299 ▼ KABASHI, Emin: Poetika e harmonisë të Lasgush Poradecit. (Harmony of poetry in Lasgush Poradeci). – 1993, nr. 22-1992, f. 101-113. 300 ▼ KABASHI, Emin: Poetika romantike e poemave të Jeronim De Radës. (Romantic poetics of Jeronim De Radas poems). – 1994, nr. 23-1993, f. 83-95. 301 ▼ KALESHI, Hasan: Sami Frashëri në letërsinë dhe fi lologjinë turke. (Sami Frashëri dans la littérature et la philologie turques). – 1968, nr. 1-1968, f. 33-116. 302 ▼ KALESHI, Hasan: Disa aspekte të luftës për Alfabetin shqip në Stamboll. (Aspects de la lutte pour l’alphabet albanais à Constantinople). – 1969, nr. 1-1969, f. 77-117. 303 ▼ KALESHI, Hasan: Veprat turqisht dhe persisht të Naim Frashërit. (Les oeuvres de Naim Fsachery en Langues turque et persane). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 143-153. 304 ▼ KARAKAÇI, Valbona: Lindja e himnit kombëtar shqiptar, marrëdhënia me burimin dhe tekste të tjera. (The birth of Albanian nacional anthem relations between the source and ther texts). – 2009, nr. 38-2008, f. 341-351. 56 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 305 ▼ KASTRATI, Jup: Veprimtaria shkencore e Shaban Demirajt. – 1997, nr. 26-1996, f. 69-94. 306 ▼ KASTRATI, Jup: Mikel Skutari (1762-1830). (Mikel Skutari (1762-1830)). – 2002, nr. 28-29/1998-1999. 307 ▼ KASTRATI-HYSO, Adriana – ISUFAJ, Viola: Kuptimet e fi gurave mitike të rimarra në kohët e sotme. (Agamemnoni dhe Edipi në tregimin Përpara banjës dhe në romanin Lulet e ftohta të marsit të Ismail Kadaresë). (Interpretation on myths in a contemporary context (Agaemnon in the story “Perpara banjës” and Oedipus in the novel “Lulet e ftohta të marsit” of Ismail Kadare). – 2009, nr. 38-2008, f. 309-324. 308 ▼ KATIÇIQ, Radoslav: Provincat ballkanike. (Les provinces Balkaniques). – 1985, nr. 14-1984, f. 27-44. 309 ▼ KATIČIĆ, Radoslav: Die sprachen im Römischen Reich der Kaizerzeit. die Balkanprovinzen. – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1985, p. 37-57. 310 ▼ KATIČIĆ, Radoalav: Sur la langue des Illyriens. (Traduction française: Murat Bejta). – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 23-33. 311 ▼ KELMENDI, Ramiz: Letërsia jonë humoristiko-satirike dhe mendimi kritik. (Notre littérature humoristiquesatirique et la pensée critique). – 1978, nr. VI-1976, f. 13-18. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 57 312 ▼ KELMENDI, Tafi l: Paskajorja në funksion kryefjalor (sipas folklorit). (L’infi nitif en fonction du sujet). – 1980, nr. X-1980, f. 225-241. 313 ▼ KELMENDI, Tafi l: Përdorimi i paskajores me vlerë rrjedhimore e lejore në gjuhën popullore shqipe (në bazë të materialeve folklorike). (L’emploi de l’infi nitiven consékutive dans l’albanais populairese basant sur les materiaux folkloriques). – 1982, nr. XI1981, f. 105-115. 314 ▼ KELMENDI, Tafi l: Paskajorja, përdorimet e saj dhe ndërtimet me të në gjuhën popullore shqipe. – 1982, nr. XII-1982, f. 95-105. 315 ▼ KELMENDI, Tafi l: Aspekte të përdorimit të kohëve të foljes në shqipen e sotme letrare. (Certains aspects de l’utilisation des temps du verbeen langue Albanaise d’aujourd’hui). – 1988, nr. 17-1987, f. 121-139. 316 ▼ KELMENDI, Tafi l: Mënyra e veprimit, aspekti gramatikor dhe PF aspektore. (Le mode de procès, l’aspect gramatical et les péripharases verbale aspectuelles). – 1989, nr. 18-1988, f. 189-203. 317 ▼ KELMENDI, Tafi l: Mbi përdorimin e së pakryerës së dëftores në gjuhën shqipe. (Sur l’emploi de l’imparfait de l’indikatifen albanais). – 1990, nr. 19-1989, f. 229-239. 58 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 318 ▼ KELMENDI, Hasan: E folmja e lokalitetit të Turiçevcit. Vështrim mbi fonetikën. (Phonétique du parler de la localité de Turiçevc). – 1978, nr. VI-1976, f. 121-140. 319 ▼ KELMENDI, Hasan – MULAKU, Ragip: Disa vërejtje për fjalë shqipe në Fjalorin e Glisha Elezoviqit. (Apeçu sur quelques toponymes et antroponymes dans le dictionnaire de Glisha Elezoviq). – 1979, nr. VIII1978, f. 203-216. 320 ▼ KËRRNJA, Nexhat: Fjalë e shprehje të pavend. (Incorrect words and ekspressions). – 1995, nr. 24- 1994, f. 127-137. 321 ▼ KODRA, Klara: Tipologjia e poemës arbëreshe në kuadrin e romantizmit evropian. (Typology of Arbreshi Poem within European Romanticism). – 1993, nr. 22- 1992, f. 35-48. 322 ▼ KONESKI, Blazhe – NASTEVA-JASHARI, Olivera – VIDEOVSKI, Bozhidar: Kontaktet e të folmeve maqedonase me të folmet shqipe. (Les contacts des parles macedoniéns avec les parles albanais). – 1990, nr. 19-1989, f. 55-63. 323 ▼ KORYTOWSKA, Anna: Sandhi në gjuhën shqipe në Kosovë. (Sandhi in Kosovian Albanian). – 2011, nr. 40- 2010, f. 57-63. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 59 324 ▼ KOSTALLARI, Androkli: Rruga e formimit të gjuhës sonë të përbashkët letrare. (Voie de la formation de notre langue commune littéraire). – 1969, nr. 2-1969, f. 7-36. 325 ▼ KOSTALLARI, Androkli: Rreth depërtimit të turqizmave në gjuhën shqipe gjatë shekujve XVII-XVIII. (Sur la pénetration des emprunts turès à l’albanais des siècles XVII-XVIII). – 1978, nr. VII-1977, f. 39-51. 326 ▼ KOSTARALLI, Androkli: Quelques particularités de la structure sémantique des composés de propriété de l’albanais. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 33-42. 327 ▼ KOSTALLARI, Androkli: Pjetër Bogdani dhe gjuha letrare shqipe. (Pjetër Bogdani et la langue littéraire albanaise). – 1990, nr. 19-1989, f. 17-32. 328 ▼ KOSTALLARI, Androkli: Diaspora e sotme shqiptare dhe gjuha letrare kombëtare e njësuar. (La diaspora contemporaine albanaise et la langue litteraire nationale unifi ee). – 1990, nr. 20-1990, f. 15-75. 329 ▼ KOSUMI, Bajram: Konceptet estetike të Fishtës dhe tradita e mendimit estetik shqiptar. – 2011, nr. 40-2010, f. 217-237. 60 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 330 ▼ KRASNIQI, Mark: Mbi disa shkrime letrare të autorëve shqiptar të Kosovës midis dy Luftrave Botërore. (Quelques écrits littéraires d’auteurs albanais du Kossovo entre les deux Guerres). – 1975, nr. III1973, f. 117-129. 331 ▼ KRASNIQI, Bajram: Miti në funksion të veprës letare. (Le mythe en fonction de l’oeuvre littéraire). – 1980, nr. X-1980, f. 173-184. 332 ▼ KRASNIQI, Bajram: Kontribut për tipologjinë e prozës së sotme shqiptare. (Contribution a la typologie de la prose albanaise d’oujourd’hui). – 1982, nr. XI-1981, f. 151-160. 333 ▼ KRASNIQI, Bajram: Struktura e romanit pseudohistorik. (La structure du roman pseudohistirique). – 1982, nr. XII-1982, f. 149-166. 334 ▼ KRASNIQI, Bajram: Romani i personazhit. (Le roman de personnage). – 1984, nr. XIII-1983, f. 93-111. 335 ▼ KRASNIQI, Bajram: Romani i personazhit. (La roman et l’histoire). – 1985, nr. 14-1984, f. 67-84. 336 ▼ KRASNIQI, Bajram: Le roman historique d’avant la libération. (Traduction française: Agnès Gut). – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 141-158. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 61 337 ▼ KRASNIQI, Bajram: Vepra letrare e Luigj Gurakuqit. (L’oeuvre littéraire de Luigj Gurakuqi). – 1990, nr. 19- 1989, f. 139-149. 338 ▼ KRASNIQI, Bajram: Kadareja si poet dhe si prozator. – 1997, nr. 26-1996, f. 105-116. 339 ▼ KRASNIQI, Emin: Koncepte themelore të etnografi së së të folurit. – 2009, nr. 38-2008, f. 235-240. 340 ▼ KRASNIQI, Emin: Funksionet e të folurit. 2011, nr. 40-2010, f. 175-185. 341 ▼ KRYEZIU, Resmije: Personazhi i nënës në romantizmin shqiptar. (Le personage de la mère dans le romantisme albanais). – 1979, nr. VIII-1978, f. 39-54. 342 ▼ KRYEZIU, Resmije: Kulla në poezinë e sotme shqipe në Kosovë. (Le cháteau dans la poésie de la littérature albanaise). – 1980, nr. X-1980, f. 189-201. 343 ▼ KRYEZIU, Resmije: Infl uence de l’antiquité grecque et romaine sur l’ocuvre de Naim Frashëri. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 159-167. 344 ▼ KRYEZIU, Resmije: Personazhi i gruas në poezinë e Migjenit. (Le personnage de la femme dans la poesie de Migjeni). – 1988, nr. 17-1987, f. 219-240. 62 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 345 ▼ KRYEZIU, Resmije: Personazhi i gruas në prozën e Migjenit. (Le personnage de la femme dans la prose de Migjeni). – 1989, nr. 18-1988, f. 143-159. 346 ▼ KRYEZIU, Resmije: Shtypi në vitet ’30. (Press in the thirties). – 2006, nr. 34-35/ 2004-2005, f. 203-226. 347 ▼ KRYEZIU, Resmije: Fjalori në strukturën e romanit “Një dashuri e shtatë faje” të Rexhep Qosjes. (Vocabulary in the structure of the novel “On lov and seven sins” by Rexhep Qosja). – 2007, nr. 36-2006, f. 39-51. 348 ▼ KRYEZIU, Resmije: Elementet e mitit në romanin e Ismail Kadaresë Darka e Gabuar. (The elements of myth in the novel of Ismail Kadare “Darka e Gabuar”). – 2009, nr. 38-2008, f. 267-273. 349 ▼ KRYEZIU, Resmije: Njeriu, lufta dhe paslufta. – 2011, nr. 40-2010, f. 204-216. 350 ▼ KRYEZIU, Bahtijar: Vështrim fonetiko-morfologjik i toponimisë së Hashanisë. (Etude phonétique et morphologique de la toponimye de Hashani). – 1986, nr. 15-1985, f. 217-233. 351 ▼ KURTI, Ledri: Anton Harapi, mendimi dhe analiza e tij psiko – fi zike. – 2010, nr. 39-2009, f. 269-276. 352 ▼ LACAJ, Henrik: Pjetër Budi vjershëtar i parë i letërsisë sonë. – 1992, nr. 21-1991, f. 55-62. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 63 353 ▼ LAFE, Emil: Ndihmesa e N. Veqilharxhit për terminologjinë gjuhësore shqipe. (La contribution de Naum Veqilharxhi sur la terminologie linguistique albanaise). – 1989, nr. 18-1988, f. 75-80. 354 ▼ LAFE, Emil: Testamenti i Eqrem Çabejt. – 2003, nr. 30-31/2000-2003, f. 17-22. 355 ▼ LAFE, Emil: Arvanitët dhe gjuha e tyre në studimet e prof. Tito Johalas. – 2009, nr. 38-2008, f. 87-96. 356 ▼ LAGJI, Klara: Paraqitja semantiko konjiktive e foljes “ngjitem”.(Semantic – conjunctive presentation of the verb “ngjitem=cimb up). – 2006, nr. 34-35/2004- 2005,f. 51-80. 357 ▼ LAGJI, Klara: Drejt një analizuesi morfologjik automatik të fjalës në gjuhën shqipe në kuadrin e përpunimeve automatike të gjuhëve (PAGJ). (Towards an automated morphological word analyzer in the Albanian language in the frame of automatic language elaborations (ALE). – 2008, nr. 37-2007, f. 123-145. 358 ▼ LIBERACKA, Kamila: Reduplikacioni i kundrinorit në gjuhën shqipe. (Object reduplication in Albanian). – 2009, nr. 38-2008, f. 143-149. 359 ▼ LLOSHI, Xhevat – THOMAJ, Jani: Paralele frazeologjike të shqipes me gjuhë të tjera të Ballkanit. 64 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Paralelles phraseologiques de l’albanais avec d’autres langues Ballkaniques). – 1988, nr. 17-1987, f. 41-60. 360 ▼ LLOSHI, Xhevat: Skënderbeu dhe rimuret islandeze. (Scanderbeg in Icelandic rimues). – 2006, nr. 34- 35/2004-2005, f. 177-189. 361 ▼ LLOSHI, Xhevat: Fjalori i Frang Bardhit dhe fjalësi shqip i Theodor Kavaliotit. (The dictionary of Frank Bardhi and vocabulary of Theodor Kavaliot). – 2007, nr. 36-2006, f. 53-66. 362 ▼ MANSAKU, Seit: Onomastique et histoire de langue albanaise. – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 53-63. 363 ▼ MARQUET, Odette: Bogdani në dritën e disa dokumenteve të rishqyrtuara. (Bogdani sour la lumiére de cortains dacuments réexaminés). – 1990, nr. 19- 1989, f. 119-126. 364 ▼ MARKOV, Boris: Disa vërejtje për prapashtesën -ishtë (ishte) në gjuhën shqipe dhe në gjuhën sllave. (Quelques remarques sur le sulffi xe -ishtë (ishte) dans la langue Albanaise et les langues Slaves). – 1985, nr. 14-1984, f. 229-238. 365 ▼ MARKOV, Boris: Emra nocioni në gjuhën shqipe. (Nons de notion en albanais). – 1987, nr. 16-1986, f. 273-249. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 65 366 ▼ MARTIRI, Ilirian: Sinonimia e sintagmave me emra veprimi me -im me funksionin e kundrinorit të drejtë dhe me sintagma foljore vetore. (Syntagm synonymy with aktive nouns -im with the function of direkt objekt and personal verb syntagm). – 2008, nr. 37-2007, f. 181-196. 367 ▼ MATOSHI, Liman: Lidhja e Prizrenit dhe poezia e atdhedashurisë. (The League of Prizren and patriotic poetry). – 1995, nr. 24-1994, f. 107-112. 368 ▼ MATOSHI, Hysen: Lasgushi dhe parnasistët. (Lasgushi and the pernasts). – 1998, nr. 27-1997, f. 139-152. 369 ▼ MATOSHI, Hysen: Eqrem Çabej dhe historia e letërsisë shqipe. (Eqrem Çabej and the history of the Albanian Literature). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 113-120. 370 ▼ MATOSHI, Hysen: Pikëpamje të poetëve tanë të traditës mbi poezinë. 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 229-237. 371 ▼ MATOSHI, Hysen: Pasthirrmat – shprehësia poetike e Lasgushit. – 2005, nr. 32-33/ 2002-2003, f. 179-188. 372 ▼ MATOSHI, Hysen: Stili i “poetit të mjerimit”. (The style of “poet of misery”). – 2006, nr. 34-35/2004- 2005, f. 227-239. 66 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 373 ▼ MATOSHI, Hysen: Erudicioni si përbërës stilistik. (Erudition as a stylistic komponent). – 2007, nr. 36- 2006, f. 179-196. 374 ▼ MATOSHI, Hysen: Kohërenca stilistike e Gjergj Fishtës. (Fishta’s stylistic koherence). – 2008, nr. 37- 2007, f. 217-231. 375 ▼ MATOSHI, Hysen: Poezia e Petro Markos në kontekstin letrar të viteve 30. (Petro Markos’ poetry in literary context of 30-ies). – 2009, nr. 38-2008, f. 275-279. 376 ▼ MEHDIU, Feti: Përkthimet e poezizë arabe në gjuhën shqipe. (Translations of the new arab poetry into the Albanian language). – 1998, nr. 27-1997, f. 93-106. 377 ▼ MEHDIU, Feti: Refl ektime të studimeve orientale në botimet e Institutit Albanologjik të Prishtinës. (Oriental studies and publications of the Institute of Albanology). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 151-162. 378 ▼ MEHMETAJ, Ahmet: Çështje të pasurimit të gjuhës letrare shqipe përmes leksikut popullor. (On some issues of enrichment of literary Albanian through folk lexix). – 1994, nr. 23-1993, f. 177-183. 379 ▼ MEKULI, Hasan: Epoka e Revolucionit dhe e Luftës Nacionalçlirimtare në letërsinë e kombeve dhe të kombësive në Jugosllavi. – 1980, nr. X-1980, f. 7-37. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 67 380 ▼ MIHǍESCU, Haralambie: Remarques sur les raports lexicaux albano-aroumains. (Vërejtje mbi fjalët shqipe në aromunishten). – 1978, nr. VII-1977, f. 119-126. 381 ▼ MIHAJLOVIQ, Dushan: Një dramë e harruar mbi Skënderbeun. (Un drame oublié dont le héros est Iscanderbeg). – 1990, nr. 19-1989, f. 185-217. 382 ▼ MITA, Josif: Për bashkëlidhjen e kryefjalëve në fjalitë e periudhave me nënrenditje. (About konjoining of subjekt in compound sentences of with sub collocation). – 2007, nr. 36-2006, f. 153-163. 383 ▼ MITRO, Mirela: Paralelizmat dhe ndryshimet ndërmjet sistemit të greqishtes dhe atij të shqipes. – 2010, nr. 39- 2009, f. 115-124. 384 ▼ MULJAČIČ, Žarko: Uloga fonologije u datiranju starijih romanizma u srpsko-hrvatskim dijalektima u Dalmaciji (Roli i fonologjisë në datimin e romanizmave më të vjetra në dialektet serbokroate të Dalmacisë). (Il ruolu della fonematica per la datazione dei piu antici elementi romanzi imperstati nei dialeti serbocroati della Dalazia). – 1965, nr. 2-1965, f. 215-222 385 ▼ MULAKU, Latif – BARDHI, Mehdi: Mbi të folmen shqipe të Peshterit . (Quelques remarques sur le parler albanais du Peshter). – 1974, nr. II-1972, f. 87-107. 68 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 386 ▼ MULAKU, Latif – BARDHI, Mehdi: Mbi të folmen shqipe të Peshterit. (Du parler albanais du Peshter). – 1975, nr. III-1973, f. 25-49. 387 ▼ MULAKU, Latif: Mbi disa çështje të gjuhës letrare shqipe. (Quelques questions de la langue littéraire albanaise). – 1978, nr. VII-1977, f. 115-118. 388 ▼ MULAKU, Latif: Mbi veprimtarinë gjuhësore të A. Xhuvanit. (Zur Sprachwissenschaftliche tätigkeit von A. Xhuvani). – 1980, nr. X-1980, f. 39 – 44. 389 ▼ MULAKU, Latif: Disa konstrukte të zvetënuara në shqipen e sotme letrare. (Quelques constructions irregulaires dans l’albanais litteraire contemporain). – 1982, nr. XI-1981, f. 65-70. 390 ▼ MULAKU, Latif: Emrat etnik të popullit shqiptarë në fjalorin e Vuk Karaxhiqit. (Etnische Namen des albanisches Volks in dem Wöterbuch von Vuk Karadžić). – 1988, nr. 17-1987, f. 75-79. 391 ▼ MULAKU, Latif: Gjuha e Lekë Matrëngës dhe fjalët e formuara në veprën e tij. (La langue de Lekë Matrënga et la formation des mots dans son oeuvre). – 1989, nr. 18-1988, f. 53-62. 392 ▼ MULAKU, Latif: Ndryshimet gjuhësore të disa toponimeve në origjinë serbokroate dhe shqipe. (Sprachliche verenderungen einiger Ortsmnamen 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 69 serbokroatischer und albanicher herkurft). – 1990, nr. 19-1989, f. 127-137. 393 ▼ MULAKU, Latif: Për disa terma gjuhësorë. (On some linguistic terms). – 1994, nr. 23-1993, f. 97-104. 394 ▼ MULAKU, Latif: Disa toponime të mënjanuara shqiptare të Kosovës. (About some eliminated Albanian toponyms of Kosova). – 1998, nr. 27-1997, f. 15-22. 395 ▼ MULAKU, Latif: Veprimtaria gjuhësore e prof. Martin Camajt. – 2003, nr. 30-31/2000-2001. 396 ▼ MULAKU, Latif: Ceceli-a. (Cecelia). – 2007, nr. 36- 2006, f. 103-124. 397 ▼ MULAKU, Latif: Nga onomastika në veprën “Historia e jetës dhe e veprave të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut” të Marin Barletit. (Onomastics in the work “History of life and deeds of George Castrioti – Scanderbeg). – 2008, nr. 37-2007, f. 83-95. 398 ▼ MULAKU, Ragip – KELMENDI, Hasan: Disa vërejtje për fjalë shqipe në fjalorin e Glisha Elezoviçit. (Apercu sur quelaques toponymes et antroponymes dans le ditionnaire de Glisha Elezoviç). – 1979, nr. VIII-1978, f. 203-216. 399 ▼ MULAKU, Ragip: E folmja shqipe e rrethinave të Vuçitërnës. (Le parler albanais des environs de Vuçitërn). – 1982, nr. XI-1981, f. 127-149. 70 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 400 ▼ MULAKU, Ragip: E folmja shqipe e rrethinave të Vuçitërnës. (Le parler albanais des environs de Vuçitërn). – 1982, nr. XII-1982, f. 69-94. 401 ▼ MULAKU, Ragip: Koha e pakryer e dëftores në shkrimet e autorëve të vjetër të Veriut. (L’imparfait de l’indicatif dans les écrits des auteurs anciens du Nord de l’Albanie). – 1984, nr. XIII-1983, f. 205-2116. 402 ▼ MULAKU, Ragip: Koha e kryer e thjeshtë në shkrimet e vjetra. (Le passé simple dans les écrivains anciens). – 1986, nr. 15-1985, f. 159-172. 403 ▼ MULAKU, Ragip: Trajtat e pashtjelluara të foljeve (pjesorja, paskajorja dhe përcjellorja) te shkrimtarët e vjetër të Veriut. (Les formes impersonnelles des verbes (Participe, infi nitif et gerongil) chez les ecrivains anciens du Nord). – 1988, nr. 17-1987, f. 175-188. 404 ▼ MULAKU, Ragip – ISLAMAJ, Shefkije: Mbi çiftin sinonimik në veprën “Doktrina e Kërshtër” të P. Budit. (Sur le couple synonymique dans l’oeuntre “Doktrina e Kërshtër” (La Doctrine Chretinne de P. Budi). – 1989, nr. 18-1988, f. 119-141. 405 ▼ MULAKU, Ragip: Përdorimi i tepërt i parashtesave të huaja anti – e de – në gjuhën shqipe. (On the exssive use of foreigën prefi xes anti- and de – in Albanian langue). – 1994, nr. 23-1993, f. 169-176. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 71 406 ▼ MULAKU, Ragip: Disa toponime e patronime me prapashtesa zvogëluese në shkrime të vjetra shqipe. (Some toponyms and patronymic deminutive suffi xes in the old Albanian literature). – 1986, nr. 25-1985, f. 115-126. 407 ▼ MULAKU, Ragip: Për disa veçori të përbashkëta morfologjike të gjuhës së N. Frashërit dhe të shkrimtarëve të vjetër shqiptarë. (Common morphological seatures of the language of N. Frashëri and the Albanian old writes). – 1998, nr. 27-1997, f. 53-62. 408 ▼ MULAKU, Ragip: Mbi disa toponime të Krajës të shënuara në relacionin e M. Bolicës. (On some Kraja’s toponyms, as written in M. Bolica’s report). – 2002, nr. 28-29/1998-1999. 409 ▼ MULAKU, Ragip: Sami Frashëri dhe gjuhësia. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 39-56. 410 ▼ MULAKU, Ragip: Elemente të një gramatike në fjalorin e Frang Bardhit. (The elements of a Frang Bardhi’s dictionary). – 2007, nr. 36-2006, f. 77-84. 411 ▼ MULAKU, Ragip: Gjinia e emrave në shkrimet e vjetra shqipe dhe në gjuhën e sotme. (Noun tender old Albanian writings and prezent-day Albanian). – 2008, nr. 37-2007, f. 9-22. 72 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 412 ▼ MULAKU, Ragip: Eqrem Çabej për “Mesharin” e Gjon Buzukut. (Eqrem Çabej on Gjon Buzuk’s “Meshari”). – 2009, nr. 38-2008, f. 55-66. 413 ▼ MULAKU, Ragip: Selman Riza për paskajoren e shqipes. – 2010, nr. 39-2009, f. 63-71. 414 ▼ MUNISHI., Zijadin: Për disa kritere dhe metoda më shkencore të mbledhjes dhe të botimit të leksikut popullor. (Pour une méthode des critères plus scientifi ques dans le recueil lexique populaire). – 1978, nr. VI-1976, f. 71-78. 415 ▼ MUNISHI, Zijadin: Veçoritë fonetike dhe sistemi i zanoreve në të folmen e Gollakut të Kamenicës. (Les particularités phonétiques et le système des voyelles du parler dre Gollak – Kamenicë). – 1980, nr. IX-1979, f. 175-202. 416 ▼ MUNISHI, Zijadin: Bashkëtingëlloret, grupet e bashkëtingëllorëve dhe fenomenet fonetike në të folmen e Gollakut të Kamenicës. (Consonennes, groupes de consonnes et phénomènes phonétiques du parler de Gollak de Kamenicë). – 1980, nr. X-1980, f. 155-171. 417 ▼ MURATI, Qemal: Mbi të folmen shqipe të rrethinës së Tuhinit të Kërçovës I. (Du parler albanais de Tuhin Kërçovë (I) ). – 1980, nr. IX-1979, f. 247-275. 418 ▼ MURATI, Qemal: Mbi të folmen shqipe të rrethinës së Tuhinit të Kërçovës – morfologji e fjalëformim (II) . 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 73 (Du parler albanais de Tuhin – Kërçovë – morfologie et formation des mots (II). – 1980, nr. X-1980, f. 243-263. 419 ▼ MURATI, Qemal: Huazimet shqipe në maqedonishten. (Les emprunts albanais en Macedonien). – 1985, nr. 14- 1984, f. 141-163. 420 ▼ MURATI, Qemal: Pseudosllavizmat në fushën e studimit të sllavismave të shqipes. (Les pseudoslavismes dans le domaine des etudes des slavismes l’albanais). – 1988, nr. 17-1987, f. 241-254. 421 ▼ MURATI, Qemal: Probleme të historisë së gjuhës shqipe në dritën e studimeve of Balkanologie Studies). – 1990, nr. 20-1990, f. 261-274. 422 ▼ MURATI, Qemal: Etimologjia. (Etymology). – 2002, 28-29/1998-1999, f. 147-152. 423 ▼ MURATI, Qemal: Probleme të standardizimit të gjuhëve në Evropën Juglindore – me vështrim të veçantë për shqipen. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 25-38. 424 ▼ MURATI, Qemal: Etimologji ndryshe për disa toponime dhe patronime. (Diferent etimology for some toponyms and patronyms). – 2007, nr. 36-2006, f. 133-143. 425 ▼ MURATI, Qemal: Probleme të normës në toponimi. (Problem of norm in toponymy). – 2008, nr. 37-2007, f. 63-81. 74 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 426 ▼ MURATI, Qemal: Hulumtime linguo-kulturoro-historike në trevën e Rekës së Epërme. (Linguo-cultural historical reseraching in the territory of Upper Reka). – 2009, nr. 38-2008, f. 97-130. 427 ▼ MURATI, Qemal: Filologjia e detit. – 2010, nr. 39- 2009, f. 97-105. 428 ▼ MURATI, Qemal: Fjalë me pezhorizim semantik në shqipen dhe në disa gjuhë popullore ballkanike. Ofi qe dhe nofka për të vënë në thumb tjetrin. – 2011, nr. 40- 2010, f. 39-56. 429 ▼ NASTEVA-JASHARI, Olivera – VIDEOVSKI, Bozhidar – KONESKI, Blazhe: Kontaktet e të folmeve maqedonase me të folmet shqipe. (Les contacts des parles macedoniéns avec les parles albanais). – 1990, nr. 19-1989, f. 55-63. 430 ▼ NESIMI, Remzi: Kategoria e numrit të emrave në të folmën e Dërvenit. (La categorie du nombre des substantifs dans le parler de Dërventi). – 1990, nr. 19- 1989, f. 151-167. 431 ▼ NUHIU, Vejsel: Syntactic interference of english on am – albanian. – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 95-119. 432 ▼ OLLURI, Adil: Citatësia postmoderne në romanet “Vdekja më vjen prej syve të tillë” dhe “Një dashuri me 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 75 shtatë faje” të Rexhep Qosjes. (Post-modern citations in novels “Death comes from sucheyes” and “One love and seven sins” by Rexhep Qosja). – 2008, nr. 37-2007, f. 286-314. 433 ▼ OSMANI, Zihni: E folmja shqipe e Prespës. (Le parler albanais de Prespa). – 1990, nr. 20-1990, f. 293-312. 434 ▼ OSMANI, Zihni: E folmja shqipe e Prespës. (Le parler albanais de Prespa). – 1993, nr. 22-1992, f. 73-88. 435 ▼ OSMANI, Tomor: Njgjarje me rëndësi e kulturës sonë – Komisia Letrare Shqipe në Shkodër (1916-1918). (Komisia Letrare Shqipe of Shkodra, an important event of our culture). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 57-65. 436 ▼ OSMANI, Tomor: Hasan Tahsini për shkrimin e shqipes. 2011, nr. 40-2010, f. 29-38. 437 ▼ PACI, Evalda: Mbi disa përdorime rasore të emrit në veprën “Meshari” të Gjon Buzukut. ( Summar). – 2009, nr. 38-2008, f. 131-142. 438 ▼ PAJAZITI, Naser: Disa tipare të së folmes së katundit Randobravë. (Some speech features of th village Randobrava). – 1995, nr. 24-1994, f. 169-177. 439 ▼ PAJAZITI, Naser: Skicë e së folmes së katundit Ratkoc. (On autline of the sub-dialect of the village Ratkoc). – 1998, nr. 27-1997, f. 139-152. 76 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 440 ▼ PAJAZITI, Naser: Theksi, gjatësia dhe hundorësia në të folmen e Anadrinisë. (Accent, quantity and nasality in Anadrini sub dialect). – 2002, nr. 28-29/1989-1999, f. 179-193. 441 ▼ PAJAZITI, Naser: Sistemi konsonantik në të folmen e Anadrinit. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 87-112. 442 ▼ PAJAZITI, Naser: Sistemi foljor i së folmes së Opojës. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 81-97. 443 ▼ PAJAZITI, Naser: Fenomenet fonetike në të folmen e Opojës. (Phonetic phenomenon in Opoja’s sub dialekt). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 137-149. 444 ▼ PAPA, Mirela: Tipologjia e huazimeve në ligjërimin e specializuar me shkallë të ulët teknicizmi. (Abstract). – 2011, nr. 40-2010, f. 71-86. 445 ▼ PAVLOVIĆ, Mihailo: Guillaume Apollinaire i šiptari (Juillaume Apollinaire). (Guillaume Apolinaire et les albanais). – 1965, nr. 2-1965, f. 247-256. 446 ▼ PAVLOVIĆ, Milivoje: Les traces des oronymes les plus anciens en Illyricum – Tara, Maja, Mal, Planina. (Oronimet më të lashta të Ilirikumit (Mal, Maja, Tara, Planina). – 1966, nr. 3-1966, f. 9-26. 447 ▼ PAVLOVIĆ, Milivoje: Les coincidences toponymiques en France et en Illyricum. (Përputhjet toponomike në 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 77 Francë dhe në Ilirikum). – 1968, nr. 1-1968, f. 23-26. 448 ▼ PECI, Muhamet: Perspektiva narratologjike te romani “Vdekja më vjen prej syve të tillë” i Rexhep Qosjes. – 2010, nr. 39-2009, f. 277-284. 449 ▼ PENI, Besim: Rreth problemit të realizmit në letërsinë shqipe. (Du problème du réalisme dans littérature albanaise). – 1975, nr. III-1973, f. 181-188. 450 ▼ PETROVIĆ, P. Ž.: Stanovništvo arbanaškog porekla u dolini Raške. – 1962, nr. 1-1962, f. 231-234. 451 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Gjurmë të veprimtarisë letrare shqipe me alfabet arab në Kosovë. (Les vestiges de l’aktivité littéraire albanaise à Kosovë avec l’alphabet arabe). – 1980, nr. IX-1989, f. 203-236. 452 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Gjurmë të veprimtarisë letrare shqipe me alfabet arab në Kosovë III. (Les vestiges de l’aktivité littéraire albanaise à Kosovë avets l’alphabet arabe III). – 1980, nr. X-1980, f. 203-224. 453 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Gjurmë të veprimtarisë arsimore e letrare të Hysen Statovcit. (Les vestiges de l’auvre édukative et littéraire de Hysen Statovci). – 1987, nr. 16-1986, f. 197-212. 454 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Disa dëshmi për veprën dhe jetën e poetit Sinan Kadarja (1883-1907). (Quelques 78 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE temoignagnes sur l’oeuvre et lavie du poeta Sinan Kadarja (1883-1907). – 1988, nr. 17-1987, f. 255-265. 455 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Në gjurmë të kulturës dhe të sugjerimeve shqipe fetare moralizuese të Proveniensës Islame në shek. XVII-XVIII. (Sur les trases de la culture et des écrits albanais religeux édifi ants de Proverance Islamique des XVIIe et XIIIe siècles). – 1989, nr. 18- 1988, f. 205-224. 456 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Qëmtime për jetën dhe veprën e Haviz Ali Ulqinakut (1853-1913). (L’activité littéraire et linguistique de Haviz Ali Ulqinaku (1853-1913). – 1992, nr. 21-1991, f. 123-127. 457 ▼ PISANI, Vittore: Origine de la langue albanaise principes et méthodes des. (Traduction de l’albanais: Arif Krasniqi). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 33-42. 458 ▼ PLLANA, Shefqet: Kontributi i Vuk Karaxhiqit në fushën e albanologjisë. (Vuk Karaxhiq beitrag zur albanologie). – 1978, nr. VII-1977, f. 209-220. 459 ▼ POÇI, Spiridhulla: Marrëdhëniet gjuhësore shqiptare aromane në vështrimin e Grigore Brënkushit (Brâncuş). – 2011, nr. 40-2010, f. 65-69. 460 ▼ POLÁK, Václav: Spécimen du distionnaire étymologique de la langue Albanaise. (Modele nga Fjalori 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 79 etimologjik i gjuhës shqipe). – 1978, nr. VII-1977, f. 127-144. 461 ▼ PROKO-JAZEXHIU, Vilma: Rrugët e ndërtimit të terminologjisë së agronomisë. (Paths of constucting agronimic terminlogy). – 2009, nr. 38-2008, f. 151-172. 462 ▼ PUTANEC, Valentin: Rrënja Ilire ger- < ievr, guer- “bjeshkë, mal, pyll” në toponiminë superstratike. (Racine illiryenne dans la toponymie superstratique. – 1980, nr. IX-1989, f. 234-246. 463 ▼ QAFLESHI, Enkelena: Noli, shkrimtari – përkthyes. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 169-177. 464 ▼ QOSJA, Rexhep: Josip Vllahoviq Rela. (Josip VladovićRelja (1895-1966). – 1968, nr. 2-1968, f. 71-101. 465 ▼ QOSJA, Rexhep: Fan S. Noli (1882 – 1965). (Fan S. Noli 1882-1965). – 1969, nr. 1-1969, f. 197-238. 466 ▼ QOSJA, Rexhep: Paralele ndërmjet letërsisë së Rilindjes kombëtare dhe romantizmit evropjan. (Un parallèle renaissance Albanaise et le romantisme européen). – 1969, nr. 2-1969, f. 65-88. 467 ▼ QOSJA, Rexhep: Kulti i të shkuarës në letërsinë e Rilindjes. (Culte du passée dans la littéerature de la renaissance nationale Albanaise). – 1972, nr. I-1971, f. 67-87. 80 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 468 ▼ QOSJA, Rexhep: Periodizimi i letërsisë së re shqiptare. (La périodicité de la nouvelle littérature albanaise). – 1975, nr. III-1973, f. 89-116. 469 ▼ QOSJA, Rexhep: Transformimet dhe kontinuitetet e letërsisë shqipe në Jugosllavi. (Transformations et continuités de la littérature albanaise en Yougoslavie). – 1975, nr. IV-1974, f. 21-53. 470 ▼ QOSJA, Rexhep: Letërsia shqipe në botën e huaj. (La littérature albanaise à l’éntranger ). – 1978, nr. VII1977, f. 183-208. 471 ▼ QOSJA, Rexhep: Tipologjia e formave romantike. (La typologie des formes romantiques). – 1979, nr. VIII1978, f. 55-93. 472 ▼ QOSJA, Rexhep: Poetika e fi guracionit romantik. (La poétique de la fi guration romantique). – 1980, nr. IX1979, f. 19-41. 473 ▼ QOSJA, Rexhep: Poetika e resemantizimit.(La poétique du ressementisation). – 1980, nr. X-1980, f. 117-143. 474 ▼ QOSJA, Rexhep: Struktura silabike dhe ritmike e vargut romantik. (Structure syllabique et rythmyque du ves romantique). – 1982, nr. XI-1981, f. 21-56. 475 ▼ QOSJA, Rexhep: Struktura e pikëpamjeve gjuhësore në romantizmin shqiptar. (La structure des conteptions 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 81 linguistiques dans le romantisme albanais). – 1982, nr. XII-1982, f. 7-32. 476 ▼ QOSJA, Rexhep: Poetika e Konstandin Kristoforidhit. (La poétique de Konstandin Kristoforidhi). – 1984, XIII-1983, f. 7-32. 477 ▼ QOSJA, Rexhep: Naim Frashëri dhe tradita letrare kombëtare. (Naim Frashëri et la tradition littéraire nationale) . – 1985, nr. 14-1984, f. 7-26. 478 ▼ QOSJA, Rexhep: Poema e Ndre Mjedës. (Les poémes de Ndre Mjeda). – 1986, nr. 15-1985, f. 7-33. 479 ▼ QOSJA, Rexhep: Struktura e vargut të Naim Frashërit. (La structure du vers de Naim Frashëri). – 1987, nr. 16- 1986, f. 9-40. 480 ▼ QOSJA, Rexhep: Structure des conceptions linguistiques dans romantisme albanais. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, f. 93-119. 481 ▼ QOSJA, Rexhep: Gjuha e njësuar letrare. – 1997, nr. 26-1996, f. 55-68. 482 ▼ QOSJA, Rexhep: Variantet dhe versionet e veprave të Jeronim de Radës. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 189-194. 82 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 483 ▼ QOSJA, Rexhep: Çështje të periodizimit të letërsisë shqipe. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 101-106. 484 ▼ QOSJA, Rexhep: Nocione magjepëse. (Fascinating (charmin) notions). – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 165-175. 485 ▼ QOSJA, Rexhep: Eqrem Çabej – dijetari i madh. (Eqrem Çabej – great scholar). – 2007, nr. 36-2006, f. 15-24. 486 ▼ QOSJA, Rexhep: Letërsia shqipe në shekullin e ri. (The Albanian literature in the new centuru). – 2008, nr. 37-2007, f. 197-201. 487 ▼ QOSJA, Rexhep: Kongresi i Manastirit – marrëveshje e madhe kombëtare. Në 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit. (The Congress of Manastir – great nacional agrement). – 2009, nr. 38-2008, f. 37-46. 488 ▼ QOSJA, Rexhep: Letërsia dhe historia. – 2011, nr. 40- 2010, f. 189-196. 489 ▼ RAKA, Fadil: Sistemi përemëror në të folmen e Kaçanikut. (Les pronoms du parler de Kaçanik). – 1980, nr. IX-1979, f. 97-113. 490 ▼ RAKA, Fadil: Ndihmesa e Aleksandar Xhuvanit për normëzimin e shqipes letrare. (The contribution of Aleksandër Xhuvani to normativisation of Literary Albanian). – 1990, nr. 20-1990, f. 77-93. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 83 491 ▼ RAKA, Fadil: Rreth veprimtarisë së prof. Selman Rizës në fushë të shqipes letrare. (On Prof. Selman Riza’s creative activity in the of fi eld of Literary Albanain). – 1994, nr. 23-1993, f. 43-62. 492 ▼ RAKA, Fadil: Rreth përsosjes së mëteme të normës së shqipes letrare. (On further improvement of Albanien literary norm). – 1995, nr. 24-1994, f.55-61. 493 ▼ RAKA, Fadil: Rreth ndihëmesës së Sulejman Drinit në normëzimin e shqipes letrare në Kosovë. (About the contribution of Sulejman Drini on the standardization of the literary Albanian in Kosova). – 1996, nr. 25- 1995, f. 55-62. 494 ▼ RESMJA, Elda: Lasgushi dhe teozofi a. – 2011, nr. 40- 2010, f. 121-131. 495 ▼ REXHA, Bajram: Mikrotoponimia e Këlleznës së Ulqinit, (Microtoponimy of Këllezna at Ulqin). – 1995, nr. 24-1994, f. 179-186. 496 ▼ REXHAJ, Besim: Drama tradicionale. (Traditional drama). – 1995, nr. 24-1994, f. 137-146. 497 ▼ REXHEPAGIQ, Jashar, Njëqind vjet të zhvillimit të shkollës laike shqipe. (Cent ans d’evolution de l’école laique albanaise). – 1988, nr. 17-1987, f. 61-73. 84 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 498 ▼ REZOLUTË e Kongresit të drjtëshkrimit të gjuhës shqipe. (Résolution du Congrès l’ortographe albanais). – 1974, nr. II-1972, f. 7-13. 499 ▼ RIZA, Selman: Vehtësia dhe veprat e Pjetër Budit (1566-1622). (Les oeuvres de Pjetër Budi – (1566- 1622). – 1979, nr.VIII-1978, f. 111-120. 500 ▼ RIZA, Selman: Probleme të nyjave të shqipes. (Question des articles en albanaise). – 1990, nr. 19-1989, f. 33-54. 501 ▼ RIZAJ, Skënder: Lufta fraksioniste në mes të shoqërive letrare “Bashkimi” dhe “Agimi”. (La lutte fractioniste entre les sociétés litteraires “Bashkimi” et “Agimi”) – 1969, nr. 1-1969, f. 118-127. 502 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Teza rreth elementeve estetikopoetike. (Des théses concernant les éléments esthétiques-poétiques). – 1975, nr. III-1973, f. 163-171. 503 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Interpretime metodologjike e teorike të kritikës letrare. (Les interprétations méthodologiques et théoriques de la critique littéraise). – 1975, nr. IV-1974, f. 171-180. 504 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Poezia e Rilindjes dhe poezia bashkëkohëse. (La poésie de la Renaissance et la poésie contemporaine). – 1976, nr. V-1975, f. 127-138. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 85 505 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Kritika letrare e Rilindjes Kombëtare. (La kritique littéraire de la Renaissance nationale). – 1986, nr. 15-1985, f. 35-55. 506 ▼ RUGOVA, Ibrahim: La critique litéraire albanaise de 1912 à 1944. (Traucion française: Arif Krasniqi). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, f. 87-110. 507 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Arti i dhembjes universale. (L’artde la douleur universel). – 1997, nr. 26-1996, f. 95-103. 508 ▼ RRAHIMI, Shukri: Qëndrimi i pushtetit turk ndaj çështjes së alfabetit. (L’attitude les pouvoirs tures visà-vis la question de l’Alphabet albanais). – 1969, nr. 1-1969, f. 13-22. 509 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Ali Asllani në dritën e fakteve të reja. (Ali Asllanià la lumiére des faits nouveaux). – 1982, nr. XII-1982, f. 119-127. 510 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Poezia sociale e Ali Asllanit. (La poesie sociale de Ali Asllani). – 1985, nr. 14-1984, f. 211-228. 511 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Krijimtaria letraro-dokumentare e Haki Stërmillit. (L oeuvre littéraire et documentaire de Haki Stërmilli). – 1986, nr. 15-1985, f. 173-190. 86 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 512 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Krijimtaria letraro-dokumentare e Haki Stërmillit. (La création publiciste de Haki Stërmilli). – 1987, nr. 16-1986, f. 127-149. 513 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Proza tregimtare e Haki Stërmillit. (La proze narrative de Haki Stërmilli). – 1988, nr. 17- 1987, f. 141-173. 514 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Shkrimtari demokrat Haki Stërmilli. (Haki Stërmilli, un écrivain democrate). – 1989, nr. 18- 1988, f. 111-117. 515 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Sentimentalizmi në prozën shqipe midis dy luftrave botërore. (Sentimentalism un albanain prose betwenthe two world wors. – 1990, nr. 20-1990, f. 213-227. 516 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Veçoritë e poetikës së Ali Asllanit. – 2010, nr. 39-2009, f. 21-27. 517 ▼ SADIKU, Zeqir: Funksionet semantike kohore, aspektore dhe modale të imperfektit të gjuhës shqipe. (Fonctions sémantiques – temporelles, aspectuelles et modales de l’imparfait en albanais). – 1976. nr. IV1974, f. 55-80. 518 ▼ SADIKU, Zeqir: Rreth opozicionit prefekt-aorist në gjuhën shqipe. (Sur l’opoosition du passé indéfi niaoriste en albanais). – 1976, nr. V-1975, f. 51-59. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 87 519 ▼ SADIKU, Zeqir: Funksionet semantike të trajtave pluskuamperfektore të gjuhës shqipe. (Fonctions sémantiques des formes du plus-que-parfait en Albanais). – 1978, nr. VI-1976, f. 47-70. 520 ▼ SADIKU, Zeqir: Funksionet semantike kohore aspektore të aoristit të gjuhës shqipe. (Fonctions sémantiques du temps – de l’aspect du passé simple en lange albanaise). – 1978, nr. VII-1977, f. 257-273. 521 ▼ SADIKU, Zeqir: Mbi sinoniminë e kohëve të shkuara të shqipes. (De la synonymie des tamps passés de l’albanais). – 1979, nr. VIII-1978, f. 137-145. 522 ▼ SADIKU, Zeqir: Koha objektive, ajo gramatikore dhe tipet e të folurit. (Le temps objectif, gramatical et les types du langage). – 1980, nr. IX-1979, f. 77-95. 523 ▼ SAMARA, Miço: Rreth huazimeve nga turqishtja në gjuhën shqipe. (About thée borrovings from turkish into Albanian). – 1996, nr. 25-1995, f. 63-71. 524 ▼ SAWICKA, Irena: Edhe një herë për grupet e bashkëtingëlloreve të tipit nazal + okluziv në gjuhën shqipe. (Contribution concernin the problem of the nazal plus stop cluster in Albanain). – 1984, nr. XIII-1983, f. 79-92. 525 ▼ SAWICKA, Irena: Struktura e rrokjes së shqipes kosovare. (Syllable pattern in the Kosovian dialects). – 2008, nr. 37-2007, f. 55-62. 88 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 526 ▼ SEDAJ, Engjëll: Naim Frashëri dhe Homeri. (Naim Frashëri et Homère). – 1982, nr. XI-1981, f, 71-92. 527 ▼ SEDAJ, Engjëll: Fjalori latinisht-shqip i Frang Bardhit. (Le Dictionnaire latin-albanais par Frang Bardhi). – 1982, nr. XII-1982, f. 33-57. 528 ▼ SEDAJ, Engjëll: Homeri te disa poetë shqiptarë midis dy luftrave. (Homère et quelques poètes Albanais entre lesdeux guenes). – 1984, nr. XIII-1983, f. 145-162. 529 ▼ SEDAJ, Engjëll: Një vepër më pak e njohur historiografi ke e N. Ketës nga viti 1777. (A les kanown historiographie work of N. Keta). – 1990, nr. 20-1990, f. 173-190. 530 ▼ SEDAJ, Engjëll: Gjergj Fishta dhe Homeri. (Gjergj Fishta and Homer). – 1992, nr. 21-1991, f. 83-100. 531 ▼ SEDAJ, Engjëll: Kolë Ashta – studiues i leksikut historik të shqipes. (Kolë Ashta – A researcher of Albanian historical vocabulary). – 1993, nr. 22-1992, f. 25-34. 532 ▼ SEDAJ, Engjëll: Shën Jeronimi dhe vulgata e tij latine. (Saint Jerome and his latin vulgate). – 1998, nr. 27- 1997, f. 81-91. 533 ▼ SEJDIU, Shefki: Metaforat zoomorfi ke në Llap – trajtimi onomasiologjik dhe semasiologjik. (Metaphores zoomorphiques dans le parler de Llap 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 89 traitment onomasiologique et semasiologique). – 1980, nr. X-1980, f. 75-115. 534 ▼ SEJDIU, Shefki: Rreth disa motiveve denominuese në antroponomi. (Sur Quelques Motivations Denominatives en Antroponimy). – 1982, nr. 21-1991, f. 25-34. 535 ▼ SEJDIU, Shefki: Raporte inkluzivo-hiponimike (të gjinisë) në taksonominë popullore të shtazëve shtëpiake në Llap. (Raports inclusivo-hyponimiques des ( du genre) dans la texinomie des animaux donestiques de Llap). – 1984, nr. XIII-1983, f. 65-78. 536 ▼ SIÇECA, Shpresa: Doket dhe zakonet popullore fetare në letërsinë e Rilindjes Kombëtare Shqiptare. (Moeurs et coutumes populaires religienses dans la littérature de la Renaissance Nationale Albanais). – 1987, nr. 16- 1986, f. 221-236. 537 ▼ SIÇECA, Shpresa: Institucioni i besës në veprat e rilindësve. 2003, nr. 30-31/2000-20021, f. 219-228. 538 ▼ SITOV, P. A.: Kategoria e admirativit në gjuhën shqipe dhe bashkëgjegjësitë e saja ballkanike. (The category of admirative in albanian and balcanic corespondents). – 1990, nr. 20-1990, f. 137-171. 539 ▼ SITOV, Alekaj: Quelques questions sur la dèrivation verbale dans la langue albanaise sous l’aspects 90 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE historique. (Traduction français: Murat Bejta). – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 89-93. 540 ▼ SPAHIU, Agim: Disa tipa të lokucioneve emërore dhe mbiemërore në gjuhën shqipe. (Some toponyms of nominative and adjectival locutions in albanian language). – 1997, nr. 26-1996, f. 197-210. 541 ▼ SPAHIU, Agim: Disa tipa të lokucioneve gramatikore foljore. (About some types of grammatical verbal locutions). – 1998, nr. 27-1997, f. 131-138 542 ▼ SPĂTURU, Manuela: Rendi i fjalëve në fjali. (Lordre des mots dans la prahse). – 1986, nr. 15-1985, f. 89-104. 543 ▼ STAVILECI, Masar: Çështje të metodës së studimit të letërsisë. (Questions de methode d’étude des oeuvres littéraires). – 1975, nr. III-1973, f. 153-162. 544 ▼ STAVILECI, Masar: Quelques traits spécifi ques des Lumières dans la littérature de la Renaissance protionale albanaise. (Traduction française: Arif Krasniqi). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 67-90. 545 ▼ STOJANČEVIĆ, Vladimir: Rad Vuka Karadžića na albanološkim proučavanjima (Puna e Vuk Karaxhiqit në studimet albanologjike). (Contribution de Vuk 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 91 Karxhiqa aux Recherches albanologiques). – 1962, nr. 1-1962, f. 235-247. 546 ▼ SULAJ, Avdyl: Onomastika e Tropojës. – 2011, nr. 40- 2010, f. 87-119. 547 ▼ SULEJMANI, Fadil: Vokalizmi në të folmen e Malsisë së Sharrit të Tetovës. (Le vocalisme du parler de la Mantagne Sharr de Tetovo). – 1985, nr. 14-1984, f. 185-209. 548 ▼ SULEJMANI, Fadil: Vokalizmi në të folmen e Malsisë së Sharrit të Tetovës II. (Le vocalisme du parler de la Mantagne Sharr de Tetovo). – 1986, nr. 15-1985, f. 123-147. 549 ▼ SVANE, Gunnar: Sllovensko-arbanaške izoglose. (Izoglosat slloveno-shqiptare). (Slawisch-albanische Izoglossen). – 1965, nr. 2-1965, f. 15-34. 550 ▼ SHABANI, Haxhi: Varianti gjuhësor i shqipërimit të mevludit nga Ali Riza Ulqinaku. (Languige variant of pronunciation of mevlud by Ali Riza Ulqinaku). – 1993, nr. 22-1992, f. 135-144. 551 ▼ SHATRO, Bavjola: “Estetika e frikës” në triptikun “Ura me tri harqe” dhe në romanin “Pallati i ëndrrave” të Ismail Kadaresë. – 2011, nr. 40-2010, f. 325-340. 552 ▼ SCHWANKE, Robert: Östereich-ungarn und der albanische sprachkongress zu Manastir (Bitola) im 92 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE jahre 1908 (Roli i Austro-hungarisë në çështjen e alfabetit shqip). – 1969, nr. 1-1969, f. 58-76. 553 ▼ SHEMA, Isak: Kontribut për disa çështje të periodizimit të letërsisë sonë. – 1975, nr. III-1973, f. 137-142. 554 ▼ SHEMA, Isak: Ndikimi letrar i Maksim Gorkit në formimin e shkrimtarit Sterjo Spasse. (L’infl uence littéraire de Maxime Gorki sur la formation de l’ecrivain Sterjo Spasse). – 1975, nr. IV-1974, f. 143-156. 555 ▼ SHEMA, Isak: Të dhëna të reja lidhur me botimin e revistës “Albania” në Bruksel (1897-1902). (Nouvelles données sur publication de la revue “Albania” à Burxelles – 1897-1902). – 1976, nr. V-1975, f. 119-126. 556 ▼ ŠIJAKOVIĆ, Milodrag: Likovi arbanasa u Bajronovim delima (Shqiptarët si personazhe të veprave të Bajronit). (Albanian Characters in Bayron’s Works). – 1962, nr. 1-1962, f. 211-220. 557 ▼ SHKODRA, Faik: Krijimtaria për fëmijë e Odise Grillos. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 189-197. 558 ▼ SHKURTAJ, Gjovalin: Etnografi a e të folurit në eposin e kreshnikëve. – 2010, nr. 39-2009, f. 73-95. 559 ▼ SHUSHKA, Gjystina: Sistemi grafi k fonetik i zanoreve në veprën e Naum Veqilharxhit. (The graphic phonetic 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 93 system of vowels and konconants in the work of Naum Veqilharxhi). – 1995, nr. 24-1994, f. 147-159. 560 ▼ SHUTERIQI, Dhimitër S. : Fjalë nga leksiku i shqipes para Buzukut (879-1553). (Mots du lexique albanais d’avant Buzuku (879-1553). – 1990, nr. 19-1989, f. 289-391. 561 ▼ SHUTERIQI, Dhimitër S. : Nilo Catalano (1837- 1894). (Nilo Catalano (1837-1894). – 1996, nr. 25- 1995, f. 9-27. 562 ▼ TOPI, Emira – BECI, Bahri: Vëzhgime për dendurinë e përdorimit të fonemave zanore e bashkëtingëllore në gjuhën e sotme letrare shqipe. ( La frequence de l emploi des phonemes vocaliques et Consonnantiques dans la langue Albanais litteraire de nos jours). – 1995, nr. 24-1994, f. 39-54. 563 ▼ TREIMER, Karl: Illyrica. – 1968, nr. 2-1968, f. 9-34. 564 ▼ TUPJA, Edmond: Mbi disa prirje të pasurimit të shqipes së sotme. (About some affi nities of pseudoenrichments of contemporary Albanian language). – 2007, nr. 36- 2006, f. 125-132. 565 ▼ THOMAJ, Jani – LLOSHI Xhevat: Paralele frazeologjike të shqipes me gjuhë të tjera të Ballkanit. (Paralelles phraseologiques de l’albanais avec d’autres langues Ballkaniques). – 1988, nr. 17-1987, f. 41-60. 94 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 566 ▼ THOMAJ, Jani: Leksikografi a shqipe dhe zëvendësimi i fjalëve të huaja të panevojshme. – 2010, nr. 39-2009, f. 53-62. 567 ▼ THOMAJ, Jani: Rreth kuptimit të normës në fushën e leksikut të shqipes standarde. – 2011, nr. 40-2010, f. 11-25. 568 ▼ UHLISCH, Gerda: Studime mbi përcaktorët emëror të gjuhës së sotme shqipe. (Untersuchungen zu den kasusattributen in der albanischen spraschen den gegenwart). – 1990, nr. 19-1989, f. 87-118. 569 ▼ UKHAXHAJ, Hasan: Leksiku e frazeologjia në veprën e Lasgush Poradecit. (The lexicis and the phraseology in the works of Lasgush Poradeci). – 1994, nr. 23-1993, f. 113-114. 570 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Një vështrim struktural dhe semantik i disa shprehjeve dhe frazeologjive detare të së folmes shqipe të Ulqinit. (Aperçu structural et sémantique de certaines expressios et phraséologies maritimes du parler albanais d’Ulqin). – 1972, nr. I-1971, f. 123-149. 571 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Albanizmat si nocion dhe term i ri në leksikologjinë shqiptare. (Les albanismes – notion et terme nouveoux en lexicologie albanaise). – 1975, nr. III-1973, f. 79-88. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 95 572 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Një vështrim paralel i strukturës së gjuhës poetike të poemës “Les Djinns” të Viktor Hugos dhe të përkthimit të saj në shqipe. (Parrallèle de la structure de la langue poétique du poéme de Victor Hugo “Les Djinns” et de la traduction en albanais). – 1975, nr. IV-1974, f. 81-107. 573 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Deti dhe nocionet detare në strukturat leksiko-semantike të proverbave shqiptare – aspekti tematik dhe krahasues. (La mer et les notions maritimes dans les structures, lexico-seémantiques des proverbes albanais. Aspects thématique et comparé). – 1978, nr. VI-1976, f. 19-40. 574 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Mbi strukturën leksiko-semantike dhe etimologjike të tipit të togëfjalëshit të shqipes Burri i Dheut – Mundësi për një rindërtim. (On Lexicalsemantic and Etymological Structure of the Type of the Albanian. Phrase “Burri i Dheut” A Possibility for Reconstruction in pre – Albanian). – 1989, nr. 18-1988, f. 89-109. 575 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Gjurmëve të vazhdimësisë së Bindit ilir në mitologjinë e në gjuhën shqipe. (Tracing the continuation of Ilirian Bind in Albanian and language). – 1990, nr. 20-1990, f. 111-135. 576 ▼ VELIU, Veli: Prania dhe shkaqet e pranisë së fabulës së shkruar në letërsinë e Rilindjes. (La presence et les raisonc de la presence de la fable (dans sa forme ecrite) 96 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE dans la littérature de la Renaisance albanaise). – 1982, nr. XII-1982, f. 167-177. 577 ▼ VELIU, Veli: Çajupi dhe fabulat e La Fontenit. (Çajupi et les fables de La Fontaine). – 1984, nr. XIII-1983, f. 172-204. 578 ▼ VELIU, Veli: Tragjedia <> e Çajupit dhe <> e Korneut. (La tragedie <> de Çajupi et <> de Corneille). – 1986, nr. 15-1985, f. 75-88. 579 ▼ VELIU, Veli: Fryma e iluministëve frëngë të shekullit XVIII te disa rilindës shqiptarë. (L’esprit des ecrivains français du siecle des lumiéres dans quelques ecrivains de l’epoque de la renaissance albanaise). – 1987, nr. 16- 1986, f. 81-99. 580 ▼ VELIU, Veli: Përpjekja për ta përcaktuar burimin e fabulave të Naimit. (Des efforts pour decouvrir ou arrive a la source des fables de Naim Frashëri). – 1988, nr. 17-1987, f. 189-207. 581 ▼ VELIU, Veli: Revolucioni borgjez francez impuls i ri në kontaktet frënge-shqiptare (sh. XIX dhe fi llimi i sh. XX). (La revolution bourgeoise française une nouvelle stimulation dans les contactes franco-albanais (le XIXe et le debút du XXe siècles). – 1990, nr. 19-1989, f. 241-267. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 97 582 ▼ VELIU, Veli: Përpjekje për të përcaktuar burimin e fabulave të Papa Kristo Negovanit. (Des efforts decouvrir ou arriver a la source des fables de Papa Kristo Negovani). – 1990, nr. 20-1990, f. 275-292. 583 ▼ VELIU, Veli: Ndre Mjeda si fabulist. (Ndre Mjeda comme fabuliste). – 1993, nr. 22-1992, f. 89-90. 584 ▼ VELIU, Veli: Kontakte dhe ndikime frënge-shqiptare (sh. XI-XVIII). (Des contactes et infl uence FrancoAlbanais (XIe -XVIIIe ). – 1995, nr. 24-1994, f. 71-81. 585 ▼ VELIU, Veli: Disa udhëpërshkrues frengë të shekullit XIX mbi prejardhjen e shqiptarëve dhe gjuhën shqipe. (L’interet des voyageurs français du XIXe siecle sur l’origine des albanaiset de la làngue albanaise. – 1997, nr. 26-1996, f. 171-178. 586 ▼ VELIU, Veli: Mori Shqypni… dhe les discours (Mori Shqypni, e mjera Shqypni de P. Vasa et les discours de P. de Ronsard). – 1998, nr. 27-1997, f. 71-80. 587 ▼ VELIU, Veli: Ҫajupi dhe Bérange. – 2005, nr. 32- 33/2002-2003, f. 147-168. 588 ▼ VESELAJ, Nuhi: Rreth përcaktimit të rregullës për formimin e emrave prej pjesor të vepruesit me (Ë)S në shqipen kombëtare letrare. (About the determination of the rue for participal agent nouns with – (Ë)S in Albanian). – 1995, nr. 24-1994, f. 63-70. 98 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 589 ▼ VESELAJ, Nuhi: Formati -as si ndajshtesë e specializuar për emërtimin e njerëzve sipas vendbanimit a prejardhjes në shqipen letrare kombëtare. (The formant -as as a specializend a pposition for denomination of people according to their recidence or origin in the Albanian literary language). – 1996, nr. 25-1995, f. 91-103. 590 ▼ VESELAJ, Nuhi: Fjala si në funksion të parashtesës emërformuese. (The adverb si in function of the nounformation particle). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 125-145. 591 ▼ VIDOESKI, Božidar: Formimi i dialekteve të maqedonishtes. (Formation des dialectes en Macédonien). – 1979, nr. VIII-1978, f. 131-136. 592 ▼ VIDOESKI, Bozhidar – KONESKI, Blazhe – NASTEVA-JASHARI, Olivera: Kontaktet e të folmeve maqedonase me të folmet shqipe. (Les contacts des parles macedoniéns avec les parles albanais). – 1990, nr. 19-1989, f. 55-63. 593 ▼ VINCA, Agim: Shkrimtarë të dy epokave. (Auteurs de deux époques). – 1975, nr. III-1973, f. 173-180. 594 ▼ VINCA, Agim: Mbi ”Shënimet letrare” të Mitrush Kutelit. (A propos de “Notices littéraires” de Mitrush Kuteli). – 1975, nr. IV-1974, f. 157-169. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 99 595 ▼ VINCA, Agim: Struktura ritmike dhe fi gurative e poezisë shqipe të viteve ‘60 ose poetika e realizmit lirik. ( La structure rythmique et fi gurative de la poesie Albanaise des années soixante). – l985, nr. 14-1984, f. 115-140. 596 ▼ VINCA, Agim: Poezia si akt moral. (La poesie en tant qu’acte moral). – 1986, nr. 15-1986, f. 105-122. 597 ▼ VINCA, Agim: Particularités et orientation thématiques et stylistiques de la poésie albanaise des années ‘60. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1989, p. 91-114. 598 ▼ VINCA, Agim: Rexhep Qosja dhe kultura shqiptare. (Rexhep Qosja and the Albanian kulture). – 2007, nr. 36-2006, f. 31-38. 599 ▼ VINCA, Agim: Letërsia shqipe e Kosovës, vështrim diakronik. (Albanian literacy of Kosovo, diacronic observacion). – 2009, nr. 38-2008, f. 243-255. 600 ▼ VINCA, Agim: Vepër e një krijuesi të shumanshëm. – 2011, nr. 40-2010, f. 197-204. 601 ▼ VNCA-KAFEXHOLLI, Teuta: Mitrush Kuteli poet. (Kuteli as a poet). – 2009, nr. 38-2008, f. 325-340. 602 ▼ XYRA, Jonida: Semantika e përkryerjes. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 195-203. 100 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 603 ▼ XHAFERAJ, Njazi: Figura stilistike e krahasimit dhe e metaforës në traditën shqiptare dhe në trajtimet bashkëkohore. – 2010, nr. 39-2009, f. 285-298. 604 ▼ XHAFERAJ, Njazi: Personifi kimi, grotesku dhe simboli në traditën shqiptare dhe në trajtimet bashkëkohore. – 2011, nr. 40-2010, f. 301-316. 605 ▼ XHAFERRI, Hajredin: Dukuritë semantike në frazeologjinë që lidhet me botën bimore dhe shtazore. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 171-185. 606 ▼ XHAMANI, Leonard: Paskajorja e shqipes dhe e latinishtes. (Vështrim krahasues). (The infi nitive of the Albanian and Latin Languages). – 2011, nr. 40-2010, f. 133-145. 607 ▼ XHIKU, Ali: Shënime rreth prurjeve lindore në veprën romantike të Naimit. – 2010, nr. 39-2009, f. 197-200. 608 ▼ ZAJMI, Abdullah: Përpjekjet e rilindasve për një alfabet të përbashkët të shqipes. (Les efforts des militants de la Rennaissance pour un alphabet commun de l’albanais). – 1969, nr. 1-1969, f. 138-145. 609 ▼ ZAJMI, Yll: Artisti i fjalës dhe i penës. (La poesie en tant qu’acte moral). – l985, nr. 14-1984, f. 165-184. 610 ▼ ZISI, Roland: Fragmentarizimi, parimi estetikonarrativ i poemave të Jeronim De Radës. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 117-125. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 101 611 ▼ ZOTOS, Aleksandër: Një poet shqiptar nga këndvështrimi i letërsisë frënge: format dhe normat e preciozitetit te Lasgush Poradeci. – 2003, nr. 30- 31/2000-2001, f. 205-218. 612 ▼ ZYMBERI, Abdulla: Vëzhgime mbi të folmen e Opojës – Morfologji e leksik. (Quelques observations sur le parler de l’Opoja – Morphologie et lexique). – 1976, nr. V-1975, f. 69-86. 613 ▼ ZYMBERI, Abdulla: Disa eufemizma dhe shprehje eufemistike popullore shqipe. (Quelques euphémismes et locutions euphémiques populaires albanais). – 1982, nr. XI-1981, f. 161-166. 614 ▼ ZYMBERI, Abdullah: Për pastrimin e fjalorit të shqipes nga fjalë të huaja dhe për pasurimin e tij me fjalë të gurrave popullore shqipe. (To purify the Albanian Lexicon from foreign words). – 1995, nr. 24- 1994, f. 121-126. 615 ▼ ZYMBERI, Abdullah: Emrat e vetëm në njëjës dhe shumës në të folmet shqipe të Malit të Zi. (Some nouns used only in the singular or ouly in the prular in the variant of spech of Montenegro). – 1996, nr. 25-1995, f. 135-143. 616 ▼ ZYMBERI, Abdullah: Prania e emërzimit në disa të folme popullore. (Presence of nouning in some folk speeches). – 2007, nr. 36-2006, f. 145-152. 102 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 617 ▼ ZYMBERI, Abdullah: Zgjedhimi jovepror te disa forma analitike të foljes dhe përdorimi i asnjanësve në studimet e profesor Çabejt. (Pasive conjugation with certain analytical forms of a verb and the use of gerund constructions in profesor Eqrem Çabej’ Works). – 2009, nr. 38-2008, f. 67-77. 618 ▼ ZHUGRA, Alvina V.: Rreth normave të sjelljes gjuhësore dhe kritereve të gojtarisë (Sipas lëndës së folklorit të viseve veriore shqiptare). – 2003, nr. 30- 31/2000-2001, f. 127-141. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 103 MATERIALE 619 ▼ AHMETI, Ali M.: Toponimet e fshatit Vuthaj. (Toponymes du village Vuthaj). – 1980, nr. X-1980, f. 279-299. 620 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Vështrime gjuhësore rreth disa toponimeve të Plavës dhe Gucisë. (Difi cultés linguistiques dequelque toponimes de Plavë et Guci). – 1985, nr. 14-1984, f. 265-271. 621 ▼ ASLLANI, Ramadan B.: Toponimia e fshatit Nikaj. (Toponymes du village Nikaj). – 1982, nr. XII-1982, f. 187-193. 622 ▼ BOGAJ, Halil: Fjalë e shprehje të rralla. (Mots et expressions rares). – 1972, nr. I-1971, f. 179-194. 623 ▼ CENA, Sabahajdin: Disa elemente të gjuhës shqipe në të folmen e popullsisë së Rahovecit. (Eléments albanais au langage du Rahovec). – 1978, nr. VII-1977, f. 321-334. 624 ▼ DOÇI, Rexhep: Material leksikor. (Matériel lexical). – 1978, nr. VI-1976, f. 151-159. 625 ▼ DOÇI, Rexhep: Toponomia e fshatit Gmicë. (Toponomie du village Gmicë). – 1978, nr. VI-1976, f. 173-189. 626 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Marin Beçikemi në Raguzë në dritën e dokumenteve të Arkivit Historik të Dubrovnikut. 104 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Marin Beçikemi à la lumiére de documentation d’Archive Historique de Dubrovnik). – 1988, nr. 17- 1987, f. 277-291. 627 ▼ GASHI, Skënder – MURATI, Qemal: Fjalorth i së folmes të katundit Tuhin të Kërçovës. (Vocabulaire du parler de Tuhin – Kërçovë). – 1975, nr. III-1973, f. 201-211. 628 ▼ GASHI, Skënder – HALIMI, Mehmet: Material leksikor nga krahinat I. (Matériel lexical des contrées I). – 1976, nr. V-1975, f. 175-285. 629 ▼ GASHI, Skënder – HALIMI, Mehmet: Nga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folme popullore II. (Lecique passivisé de l’albanais dans le parlers populaires II). – 1978, nr. VII-1977, f. 303-318. 630 ▼ GASHI, Skënder – HALIMI, Mehmet: Leksiku i pasivizuar i shqipes në të folmen popullore III. (Lexique passivisé de l’albanais dans les parler populaire III). – 1979, nr. VIII-1978, f. 217-232. 631 ▼ GASHI, Skënder – HALIMI, Mehmet: Nga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folmen popullore IV. (Du lixique passivisé de l’albanais du parler populaire IV). – 1980, nr. X-1980, f. 265-277. 632 ▼ GASHI, Skënder: Letra e Aleksandër Xhuvanit dërguar Norbert Joklit. (Lettre d’Aleksande Xhuvani ecpediés a Norbert Jokl). – 1980, nr. X-1980, f. 313-342. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 105 633 ▼ GOÇI, Ibrahim: Fjalë të rralla shqipe. (Mots rares de l’albanais). – 1979, nr. VIII-1978, f. 233-240. 634 ▼ GOÇI, Ibrahim: Material leksikor nga krahinat. (Matériel lexical des contrées). – 1980, nr. IX-1979, f. 277-283. 635 ▼ GOÇI, Ibrahim: Material leksikor nga krahinat. (Matérial lexical des contrées). – 1982, nr. XI-1981, f. 167-172. 636 ▼ GOÇI, Ibrahim: Material leksikor nga krahinat. (Matérial lexical des contrées). – 1982, nr. XII-1982, f. 179-189. 637 ▼ GOÇI, Ibrahim: Material leksikor nga krahinat. (Matérial lexical des contrés). – 1984, nr. XIII-1983, f. 283-289. 638 ▼ GOÇI, Ibrahim: Material leksikor nga krahinat. (Matérial lexical des contrées). – 1988, nr. 17-1987, f. 293-301. 639 ▼ HALIMI, Mehmet – GASHI, Skënder: Material leksikor nga krahinat. (Matérial lexical des contrés). – 1976, nr. V-1975, f. 175-185. 640 ▼ HALIMI, Mehmet: Mbi zhvillimin e disa fjalëve në të folmen popullore. (De l’évolution de quelques mots dans le parler populaire). – 1978, nr. VI-1976, f. 141-150. 106 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 641 ▼ HALIMI, Mehmet – GASHI, Skënder: Nga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folme popullore II. (Lexique passivisé de l’albanais dans les parles populaires , II). – 1978, nr. VII-1977, f. 303-319. 642 ▼ HALIMI, Mehmet – GASHI, Skënder: Leksiku i pasivizuar i shqipës në të folmen popullore III. (Lexique passivisé de l’albanais dans les parlers populaires III). – 1978, nr. VIII-1978, f. 217-232. 643 ▼ HALIMI, Mehmet – GASHI, Skënder: Mga leksiku i pasivizuar i shqipes në të folmen popullore IV. (Du lexique passivisé de l albanais du parler populaire IV). – 1980, nr. X-1980, f. 265-277. 644 ▼ HALIMI, Mehmet: Fjalor dialektor me vlerë të shumfi shtë. (Dictionaire dialektique de valeur multiple). – 1988, nr. 17-1987, f. 303-313. 645 ▼ HOXHA, Skënder R. : Toponomia e fshatrave Radoniq e Rakoc. – (Toponomie du village Radoniq et Rakoc). – 1987, nr. 16-1986, f. 265-283. 646 ▼ ISLAMI, Sami: Toponomia e Llugaxhisë. (Toponomie de Llugaxhi). – 1985, nr. 14-1984, f. 273-278. 647 ▼ JAKA, Ymer: Letërsia shqipe në relacionet ndërkombëtare. (La littérature albanaise dans le monde). – 1976, nr. V-1975, f. 139-172. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 107 648 ▼ KRYEZIU, Bahtir: Mikrotoponomia e fshatit Rogaçicë. (Mycrotoponymye du village Rogaçicë). – 1984, nr. XIII-1983, f. 292-283. 649 ▼ MULAKU, Ragip: Lënda gjuhësore e këngës “Demë Ahmeti”, shënuar nga Atanasije Urosheviqi. (Matière linguistique de la chanson Demë Ahmeti, notée, par Atanasije Urošević). – 1980, nr. X-1980, f. 301-310. 650 ▼ MURATI, Qemal – GASHI, Skënder: Fjalorth i së folmes të katundit Tuhin të Kërçovës. (Vocabulaire du parler de Tuhin – Kërçovë). – 1975, nr. III-1973, f. 201-211. 651 ▼ QOSJA, Rexhep: Ëvetari (1845) i Naum Veqilharxhit dokument i rëndësishëmi i Rilindjes Kombëtare. (Evetari de Naum Veqilharxhi document important de la Renaissance Nationale). – 1984, nr. XIII-1983, f. 217-274. 652 ▼ REDAKSIA: Korespodenca e rilindasëve shqiptarë me albanologun Gustav Meyer. (Korréspodence des militanc de la Renaissance alanaise avec l’albanologue Gustav Meyer). – 1972, nr. I-1971, f. 195-211. 653 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Në tridhjetë vjetorin e vdekjes së Haki Stërmillit. (A la 30-ème année de la mort de Haki Stërmilli). – 1984, nr. XIII-1983, f. 275-281. 108 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 654 ▼ SHALA, Shaqir: Toponimia e fshatit Rogovë të Hasit. (Toponymie du village Rogovë de Has). – 1978, nr. VII-1977, f. 335-352. 655 ▼ TAHIRI, Bedri: Onomastika e Galicës. – 2007, nr. 36- 2006, f. 219-234. 656 ▼ TRAJANOSKI, Todor: Etnonimi arbër-alban në gojëdhanat popullore ndër vllehtë e Strugës. (L’ethnonyme arbër-albanes dans les tradition orales populairtes). – 1980, nr. X-1980, f. 311-312. 657 ▼ ZYBERI, Abdullah: Toponimia e fshatit Mazrrek. (Toponymie du village Mazrreg). – 1975, nr. IV-1974, f. 181-188. 658 ▼ ZYBERI, Abdullah: Fjalë të rralla nga rrethina e Pejës dhe Istogut. (Mots rares de la contrée de Peja et d’Istog). – 1975, nr. IV-1974, f. 188-192. 659 ▼ ZYBERI, Abdullah: Toponimia e fshatrave Konjush dhe Plane. (Toponymie des villages Konjush et Plane). – 1976, nr. V-1975, f. 187-204. 660 ▼ ZYBERI, Abdullah: Nga leksiku i Hasit të Prizrenit. (Du lexique de Has de Prizren). – 1978, nr. VI-1976, f. 161-171. 661 ▼ ZYBERI, Abdullah: Nga leksiku i Vërmicës së Prizrenit. (Du lexique de Vërmica de Prizren). – 1980, nr. IX1979, f. 185-197. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 109 KRITIKA DHE RECENSIONE 662 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Mehmet Halimi, “Kërkime dialektologjike”, botoi Instituti Albanologjik, Prishtinë 1985, f. 403. – 1987, nr. 16-1986, f. 292-295. 663 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Alia Džogović, “Severoistočni organaka Prokletija”, botoi Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd, 1986. – 1989, nr. 18-1988, f. 267-270. 664 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Mr. Mehmet Halimi: “Vështrime gjuhësore”, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1994, f. 294. – 1995, nr. 24-1994, f. 193-195. 665 ▼ AJETI, Idriz: Henrik Barić: Istorija arbanaškog jezika. Balkanološki institut Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1959, fq. 1-76. – 1962, nr. 1-1962, f. 281-283. 666 ▼ AJETI, Idriz: Eqrem Çabej, Über einige mit z – anlautende Wörter des Albanischen, Zeitschrift für Phonetik und allgeimene Sprachwissenschaft, Band 9, Heft 3, Berlin, 1956, str. 203-229. – 1962, nr. 1-1962, f. 283-286. 667 ▼ AJETI, Idriz: Blaže Koneski: “Istorija na makedonskiot jazik”, “Kočo Racin” , Skopje, 1965 god. – 1966, nr. 3-1966, f. 247-249. 110 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 668 ▼ AJETI, Idriz: Martin Camaj, Albanische Wortbildung – die Bildungsweise der älteren nomina, Vargu i edicionit: Albanische Forchungen, Vëllimi 6, Wiesbaden 1966. – 1968, nr. 1-1968, f. 241-243. 669 ▼ AJETI, Idriz: Glaus Haedler, Gramatik der albanischen mundart von salamis, Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1965. – 1968, nr. 1-1968, f. 244-246. 670 ▼ AJETI, Idriz: Eqrem Çabej: Shumsi i singularizuar në gjuhën shqipe, Tiranë 1967. – 1968, nr. 2-1968, f. 259-262. 671 ▼ AJETI, Idriz: P. Skok , Etimilogijski riječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1971. (A-J). – 1972, nr. I-1971, f. 216-220. 672 ▼ AJETI, Idriz: Gjuha shqipe në kontekstin e gjuhëve ballkanike e parë kryesisht nga pikëpamja e bashkëtakimeve shqiptare-sllave. – 1990, nr. 19-1989, f. 406-409. 673 ▼ BALIU, Begzat: Shaban Demiraj: “Eqrem Çabej – një jetë kushtuar shkencës”, Shtëpia botuese “8 Nëntori”, Tiranë 1990, f. 272. – 1995, nr. 24-1194, f. 198-202. 674 ▼ BALIU, Begzad: Dr. Eqrem Çabej, Elemente të gjuhësisë e të literaturës shqipe, Tiranë, 1936, ribotim i Shtëpisë Botuese “Etruria”, Prishtinë, 1996, f. 201. – 1997, nr. 26-1996, f. 240-245. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 111 675 ▼ BALIU, Begzad: Dr. Rexhep Doçi, Iliro-shqiptarët dhe serbët në Kosovë, (sipas onomastikës), Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1994, 346 f. – 1998, nr. 27-1998, f. 221-223. 676 ▼ BALIU, Begzad: Spiro N. Kondo, Shqiptarët dhe problemi pellazgjik, botoi NGBSH “Gutenberg”, Prishtinë, 1997, 372. – 1998, nr. 27-1997, f. 228-230. 677 ▼ BALIU, Begzad: Prof. Jup Kastrati, “Historia e albanologjisë” I (1497-1854), Redaktore: Diana J. Kastrati, recensues: Prof. Mahir Domi dhe Prof. Dhimitër S. Shuteriqi, Botoi Argeta LMG, Tiranë 2000, f. 810. – 2003, nr. 30-31/2000-20001, f. 276-278. 678 ▼ BALIU, Begzad: Vepër që shënon një ngjarje shkencore dhe kulturore. Ilir Hoti, Fjalori enciklopedik anglsht, italisht, shqip (për bankën, bursën, ekonominë), botoi, Shb <>, Durrës, janar, 2002, f. 1546. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 208-209. 679 ▼ BALU, Begzad: Hulumtimi shterues i toponimisë së Ulqinit dhe rrethinave të tij. Mr. Maksut Haxhibrahimi, Toponimia e Ulqinit dhe rrethinës, Botoi asociacioni <>, redaksia e botimeve <> 2001, f. 184. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 223-225. 680 ▼ BALIU, Begzad: Mentor Quku, Mjeda (bashkëkohësit)7, Shb ”Ilar”, ISBN: 99943-701-2-X, Tiranë 2005, f. 493. – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 298-302. 112 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 681 ▼ BALIU, Begzad: Një fjalor i toponimisë anësore të shqipes. Dr. Bahtijar Kryeziu, Fjalor onomastik i Malësisë së Bujanocit, Prishtinë, 2006. – 2007, nr. 36- 2006, f. 265-271. 682 ▼ BERISHA, Rrustem: Vepër që i shtohen vlerat me të ardhmen. Rexhep Qosja, Një dashuri dhe shtatë faje, Botimet Toena, Tiranë 2003. – 2005, nr. 32-33/2002- 2003, f. 226-231. 683 ▼ BUSHI, Florika: Studime fi lologjike 1-2, 2006 (Përmbledhje). – 2007, nr. 36-2006, nr. 271-275. 684 ▼ BYTYÇI, Sali: Arti i përfaljes së tekstit letrar. (Zejnullah Rrahmani “Malësorja e Nazmi Rrahmanit ose Arti i interpretimit”, “Faik Konica”, Prishtinë, 2002). – 2009, nr. 38-2008, f. 381-384. 685 ▼ BYTYҪI, Sali: Letërsia si vizion dhe vizioni për letërsinë. Arben Hoxha “Letërsia si vizion (Studime nga fi lozofi a e letërsisë)”, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2011. – 2011, nr. 40-2010, f. 349-352. 686 ▼ DILAVERI, Dilaver: Bajram Krasniqi, Poetika e romanit historik shqiptar. Botim i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Prishtinë 1985, 261 f. – 1988, nr. 17-1987, f. 319-321. 687 ▼ DOÇI, Rexhep: Punime me vlerë të konsiderueshme onomastike. “Vtora Jugosllovenska onomastička 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 113 konferencija”, Skopje 6-9 Oktomvri 1977, Makedonska akademija naukite i umetnosti, Skopje, 180. – 1982, nr. XI-1981, f. 183-186. 688 ▼ DOÇI, Rexhep: Dr. Idriz Ajeti, Studime gjuhësore në fushë të shqipes I, Prishtinë 1982. – 1984, nr. XIII1983, f. 312-314. 689 ▼ DOÇI, Rexhep; Milica Grković: Imena u Dečanskim hrisovuljama, Filozofski fakultet u Novon Sadu, Institut za Jugosllovenske jezike, Sad 1983. – 1985, nr. 14-1984, f. 306-311. 690 ▼ DOÇI, Rexhep: Zbornik radova Savjetovanja standartizacije geografskih naziva u jezicima naroda i naprednosti SFRJ, Savez geografskih društava Jugosllavije – Geografsko društvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984. – 1986, nr. 15-1985, f. 271-274. 691 ▼ DOÇI, Rexhep: Vepra ”Kosova” e B. Nushiqit udhërrëfyese e mirë dhe për disa toponime në shqipe. – 1988, nr. 17-1987, f. 327-329. 692 ▼ DOÇI, Rexhep; Dr. Jahja Drançolli, Raguzanët në Kosovë, Prishtinë, 1986, f. 250. – 1989, nr. 18-1988, f. 253-255. 693 ▼ DOÇI, Rexhep: Shaban Demiraj: “Gjuhësi Ballkanike”, Logos A, Shkup 1994, 276 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 167-171. 114 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 694 ▼ DOÇI, Rexhep: Dr. Bahtijar Kryeziu, Onomastika e Hashanisë, IAP, Prishtinë, 250 f. – 2002, nr. 28- 29/1998-1999, f. 219-220. 695 ▼ DOÇI, Rexhep: Gjovalin Shkurtaj: Onomastikë dhe etnolinguistikë, botoi Shtëpia Botuese e Librit Universitar, Tiranë, 2001, 288 faqe. – 2005, nr. 32- 33/2002-2003, f. 214-218. 696 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Dr. Rexhep Doçi: “Antroponimia e shqiptarëve të Kosovës I”, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1990, 245 f. – 1992, nr. 21-1991, f. 132-134. 697 ▼ DRANÇOLLI, Jahjal: Ymer jaka, Skënderbeu në letërsinë frënge, botim i Institutit Albanologjik Prishtinë, 1990, 359 f. – 2004, nr. 23-2003, f. 193-195. 698 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Dr. Rexhep Doçi: Iliro-shqiptarët dhe serbët në Kosovë (Sipas onomastikës), botoi Instituti albanologjik, Prishtinë, 1994, 395 f. – 1995, nr. 24-1994, f. 187-190. 699 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Dr. Engjëll Sedaj, Etnonimi arbëresh-shqiptar, IAP, Prishtinë, 1996, 137 f. – 1997, nr. 26-1996, f. 229-232. 700 ▼ FETIU, Sadri: Gjergj Zheji; Vëzhgime metrike, Rilindja, Prishtinë, 1981, f. 269. – 1985, nr. 14-1984, f. 302-306. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 115 701 ▼ FETIU, Sadri: Gjergj Zheji: Vëzhgime metrike (Observations métriques), Rilindja, 1981, 269 p. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 273-279. 702 ▼ FETIU, Sefedin: Emin Kabashi: “Poetika e poemave të Jeronim De Radës”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1995, 240 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 194-198. 703 ▼ FIEDLER, Wilfried: Wöterbuch der Mythologie. (Fjalori i mitologjisë). Herausgegeben von W. Haussig. I. Abteilung. Die alten Kulturvölker. 9 Lieferung (S. 455-612). Stuttgard. Ernët Klett Verlag (1970). – 1975, nr. IV-1974, f. 194-196. 704 ▼ GASHI, Skënder: A. J. Wan Windekens: “Le pélasgique, essai sur une langue indo-européenne préhellénique”, Louvain 1952. – 1975, nr. III-1973, f. 192. 705 ▼ GASHI, Skënder: Socr. N. Liakos, L’origine des Albanais et Roumains, Complément Dako-Geto Sclavinika, Thesaloniki, Juin, 1972. – 1975, nr. III1973, f. 193. 706 ▼ GASHI, Skënder: Antonie Guzzeta, Tracce della lingua albanese, Palermo, 1968. – 1975, nr. IV-1974, f. 193. 707 ▼ GASHI, Skënder – HALIMI, Mehmet: Dr. Milivoje Pavlović, Govor Janjeva, Medjudijalekatski i 116 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE miksoglotski procesi. Matica srpska, Novi Sad, 1970, 208. – 1975, nr. IV-1974, 196-201. 708 ▼ GASHI, Skënder: Toponomastikata na OhridskoPrespanskiot bazen, Institut za makedonsi jazik “K. Misirkov”, Shkup, 1970. – 1975, nr. IV-1974, f. 201-203. 709 ▼ GASHI, Skënder: Godišnjak, Knjiga XI. Centar za balkanološka ispitivanja, knjiga 9, Sarajevo, 1973. – 1975, nr. IV-1974, f. 203-204. 710 ▼ GASHI, Skënder: Onomastika Jugoslavica 3-4, Zagreb, 1974-1974. – 1975, nr. IV-1974, f. 204-205. 711 ▼ GASHI, Skënder: Oblast Brankovića, opširni katastarski popis iz 1455 godine, 1, Sarajevo 1972, Orijentalni Institut u Sarajevu. – 1976, nr. V-1975, f. 205-206. 712 ▼ GASHI, Skënder: Onomastica Jugoslavica 5, Zagreb, 1975. – 1976, nr. V-1975, f. 206-209. 713 ▼ GASHI, Skënder: Atanasije Urošević, Toponimi Kososova, SANU, Srpski Etnografski Zbornik, Knjiga LXXXIX, Odeljenje Društvenih Nauka, Rasprave i gradja, knj. 9 Beograd, 1975, qirilicë. – 1976, nr. V-1975, f. 209. 714 ▼ GASHI, Skënder: Puka dhe shkolla. (Sesion i Parë Shkencor për Toponimet, Kabash, 21 maj, Pukë 1979). – 1979, nr. VIII-1978, f. 251-252. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 117 715 ▼ GASHI, Skënder: France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskoga jezika, Prva knjiga A-J, Ljubljana 1977, Sllovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Institut za sloveski jezik, 235 f.çm. 450 din. – 1980, nr. IX1979, f. 310-312. 716 ▼ GASHI, Skënder: Onomatološki prilozi I, Bot. i Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Odelenje jezika i književnosti, Odbor za onomastiku, Beograd, 1979. – 1982, nr. XI-1981, f. 173-177. 717 ▼ GASHI, Skënder: Onomastica Jugoslavica, 8/l979. – 1982, nr. XI-1981, f. 176-177. 718 ▼ GASHI, Skënder: Zef Mirdita, Antroponimia e Dardanisë në kohën romake, Rilindja, Prishtinë, 1981. – 1982, nr. XII-1982, f. 200-202. 719 ▼ GASHI, Skënder: Četvrta onomastična konferencija, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1981. – 1984, nr. XIII-1983, f. 319-323. 720 ▼ GASHI, Skënder: Elementet greke në gjuhën shqipe. (Norbet Jokl, Sprachliche Beiträge zur Paläo – Etnologie der Balkanhalbinsel (Zur Frage der äaltesten greichisch-albanischen Beziehungen), Österreichische Academie der Wissenschaften – Wien, 1984). – 1986, nr. 15-1985, f. 255-259. 118 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 721 ▼ GOÇI, Ibrahim: M. Ndreca, Fjalori shqipserbokroatisht, “Rilindja”, Prishtinë, 1976. – 1978, nr. VI-1976, f. 197-201. 722 ▼ GOÇI, Ibrahim: M. Gjevori, Frazeologjizma të gjuhës shqipe, “Rilindja”, Prishtinë, 1988, f. 512. – 1989, nr. 18-1988, f. 260-262. 723 ▼ GOÇI, Ibrahim: Miço Samara: Fjalor i antonimeve në gjuhën shqipe, Shkup, 1998, f. – 2002, 28-29/1998- 1999, f. 212-214. 724 ▼ GOSTURANI, Xheladin: Dr. Hilmi Agani: Fjalori i Lubomir Kujunxhiqit. Prishtinë 1981, 380 f. – 1995, nr. 24-1994, f. 190-192. 725 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Faik Konica: Shqipëria kopshti shkëmbor i Europës Juglindore, “Gjon Buzuku”, Shkup 1991. – 1992, nr. 21-1991, f. 146-151. 726 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Mr. Hysen Matoshi, Poezia e Lasgush Poradecit në kontekstin e poezisë evropiane, IAP, Prishtinë 2000, f. 196. – 2003, nr. 30-31/2000- 2001, f. 291-295. 727 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Mehmet Gëzhilli, Fan S. Noli (120 vjet jetë dhe veprimtari), “Argeta LMG”, Tiranë 2003, 536 f. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 234-236. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 119 728 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Shkrime diskurseve për letërsinë. Hysen Matoshi, Shpalime letrare, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2005, f. 382. – 2006, nr. 34-35/ 2003-2004, f. 294-297. 729 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Zija Xholi: Pesë mendimtarët më të vjetër të kulturës sonë kombëtare, Botoi Akadema e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë 2003, f. 202. – 2007, nr. 36-2006, f. 249-255. 730 ▼ GRAJҪEVCI, Fadil: Dhimitër S. Shuteriqi në një dritë të re. Feride Papleka: Dhimitër S. Shuteriqi, “Akademia e Shkencave e Shqipërisë”, Tiranë 2010, f. 70. – 2011, nr. 40-2010, f. 341-348. 731 ▼ GJOCAJ, Zenun: J. Thomaj, Xh. Lloshi, R. Hristova, K. Qiriasati, A. Melonashi, Fjalori frazeologjik ballkanik, “Dituria”, 1999. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 207-211. 732 ▼ GJOCAJ, Zenun: Vepër në shërbim të dinamikës së kulturës gjuhësore dhe estetike. Shefkije Islamamj – Kultura gjuhësore dhe përdorimi estetik i gjuhës, Toena, Tiranë 2002, 420 f. – 2005, nr. 32-33/2002- 2003, f. 210-213. 733 ▼ HAEBLER, Claus: de Rada, Giuseppe, Grammatica della lingua albanese. Cozenza: Editrice MIT 1965, 107 p. – 1968, nr. 1-1968, f. 243-244. 120 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 734 ▼ HALIMI, Mehmet: Giuseppe Ferrari: Gramatica albanese (fonetika-morfologia), I. mezzina-molfetta, 1971. -1974, nr. II-1972, f. 153-155. 735 ▼ HALIMI, Mehmet – GASHI, Skënder: Dr. Milivoje Pavlović, Govor Janjeva, Medjudijalekatski i miksoglotski procesi. Matica srpska, Novi Sad, 1970, 208. – 1975, nr. IV-1974, 196-201. 736 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Ruzhdi Ushaku, Kërkime fi lologjike, Redaksia e botimeve “Rilindja”, Prishtinë, 1981. – 1982, nr. XII-1982, f. 196-198. 737 ▼ HALIMI, Mehmet: Shefki Sejdiu, Fjalorth etnobotanik i shqipes, “Rilindja”, Prishtinë 1984, f. 344. – 1986, nr. 15-1985, f. 262-266. 738 ▼ HALIMI, Mehmet: Ibrahim Goçi, Antonimet e gjuhës së sotme shqipe, Prishtinë 1985, f. 195, që doli nga shtypi në botim të Institutit Albanologjik, është njëra ndër studimet e para ndër ne që bënë fjalë kryesisht për antonimet e gjuhës shqipe. – 1987, nr. 16-1986, f. 297-298. 739 ▼ HALIMI, Mehmet: Akad. Idriz Ajeti, Studime gjuhësore në fushë të shqipes II, (botoi redaksia e Rilindjes, Prishtinë, 1985, f. 302). – 1987, nr. 16-1986, f. 287-289. 740 ▼ HALIMI, Mehmet: Ahmet Hajdari, Doracak i gjuhësisë, Shkup 1988, 152 f. – 1990, nr. 19-1989, f. 401-405. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 121 741 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Qemal Murati, Konservacione dhe inovacione në fushë të shqipes” botim i edicionit “Flaka e vëllazërimit” 1991, f. 166. – 1993, nr. 22- 1992, f. 152-155. 742 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Qemal Murati: “Probleme të gjuhës së sotme shqipe dhe historike të shqipes”, Asdreni, Shkup 1994, 206 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 175-181. 743 ▼ HALIMI, Mehmet: Mr. Mehmet Ahmetaj: Fjalori i të folmeve shqiptare në Mal të Zi. IAP, Prishtinë 1996, 368 f. – 1997, nr. 26-1996, f. 236-237. 744 ▼ HALIMI, Mehmet: Jorgji Gjinari e Gjovalin Shkurtaj, Dialektologjia, ribotim, Tiranë 2000, f. 460. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 199-204. 745 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Natasha Sotiri, E folmja dhe toponimia e Qeparoit, Konica 2001, f. 291. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 219-222. 746 ▼ HALIMI, Mehmet: Mehmet Ahmetaj, E folmja e Plavës dhe e Gucisë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2002, f. 396. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 279-281. 747 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Latif Mulaku – Mr. Ahmet Kelmendi, Gramatika e gjuhës së sotme shqipe (Fonetika dhe Morfologjia) për shkollat e mesme, botim 122 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE i shtatë i plotësuar dhe i përmirësuar, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të Kosovës, Prishtinë, 2002, f. 333. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 282-283. 748 ▼ HALIMI, Mehmet: Toponomia e Gjakovës me rrethinë, Kuvendi i Komunës-Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve – Gjakovë, 2003, f. 282. – 2003, f. 30-31/2000- 2001, f. 284-285. 749 ▼ HALIMI, Mehmet: Latif Mulaku, E folmja e Shalës së Bajgorës (Fonetikë, morfologji, fjalëformim, sintaksë leksik, toponimi). Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2005, f. 226. – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 269-273. 750 ▼ HALIMI, Mehmet: Trajtime onomastike. (Prof. Dr. Rexhep Doçi, Çështje onomastike pellazge-ilire-shqiptare, Prishtinë, 2009, f. 369). – 2009, nr. 38-2008, f. 385-387. 751 ▼ HOXHA, Arben: Kadrush Radogoshi: Nëpër universin letrar, Rilindja, Prishtinë, 2003. – 2003, nr. 30-31/2000- 2001, f. 296-300. 752 ▼ HOXHA, Arben: Përvoja individuale si dëshmi e raporteve serbo-shqiptare. Sefedin Fetiu: Memoare sfi duese nga Kosova, “Era”, Prishtinë, 2001. – 2005, nr. 32-33/ 2002-2003, f. 240-244. 753 ▼ HOXHA, Arben: Poetika e sfi dës së individit kundrejt së keqes kolektive. (Rexhep Qosja: Një dashuri dhe 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 123 shtatë faje, roman, Toena, Tiranë, 2003). – 2007, nr. 36-2006, f. 255-262. 754 ▼ HOXHA, Arben: Një kontribut për zhdavaritjen e iluzioneve (Emin Kabashi, “Iluzionet, kultura Atdheu”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2005). – 2008, nr. 37-2007, f. 331-333. 755 ▼ HOXHA, Arben: Vetëdija kritike përballë vetëdijes dogmatike. Rexhep Qosja, Tri mënyra të shkrimit shqip, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2004). – 2009, nr. 38-2008, f. 369-375. 756 ▼ HYSA, Enver: Realizimi i ri i gjuhësisë shqiptare. (Fjalor i gjuhës shqipe, Tiranë, 2006, 1250 faqe). – 2010, nr. 39-2009, f. 299-303. 757 ▼ HYSENAJ, Haki: Shefkije Islamaj, “Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1985, f. 150. – 1987, nr. 16-1986, f. 295-296. 758 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: U ribotua Fjalori i shoqërisë “Bashkimi”. – 1980, nr. IX-1979, f. 312-317. 759 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Sukses i madh në leksikologjinë tonë. Doli nga shtypi “Fjalori shqip-sërbokroatisht” i punuar nga autorët Abdullah Zajmi, Mehdi Bardhi, Sylejman Drini, Latif Mulaku, Gani Luboteni e Sitki Imami dhe në botim të Institutit Albanologjik të Prishtinës. – 1982, nr. XII-1982, f. 199-200. 124 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 760 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: “Fjalori serbokroatisht-shqip” (ribotim) nga autorët A. Zajmi, M. Bardhi S. Drini, L. Mulaku, G. Luboteni dhe S. Imami me përmisime e plotësime, që doli këto ditë nga shtypi i botuar nga Instituti Albanologjik, paraqet një botim të rëndësishëm në fushën e leksikografi së të fjalëve dygjuhësore. – 1987, nr. 16-1986, f. 285-287. 761 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Xhevat Lloshi, Njohuri për stilistikën e gjuhës shqipe, Rilindja, Prishtinë 1988, f. 296. – 1989, nr. 18-1988, f. 264-266. 762 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Art Club-Ulqin: “Meshari” i Gjon Buzukut – monument i kulturës shqiptare (Material nga Sesioni shkencor i mbajtur më 19-20 maj në Ulqin), Ulqin, 1995, 220 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 171-175. 763 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Jani Thomaj, Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe, ASHSH dhe IGJL, Tiranë 1999, f. 1166. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 195-198. 764 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Fjalori i shqipes së sotme (ASHSH IGJ, Toena, Tiranë 2002, fq. 1584). – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 269-272. 765 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Sadulla Zendeli – Daja: Fjalor që pasuron dy leksikografi të – shqiptare dhe suedeze, Enti për Zhvillim i Suedisë, Stokholm, 2004. – 2005, nr. 32- 33/2002-2003, f. 205-207. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 125 766 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Pavli Haxhillazi dhe Sulejman B. Ahmeti – Fjalor i shqipes së Plavës dhe Gucisë, Toena, Tiranë, 2004. – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 273-278. 767 ▼ ISLAMAJ Shefkije: Xhevat Lloshi, Kristoforidhi përmes dokumentimit. – 2007, nr. 36-2006, f. 244-249. 768 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Xhevat Lloshi: Fjalor i emrave të bimëve dhe të kafshëve shqip – latinisht dhe latinisht – shqip. 2010, nr. 39-2009, f. 310-313. 769 ▼ ISMAILI, Rexhep: S. Georgijević, Balkanološke studije I-II, Viša pedagoška škola, Niš 1968, 118. – 1970, nr. 1-2-1970, f. 349-351. 770 ▼ ISMAILI, Rexhep: M. Camaj, La parlata albanese di Greci in provincia di Avellino, Studi albanesi e testi vol. IV, Firence 1971, 120. – 1972, nr. I-1971, f. 213-216. 771 ▼ ISMAILI, Rexhep: Pjetër Janura: “Vrojtime gjuhësore (fonetike) dhe folklorike-etnografi ke te shqiptarët e Pollogut të Gostivarit, Gostivar 1970, 200-269. – 1972, nr. I-1972, f. 220-223. 772 ▼ ISMAILI, Rexhep: Milivoje Pavlović, Misceanea toponymica Macedonica, in Makedonski jazik Skopje; XVI 1965, 73-79; XVII 1966, 107-177; XIX 1968, 97- 111. – 1972, nr. I-1971, f. 223-225. 126 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 773 ▼ ISMAIL, Rexhep: Leonard Newmark: Sctructural grammar of Albanian, Chikago, 1957. – 1978, nr. VI1976, f. 191-194. 774 ▼ ISMAILI, Rexhep: Akademia e Shkencave e RPSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Sektori i Terminologjisë : Fjalor i termave të gjuhësisë shqiprusisht-frëngjisht-anglisht-gjermanisht-italisht, Tiranë 1975, f. 586. – 1978, nr. VI-1976, f. 195-197. 775 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Idriz Ajeti: Studije iz istorije albanskog jezika (Études sur l’histoire de la langue albanaise). (Traduction française: Odette Marquet). Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, 1982. – Prishtina 1985, Recherches albanologiques nr. 1-1984, p. 271-274. 776 ▼ ISMAJLI, Rexhep: B. Bokshi: Prapavendosja e vijës në gjuhët e Ballkanit (Postposition de l’article dans les langues balkaniques), Prishtinë, Rilindja, 1984. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 233-236. 777 ▼ IVANOVIĆ, R.: Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini, sv. II, 1964-1965. – 1966, nr. 3-1966, f. 251-252. 778 ▼ JAKA, Ymer: Michel Métais, Ismail Kadaré et la nouvelle poésie albanaise. Paris, P. J. Oswald, 1973. 186 f. – 1975, nr. III-1973, f. 193-195. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 127 779 ▼ JAKA, Ymer: Fan S. Noli, në 100-vjetorin e lindjes, 1882-1982, Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1984, 343 f. – 1986, nr. 15-1985, f. 247-251. 780 ▼ JAKA, Ymer: Fan S. Noli, në 100-vjetorin e lindjes (1882-1982). (Fan S. Noli, à l’occasion du centenaire de sa naissance, 1882-1982), Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1984. – Prishtina 1987, nr. 2-1985, p. 326-331. 781 ▼ JAKA, Ymer: Konfrerenca vjetore e 100 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 1990, vëllimi I, 643 f., vëllimi II 749 f. – 1990, nr. 20-1990, f. 341-343. 782 ▼ JAKA, Ymer: Vedat Kokona, “Fjalor frengjishtshqip”, Dictionnaire français-albanais, “Rilindja”, Redaksia e botimeve, Prishtinë, 1990, 1207 f. – 1992, nr. 21-1991, f. 129-132. 783 ▼ JAKUPI, Muharrem: Akademik Rexhep Qosja, Tronditja e shekullit, Toena, Tiranë 2001, 815 f. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 203-206. 784 ▼ JORGO, Kristaq: Kajtaz Rrecaj: “Krijimtaria letrare e Haki Stërmillit”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1988, 283 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 181-184. 128 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 785 ▼ KABASHI, Emin: Dr. Sefedin Fetiu: Poetika e romanit shqiptar (1952-1977), botoi Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1992, f. 142. – 1993, nr. 22-1992, f. 149-152. 786 ▼ KABASHI, Emin: “Studime fi lologjike”, 3-4, 1991, Tiranë, 224 f., Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. – 1996, nr. 25-1995, f. 189-191. 787 ▼ KADRIU, Iljaz: Murat Bejta; “Fjalor frëngjishtshqip”, (Enti i Teksteve dhe i Mjeteveve Mësimore i KSAK, Prishtinë 1978). – 1979, nr. VIII-1978, f. 262-264. 788 ▼ KALESHI, Hasan: Gerhard Grimm: “Johann Georg von Hahn – 1811-1869”. (Wiesbaden Otto Harassowitz 1966, 385 f. in 8 (Albanische forschungen 1). – 1968, nr. 1-1968, f. 261-264. 789 ▼ KALESHI, Hasan: Agâh Sirrih Levend, Shemsettin Sami üturk dil kurumu yayinlari, 287, Ankara 1969. – 1969, nr. 1-1969, f. 300-303. 790 ▼ KARJAKDIU, Abdullah: Stuart E. Mann, Albanien Literarature, Bernand Quaritch, LTD, London 1955, fq. 121. – 1968, nr. 1-1968, f. 247-248. 791 ▼ KARJAKDIU, Abdullah: George Nicholas Nasse, The italo-albanian villages of Southern Italy, National Academy of sciences, Washington D. C. 1964, 81. – 1970, nr. 1-2-1970, f. 315-317. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 129 792 ▼ KARJAKDIU, Abdullah: Gary Layd Bevington, Albanian phonology, Massachussets 1970, pp. (2) + IV-161. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 345-347. 793 ▼ KELMENDI, Ahmet: Enciklopedi e vërtetë diturake jo vetëm albanologjike, Eqrem Çabej: Studime gjuhësore I-VI, (NGBG “Rilindja”, Prishtinë 1978). – 1979, nr. VIII-1978, f. 256-262. 794 ▼ KELMENDI, Ahmet: Studime ilire (Kuvendi i parë i studimeve ilire) I, II, RB “Rilindja”, Prishtinë 1978. – 1980, nr. IX-1979, f. 299-304. 795 ▼ KELMENDI, Ahmet: Dhimitër S. Shuteriqi: Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850, NB “Rilindja”, Prishtinë, 1978, f. 3-281-314. – 1980, nr. IX-1979, f. 304-307. 796 ▼ KELMENDI, Tafi l: Isa Zymberi: “Coloquial Albanian”, botoi “Ruthedge”, London, New York 1991, 359 f. – 1992, nr. 21-1991, f. 143-146. 797 ▼ KRASNIQI, Bajram: Një vepër e rëndësishme për kulturën. – 1980, nr. X-1980, f. 349-351. 798 ▼ KRASNIQI, Bajram: Një monografi e rëndësishme historiko-letrare. Ali Xhiku, Romantizmi arbëresh, Rilindja 1982. – 1985, nr. 14-1984, f. 298-302. 799 ▼ KRASNIQI, Bajram: Një monografi e rëndësishme historiko-letrare. Floresha Dado: A. Z. Çajupi – Jeta 130 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE dhe vepra, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë 1983. – 1986, nr. 15-1985, f. 251-254. 800 ▼ KRASNIQI, Bajram: Rexhep Qosja, Historia e letërsisë shqipe, Romantizmi (Histoire de la littérature albanaise, Le romantisme), Prishtinë, Rilindja 1984. (Traduction française: Odette Marquet). Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 236-240. 801 ▼ KRYEZIU, Resmije: Jup Kastrati: Jeronim De Rada – Jeta dhe veprat. – 1980, nr. X-1980, f. 356-357. 802 ▼ KRYEZIU, Resmije: Komunikime letrare, e Bajram Krasniqit. – 1982, nr. XI-1981, f. 178-180. 803 ▼ KRYEZIU, Bahtijar: Qemal Murati: “Standardi gjuhësor dhe kultura e shprehjes”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2004, f. 377. – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 278-283. 804 ▼ MARTIRI, Ilirian: Monografi me interes për probleme të sintaksës shqipe (Thoma Dhima). Fraza me fjali të nënrenditura kohore”, Tiranë, 2002, 256 f. – 2008, nr. 37-2007, f. 328-330. 805 ▼ MATOSHI, Hysen: Ismail Kadare, Shkaba, roman, botoi “Çabej”, Tiranë 1996, 116 f. – 1997, nr. 26-1996, f. 238-239. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 131 806 ▼ MATOSHI, Hysen: Dr. Agim Vinca, Alternativa letrare, “Shkupi”, Shkup, 1995, 333. – 1998, nr. 27- 1887, f. 224-228. 807 ▼ MATOSHI, Hysen: Mr. Fadil Grajçevci, “Historia e Skënderbeut” e Marin Barletit dhe kultura shqiptare në shekullin XV, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1998, f. 228. – 2002, nr. 28-29/1998-1999. 808 ▼ MATOSHI, Hysen: Dr. Emin Kabashi, Lasgush Poradeci – jeta dhe vepra, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1997, f. 252. – 2003, nr. 30- 31/2000-2001, f. 286-290. 809 ▼ MATOSHI, Hysen: Sintezë e ideve letrare. Prof. dr. Agim Vinca: Panteoni i ideve letrare – prej antikës deri te postmodernizmi, shtëpia botuese “Camaj – Pipaj”, Shkodër, 2002, f. 276. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 232-233. 810 ▼ MATOSHI, Hysen: Miaser Dibra, “Vlera poetike të viteve 20-30”, botoi universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, 1996, f. 185. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 237- 239. 811 ▼ MATOSHI, Hysen: Rexhep Qosja, Tri mënyra të shkrimit shqip, Instituti Albanolgjik i Prishtinës, Prishtinë, 2004, 363 f. – 2006, nr. 34-35/ 2004-2005, f. 287-291. 132 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 812 ▼ MATOSHI, Hysen: Robert Elsie, Albanien literature: a short histori, botuan I. B. Tauris &The Center for Albanian Studiues, 2005, 291 f. – 2006, nr. 34-35/2004- 2005, f. 291-294. 813 ▼ MATOSHI, Hysen: Sintezë e mendimit shqiptar (Prof. dr. Resmije Kryeziu, Nga Lindja në Perëndim – aspekte të mendimit kritik shqiptar, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2008, f. 451. – 2009, nr. 38-2008, f. 376-380. 814 ▼ MEHDIU, Feti: Sh. Sami (Frashëri), Kâmüs-i turki, Istambul, 1978, f. 1574 + 16. (Gagiyayinlari), botim i dytë (Botim i parë më 1899, Istambul). – 1982, nr. XI1981, f. 180-183. 815 ▼ MEHDIU, Fehti – POLISI, Mehdi: Shkloraria e shqypes e Salih Gjuk Dukagjinit. – 1992, nr. 21-1991, f. 151-154. 816 ▼ MEHMETI, Sadik: Një vepër që pasuron orientalistikën dhe leksikografi në tonë. Dr. Isa Memishi, Fjalor arabisht-shqip, I-II, Shtëpia botuese “Libri shkollor”, Prishtinë, 2011, f. 2090. – 2011, nr. 40-2010, f. 353-355. 817 ▼ MIRDITA, Zef: Vlladimir I. Georgiev: Introduzione alla storia delle lingue indoeuroppee. Roma, Edizioni dell’ Atenneo, 1966. (Secunda edizione), Po. VI-404. Incunabula Graeca. Vol. IX. (Centro di studi micenei). – 1968, nr. 2-1968, f. 263-271. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 133 818 ▼ MIRDITA, Zef: Géza Alfödy, Die personnamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, pp. 400 (Beiträge zur Namenforschung. Neu Folge. In Verbindung mit Erns Dickenmann und Jürgen Untermann herausgegeben von Rudolf Schützeicher. Beiheft 4). – 1975, nr. III-1973, f. 189-192. 819 ▼ MULAKU, Latif: Zbornik fi lozofskog fakulteta u Prishtini 1. – Buletin i punimeve shkencore të fakultetit fi lozofi k të Prishtinës 1. Prishtinë, 1963, fq. 1-326. – 1965, nr. 2-1965, f. 344-346. 820 ▼ MULAKU, Latif – SULEJMANI, Fadil: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë: “Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe II”, Tiranë, 1977. – 1979, nr. VIII-1978, f. 246-250. 821 ▼ MULAKU, Ragip: Disa gabime gjuhësore në këngën “Lufta e Kosovës” shënuar nga Glisha Elezoviqi. – 1978, nr. VI-1976, f. 202-204. 822 ▼ MULAKU, Ragip: Studime gjuhësore I (Dialektologji), Prishtinë 1978, Instituti Albanologjik i Prishtinës. – 1980, nr. X-1980, f. 351-355. 823 ▼ MULAKU, Ragip: Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1983, f. 400. – 1984, nr. XIII-1983, f. 307-311. 134 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 824 ▼ MULAKU, Ragip: Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1983, f. 400. – Prishtinë, 1984, nr. XIII-1983, f. 307-311. 825 ▼ MULAKU, Ragip: Gjuha shqipe 1,2,3, Prishtinë 1984. – 1986, nr. 15-1985 f. 266-270. 826 ▼ MULAKU, Ragip: Tomor Osmani, Udha e shkronjave shqipe, Shkodër 1999, 576 faqe. – 2002, nr. 28-29/1998- 1999, f. 199-202. 827 ▼ MULAKU, Ragip: Benedikt Dema, Fjalor fjalësh të rralla të gjuhës shqipe, Tiranë 2005. – 2007, nr. 36- 2006, f. 262-264. 828 ▼ MULAKU, Ragip: Fjalori i Marko Boçarit vepër me rëndësi të shumëfi shtë gjuhësore. (Nikos Stylos, “Fjalor i Marko Boçarit”…). – 2008, nr. 37-2007, f. 326-327. 829 ▼ MURATI, Qemal: Idriz Ajeti, Studije iz istorije albanskog jezika, Akademija nauka i umetnosti Kosova, Priština 1982. – 1982, nr. XII-1982, f. 202-205. 830 ▼ MURATI, Qemal: Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. (Hartuar nga: A. Kostallari, J. Thomaj, Xh. Lloshi, M. Samara, J. Kola, P. Daka, P. Haxhillazi, H. Shehu, F. Leka, E. Lafe, K. Sima, Th. Feka, B. Keta, A. Hidi: Ribotoi Redaksia e botimeve të “Rilindjes”, Prishtinë, 1981, sipas botimit të Akademisë së Shkencave të 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 135 RPSSH – Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Tiranë 1980, f. 2273). – 1984, nr. XIII-1983, f. 305-307. 831 ▼ MURATI, Qemal: Fjalor i gjuhës së sotme shqipe. (Dictionnaire de la langue albanaise aktuelle), par: A. Kostallari, J. Thomaj, Xh. Lloshi, M. Samara, J. Kola, P. Daka, P. Haxhilazi, H. Shehu, F. Leka, E. Lafe, X. Sima, Th. Feka, B. Keta, A. Hidi; Rilindja, Prishtinë, 1981, d’apres l’edition de l’Académie des Sciences de la R.P.S.A., Institut de Linguistique et de Littérature, Tiranë, 1980, 2273 p.). (Traduction française: Agnes Gut). – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, p. 274-277. 832 ▼ MURATI, Qemal: Rezultate të reja për origjinën e nyjës. (Besim Bokshi, Prapavendosja e nyjës në gjuhët ballkanike, Redaksia e botimeve e Rilindjes, Prishtinë, 1984, f. 261). – 1986, nr. 15-1985, f. 260-262. 833 ▼ MURATI, Qemal: Shqipja në enciklopedinë gjuhësore “Les langues du monde”. (Marius Sala-Iona VintilaRadulescu, Les langues du monde, Encyclopedia, societe, d’edition “Les Belles lettres”, Paris, 1984). – 1987, nr. 16-1986, f. 289-292. 834 ▼ MURATI, Qemal: Gramatikë me përmasa të gjëra sintetizuese, Shaban Demiraj: Gramatikë historike e gjuhës shqipe. Tiranë, 1986. – 1988, nr. 17-1987, f. 330-332. 136 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 835 ▼ MURATI, Qemal: Ragip Mulaku, Sistemi foljor në gjuhën e shkrimtarëve të vjetër verior, Bot. Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1987, f. 154. – 1989, nr. 18- 1988, f. 262-264. 836 ▼ NESIMI, Remzi: Qemal Murati, “Elementet e shqipes në gjuhët sllave jugore”. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1990, 223 f. – 1992, nr. 21-1991, f. 139-140. 837 ▼ NUHIU, Vesel: Ilo Stefanllari, Fjalor anglisht-shqip, Shtëpia Botuese “8 Nëntori” Tiranë, 1986, 442 f. – 1990, nr. 20-1990, f. 338-340. 838 ▼ NUHIU, Vesel: Arshi Pipa, “Poetika e gjuhës në Shqipërinë socialiste” (Vështrim). – 1992, nr. 21-1991, f. 134-139. 839 ▼ OSMANI, Tomor: Kolë Ashta, Leksiku historik i gjuhës shqipe, vëll. V, Shkodër, 2009, 287 f. Shtëpia botuese “Camaj-Pipa”. – 2010, nr. 39-2009, f. 304-309. 840 ▼ PAJAZITI, Naser: Mr. Mehmet Halimi, Çështje fjalëformimi në gjuhën shqipe, IAP, Prishtinë, 1996, 311 f. – 1997, nr. 26-1996, f. 233-236. 841 ▼ PANDEV, Dimitar: Studim i rëndësishëm në fushën linguokulturologjike. (Dr. Qemal Murati “Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare-maqedonase” (Meѓusebni albansko-makedonski jazični vlijanija)”, 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 137 botim i Seminarit Albanologjk, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 323-325. 842 ▼ PARENTI, Alessandro: Bardhyl Demiraj, Albanische etymologien (Untersuchungen zum Albanischen Erbwortschatz) Etimologji shqipe (Hulumtime në Fjalorin e Trashëguar), Amsterdam-Atlanta, Rodopi (Leiden Studies In Indo-European, 7), 1997, 484 f. – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 273-275 843 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Puna e Joklit në bibliografi në shqiptare. – 1990, nr. 20-1990, f. 334-337. 844 ▼ QOSJA, Rexhep: Romani i madh për motin e madh. Sabri Godo, Skënderbeu (roman), Toena, Tiranë 2005. – 2006, 34-35/2004-2005, f. 283-287. 845 ▼ RIZA, Shefqet: Hasan Hasani: Leksikoni i shkrimtarëve shqiptar 1501-1990. Botoi “Shkëndija”, Prishtinë, 1994, 352 f. – 1995, nr. 24-1994, f. 202-203. 846 ▼ RIZAJ, Skënder: Giuzepe Catapono: Thot-at parlava Albanese, Bardi Editore, Roma 1984, f. 220. – 1985, nr. 14-1984, f. 279-296. 847 ▼ SAMARA, Miço: Vedat Kokona: “Fjalor shqipfrëngjisht” Botimi i Shtëpisë Botuese “8 Nëntori”, Tiranë, 1977, 591 f. – 1980, nr. X-1989, f. 343-349. 138 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 848 ▼ SEDAJ, Engjëll: Ibrahim Rugova, Vepra e Bogdanit (1675-1685), Rilindja, Prishtinë 1982, p.p. 307. – 1984, nr. XIII-1983, f. 314-319. 849 ▼ SEDAJ, Engjëll: Rexhep Ismajli, Gramatika e parë e gjuhës shqipe, “Rilindja”, Prishtinë 1982, f. 286. – 1985, nr. 14-1984, f. 297-298. 850 ▼ SEDAJ, Engjëll: Kuvendi i Arbërit dhe vlera gjuhësore e teksteve të tij (Rexhep Ismajli, Gjuha shqipe e Kuvendit të Arbërit (1706), “Rilindja”, Prishtinë, 1985, 269 f. – 1988, nr. 17-1987, f. 315-319. 851 ▼ SEDAJ, Engjëll: Budi, Poezi 1618-1621. Parathënie, tejshkrimi, komentet, Rexhep Ismajli, “Rilindja”, Prishtinë, 1986, f. 288. – 1989, nr. 18-1988, f. 256-260. 852 ▼ SEDAJ, Engjëll: Jeronim de Rada: Vepra 7, “Rilindja “, Prishtinë, 1988, pp. 389. – 1990, nr. 20-1990, f. 331-334. 853 ▼ SEDAJ, Engjëll: Agostino Pertusi; Martino Segono di Novo Brdo Vescovo di Dulcingno, un umanista serbodalmata del tardo quattrocento vita e opere, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo Studi storici, Fasc. 128-1800, Roma, 1981, pp. 456. – 1990, nr. 19-1989, f. 393-400. 854 ▼ SEDAJ, Engjëll: Ymer Jaka, Skënderbeu në letërsinë frënge, botim i Institutit Albanologjik, Prishtinë, 1990, 359 f. – 1994, nr. 23-1993, f. 197-199. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 139 855 ▼ SEDAJ, Engjëll: Hylli i dritës, Revistë kulturore shqiptare. Nr. 1 (220), Tiranë, 1993, 107 f. – 1994, nr. 23-1993, f. 200. 856 ▼ SEDAJ Engjëll: Hylli i dritës, Revistë kulture shqiptare nr. 2-3 (221-222), Tiranë 1993, 128 f. – 1994, nr. 23- 1993, f. 201-202. 857 ▼ SPAHIU Agim: Remzi Përnaska, Kundrinori me parafjalë në gjuhën e sotme shqipe, Dukagjini, Pejë, 1996, 210 f. – 1998, nr. 27-1997, f. 215-223. 858 ▼ SULEJMANI, Fadil – MULAKU, Latif: Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë: “Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe II”, Tiranë, 1977. – 1979, nr. VIII-1978, f. 246-250. 859 ▼ SULEJMANI, Fadil: Risi në shkencat albanologjike, Dr. Idriz Ajeti: Kërkime gjuhësore, NGBG “Rilindja”, Prishtinë 1978. – 1979, nr. VIII-1978, f. 252-256. 860 ▼ SULEJMANI, Fadil: Shaban Demiraj: Morfologjia historike e gjuhës shqipe I, II”. – 1980, nr. IX-1979, f. 307-309. 861 ▼ SHEHU, Gjyltekin: Dr. Veli Veliu: Fabula shqiptare e periudhës së Rilindjes, Botoi “Flaka e vëllazërimit”, Shkup, 1993, 223 f. – 1995, nr. 24-1994, f. 196-198. 140 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 862 ▼ SHKURTAJ, Xhovalin: Mehmet Halimi: “Kërkime dialektologjike”. (Prishtinë, 1985, 404 f.). – 1990, nr. 20-1990, f. 344-346. 863 ▼ TOMA, Zef Ndue: Agim Vinca: Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980), Rilindja, Prishtinë, 1985, 500 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 184-189. 864 ▼ TREIMER, Karl: Eqrem Çabej: “Keltisch-albanische Isoglossen”, Pisanifestschrift S. 350-365. – 1968, nr. 2-1968, f. 262-26. 865 ▼ VINCA, Nuhi: Pal Duka-Gjini: Jeta dhe vepra e Gjergj Fishtës, botim i Provinçës Françeskane, Romë 1992, f. 303. – 1993, nr. 22-1992, f. 145-149. 866 ▼ VINCA, Agim: Në marginat e një monografi e. – 1975, nr. III-1973, f. 195-199. 867 ▼ VINCA, Agim: Një botim i rëndësishëm , Fan S. Noli: “Rron, or rron dhe nuk vdes shqiptari” – pjesë të zgjedhura nga publicistika dhe letërkëmbimi, paraqitur nga Piro Tako, Tiranë, 1976. – 1979, nr. VIII-1978, f. 241-246. 868 ▼ VINCA, Agim: Mendimi estetik shqiptar gjatë shekujve. Nasho Jorgaqi: Antologji e mendimit estetik shqiptar 1504-1944. Shtëpia botuese “Naim Frashëri”, Tiranë, 1979, f. 867. – 1980, nr. X-1980, f. 357-361. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 141 869 ▼ VINCA, Agim: Sintezë e madhe shkencore. Rexhep Qosja: Porosia e madhe. Monografi mbi krijimtarinë e Naim Frashërit. “Rilindja”, Prishtinë, 1986 f. 606. – 1988, nr. 17-1987, f. 322-326. 870 ▼ VINCA, Agim: Dr. Faik Shkodra: “Përkime midis letërsisë popullore dhe poezisë së shkruar shqipe”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1995, 331 f. – 1996, nr. 25-1995, f. 192-193. 142 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE KONTRIBUTE DHE DISKUTIME 871 ▼ BAJRAMI, Xhemail: Mikrotoponomia në fshatrat Obri dhe Tërdevc të Drenicës. -1972, nr. I-1971, f. 175-178. 872 ▼ BUDIMIR, Milan: Arb. zot ≤ διαιτόc >> arbiter<<. – 1962, nr. 1-1962, f. 254-257. 873 ▼ FIEDLER, Wilfried: Disa çështje të metrikës së këngëve popullore çame. – 1965, nr. 2-1965, f. 319-322. 874 ▼ HAMITI, Mentor: Gjuha shqipe dhe sfi dat e konvertimit të tekstit ë zë. – 2009, nr. 38-2008, f. 353-368. 875 ▼ ISMAJLI, Rexhep: Disa fjalë shqipe në maqedonishte. (Most albanais en macedonien). – 1972, nr. I-1971, f. 159-165. 876 ▼ KRASNIQI, Ymer: Veçori fonetike dhe morfologjike të së folmes së fshatit Tërpezë. (Caractéristiques phonétiques et morphologiques du parler de Tërpezë). – 1972, nr. I-1971, f. 167-174. 877 ▼ MULAKU, Latif: Mbi asimilimin e togut vn në m. – 1965, nr. 2-1965, f. 232-326. 878 ▼ PAVLOVIĆ, Milivoj: Patet – videt. – 1962, nr. 1-1961, f. 259-260. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 143 879 ▼ PAVLOVIĆ, Milivoj: Musjo. 1962, nr. 1-1962, f. 261. 880 ▼ REDŽEPAGIĆ, Jašar: O jednom malo poznatom delu Paška Vase Efendije. (La Bosnie et l’Herzégovine pendent la mission Dževdet éfendi – Par Paseo Wassa éfendi,Constantinople du “Courrier d’Orient”, 1865). – 1966, nr. 3-1966, f. 231-235. 881 ▼ REXHEPAGIQ, Jashar: Disa elemente të gjuhës shqipe në të folmen e popullësisë së Plavës. – 1972, nr. I-1971, f. 151-157. 144 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE KRONIKA SHKENCORE 882 ▼ AGANI, Fehmi: Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike. – 1968, nr. 1-1968, f. 293-294. 883 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Ekspedita kërkimore – shkencore e vitit 1982. – 1984, nr. XIII-1983, f. 325-327. 884 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Ekspeditat dialektologjike të vitit 1983. – 1985, nr. 14-1984, f. 325-328. 885 ▼ AJVAZI, Naire: Albanologjia në BRSS. – 1985, nr. 14- 1984, f. 113-119. 886 ▼ BAJÇINCA, Isa: Kongresi i drejtshkrimit të shqipes, Tiranë 1972. – 1974, nr. II-1972, f. 159-160. 887 ▼ BAJÇINCA, Isa: Sesioni i Pestë i Seminarit të Kulturës Shqiptare për të Huaj (Prishtinë 9 gusht – 16 shtator 1978). – 1979, nr. VIII-1978, f. 278-281. 888 ▼ BALIU, Begzad: Profesor Selman Riza dhe projektet e Institutit Albanologjik të Prishtinës 1953-1955. – 2010, nr. 39-2009, f. 315-329. 889 ▼ CANA, Zekeria: Konsulta Gjuhësore, (Prishtinë 22-23 prill 1968). – 1968, nr. 1-1968, f. 294-296. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 145 890 ▼ DOÇI, Rexhep – KELMENDI, Hasan: Rezultate të një ekspedite kërkimore-shkencore në terren. – 1979, nr. VIII-1978, f. 271-277. 891 ▼ DOÇI, Rexhep: Ekspedita vjeshtore në disa vise të Serbisë Jugore. – 1980, nr. X-1980, f. 389-392. 892 ▼ DOÇI, Rexhep: Vepra “Kosova” e B. Nushiqit udhërëfyese e mirë edhe për disa toponime në shqipe. – 1988, nr. 17-1987, f. 327-329. 893 ▼ DRAÇINI, Rrezarta: Tomor Osmani: Albanologu i shquar dhe qytetari i nderuar me “Mirënjohja e qytetit”. – 2010, nr. 39-2009, f. 331-338. 894 ▼ GASHI, Skënder: Nga ekspedita shkencore – hulumtuese në katunde të Vokshit e të Rekës së Keqe. – 1976, nr. V-1975, f. 221-224. 895 ▼ GASHI, Skënder: Rezultate të një ekspedite kërkimore. – 1976, nr. V-1975, f. 228-231. 896 ▼ GASHI, Skënder: Nga ekspedita kërkimore e tetorit 1976. – 1978, nr. VI-1976, f. 220-222. 897 ▼ GOÇI, Ibrahim – MULAKU, Ragip: Ekspeditat shkencore – hulumtuese gjatë vitit 1978. – 1980, nr. IX1979, f. 326-333. 146 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 898 ▼ GOÇI, Ibrahim – MULAKU, Ragip: Ekspeditat kërkimore – shkencore të vitit 1980. – 1982, nr. XI1981, f. 191-197. 899 ▼ GOÇI, Ibrahim: Nijazi Suça poet e atdhetar i fl aktë. – 1993, nr. 22-1992, f. 158-159. 900 ▼ GRAJҪEVCI, Fadil: U mbajt Simpoziumi shkencor “50 vjet përpjekje për studime albanologjike”. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 249-250. 901 ▼ GRAJҪEVCI, Fadil: U mbajt Sesioni shkencor “Frang Bardhi – 400 vjetori i lindjes”. – 2007, nr. 36-2006, f. 282-286. 902 ▼ HALIMI, Mehmet: Ekspedita shkencore në Rrafshin e Dukagjinit. – 1975, nr. IV-1974, f. 207-211. 903 ▼ HALIMI, Mehmet: Nga ekspedita shkencore në Gollak e Rugovë. – 1976, nr. V-1975, f. 224-228. 904 ▼ HALIMI, Mehmet: Shkurtimisht mbi rezultatet e ekspeditës pranverore. – 1978, nr. VI-1976, f. 215-219. 905 ▼ HALIMI, Mehmet: Disa të dhëna mbi ekspeditën shkencore të sezonit pranveror. – 1979, nr. VIII-1978, f. 278-281. 906 ▼ HALIMI, Mehmet: Folklori shqiptar – rezultate dhe probleme. – 1980, nr. IX-1979, f. 319-325. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 147 907 ▼ HALIMI, Mehmet: Disa të dhëna mbi ekspeditën shkencore të vjeshtës. – 1980, nr. X-1980, f. 385-386. 908 ▼ HALIMI, Mehmet: Ekspedita kërkimore-shkencore e vjeshtës së vitit 1981. – 1982, nr. XII-1982, f. 207-210. 909 ▼ HALIMI, Mehmet: Ekspeditat kërkimore-shkencore të viteve 1984 dhe 1985. – 1986, nr. 15-1985, f. 275-281. 910 ▼ HALIMI, Mehmet: Konferenca shkencore: “Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot”, Tiranë; 20- 21 nëntorë 1992. – 1993, nr. 22-1992, f. 157-158. 911 ▼ HALIMI, Mehmet: Seminari IV ndërkomëtar “Shkodra në shekuj” (20-22 nëntor 2000). – 2002, nr. 28-29/1998- 1999, f. 233-237. 912 ▼ HALIMI, Mehmet: Përfundoi punimet Seminari V ndërkombëtar “Shkodra në shekuj”. Dëshmi për kulturën e një qytetërimi të lashtë. – 2003, nr. 30- 31/2000-2001, f. 315-317. 913. ▼ HOXHA, Arben: Unikja brenda diversiteteve të profi leve krijuese. Kumtesë e lexuar me rastin e promovimit të kompletit të veprave të Rexhep Qosjes, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës dhe Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës. – 2011, nr. 40-2010, f. 357-360. 148 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 914 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: U mbajt Konferenca shkencore për 100-vjetorin e Lidhjes së Prizrenit. – 1979, nr. VIII1978, f. 281-286. 915 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Sesioni shkencor i mbajtur me temën “Letërsia shqipe dhe poetika strukturale”. – 1985, nr. 14-1984, f. 319-321. 916 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Tribunat shkencore të Institutit Albanologjik. – 1985, nr. 14-1984, f. 322-325. 917 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Rezultatet e dalluara në studimet albanologjike. – 1987, nr. 16-1986, f. 299-303. 918 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Kontribut i çmueshëm në fushë të onomastikës. – 1988, nr. 17-1987, f. 340-346. 919 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: U mbajt konferenca shkencore “Leksikografi a shqipe – trashëgimi dhe perspektivë”. – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 251-254. 920 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: U themelua Këshilli Ndërkombëtar për Gjuhën Shqipe. 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 255. 921 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: Një jetë kushtuar kombit. – 2007, nr. 36-2006, f. 277-282. 922 ▼ KALESHI, Hasan: Konferenca e Parë e Studimeve Albanologjike. (Tiranë – 15-21 nëntor 1962). – 1962, Prishtinë 1968, nr. 1-1968, f. 273-275. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 149 923 ▼ KELMENDI, Ahmet: Simpoziumi i Parë i Sarajevës mbi Etnogjenezën e Ilirëve, (Sarajevë – 15-16 maj 1964). – 1965, nr. 2-1965, f. 346-347. 924 ▼ KELMENDI, Hasan – DOÇI, Rexhep: Rezultate të një ekspedite kërkimore-shkecore në terren. – 1979, nr. VIII-1878, f. 271-277. 593. 925 ▼ MIRDITA, Zef: Kuvendi i parë i studimeve ilire – Tiranë. – 1974, nr. II-1972, f. 147-159. 926 ▼ MULAKU, L(atif) – PLLANA, Sh(efqet).: Nga Kongresi Ndërkombëtar mbi arbëreshët. (Kontribute të rëndësishme shkencore). – 1988, nr. 17-1987, f. 333-336. 927 ▼ MULAKU, Ragip – GOÇI, Ibrahim: Ekspeditat kërkimore – shkencore të vitit 1978. – 1980, nr. IX1979, f. 326-333. 928 ▼ MULAKU, Ragip – GOÇI, Ibrahim: Ekspeditat kërkimore – shkencore të vitit 1980. – 1982, nr. XI1981, f. 191-197. 929 ▼ MULAKU, Ragip: Rezultate të simpoziumit shkencor me temën “Probleme aktuale të kulturës së gjuhës shqipe”, organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës. – 1982, nr. XI-1981, f. 187-191. 930 ▼ MULAKU, Ragip: Rezultate të ekspeditës kërkimoreshkencore të punonjësve të sektorit të dialektologjisë 150 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE të Institutit Albanologjik të Prishtinës. – 1987, nr. 16- 1986, f. 303-319. 931 ▼ MULAKU, Ragip: Konferenca Shkencore “Eqrem Çabej dhe vendi i tij në shkencat albanologjike” me rastin e 100 vjetorit të lindjes 1908-2008). – 2009, nr. 38-2008, f. 389-392. 932 ▼ NUHIU, Vejsel: U mbajt Seminari VI ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare për të huaj. – 1980, nr. X-1980, f. 387-388. 933 ▼ PAJAZITI, Naser: Ekspeditat kërkimore-shkencore të Degës së Gjuhësisë gjatë vitit 2004. – 2005, nr. 32- 33/2002-2003, f. 256-257. 934 ▼ PLLANA, Sh(efqet) – MULAKU, L(atif): Nga Kongresi Ndërkombëtar mbi arbëreshët. (Kontribute të rëndësishme shkencore). – 1988, nr. 17-1987, f. 333-336. 935 ▼ REDAKSIA: Sesioni shkencor i Instituti Albanologjik. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 352-354. 936 ▼ REDAKSIA: Dy fjalë të redaksisë. – 1968, nr. 1-1968, f. 7. 937 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Nga tribuna shkencore e Institutit. – 1988, nr. 17-1987, f. 337-339. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 151 938 ▼ RUGOVA, Ibrahim: Shënim i njëzetvjetorit të themelimit të Institutit Albanologjik të Prishtinës. – 1988, nr. 17- 1987, f. 347-348. 939 ▼ SESION shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 353-354. 152 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE PËRVJETOR 940 ▼ AJETI, Idriz: Tridhjetë vjet “Gjurmime albanologjike” (1962-1992). – 1993, nr. 22-1992, f. 7-16. 941 ▼ AJETI, Idriz: Në gjashtëdhjetëvjetorin e lindjes së akademik Rexhep Qosja. 1997, nr. 26-1996, f. 13-16. 942 ▼ BULO, Jorgo: Figurë poliedrike e botës së sotme shqiptare. – 1997, nr. 26-1996, f. 49-54. 943 ▼ DEMIRAJ, Shaban: Personalitet poliedrik i gjuhësisë shqiptare (Profi li shkencor i prof. Idriz Ajetit). – 1998, nr. 27-1997, f. 9-14. 944 ▼ FETIU, Sadri: Fenomeni Rexhep Qosja në kulturën shqiptare. – 1997, nr. 26-1996, f. 17-24. 945 ▼ FETIU, Sadri: Fjala e hapjes së Sesionit shkencor kushtuar 70 -vjetorit të lindjes së akademik Rexhep Qosja. – 2007, nr. 36-2006, f. 9-14. 946 ▼ GOÇI, Ibrahim – MULAKU, Ragip: Prof. Aleksandër Xhuvani, fytyrë qendrore e kulturës shqiptare. – 1980, nr. X-1980, f. 393-397. 947 ▼ HALIMI, Mehmet – QOSJA, Rexhep: Jeta dhe veprimtaria shkencore e Prof. dr. Idriz Ajetit. 1978, nr. VII-1977, f. 11-17. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 153 948 ▼ LA redaction: Deux mots d’introduction. – Prishtina, 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, f. 7-8. 949 ▼ KABASHI, Emin: Vepra letrare e Rexhep Qosjes. – 1997, nr. 26-1997, f. 41-46. 950 ▼ KRASNIQI, Mark: Shtatëdhjetëvjetori i vdekjes së Naim Frashërit. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 9-10. Recherches albanologiques, nr. 2-1985, f. 7-8. 951 ▼ MULAKU, Ragip – GOÇI, Ibrahim: Prof. Aleksandër Xhuvani, fytyrë qendrore e kulturës shqiptare. – 1980, nr. X-1980, f. 393-397. 952 ▼ NESIMI, Remzi: Dhjetëvjetori i vdekjes së mësuesit të popullit – Prof. Eqrem Çabejt. – 1990, nr. 20-1990, f. 347-351. 953 ▼ NUSHI, Pajazit: Fjala e hapjes së Akademisë. (Me rastin e 60- vjetorit të lindjes së akademik Rexhep Qosja). – 1997, nr. 26-1996, f. 11-12. 954 ▼ NUSHI, Pajazit; Fjala e mbylljes së Akademisë. (Me rastin e 60- vjetorit të lindjes të akademik Rexhep Qosja). – 1997, nr. 26-1996, f. 47. 955 ▼ QOSJA, Rexhep: Naim Frashëri në kulturën dhe letërsinë shqipe. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 15-22. 154 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 956 ▼ QOSJA, Rexhep – HALIMI, Mehmet: Jeta dhe veprimtaria shkencore e Prof. dr. Idriz Ajetit. – 1978, nr. VII-1977, f. 11-17. 957 ▼ QOSJA, Rexhep: Dhjetë vjet të Institutit Albanologjik. – 1979, nr. VIII-1978, f. 7-17. 958 ▼ QOSJA, Rexhep: Jubileu i tij, jubileu i shkencës sonë. – 1980, nr. IX-1979, f. 7-17. 959 ▼ REDAKSIA: Shtatëdhjetëvjetori i vdekjes së Naim Frashërit. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 7. 960 ▼ REDAKSIA: 60-vjet të akademik Rexhep Qosjes. – 1997, nr. 26-1996, f. 9-10. 961 ▼ STAVILECI, Masar: Rexhep Qosja ose guximi intelektual e qytetar. – 1997, nr. 26-1996, f. 33-40. 962 ▼ SYLA, Fazli: Përvjetor i rëndësishëm në fushën e studimeve albanologjike. – 1988, nr. 17-1987, f. 9-18. 963 ▼ SHTATËDHJETËVJETORI i vdekjes së Naim Frashërit. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 7. 964 ▼ SHUTERIQI, Dhimitër S. : Shtatëdhjetëvjetori i vdekjes së Naim Frashërit. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 10-13. 965 ▼ VINCA, Agim: Rexhep Qosja ose korifeu i kritikës shqipe. – 1997, nr. 26-1996, f. 25-32. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 155 BIBLIOGRAFI 966 ▼ BARDHI, M(ehdi): Regjistri i lëndës dhe autorëve të Gjurmimeve albanologjike, nr. 1. – 1966, nr. 3-1966, f. 259-264. 967 ▼ BARDHI, Mehdi – HALIMI, Mehmet: Bibliografi e punimeve shkencore dhe profesionale të Prof. Dr. Idriz Ajetit (1947-1977). – 1978, nr. VII-1977, f. 19-25. 968 ▼ BERANI, Shaqir: Bibliografi a e Gjurmimeve albanologjike – seria e shkencave fi lologjike (1962- 1980). – 1980, nr. X-1980, f. 363-383. 969 ▼ BUSHI-TAMBURI, Florika: 40 – vjet “Studime fi lologjike”. – 2006, nr. 34-35/2004-2005, f. 303-433. 970 ▼ FIEDLER, W(ilfried): Bibliographie der publikationen Maximilian Lambert’s. – 1965, nr. 2-1965, f. 336-340. 971 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi e veprave të gjuhësisë (1950-1987). – 1899, nr. 17-1987, f. 348-356. 972 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi e bibliografi ve albanologjike I (1881-1945). – 1990, nr. 19-1989, f. 411-417. 973 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi e bibliografi ve albanologjike II (1946-1988) (e zgjedhur). – 1990, nr. 20-1990, f. 353-382. 156 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 974 ▼ GOÇI, Ibrahim: Katalog i botimeve të Institutit Albanologjik të Prishtinës (1968-1992). – 1993, nr. 22- 1992, f. 161-170. 975 ▼ GOÇI, Ibrahim: Leksikolog, përkthyes e pedagog i zellshëm – Bibliografi e veprave dhe punimeve shkencore dhe profesionale të Sulejman Drinit. – 1994, nr. 23-1993, f. 203-209. 976 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi eveprave të gjuhësisë (1988-1996). – 1997, nr. 26-1996, f. 247-256. 977 ▼ GOÇI, Ibrahim: Katalog i botimeve të Institutit Albanologjik të Prishtinës (1993-1997). – 1998, nr. 27- 1997, f. 231-233. 978 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi a e veprave të gjuhësisë (1990-2001). – 2003, nr. 30-31/ 2000-2001, f. 319-331. 979 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi a e veprave të gjuhësisë (2002-2005). – 2007, nr. 36-2006, f. 235-244. 980 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi e veprave të gjuhësisë (1967-2006). – 2008, nr. 37-2007, f. 315-322. 981 ▼ HALIMI, Mehmet: Bibliografi a e punimeve të gjuhësisë (1971-1972). – 1976, nr. V-1975, f. 211-229. 982 ▼ HALIMI, Mehmet: Studime, artikuj e trajtesa nga gjuhësia të publikuara në revistat periodike dhe në 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 157 shtypin tonë të përditshëm gjatë viteve 1973, 1974 dhe 1975. – 1978, nr. VI-1976, f. 205-213. 983 ▼ HALIMI, Mehmet: Bibliografi a e punimeve të gjuhësisë (1976). – 1978, nr. VII-1977, f. 353-356. 984 ▼ HALIMI, Mehmet – BARDHI, Mehdi; Bibliografi e punimeve shkencore dhe profesionale të Prof. Dr. Idriz Ajetit (1947-1977). – 1978, nr. VII-1977, f. 19-25 985 ▼ SHEMA, Isak: Bibliografi të e letërsisë dhe të kritikës letrare shqiptare. – 1997, nr. 26-1996, f. 257-272. 158 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE NEKROLOGJI 986 ▼ AJETI, Idriz: Androkli Kostallari (1921-1992). – 1993, nr. 22-1992, f. 171-172. 987 ▼ AJETI, Idriz: Agnia Vasiljeva Desnickaja (1912-1992). – 1993, nr. 22-1992, f. 172-174. 988 ▼ BALIU, Begzad: Jup Kastrati (1924-2003). – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 308-312. 989 ▼ BALIU, Begzad: Gjon Shllaku (1923-2003). – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 313-314. 990 ▼ BLAKU, Murat: Prof. Hilmi Agani. – 1995, nr. 24- 1994, f. 211-215. 991 ▼ BLAKU, Murat: Dr. Tafi l Kelmendi (1948-1993). – 1994, nr. 23-1993, f. 214-215. 992 ▼ DOÇI, Rexhep – GOÇI, Ibrahim: Palok Daka (1925- 1987). – 1989, nr. 18-1988, f. 271. 993 ▼ DOÇI, Rexhep – GOÇI, Ibrahim: Profesor Selman Riza (1909-1988). – 1990, nr. 19-1989, f. 419-420. 994 ▼ FERRI, Naser: Akademik Duje Rendiq – Mioçeviq (1916-1993). – 1997, nr. 26-1996, f. 273-274. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 159 995 ▼ FIEDLER, Wilfried: Maximilian Lambertz. – 1965, nr. 2-1965, f. 331-335. 996 ▼ FORTINO, Italo Constante: Giuseppe Schirò. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 333- 334. 997 ▼ GOÇI, Ibrahim – DOÇI, Rexhep: Palok Daka (1925- 19870). – 1989, nr. 18-1988, f. 271. 998 ▼ GOÇI, Ibrahim – DOÇI, Rexhep: Profesor Selman Riza (1909-1988). – 1990, nr. 19-1989, f. 419-420. 999 ▼ GOÇI, Ibrahim: Mr. Mehdi Bardhi (1927-1994). – 1995, nr. 24-1994, f. 205-206. 1000 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Dr. Bajram Krasniqi (17.9.1951 – 9.11.1990). – 1990, nr. 20-1990, f. 383-387. 1001 ▼ GRAJÇEVCI, Fadil: Dhimitër S. Shuteriqi (1915 – 2003). 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 304-307. 1002 ▼ HALIMI, Mehmet: Sulejman Drini (1914-1994). – 1995, nr. 24-1994, f. 207-210. 1003 ▼ HALIMI, Mehmet: Abdullah Zajmi (5 maj 1922-14gusht 2001). – 2003, nr. 30-31/2000-2001, f. 301-303. 160 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1004 ▼ HALIMI, Mehmet: Prof dr. Kajtaz Rrecaj (1932- 2009). Vepra madhore e njeriut popullor nuk vdes kurrë. – 2010, nr. 39-2009, f. 339-343. 1005 ▼ HAMITI, Sabri: Lasgush Poradeci (1899-1987). – 1988, nr. 17-1987, f. 357-358. 1006 ▼ HOXHA, Arben: Pergamen për “tjetrin” që na mungon – (Në përkujtim të dr. Sefedin Fetiut). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 225-231. 1007 ▼ JAKA, Ymer: Anri Buasen. – 1978, nr. VI-1976, f. 223-226. 1008 ▼ KALESHI, Hasan: Prof. dr. Franz Babinger 15.I.1891- 23.VI.1967. – 1968, nr. 2-1968, f. 255-257. 1009 ▼ LAFE, Emil: Mahir Domi – Një jetë për gjuhën. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 221-224. 1010 ▼ MATOSHI, Hysen: Prof. dr. Ymer Jaka (1937-2009). Prezantuesi i vlerave shqiptare në botë. – 2010, nr. 39-2009, f. 345-349. 1011 ▼ MULAKU, Latif: Veprimtaria gjuhësore e prof. Martin Camajt (1925-1992). – 1993, nr. 22-1992, f. 175-176. 1012 ▼ SEDAJ, Engjëll: Henrik Lacaj (1910-1991), – 1992, nr. 21-1991, f. 155-156. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 161 1013 ▼ SEDAJ, Engjëll: Gonxhe Bojaxhiu – Nëna Tereze (1910-1997).- 1998, nr. 27-1997, f. 226-240. 1014 ▼ SEDAJ, Engjëll: Imzot Frano Illia (1918-1997). – 1998, nr. 27-1997, f. 241-242. 1015 ▼ STIPÇEVIQ, Aleksandër: Dr. Kruno Kërstiq (1905- 1997). – 1988, nr. 17-1987, f. 357-360. 1016 ▼ SHEMA, Isak: Sterjo Spasse (1914-1989). – 1990, nr. 19-1989, f. 421-422. 1017 ▼ SHITA, Vehap: Esad Mekuli (1916-1983). – 1994, nr. 23-1993, f. 211-214. 1018 ▼ SHKODRA, Faik: Odhise Grillo 1933-2004). – 2005, nr. 32-33/2002-2003, f. 245-247. 162 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 163 SERIA FOLKLOR DHE ETNOLOGJI 164 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 165 STUDIME DHE ARTIKUJ 1019 ▼ AGANI, Hilmi: Ninullat në letërsinë popullore shqiptare. (Les berceuses dans la litterature populaire albanaise). – 1962, nr. 1-1962, f. 199-210. 1020 ▼ AGOLLI, Nexhat: Dëshmi vallesh të hershme shqiptare. (The Albanian popular dances). – 2004, nr. 31-2001, f. 77-89. 1021 ▼ AHMEDAJA, Ardian: Mbi praktikën e interpretimit të këngëve shumëzërëshe me shoqërim instrumental në Shqipërinë e jugut, në regjistrime të hershme dhe zhvillime bashkëkohore. (On the practice of multi-vocal songs’ interpretation with instrumental accompaniment in South Albania, in early recordings and contemporary developments’). – 2011, nr. 40- 2010, f. 31-68. 1022 ▼ AHMETI, Jahir: Figura e Ali Pashë Tepelenës në këngët popullore të Çamërisë dhe në veprën e Bajronit. (Le personnage d’Ali Pasha de Tépélena dans les chants de la Çamërie et dans l’oeuvre de Byron). – 1991, nr. 20-1990, f. 233-244. 1023 ▼ AHMETI, Jahir: Funksioni artistik i mallkimit në këngët e mërgimit. (La function dans les chants de melediction dans les chants de la migration). – 1994, nr. 23-1993, f. 167-174. 166 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1024 ▼ AHMETI, Jahir: Shqiptarët dhe Evropa në këngët popullore të Çamërisë. (Les albanais et l’europe dans les chants populaires de Çamëria). – 1995, nr. 24- 1994, f. 155-164. 1025 ▼ AHMETI, Jahir: Veçoritë e këngëve dhe lojrave të fëmijëve. (Les particularités des chansos et des jeux populaires enfantins). – 1996, nr. 25-1995, f. 145-157. 1026 ▼ AHMETI, Jahir: Kontributi i Mitrush Kutelit për poezinë popullore. (Contribution de Mitrush Kuteli a la poésie populaire). – 1997, nr. 26-1996, f. 191-198. 1027 ▼ AHMETI, Jahir: Figura e Skënderbeut në tregimet tona popullore. (The fi gures of Scanderbeg in our popular stories). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 37-42. 1028 ▼ AHMETI, Ali M.: Gjëmtarët shqiptarë nga Gucia dhe Plava. (Les lamentations des homomes chez les Albanais de Guci et Plava). – 1984, nr. XIII-l983, f. 219-228. 1029 ▼ ALTIMARI, Françesko: Rapsoditë e De Radës në letërsinë romantike evropiane. (Les rhapsodies de De Rada dans la litterature romantique europeenne). – 1993, nr. 21-1991, f. 71-78. 1030 ▼ ANTONI, Lorenc: Trajtat polifonike të muzikës popullore vokale në Jugosllavi. (Les formes 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 167 poliphoniques de la musique populaire, vocale des Gegës en Yougoslavie). – 1974, nr. II-1972, f. 117-130. 1031 ▼ ANTONI, Lorenc: Elementet polifonike në muzikën popullore të Opojës. (Les elements poliphoniques de la musique populaire d’Opoja). – 1974, nr. II-1972, f. 131-134. 1032 ▼ ANTONI, Lorenc: Mbi disa dukuri dhe mënyra të të kënduarit të këngëve popullore të përfshira në blejt I-VI të “Folklorit muzikorë shqiptar”. (Partikularitès et interpretation des chansons des populaires publiées dans les volumes I-VI du “Folklore musical albanais”). – 1977, nr. V-1975, f. 119-143. 1033 ▼ BALAJ, Islam: Për fjalët e urta. ( About the proverbs). – 2002, nr. 30-2000, f. 149-157. 1034 ▼ BALIU, Begzad – NEZIRI, Zymer: Profesor Mark Tirta dhe etnologjia shqiptare. (Profesor Mark Tirta and the Albanian ethnology). – 2007, nr. 36-2006, f. 63-81. 1035 ▼ BARJAKTEAREVIĆ, Mirko: O Balkanskim plemenima. (Sur les tribus Balkaniques). – 1966, nr. 3, f. 99-112. 1036 ▼ BELUSHI, Antonio: Lojrat popullore të fëmijëve në Shën Konstandinë, Arbëresh (Potenxa) e në Frasnitë (Kozenca) katunde arbëreshe në Italinë e Jugut. (Giochi popolari di bambini a San Konstantino 168 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Albanese (Potenza) e a Frascineto (Cisenza), comunità albanese del Italia meridionale). – 1987, nr. 16-1986. f. 185-190. 1037 ▼ BERISHA, Rrustem: Kontribut rreth zakonit dhe këngëve të “Kulaçit të nuses”. (Coutumes et chanson sur “la galette de la marièe”). – 1975, nr. III-1973, f. 117-130. 1038 ▼ BERISHA, Rrustem: Prezentimi dhe qëllimi i botimit të letërsisë popullore në “Albania”. (Presèntation et but de la publication de la littèrature populaire dans “Albania”). – 1977, nr. V-1975, f. 145-153. 1039 ▼ BERISHA, Rrustem: Motivi i kthimit të burrit. (Le motif du retour du mari). – 1978, nr. VI-1976, f. 145-159. 1040 ▼ BERISHA, Rrustem: Mbi këngën e Isa Boletinit dhe Beqir Vocës. (Une chanson au sujet d’Isa Boletini et Beqir Voca). – 1978, nr. VII-1977, f. 205-218. 1041 ▼ BERISHA, Rrustem: Jehona e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit në këngët historike. (Lècho de la Ligue Albanaise de Prezren dans les chants historiques). – 1979, nr. VIII-1978, f. 31-46. 1042 ▼ BERISHA, Rrustem: Osman Breca, çaush i mbretit, në këngë dhe gojëdhëna popullore. (Osman Breca, le sergent du roi dans les chansons et les traditions orales populaires). – 1980, nr. IX-1979, f. 55-68. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 169 1043 ▼ BERISHA, Rrustem: Veshja në këngët popullore të dashurisë. (L’habit dans les chansons populaires d’amour). – 1981, nr. X-1980, f. 111-122. 1044 ▼ BERISHA, Rrustem: Çështje të fi guracionit të letërsisë popullore-Antiteza dhe gradacioni. (Question de lafi guration dans la littérature orale l’antithese et la gradation). – 1985, nr. 14-1984, f. 97-107. 1045 ▼ BERISHA, Rrustem: Krahasimi dhe epiteti. (La comparaison et l’epitheti). – 1986, nr. 15-1985, f. 105-125. 1046 ▼ BERISHA, Rrustem: Murko për poezinë popullore shqiptare. (L’atitude de Murko envers la poésie populaire albanaise). – 1987, nr. 16-1986, f. 141-148. 1047 ▼ BERISHA, Rrustem: Vlerësimi i letërsisë popullore shqiptare nga disa intelektual të perendimit. (Les jugements de centains intelectuels occidentaux sur la litérature orale albanais). – 1991, nr. 20-1990, f. 119-131. 1048 ▼ BERISHA, Rrustem: Këngët popullore për pushtimin dhe kolonizimin e tokave shqiptare. (Chans folkloriques sur la prise et la colonisation des terres albanaises). – 1993, nr. 22-1992, f. 69-82. 1049 ▼ BERISHA, Rrustem: Mërgimi i shqiptarëve sipas këngëve popullore. (La migration des albanais d’apres les chants folkloriques). – 1994, nr. 23-1993, f. 113-126. 170 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1050 ▼ BERISHA Rrustem: Qemal Haxhihasani për veprën e Thimi Mitkos. (Qemal Haxhihasani sul l’oeuvre de Thimi Mitko). – 1995, nr. 24-1994, f. 107-114. 1051 ▼ BERISHA, Rrustem: Kontributi i Shpresa VincaTudës në lëmin e letërsisë popullore. (Contribution de Shpresa Vinca-Tuda dans le domaine de la littérature populaire). – 1996, nr. 25-1995, f. 139-144. 1052 ▼ BERISHA, Rrustem: Figura mitologjike në veprën e Kutelit. (Sujets mythologiques dans les récits de Mitrush Kuteli). – 1997, nr. 26-1996, f. 121-132. 1053 ▼ BERISHA, Rrustem: O Ulqin pika e fl orinit. (Oh Ulqin, a golden drop). – 1998, nr. 27-1997, f. 129-146. 1054 ▼ BERISHA, Rrustem: Skanderbeu kishte thanë. (Skanderbeg had said). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 23-36. 1055 ▼ BERISHA, Rrustem: Kënga “Fryni era u çil taraba”. (The song “Fryni era u çil taraba”). – 2002, nr. 30- 2000, f. 53-61. 1056 ▼ BERISHA, Rrustem: Parashikimi tragjik i këngës së moçme për luftën e Kosovës. (The tragic foresight of the ancient song on the War of Kosova). – 2004, nr. 31-2001, f. 69-76. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 171 1057 ▼ BERISHA, Rrustem: Figurshmëria e një vargu. (The fi gurativeness of a verse). – 2004, nr. 32-2002, f. 39-46. 1058 ▼ BERISHA, Rrustem: Kënga dhe drama për Hanën e vdekur ditën e martesës. (The song and drama abort dead Hana on her wedding day). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 81-102. 1059 ▼ BERISHA, Rrustem: Eposi dhe romanet e Rexhep Qosjes. (Epos in Rexhep Qosja’s novels). – 2007, nr. 36-2006, f. 123-150. 1060 ▼ BERISHA, Rrustem: Shkodra në këngët popullore të Lidhjes së Prizrenit. (Shkodra in folk songs of the league of Prizren). – 2006, nr. 35-2005, f. 127-147. 1061 ▼ BERISHA, Rrustem: Kontributi i Patër Zef Jankajt për folklorin shqiptar. (Contribution of Pater Zef Jankaj on Albanian folklore). – 2008, nr. 37-2007, f. 115-137. 1062 ▼ BERISHA, Rrustem: Maskimi në virgjëresha në këngët popullore. (Masking into virgins in folk songs). – 2009, nr. 38-2008, f. 29-54. 1063 ▼ BERISHA, Rrustem: Balada kryevlerë e këngës popullore. (Ballad as captal value of popular song). – 2010, nr. 39-2009, f. 83-119. 172 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1064 ▼ BERISHA, Rrustem: Balada kryevlerë e këngës popullore. (Ballad capital value of popular song). – 2011, nr. 40-2010, f. 245-268. 1065 ▼ BERISHA, Anton: Grishja në këngët e grishtarit në Zym. (L’invitation et les chansons sur le messager à Zum). – 1976, nr. IV-1974, f. 143-157. 1066 ▼ BERISHA, Anton: Mendimi kritik i rilindasve në letërsinë gojore. (La pensée critique des représentans de la renaissance sur la littérature orale). – 1977, nr. V-1975, f. 155-168. 1067 ▼ BERISHA, Anton: Prezenca dhe aspekte të ndikimit të letërsië gojore arbëreshe në poemën “Kënga e sprasme e Balës”. (Présence et infl uence de la littérature orale arbëreshe (albanaise) dans le poème “Kënga e sprasme e Balës”). – 1978, nr. VI-1976, f.77-95. 1068 ▼ BERISHA, Anton: Vizioni poetik i fytyrës së shokut Tito në poezinë tonë gojore të LNÇ dhe të ndërtimit socialist. (La vision poetique du kamarade Tito dans la poèsie populaire orale de LLN et de l’edifi kation socialiste). – 1978, nr. VII-1977, f. 7-18. 1069 ▼ BERISHA, Anton: Funksioni i formulësimeve në një këngë kreshnike: “Muja mbyt djalin e vet tue e shtërngue prej mallit”. (La fonktion des formules dans un chant de preux). – 1979, nr. VIII-1978, f. 89-99. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 173 1070 ▼ BERISHA, Anton: Skicë hyrëse në poetikën e përallës. (Esquisse d’introduction dans la poetique du conte). – 1981, nr. X-1980, f. 69-81. 1071 ▼ BERISHA, Anton: Mbi disa çështje aktuale të letërsisë gojore. (Quelques questions de la littérature orale). – 1982, nr. XI-1981, f. 171-182. 1072 ▼ BERISHA, Anton: Struktura e përrallës “Djali i begut dhe shërbëtori marrin gruan e Kacabashit”. (Structure de la fable “Le fi ls du bey s’empare de la femme de Kacabash”). – 1982, nr. XII-1982, f. 189-197. 1073 ▼ BERISHA, Anton: Kërkime poetike të poezisë gojore dhe të krijimtarisë së Lasgush Poradecit. (Les concondarces poetiques de la poétiques de la poesie orale et de la crétion poétique de Lasgush Poradec). – 1984, nr. XIII-1983, f. 7-22. 1074 ▼ BERISHA, Anton: Fillet e njohjes së letërsisë gojore shqipe në gjuhën gjermane. (Origine des connaisances sur la littérature orale albanaise en allemand). – 1986, nr. 15-1985 f. 7-26. 1075 ▼ BERISHA, Anton: Maximilian Lambertzi për epikën gojore shqiptare. (Macimilian Lamertz sur la poési épique albanaise). – 1987, nr. 16-1986, f. 29-61. 1076 ▼ BERISHA, Anton: Les premières publications de littérature orale albanaise en langue allmende. 174 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina, 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 209-229. 1077 ▼ BERISHA, Anton: Ç›rëndësi kanë disa të dhëna të Mathias Murkos për poezinë gojore shqipe? (L’importance des refl exuons de Mathias Murko sur la poesie orale albanaise). – 1988, nr. 17-1987, f. 101-127. 1078 ▼ BERISHA, Anton: Proza e shkruar shqipe dhe proza gojore nga fundi i shek. të kaluar deri në Luftën e Dytë Botërore. (La prose écrite albanaise et la prose orale vers la fi n du derinier siècle jusqu’à la Deuxième Guerre Mondiale). – 1989, nr. 18-1988, f. 27-43. 1079 ▼ BERISHA, Anton: Poezia e Pjetër Budit dhe vargu gojor. (La poésie de Pjetër Budi et levers oral). – 1990, nr. 19-1989, f. 51-67. 1080 ▼ BERISHA, Anton: Mbi përmbledhjen “Në prehën të gjyshes” të A. Çettës. (Sur le recuell sur les genoux de la mémé d’Anton Çetta). – 1991, nr. 20-1990, f. 27-32. 1081 ▼ BERISHA, Anton: Epika gojore shqiptare dhe epika e shkruar e Gjergj Fishtës. (La poésie épique orale albanaise et la poésie épique ecrite de Gjergj Fishta). – 1991, nr. 20-1990, f. 193-217. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 175 1082 ▼ BERISHA, Anton: Mbi disa vlera artistike të lirikës gojore shqiptare. (Sur certaines vakum d’art de la lyrique orale albanaise). – 1993, nr. 21-1991, f. 97-111. 1083 ▼ BERISHA, Anton: M. Lambertëzi për Gjergj Fishtën si Homeri shqiptar. (Gjergj Fishta Homer albanais par M. Lambertz). – 1993, nr. 22-1992, f. 83-93. 1084 ▼ BERISHA, Anton Nikë: Mbi Dorëshkrimin e rapsodive të Françesk A. Santorit. (On the manuscript of Françesko A. Santori’s folk songs). – 1998, nr. 27- 1997, f. 171-178. 1085 ▼ BERISHA, Valbona: Fjala e dhënë – besa. (La parole donne). – 2007, nr. 36-2006, f. 265-282. 1086 ▼ BEVAPI, Kujtim: Disa konsiderata etnologjike. (A few ethnologikal considerations). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 143-154. 1087 ▼ BOGAJ, Halil: Edhe disa frazeologjizma nga Drenica (I). – 1976, nr. IV-1974, f. 189-225. 1088 ▼ BOGAJ, Halil: Edhe disa frazeologjizma nga Drenica (II). – 1977, nr. V-1976, f. 189-214. 1089 ▼ BOGAJ, Halil: Edhe disa frazeologjizma nga Drenica (III). -1978, nr. VI-1976, f. 185-216. 176 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1090 ▼ BOGAJ, Halil: Edhe disa frazeologjizma nga Drenica (IV). -1978, nr. VII-1977, f. 219-259. 1091 ▼ BOGDANI, Ramazan: Përmbajtja ideoemocionale e vallëzimit popullor shqiptar. ( The ideo-emotion content and albanian folk dances). – 1995, nr. 24- 1994, f. 127-145. 1092 ▼ BOGDANI, Ramazan: Vallet e qytetit të Tiranës. (Les danses de la ville de Tirana). – l997, nr. 26-1996, f. 87-103. 1093 ▼ BOGDANI, Ramazan: Mbijetojë e valles shqiptare të Kosovës. – 2002, nr. 30-2000, f. 159-174. 1094 ▼ BOSHKOVIQ-STULLI, Maja: Prej rrëfi mit gojor deri te tregimi i botuar. (Du réál oral au conte publié). – 1982, nr. XII-1982, f. 27-36. 1095 ▼ BOVAN, Vlladimir: Kontribut për klasifi kimin e letërsisë popullore me një vështrim të veçantë mbi krijimet e folura popullore. (Contribution pour la classifi cation de la litterature populaire avec un aspect particulier sur la creation populaire parlee). – 1980, nr. IX-1979, f. 69-77. 1096 ▼ BRISKU, Bahri: Ullishtaria dhe mullinjtë e ullirit në Ulqin dhe në rethinat. (La culture d’olives et l’extracion de l’huile à Ulqin et ses alentours). – 1974, nr. II-1972, f. 73-116. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 177 1097 ▼ BRISKU, Bahri: Këngë lirike popullore me motive detare. (Chansons liriques populaires des motifs marins). – 1978, nr. VII-1977, f. 147-158. 1098 ▼ BRISKU, Bahri: Piratët detarë në epikën popullore. (Les pirates de mer dans l’epique populaire). – 1994, nr. 23-1993, f. 175-185. 1099 ▼ BUDA, Aleks: Eposi dhe historia jonë. (La epique et notre histoire). – 1994, nr. 23-1993, f. 7-14. 1100 ▼ BUTUROVIQ, Gjenana: Hyrje në historinë e epikës muslimane. (Introducition à l’historie de lá poésie épique musulmane). – 1982, nr. XI-1981, f. 131-146. 1101 ▼ BUTUROVIQ, Gjenana: Balada historike muslimane. (La balade à lhistorique musulmane). – 1985, nr. 14- 1984, f. 83-95. 1102 ▼ CANOLLI, Arsim: Filmi etnografi k: një pamje e shfaqjes dhe e zhvillimit të tij. (Ethnographic fi lm: an aspekt of its appearance and development). – 2007, nr. 36-2006, f. 331-347. 1103 ▼ CENA, Sabahajdin: Kënga e Halil Hamzës. (La chanson de Halil Hamza). – 1978, nr. VI-1976, f. 161-169. 1104 ▼ CIVJAN, V. T.: Rreth semantikës së elementeve hapësinore të përrallës mitike. (Autour de la 178 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE semantique des elements de conte mythique). – 1982, nr. XII-1982, f. 113-133. 1105 ▼ CVETKOVIQ, Vlladimir: Një trajtë studimi krahasues nëpërmjet proverbave serbe dhe shqiptare. (L’etude comparative des proverbs serbes et albanais). – 1981, nr. X-1980, f. 169-186. 1106 ▼ ÇABEJ, Eqrem: Disa fi gura të besimeve popullore shqiptare. (A propos de quelques fi gures des croyances populaires albanaises). – 1974, nr. II-1972, f. 7-17. 1107 ▼ ÇETTA, Anton: Disa frazeologji të Drenicës si rezultate të anekdotave popullore. (Quelques phraséologies de Drenica comme résultantes des anecdotes populaires). – 1971, nr. I-1971, f. 119-135. 1108 ▼ ÇETTA, Anton: Jehona e Tanzimatit në këngën popullore “Lufton Llapi kundër Arap Pashës”. (Echo du Tanzimat dans la chanson populaire “Le Llap lutte contre Arab Pasha”). – 1974, nr. II-1972, f. 135-190. 1109 ▼ ÇETTA, Anton: Për një ndarje më të plotë të prozës popullore dhe emërtimin e ca llojeve të saj. (Pour une classifi cation plis complète de la prose populaire et la dènomination de certains genres). – 1975, nr. III-1973, f. 68-84. 1110 ▼ ÇETTA, Anton: Shtjefën Konstantin Gjeçovi. (Shtjefën Konstantin Gjeçovi). – 1976, nr. IV-1974, f. 75-89. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 179 1111 ▼ ÇETTA, Anton: Disa të dhëna mbi zhvillimin struktural të baladës shqipe. (Donnèes sur l’èvolution structurale de la ballade albanaise). – 1977, nr. V-1975, f. 79-99. 1112 ▼ ÇETTA, Anton: Këngët e Kurt Mehmetit dhe Sadik Ramës të familjes Gjonbalaj nga Vuthaj. (Les chanson de Kurt Mehmeti et de Sadik Rama de la famille Gjonbalaj du village de Vuthaj). – 1978, nr. VI-1976, f. 171-183. 1113 ▼ ÇETTA, Anton: Vrasja e Mehmet Ali Pashës në Gjakovë në këngët tona popullore. (L’assasinat de Mehmet Ali Pasha à Gjakovë dans nos chants folkloriques). – 1979, nr. VIII-1978, f. 19-30. 1114 ▼ ÇETTA, Anton: Gjakmarrja në traditën tonë popullore. – 1981, nr. X-1980, f. 207-228. 1115 ▼ ÇETTA, Anton: Nastradin Hoxha në tregimet popullore shqiptare dhe serbokroate. (Nastradin Hoxha dans les contes populaires albanais et serbes). – 1982, nr. XI–1981, f. 53-59. 1116 ▼ ÇETTA, Anton: Quelques aspects du dèveloppement struktural de la ballade albanaise. (Traduction française:Odette Marquete). – Prishtina, l985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, p. 199-221. 1117 ▼ ÇETTA, Anton: L’echo du Tanzimat dans la chanson folklorique. Le Llap lutte contre Arabe Pasha. 180 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Traduction française: Sanije Bajraktari). – Prishtina, 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 297-313. 1118 ▼ ÇETTA, Anton: Disa të dhëna mbi zhvillimin struktural të baladës shqipe. (Donnees sur l’evolutio nstructurale de la ballade albanaise). – 1995, nr. 25- 1995, f. 11-35. 1119 ▼ ČUBELIĆ, Tvrtko: Retorika gojore popullore. (La rhètorique populaire orale). – 1974, nr. II-1972, f. 19-30. 1120 ▼ DESNICKAJA, Agnia V. : Mbi lidhjet boshnjakeshqiptare në poezinë epike. (On the relations betwen Bosnian and Albanian epic poetries). – 1977, nr. V-1975, f. 41-62. 1121 ▼ DESNICKAJA, A. V : Mbi formulat e gjuhës dhe mbi formulat e poezisë epike shqiptare. (Sur les formules de la langue Albanaise et les formules de la poésie épique Albanaise. – 1989, nr. 18-1988, f. 65-83. 1122 ▼ DIBRA, Miaser: Të menduarit artistik me metafora në këngët popullore. (Artistic thinking with metaphors in folk sonës). – 2006, nr. 35-2005, f. 217-229. 1123 ▼ DIBRA, Miaser: Mendimi artistik dhe veçoritë estetike të këngëve të mërgimit pas viteve 90. (Artisticis conception and esthetic features of migracion sonës after ’90-ies). – 2010, nr. 39-2009, f. 47-69. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 181 1124 ▼ DODA, Ismail: Varianta e plotë e këngës së Myrta Thjanit. (La variante complète de la chanson de Myrta Thjani). – 1975, nr. III-l973, f. 131-143. 1125 ▼ DOJAKA, Abaz: Marrëdhëniet martesore në epikën legjendare. (Les raports matri moniaux de l’épique légendaire). – 1993, nr. 22-1992, f. 95-101. 1126 ▼ DRANÇOLLI, Jahja – HAXHIU, Musa A.: Disa aspekte të mjekësisë ilire. (Quelques aspects de la médecine illyrienne). – 1989, nr. 18-1988, f. 45-63. 1127 ▼ DUSHI, Arbnora: Kush e solli Doruntinën – Vepër e Ismail Kadares me bazë në baladën gojore shqiptare. (Kush e solli Doruntinën). ( Ismail Kadare’s work based in the albanian oral ballad). – 2002, nr. 30-2000, f. 127-147. 1128 ▼ DUSHI, Arbnora: Tradita gojore shqiptare në Kosovë. (Oral tradition of Albanians in Kosova). – 2004, nr. 32-2002, f. 143-152. 1129 ▼ DUSHI, Arbnora: Folklori shqiptar. (Albanian folklore). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 257-272. 1130 ▼ DUSHI, Arbnora: Folklori dhe folklorizmi në periudhën post-socialiste. (Folklore and folklorist in post socialist period). – 2006, nr. 35-2005, f. 283-288. 182 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1131 ▼ DUSHI, Arbnora: Rrëfi mi personal si një lloj i traditës gojore – defi nomi i rrëfi mit personal. (Personal confession as a sort of oral tradition – defi nicion of personal confession). – 2007, nr. 36-2006, f. 241-254. 1132 ▼ DUSHI, Arbnora: Struktura e kujtesës në rrëfi met personale: koha dhe hapësira në funksion të kujtesës. (The strukture of memory in oral personal narrative: Time and space in function of memory). – 2008, nr. 37-2007, f. 231-242. 1133 ▼ DUSHI, Arbnora: Motivet e baladave ballkanike në dy rrëfi me personale. (Motives of the old Balkannic ballas in in to personal narratives). – 2009, nr. 38- 2008, f. 219-230. 1134 ▼ DUSHI, Arbnora: Tradita e moçme e ahengut të quajtur “dhjetësahatë” (The primordial tradition of women meetings called “Dhjetësahatë” (Ten hours). – 2010, nr. 39-2009, f. 153-165. 1135 ▼ DUSHI, Arbnora: Tema e kufi rit etnik në rrëfi met personale të banorëve të zonave kufi tare. (Theme of the ethnik border in personal narratives of the residents of border areas). – 2011, nr. 40-2010, f. 277-291. 1136 ▼ FERRI, Naser: Kulti i hyjit Jupiter në regjionin e Mitrovicës së sotme. (The cult of divinity Jupiter in the regjion of nowadays). – 2007, nr. 36-2006, f. 255-263. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 183 1137 ▼ FERRI, Naser: Bindi – hyj japod apo hyj gjithilir?. (Bindus – Japod deyty or panillyrian deity?). – 2009, nr. 38-2008, f. 231-241. 1138 ▼ FERRI, Naser: Muzika, veglat muzikore dhe kultet lidhur me muzikën gjatë parahistorisë dhe antikës në territorin e Kosovës së sotme. (Music, musical instruments and music-related cules on the territory of prezent-day Kosovo in prehistori and antiquity). – 2010, nr. 39-2009, f. 211-228. 1139 ▼ FERRI, Naser: Festa e ringjalljes së natyrës ndër shqiptarë. (Feast days of nature revival among Albanians). – 2011, nr. 40-2010, f. 115-128. 1140 ▼ FETAJ-BERISHA, Vlorë: Riti i daljes në bjeshkë në rrethinën e Deçanit. (The rite of going in the mountain in Deçan region). – 2004, nr. 31-2001, f. 187-195. 1141 ▼ FETIU, Sadri: Struktura kompozicionale dhe vlera artistike e këngës “Gjergj Elez Alija. (Structure de composittion et valeur artistique du chant “Gjergj Elez Alija”). – 1979, nr. VIII-l978, f. 145-156. 1142 ▼ FETIU, Sadri: Aspekte krahasimtare të këngës popullore “Gjergj Elez Alija”. (Les aspects comparatifs de la chanson de “Gjergj Elez Alija”). – 1980, nr. IX-1979, f. 7-20. 184 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1143 ▼ FETIU, Sadri: Besa në baladat shqiptare. (La parole d’honneur (besa) dans les ballades albanaises). – 1981, nr. X-1980, f. 41-57. 1144 ▼ FETIU, Sadri: Pesë vajtime nga Malësia e Madhe. (Cinq lamentations de la Malësia e Madhe). – 1984, nr. XIII-1983, f. 229-244. 1145 ▼ FETIU, Sadri: Balada popullore dhe historiku i studimit të saj. (La balade populaire albanaise et l’histoire de son etude). – 1987, nr. 16-1986, f. 7-27. 1146 ▼ FETIU, Sadri: La besa dans le ballades albanaises. (Traduction français: Odette Marquet). – Prishtina, 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 203-219. 1147 ▼ FETIU, Sadri: Shtresa mitologjike dhe fetare në baladën shqiptare. (Le fond mythologique et religienex de la albanaise). – l989, nr. 17-1987, f. 203-227. 1148 ▼ FETIU, Sadri: Vetëdija kombëtare në këngët popullore të Rilindjes shqiptare. ( La conscience nationale dans les chansons folklorique de la Renaissance Albanaise). – 1993, nr. 22-1992, f. 123-130. 1149 ▼ FETIU, Sadri: Evropa në këngët popullore të Rilindjes Kombëtare. (L’Europe dans les chants folkloriques de la renaissance nationale). – 1994, nr. 23-1993, f. 143-153. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 185 1150 ▼ FETIU, Sadri: Funksioni simbolik i bimëve në baladën shqiptare. (La fonction symbolique des plantes dans la ballade populaire albanaise). – 1995, nr. 24-1994, f. 75-88. 1151 ▼ FETIU, Sadri: Motivi i rrëmbimit të gruas në baladat popullore shqiptare dhe ato serbokroate. (Le theme de l’enlevement de la femme dans la ballade populaire albanaise et serbocroate). – 1997, nr. 26-1996, f. 105-111. 1152 ▼ FETIU, Sadri: Përbërësit e baladës popullore në ‘Lahutën e malësisë” të Gjergj Fishtës. (The constituents of ballad in “Lahuta e malcis” by Gjergj Fishta). – 1998, nr. 27-1997, f. 97-105. 1153 ▼ FETIU, Sadri: Ndihmesa e Eqrem Çabejt për mitologjinë shqiptare. (Eqrem Çabej’s contribution to Albanian mytology). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 231-238. 1154 ▼ FETIU, Sadri: Lufta e Shkodrës kundër Malit të Zi e Serbisë më 1912-1913. (The struggle of Shkodra against Montenegro and Serbia 1912-1913 according to historical folk sonës). – 2006, nr. 35-2005, f. 149-164. 1155 ▼ FETIU, Sadri: Tipologjia e baladës popullore shqiptare. (Typology of Albanian folk ballad). – 2008, nr. 37-2007, f. 169-188. 1156 ▼ FETIU, Sadri: Hasan Riza Pasha dhe lufta për mbrojtje e Shkodrës më 1912-1913 sipas këngëve 186 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE popullore shqiptare. (Hasan Riza Pasha and the war regarding defense of Shkodra 1912-1913 according to Albanian folk sonës). – 2009, nr. 38-2008, f. 9-27. 1157 ▼ FETIU, Sadri: Vendi i letërsisë popullore në historinë e letërsisë shqipe. (Place of popular literature in the histori of Albanian literature). – 2010, nr. 39-2009, f. 71-82. 1158 ▼ FETIU, Sadri: Letërsia popullore në Kosovë. Vështrim i përgjithshëm. (Popular literature in Kosovë. General view). – 2011, nr. 40-2010, f. 209-220. 1159 ▼ FISHTA, Gjergj: Kanuni i Lekë Dukagjinit (Parathâne). (Le coutumierde Lekë Dukagjini). – 1991, nr. 20-1990, f. 133-148. 1160 ▼ FLAHAULT, François: Një vuajtje e heshtur. (Përktheu nga frëngjishtja: Valbona Berisha). – 2011, nr. 40-2010, f. 167-196. 1161 ▼ FRIEDEL, Ernesine: Shoqëria dhe rolet gjinore. (Society and the role of genders). – 2006, nr. 35-2005, f. 271-282. 1162 ▼ GAÇE, Bardhosh: Balada e Lumit të Vlorës. (Les ballades populaires dans la riviére de la Vlora). – 1997, nr. 26-1996, f. 179-190. 1163 ▼ GAÇE, Bardhosh: Tradita dhe risi në poezinë popullore të Bregdetit të Himarës. (Tradition and 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 187 novelties in the folk poetry of the Himara Coast). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 197-216. 1164 ▼ GASHI, Musa: Tezat themelore mbi përfshirjen e disa motiveve etnosociale në turizmin e Kosovës. (Premisses fondamentales de l’incorporation de certains motifs ethnologiquessociaux dans le tourisme de Kossovo). – 1971, nr. 1-1971, f. 191-202. 1165 ▼ GEGA, Leontina: Për disa përralla të mbledhura në Prespë dhe krahasimi i tyre me variante të pabotuara. (Sur quelques contes recueillis à Prespë). – 1993, 22- 1992, f. 141-150. 1166 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Kënga popullore dhe mërgimi sot. (The folk song and emigration today). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 163-167. 1167 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Rrethprerja si pjesë e lirikës familjare. (Cricumicion as part of the family lyric). – 2002, nr. 30-2000, f. 119-125. 1168 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Disa veçori të poezisë gojore. (Some features of the oral poetry). – 2004, nr. 31-2001, f. 181-185. 1169 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Gjëegjëzat dhe konteksti kohor i tyre. (Enigmas and their timely context). – 2006, nr. 35-2005, f. 263-260. 188 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1170 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Elementet mitike në disa forma të shkruara. (Mythical elements in some short forms). – 2007, nr. 36-2006, f. 199-206. 1171 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Lashtësia e zhanrit të gjëegjëzave shqiptare. (Ancientness of Albanian riddle genre). – 2008, nr. 37-2007, f. 221-229. 1172 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Pasuria tematike e gjëegjëzave-vlerë e përgjithshme integruese. (Thematic: Theme enrichment of riddles – gjeneral value of integration). – 2009, nr. 38-2008, f. 195-202. 1173 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Gjendja dhe perspektiva në studimin e gjëegjëzës si formë e shkurtër e letërsisë gojore. (Position and perspektive of the riddle studies as a short formo f oral literature). – 2010, nr. 39-2009, f. 145-152. 1174 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Fillet e paremiografi së dhe paremiologjisë. (Origins of paremiography and paremiology). – 2011, nr. 40-2010, f. 269-276. 1175 ▼ GOJÇAJ, Mirash: Vdekja dhe vjatimet ndër shqiptarët e Malësisë të rrethit të Titogradit. (La mort et les chants funèbre les Albanais de Titograd). – 1975, nr. III-1973, 85-116. 1176 ▼ GJERGJI, Andromaqi: Mbi origjinën dhe lashtësinë e disa elementeve të veshjeve popullore. (Sour l’origine 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 189 et l’anciennete de certains elements de l’habillement populaire). – 1994, nr. 23-1993, f. 67-80. 1177 ▼ GJERGJI, Andromaqi: Vendi i veshjeve shqiptare në kontekstin ballkanik. (The place of the albanian dressing in the balkans centex). – 2002, nr. 30-2000, f. 37-51. 1178 ▼ GJOKUTAJ-SHEHU, Merita: Koncepti popullor për të bukurën në lirikën e dashurisë. (Popular koncept on the beautiful in love lirics). – 2011, nr. 40-2010, f. 221-229. 1179 ▼ HALILI, Ragip: Pleqnia në të drejtën kanunore të shqiptarëve dhe gjykimi sipas saj. (Pleqnia dans le droit coutumier des Albanais et les jugements consèquents). – 1974, nr. II-1972, f. 51-72. 1180 ▼ HALILI, Ragip: Sanksionet penale sipas të drejtës zakonore të shqiptarëve në Kosovë. (Les sanctions pènales selon le droit coutumier des albanais du Kosovo). – 1975, nr. III-1973, f. 7-39. 1181 ▼ HALILI, Ragip: Sanksionet penale sipas të drejtës zakonore të shqiptarëve në Kosovë (II). (Les sanctions pènales selon le droit coutumier des albanais du Kosovo (II). – 1976, nr. IV-1974, f. 7-39. 1182 ▼ HALILI, Ragip: Uticaj nacionalnih običaja i normi na pojavu nekih negativnih ponašanja i 190 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE krivičnih dela protiv braka i porodice na Kosovu. (L’infl uence négative de certains coutumes et normes tradicionnelles dans la vie familiale et sociale). – 1984, nr. XIII-1983, f. 57-77. 1183 ▼ HALIMI, Kadri: Zeja e qeleshepunuesve në Kosovë. (L’artisanat des kecets dens la region de Kosova). – 1968, nr. 2-1968, f. 199-254. 1184 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Të dhena etnografi ke për shqiptarët në disa udhëpërshkrime angleze të shekujve XVIII e XIX (Donnée ethnographiques sur les Albanais par des chroniques Angliais des XVIII et XIX siècles). – 1998, nr. VII-1997, f. 101-113. 1185 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Të rregulluarit e kokës ndër femrat shqiptare në disa vise të Kosovës. (L’ajustement de la téte des femmes de certaines régions de Kosove). – 1979, nr. VIII-1978, f. 117-143. 1186 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Shënime nga mjekësia popullore në tri treva të Kosovës. (Notes sur la médecine populaire dans trois contrées du Kosovë). – 1981, nr. X-1980, f. 59-68. 1187 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: L’arrangement de la tête chez les femmes albanaises dans quelques régions de la Kossova. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina, 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, f. 243-270. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 191 1188 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Mbi përkujtimet. (Des commemorations). – 1995, nr. 24-1994, f. 53-74. 1189 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Disa veshje shqiptare në Mal të Zi. (Quelques habits Albanais de Monténégro). – 1996, nr. 25-1995, f. 61-82. 1190 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Ndryshime në veshjet shqiptare. (Les differences dans les costumes albanais). – 1997, nr. 26-1996, f. 29-51. 1191 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Diçka mbi veshjen e Novosellës së malësisë së Sharit. (National costumes at Novosella of Sharr highland). – 1998, nr. 27-1997, f. 71-81. 1192 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Skicë për studimin e koleksioneve – ekspozitave etnografi ke. (An outline for the study of ethnographic collections-exhibitions). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 105-126. 1193 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Kulte dhe mitologji në zakone të dasmës. (Cults and magic in weding’s rites). – 2002, nr. 30-2000, f. 17-35. 1194 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Mendësi dhe besime popullore për shtëpinë. (Mentalities and popular beliefs for the house). – 2004, nr. 31-2001, f. 91-110. 192 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1195 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Ndryshimet në veshjet shqiptare shikuar në aspektin e globalizimit të përgjithshëm. (Hanges in Albanian folk clothing from the perspektive of global of global generalization). – 2004, nr. 32-2002, f. 63-69. 1196 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Kontribut për monografi në e Stubllës së Epërme. (The contribution to the Stublla e Epërme monograph) – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 9-23. 1197 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Studime për ushqimin dhe ushqimi popullor shqiptar. (Albanian folk fond and studies abort fond). – 2006, nr. 35-2005, f. 45-83. 1198 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Simbolizmi i veshjeve shqiptare. (Simbolism of Albanian postumes). – 2008, nr. 37-2007, f. 89-114. 1199 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Ergologjia e monumenteve përkushtuese. (Ergology of consegration monuments). – 2009, nr. 38-2008, f.171-194. 1200 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Veshja dhe ansamblet dekorative – Në shembullin e veshjes së femrave. (Costume and dekorative ansambles). – 2010, nr. 39- 2009, f. 167-191. 1201 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Etnokultura dhe kryengritja e vitit 1911. (Ethnoculture and risin gof 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 193 the year 1911). – 2011, nr. 40-2010, f. 101-114. 1202 ▼ HALIMI, Mehmet: Krijimtaria letrare popullore dhe leksiku i saj arkaik. (La creation littéraire populaire et son lexique archaique). – 1982, nr. XII-1982, f. 199-205. 1203 ▼ HALIMI, Mehmet: Funksioni artistik i kompozitave në këngët e dashurisë. (Function artistique des composés de mots dans les vers des chants d’amour). – 1984, nr. XIII-1983, f. 201-210. 1204 ▼ HASKUKA, Esat: Periodizimi historiko-gjeografi k i komunës së Prizrenit në bazë të valorizimit shoqërorekonomik. (La pèriodisation historico-gèographique de la commune une de Prizren sur la valorisation socio-économique). – 1978, nr. VI-1976, f. 49-76. 1205 ▼ HASKUKA, Esat: Periodizimi historiko-gjeografi k i komunës së Prizrenit në bazë të valorizimit shoqëror-ekonomik (II). (La périodisation historicogéographique de la commune une de Prizren sur la base de la valorisation socio-économique II). – 1978, nr. VII-1977, f. 61-85. 1206 ▼ HAXHIHASANI, Qemal: Një cikël i epikës shqiptare të shek. XV dhe rrezatimi i tij ballkanik. (Un cycle de la poésie épique albanaise du XVe siécle et son ragonnement balkanique). – 1991, nr. 20-1990, f. 109-117. 194 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1207 ▼ HAXHIHASANI, Qemal: Mendësi zotëruese në ciklin e kreshnikëve. (Mentalités dominantés dans le cycle das kreshik). – 1993, nr. 21-1991, f. 33-50. 1208 ▼ HAXHIU, Musa A. – DRANÇOLLI, Jahja: Disa aspekte të mjekësisë ilire. (Quelques aspects de la médecine illyrienne). – 1989, nr. 18-1988, f. 45-63. 1209 ▼ HONKO, Lauri: Paradoksi gojor/letrar në procesin e tekstualizimit të epikës gojore. (Literary oral paradox in the textualization proces of oral epic). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 225-229. 1210 ▼ HOTI, Izber: Miqtë dhe armiqtë sipas proverbave popullore shqiptare. (Friends and foes after albanian folk proverbs). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 173-184. 1211 ▼ HOXHA, Hysni: Dhjetërrokshi i këngëve kreshnike shqiptare. (Le décasyllabe dans les chansons épiques albanaises). – 1987, nr. 16-1986, f. 71-98. 1212 ▼ HOXHA, Hysni: Ngjajshmëri të këngëve kreshnike shqiptare në baladat gojore. (Ressemblance des chans des preux albanais avec les balades orales). – 1988, nr. 17-1987, f. 155-163. 1213 ▼ HRANJEC, Stepan: Qasje klasifi kimit të anekdotës gojore popullore. (Essai de classifi cation de l’anecdote populaire albanaise). – 1988, nr. 17-1987, f. 95-99. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 195 1214 ▼ HUNJAK, Đurđica: Tipologija ponavljanja u epskoj narodnoj pjesmi. (Typologie de répéttition dans la chanson épique populaire). – 1975, nr. III-1973, f. 54-68. 1215 ▼ HYSA, Mahmud: Portreti i Idriz Seferit sipas poezisë popullore. (The portret of Idriz Seferi in popular poetry). – 2010, nr. 39-2009, f.137-144. 1216 ▼ HYSI, Shyqri: Kulte tradicionale shqiptare. (Albanian tradicional cules). – 2007, nr. 36-2006, f. 349-361. 1217 ▼ ISLAMI, Hivzi: Transformimet strukturale të familjeve të Kosovës. (Transformation structurales de l’èconomie domestique du Kossovo). – 1975, nr. III1973, f. 41-53. 1218 ▼ ISLAMI, Hivzi: Zhvillimi i komponenteve të dinamikës natyrore të popullsisë së Kosovës. (Le dèveloppement des composantes de la dynamique naturelle de la population du Kossovo). – 1976, nr. IV-1974, f. 55-73. 1219 ▼ ISLAMI, Hivzi: Shtrirja dhe numri i shqiptarëve. (Repartition du peuple albanais). – 1978, nr. VI-1976, f. 19-47. 1220 ▼ ISLAMI, Hivzi: Problemi i analfabetizmit në KSA të Kosovës. (La question de l’analphabètisme dans la PSA de Kosovë). – 1978, nr. VII-1977, f. 191-203. 196 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1221 ▼ ISLAMI, Hivzi: Disa karakteristika shoqërorekulturore të fshatit të Kosovës. (Quelques particularitès socio-culturelles des villages de Kosovë). – 1979, nr. VIII-1978, f. 47-77. 1222 ▼ ISLAMI, Hivzi: Veçoritë ekonomike-sociale të popullsisë së Kosovës sipas kombësisë. (Les particularitès èconomico-sociales de la population de Kosovë selon la nationalité). – 1980, nr. IX-1979, f. 79-97. 1223 ▼ ISLAMI, Hivzi: Migrimet e popullsisë së Rugovës dhe ndikimi i tyre në transformimin e kulturës popullore. (Les migrations de la population de la Rugova et leur infl uence sur la tranformation de la culture populaire). – 1982, nr. XI-1981, f. 117-130. 1224 ▼ ISLAMI, Hivzi: Çështje të tranformimit të fshatit kosovar. (Question de transformation du village dans la Kossova). – 1985, nr. 14-1984, f. 29-51. 1225 ▼ ISLAMI, Hivzi: Çështja e natalitetit te popullata shqiptare. (La question de la natalite pormi la population albanase). – 1987, nr. 16-1986, f. 107-139. 1226 ▼ ISLAMI, Hivzi: Degrè d’urbanistation et niveau de vie dans le milieu rural contemporain de la Kosova. (Traduktion française: Odette Marquet). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 185-201. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 197 1227 ▼ ISLAMI, Hivzi: Nataliteti dhe planifi kimi i familjes – probleme shumëdimensionale. (Natalité et planifi cation de la famille – problemès auxs aspects multiples). – 1988, nr. 17-1987, f. 83-94. 1228 ▼ ISLAMI, Hivzi: Popullsia e komunës së Gllogovcit. (La population de la commune de Gllogovc). – 1990, nr. 19-1989, f. 97-120. 1229 ▼ ISLAMI, Hivzi: Problemè de la natalité chez les Albanais. (Traduktion française: Odette Marquet). – Prishtina 1990, Recherches Albanologiques, nr. 4-1987, p. 249-270. 1230 ▼ ISMAILI, Hilmi: Besa u običajnom pravu Albanaca. (La besa dans le droit coutomier des Albanais). – 1971, nr. I-1971, f. 91-117. 1231 ▼ ISMAILI, Elez: Motivet kryesore të këngëve të kurbetit të shqiptarëve të Maqedonisë. (Motifs des chansons d’emigration des albanais de Macedoine). – 1989, nr. 18-1988, f. 223-239. 1232 ▼ ISMAILI, Fehmi: Kultura gojore, fjalori dhe gjatësia e fjalëve. (Oral kulture, vocabulary and word length). – 2007, nr. 36-2006, f. 159-166. 1233 ▼ IVANOVIQ, Radomir: Skenderbeg – knjizhevna inspiracija juzhnoslovenskih stvaralaca.- 1966, nr. 3-1966, f. 167-204. 198 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1234 ▼ JAKA, Ymer: Veprimtaria e Anton Çettës si përkthyes. (Les traductions en albanais d’Anton Çetta). – 1991, nr. 20-1990, f. 33-36. 1235 ▼ JAMAMOTO, Kazuhiko: Struktura etike e shoqërisë homerike. (The ethikal structure of Homeric Society). – 2004, nr. 31-2001, f. 49-68. 1236 ▼ JANKAJ, Fran: Dasma në Ljare. (Le mariage à Ljara). – 1971, nr. I-1971, f. 135-165. 1237 ▼ KADRIU, Lumnije: Të rinjtë, traditat kulturore dhe ritet e kalimit. (The youth, cultural traditions and rites of transition). – 2007, nr. 36-2006, f. 311-329. 1238 ▼ KADRIU, Lumnije: Roli i shoqërive kulturo-artistike në ruajtjen e disa vlerave kulturore në mjediset bashkëkohore (urbane). (The role of Ensembles in preserving some cultural values in contembary surroundings (urban). – 2008, nr. 37-2007, f. 243-253. 1239 ▼ KADRIU, Lumnije: Mbi kulturën e popullaziruar, globalizmin dhe glokalizimin përmes pop-muzikë dhe videoklipeve. (On popular cuture, globalization and ethno-elements in video-clips and Albanian popmusic presented in our media). – 2009, nr. 38-2008, f. 255-269. 1240 ▼ KADRIU, Lumnije: Çështje të identitetit dhe të globalizimit në etnologjinë bashkëkohore. (Issues 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 199 of identity and globarization in contamperory ethnology). – 2010, nr. 39-2009, f. 201-210. 1241 ▼ KADRIU, Lumnije: Xhubleta si pjesë e rëndësishme e kulturës materiale edhe në kontekste të reja. (Xhubleta as a relevant piece of material kulture even in new contexts). – 2011, nr. 40-2010, f. 129-140. 1242 ▼ KARAN, Milenko: Aspekte sociologjike dhe psikologjike të studimit etnologjik të gjakmarrjes në Ballkanin qëndror. (Aspect sociologiques et psychologiques de l’etude ethnologique de la vendetta dans la région des balcans centrauc). – 1977, nr. V-1975, f. 63-78. 1243 ▼ KELMENDI, Hasan: Disa fraseologjisma nga Drenica. – 1975, nr. III-1973, f. 145-165. 1244 ▼ KOCI, Akil: Kënga (muzika) popullore në formën e sotme. (La chanson popule albanaise dans sa form actuelle). – 1971, nr. I-1971, f. 175-190. 1245 ▼ KOLIQI, Hajrullah: Pedagogjia popullore dhe fjala e urtë shqipe. (La pédagogie et le proverbe Albanais). – 1985, nr. 14-1984, f. 191-199. 1246 ▼ KOLIQI, Hajrullah: Aspekte të funksionimit edukativ të epikës historike. (Aspects de la fonction éducative de la poésie épique historique). – 1991, nr. 20-1990, f. 185-192. 200 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1247 ▼ KOLSI, Xhon: Një këngë për rënien e qeverisë së Nolit në Shqipëri. (A song for fall of Noli’s goverment in Albania). – 2004, nr. 32-2002, f. 71-85. 1248 ▼ KӦSTLIN, Konrad: Kuptimet e reja të regjionit dhe të kulturës. (New perceptions of regjion and kulture). – 2011, nr. 40-2010, f. 79-100. 1249 ▼ KRASNIQI, Mark: Shtëpia shqiptare në Kosovë. (La maison albanaise à Kosovo). – 1971, nr. I-1971, f. 11-73. 1250 ▼ KRASNIQI, Mark: Disa probleme të evolucionit të familjes shqiptare në Kosovë. (Quenques problemes sur l’evolution de la famile albanaise dans le Kossovo). – 1974, nr. II-1972, f. 31-50. 1251 ▼ KRASNIQI, Mark: Gjurmave të një këngëve popullore, Kënga e Hasimes. (Sur les tracces d’une chanson populaire, la chanson de Hasime). – 1976, nr. IV-1974, f. 159-189. 1252 ▼ KRASNIQI, Mark: Regjionet etnografi ke të Kosovës. (Les regions ethnographiques de Kosovë). – 1978, nr. VI-1976, f. 7-18. 1253 ▼ KRASNIQI, Mark: Trashëgimia kulturore e popullit tonë dhe detyra jonë ndaj saj. (L’héritage culturel de notre peuple et notre devoir envers lui). – 1981, nr. X-1980, f. 27-39. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 201 1254 ▼ KRASNIQI, Mark: Aspekte pagane të traditës së kërshëndellave. (L’aspect paiens de la tradition de Noël). – 1982, nr. XII-1982, f. 7-26. 1255 ▼ KRASNIQI, Mark: Disa veçori etnografi ke të Lugut të Baranit. (Quelques particularités etnographiques de la Vallée de Baran). – 1984, nr. XIII-1983, f. 97-121. 1256 ▼ KRASNIQI, Mark: Aspects paiens de la tradition de la fête de Noël. (Traduction franchaise: Halit Halimi). – Prishtina, 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, p. 223-242. 1257 ▼ KRASNIQI, Mark: La maison albainase dans la Kossova. (Traduction franchaise: Odette Marquet). – Prishtina, 1987, Recherches albanologiques nr. 2-1985, p. 227-295. 1258 ▼ KRASNIQI, Mark: Nga mitologjia e Hasit të Prizrenit. (Quelques données sur la mythologie du Has de Prizren). – 1986, nr. 15-1985, f. 135-152. 1259 ▼ KRASNIQI, Mark: Manastiri i Deçanit në traditën e popullsisë shqiptare të rrethinave. (Le Monastère de Deçan dans la tradition de la population albanaise des alentours). – 1989, nr. 18-1988, f. 85-89. 1260 ▼ KRASNIQI, Mark: Roli i traditës në vetëdijen reproduktive ndër shqiptarët dhe mundësia e transformimit të saj. (Le role de la tradition dans la 202 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE conscience reproducrice des albanais et les possibilités de la transformation). – 1990, nr. 19-1989, f. 69-88. 1261 ▼ KRASNIQI, Mark: Trajtimi i shqiptarëve në veprat e Jovan Cvijiqit. (Les albanais dans les oeuvres de Jovan Cvijiq). – 1991, nr. 20-1990, f. 43-79. 1262 ▼ KRASNIQI, Mark: Proceset etnike bashkohore të shqiptarëve në Jugosllavi. (Les processus ethniques conteporains des albanais Yougoslavies). – 1993, nr. 21-1991, f. 51-71. 1263 ▼ KRASNIQI, Mark: Ndikimi i mitologjisë në besimet monoteiste. (Infl uence de la mythologie sur la croyance monothéiste). – 1993, nr. 22-1992. f. 7-17. 1264 ▼ KRASNIQI, Mark: Roli i kishës ortodokse serbe e greke në politikën antishqiptare. (Le role de l’eglise orthodoxe serbe et greque dans leur politique anti albanaise). – 1994, nr. 23-1993, f. 81-92. 1265 ▼ KRASNIQI, Mark: Ndikimi i shkencës në formimin e një etnopsikologjie të gabuar. ( L’infl uence de la science sur la formation d’une ethnopsychologie erron). – 1995, nr. 24-1994, f. 7-19. 1266 ▼ KRASNIQI, Mark: Lugati në mitologjinë tonë. (Le renevanc dans notre mythologie). – 1996, nr. 25-1995, f. 47-60. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 203 1267 ▼ KRASNIQI, Mark: Përpjekjet për pastrimin etnik të trojeve shqiptare. (Efforts d’epuration ethnique des terres albanaises). – 1997, nr. 26-1996, f. 69-85. 1268 ▼ KRASNIQI, Mark: Rreth problemit të bashkimit kombëtar. (On the problem of albanian unifi cation). – 1998, nr. 27-1997, f. 27-41. 1269 ▼ KRUTA, Benjamin: Vështrim i përgjithshëm i polifonisë shqiptare dhe disa çështje të gjenezës së saj. (Regard général de la plyphonie albanaise et quelques questions sur sa genese). – 1995, nr. 24-1994, f. 33-52. 1270 ▼ LAJÇI, Bashkim: Funksioni i veshjes në besimet popullore shqiptare. (La fonction de l’habillement dans la creance albanaise). – 1994, nr. 23-1993, f. 187-192. 1271 ▼ LAJÇI, Bashkim: Elemente apotropeike në zakonet e dasmës shqiptare. (Eléments apotropéiques de la noce Albanaise). – 1996, nr. 25-1995, f. 191-201. 1272 ▼ LAJÇI, Bashkim: Tabuizimi i emrave në Rugovë. (Taboo of names in Rugova). – 2001, nr. 28-29/1998- 1999, f. 141-147. 1273 ▼ LAJÇI, Bashkim: Motivi i shqiponjës dykrenare në artin tonë popullor. (The motive of two – headed eagle in our national art). – 2004, nr. 31-2001, f. 175-180. 204 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1274 ▼ LAJÇI, Bashkim: Martesa në tratidën tonë popullore. (Marriage in our nacional tradition). – 2004, nr. 32- 2002, f. 133-142. 1275 ▼ LAJÇI, Bashkim: Motivi i gjarprit në artin tonë popullor. (The motive of snake in our nacional art). – 2006, nr. 35-2005, f. 297-305. 1276 ▼ LAJÇI, Bashkim: Motivet astrale në ornamentikën tonë popullore. (Astral motives at our nacional ornaments). – 2007, nr. 36-2006, f. 233-240. 1277 ▼ LAJÇI, Bashkim: Mbi disa mënyra të mbrojtjes nga syri i keq. (On some sorts of protection from bad eye). – 2008, nr. 37-2007, f. 255-275. 1278 ▼ LAJÇI, Bashkim: Disa aspekte rreth syrit të keq apo mësyshit te shqiptarët. (Data on evil or tharm among Albanians). – 2009, nr. 38-2008, f. 285-300. 1279 ▼ LAJÇI, Bashkim: Syri si motiv dhe apotropeion në traditën tonë popullore. (The eye as motive and apotropeion in our popular tradition). – 2010, nr. 39- 2009, f. 193-199. 1280 ▼ LAJÇI, Bashkim: Funksioni i armës në doket e zakonet tona popullore. (Weapon function in our tradicional kulture). – 2011, nr. 40-2010, f. 141-148. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 205 1281 ▼ LOKU, Hajdar: Këndimi shpotitës në ceremoninë e dasmës në Kaçanik. (Gibing mantos in the wedding ceremonial in Kaçanik). – 2004, nr. 32-2002, f. 183-188. 1282 ▼ LUBOTENI, Gani: Klasifi kimi i formave në prozë në folkloristikën shqiptare. (Classifi cation des formes en prose dans la folkloristique albanaise). – 1997, nr. 26- 1996, f. 53-67. 1283 ▼ LUBOTENI, Gani: Vështrim historik mbi mbledhjen dhe studimin e letërsisë gojore. (An historical analysis of collection and study of albanian oral folk literature). – 1998, nr. 27-1997, f. 107-127. 1284 ▼ MEHDIU, Feti: Gjeneza e disa këngëve vendëse të Zajazait. (La génesè de quelques chansons autochtones de Zajaz). – 1980, nr. IX-1979, f. 141-158. 1285 ▼ MEHMETI, Enver: Motivet e këngës “Martesa e Mujit”. (Le motifs de la chanson “Martesa e Mujit” (Le mariage de Muji). – 1980, nr. IX-1979, f. 45-54. 1286 ▼ MEHMETI, Enver: Figura e femrës në këngët kreshnike. (La fi gure de la femme dans lés chansons de gazete). – 1981, nr. X-1980, f. 159-167. 1287 ▼ MEHMETI, Enver: Syzhetë e përrallave dhe të gojëdhënave në kompozicionet e këngëve legjendare. (Sujets des contes et legendes dans les copositions des chansons legenders). – 1995, nr. 24-1994, f. 147-153. 206 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1288 ▼ MEHMETI, Enver: Historia e letërsisë shqipe dhe letërsia gojore. (L’histoire de la littérature albanaise et la littérature orale). – 1996, nr. 25-1995, f. 113-117. 1289 ▼ METAJ, Iljaz: Disa kode të komunikimit jo fjalësor në kulturën dhe në poezinë popullore shqiptare. (Codes de comunikation non orale dans la culture et la poesie populaire albanaise). – 1986, nr. 15-1985, f. 175-191. 1290 ▼ MIČOVIĆ, Dragutin: Interesovanje srpskog etnografa Tihomira Đorđeviča za arbanašku narodnu poeziju. – 1962, nr. 1-1962, f. 249-253. 1291 ▼ MORINA, Adnan: Popullsia e Hasit të Prizrenit. (La population de Has de Prizren). – 1976, nr. IV-1974, f. 107-141. 1292 ▼ MUKA, Ali: Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës fshatare shqiptare. (Thearchitectonic formulation and the ornamentin of the Albanian pleasant dwelling-house). – 2004, nr. 32-2002, f. 47-62. 1293 ▼ MUKA, Ali: Kultura jonë popullore, njësitë gjeoetnografi ke dhe koha. (Our folk kulture, geoethnographic unit and time). – 2005, nr. 33-34/2003- 2004, f. 69-80. 1294 ▼ MUKA, Ali: Dy personalitete të shquara të shkencave albanologjike. – 2006, nr. 35-2005, f. 101-125. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 207 1295 ▼ MUKA, Ali: Fshati shqiptar i zonave malore përballë sfi dave të kohës (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni). (Albanian village of mountainous zones in front of challenges of the time (Northern, Albania, Kosova, Macedonia). – 2007, nr. 36-2006, f. 111-121. 1296 ▼ MUKA, Ali: Arkitektura fshatare shqiptare. (Albanian peasant architecture – Vew of ethnologist). – 2008, nr. 38-2008, f. 65-95. 1297 ▼ MUNISHI, Rexhep: Të kënduarit dyzërash në disa fshatra të Rrethit të Kaçanikut. (Le chant bivocalique dans certains villages de Kaçanik). – 1978, nr. VII1977, f. 115-136. 1298 ▼ MUNISHI, Rexhep: Tri këngë popullore femrash për shokun Tito. (Trois chansons populaires féminines dédiées au camarade Tito). – 1978, nr. VII-1977, f. 19-24. 1299 ▼ MUNISHI, Rexhep: Për ndryshimet dhe ruajtjen e traditës popullore. (Les changements et la maintien de la tradition musikale populaire). – 1988, nr. 17- 1987, f. 61-81. 1300 ▼ MUNISHI, Rexhep: Për këndimin polifonik shqiptarë në Jugosllavi. (Sur le chent polyphonique albanais en Yougoslavie). – 1990, nr. 19-1989, f. 185-192. 208 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1301 ▼ MUNISHI, Rexhep: Mbi fenomenin e këngëve të reja. (Sur le phenomene de nos nouveauc chans). – 1993, nr. 21-1991, f. 79-95. 1302 ▼ MUNISHI, Rexhep: Mbi këngët e përmbledhjes “Lyra shqiptare”. (Sur les chansons du recuyet “La lyre albanaise”). – 1995, nr. 24-1994, f. 89-105. 1303 ▼ MUNISHI, Rexhep: Njoftime organologjike mbi okarinën. (Présentation organologique de l’ocarina). – 1997, nr. 26-1996, f. 133-145. 1304 ▼ MUNISHI, Rexhep: Mitet dhe kultet mbi muzikën përmes frazeologjive popullore. (Myths and cults on music through popular phraseology). – 1998, nr. 27- 1997, f. 43-56. 1305 ▼ MUNISHI, Rexhep: Karakteri i studimeve dhe i shkrimeve për veprimtarinë e Ramadan Sokolit (14.06.1920-10.03.2008). (The nature of studies and writings regarding activities of Ramadan Sokoli (14.06.1920-10.03.2008). – 2008, nr. 37-2007, f. 45-64. 1306 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Këngët dhe ritet e kënasë në disa treva të Kosovës. (Les chanc du jaur de l’henné dans certaines parties de Kosove). – 1979, nr. VIII1978, f. 157-170. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 209 1307 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Paja (çeizi) në traditën tonë popullore. (La dot de la jeune marièe du Rugovë). – 1981, nr. X-1980, f. 148-157. 1308 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Mbi problemin e klasifi kimit të letërsisë gojore. (Le problème de la clasifi cation de las littérature orale). – 1982, nr. XI-1981, f. 7-25. 1309 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Këngët që pasqyrojnë fundin e kënagjegjit. (Chanc refl étant la fi n du kënagjegjit). – 1982, nr. XII-1982, f. 135-131. 1310 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Mbi disa veçori artistike të këngëve të dasmës. (Quelques particularites artistiques des chanc de mariage). – 1984, nr. XIII-1983, f. 219-226. 1311 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Disa fjalë mbi kallëzimin gojor. (Sur le conte populaire). – 1986, nr. 15-1985, f. 127-135. 1312 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Për disa probleme të studimit të përrallës. (Quelques questions au sujet de l’étude du conte). – 1988, nr. 17-1987, f. 183-202. 1313 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Mbi rëndësinë dhe funksionin e personazheve të përrallës. (Sur l’importance et la fonction des personages du conte merveilleux). – 1989, nr. 18-1988, f. 121-130. 210 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1314 ▼ MUSTAFA, Myzafere: E bukura e dheut në përrallën shqiptare. (La belle du monde dans le conte merveillex albanais). – 1990, nr. 19-1989, f. 7-29. 1315 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Kontributi i prof. Anton Çettës në studimin e letërsisë sonë gojore. (La contribution du professeur Anton Çetta a l’étude de la littérature orale albanaise). – 1991, nr. 20-1990, f. 15-20. 1316 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Kuçedra, fi gurë e rëndësishme mitike e përrallës shqiptare. (L’hydrye, une fi gure mythique importante du conte merveilleux albanais). – 1991, nr. 20-1990, f. 149-169. 1317 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Riti dhe kënga e dasmës. (Le rite et le chant de noce). – 1993, nr. 21-1991, f. 141-148. 1318 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Funksioni i mjeteve mitike në përrallën “Njeriu që bëhej mizë, pëllumb dhe gjarpër”. (La fonction et moyens mythiques dans le conte “L’homme qui devient mouche, pige on et serpent”). – 1993, nr. 22-1992, f. 115-121. 1319 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Funksionet e përrallës sipas Vl. J. Propit. (Les forctions du conte merveilleux selon Vl. J. Prop). – 1994, nr. 23-1993, f. 93-104. 1320 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Marrëdhëniet mit, përrallë, gojëdhënë. (Relations mythes, contes, merveilleux, la legende). – 1995, nr. 24-1994, f. 115-126. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 211 1321 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Kontributi i Qemal Haxhihasanit në ndriçimin e të ashtëquajturit “Dorëshkrimi i Mikel Belushit”. (Contribution du Qemal Haxhihasani à l’eclairage du “Manuscrit de Mikel Belushit”). – 1996, nr. 25-1995, f. 159-166. 1322 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Roli i hapësirës në strukturën e përrallës. (The role of space in the structure of the story). – 1998, nr. 27-1997, f. 149-164. 1323 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Funksioni artistik i formulave në përrallë. (The artistic function of formulas in fairy tales). – 2002, nr. 30-2000, f. 71-90. 1324 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Disa veçori të përrallës. (The Albanian fayritale and some of its features). – 2004, nr. 31-2001, f. 153-164. 1325 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Figurat mitike në funksion të formësimit të oikotipit të përrallës shqiptare. (Mythical fi gures in function of formation of oicotype of Albnian folk-tale (story). – 2007, nr. 36-2006, f. 83-91. 1326 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Disa veçori të prozës gojore të Plavës dhe Gucisë. ( Some peculiarities of Plava’s Gucia’s of oral tradicional prose). – 2011, nr. 40-2010, f. 197-208. 1327 ▼ NEZIRI, Zymer: Poetika e krahasimit erotik për vashën në këngët popullore shqiptare të dashurisë. 212 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (La poetique de la comparaison erotique pour jeuns fi lle dans chansons populatres albanaises d’amour). – 1988, nr. 17-1987, f. 127-153. 1328 ▼ NEZIRI, Zymer: Krahasimi erotik anatomik i kohës në lirikën tonë popullore. (La comparaision erotique anatomique de la tete dans notre poesie lyrique populaire). – 1989, nr. 18-1988, f. 193-210. 1329 ▼ NEZIRI, Zymer: Disa të dhëna për gjendjen e sotme të poezisë epike legjendare të krahinës së Rugovës. (Notes sur la situation actuelle de la poésie epique legendaire dans la région de Rugova). – 1993, nr. 22- 1992, f. 103-113. 1330 ▼ NEZIRI, Zymer: Të dhëna gjeohistorike, etnokulturore dhe epigrafi ke për katundet e Rugovës së Poshtme. (Les données géohistoriques ethnokulturelles et epicographiques des villages de Rugova e Poshtme). – 1996, nr. 25-1995, f. 120-138. 1331 ▼ NEZIRI, Zymer: Të dhëna gjeohistorike, etnokulturore dhe epikografi ke për katundet e Rugovës së Sipërme. (Donneés geo-historiques, ethno-culturelles et epicographiques sur les villages de la haute Rugova). – 1997, nr. 26-1996, f. 155-178. 1332 ▼ NEZIRI, Zymer: Vjelja dhe botimi i poezisë legjendare të Rugovës. (The gathering and and publikation of legendary poetry of Rugova). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 69-85. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 213 1333 ▼ NEZIRI, Zymer: Tri fazat e mendimit të Eqrem Çabejt për etimologjinë e emrit “kreshnik”. (The three phases of Eqrem Çabej’s thought for the etymology of the name “kreshnik”). – 2002, nr. 30-2000, f. 91-96. 1334 ▼ NEZIRI, Zymer: Shkodra në motërzimin e këngës së Shaqir Grishës të Maksimilian Lambercit. (Shkodra in the variant of Shaqir Grisha’s song – by Maximilian Lambertz). – 2004, nr. 31-2001, f. 133-140. 1335 ▼ NEZIRI, Zymer: Këngë të kreshnikëve nga Kelmendi në koleksionin e Albart Llordit në Universitetin e Harvardit. (The Kelmend Knights’ sonës in Albert Llord’s Collection). – 2004, nr. 32-2002, f. 101-111. 1336 ▼ NEZIRI, Zymer – BALIU, Begzad: Profesor Mark Tirta dhe etnologjia shqiptare. (Profesor Mark Tirta and the Albanian ethnology). – 2007, nr. 36-2006, f. 63-81. 1337 ▼ NEZIRI, Zymer: Pikëpamjet të Eqrem Çabejt për epikën gojore dhe ndihmesa e tij për fi llet e epikologjisë shqiptare. (Eqrem Çabejs’ views on oral epic and his contribution on origins of Albanian epicology). – 2008, nr. 37-2007, f. 203-219. 1338 ▼ NEZIRI, Zymer: Këgëtarët e Allbert Llordit (Albert Lord) nga Shqipëria e Veriut. (Albert Lord’s singers from northers Albania). – 2009, nr. 38-2008, f. 141-158. 214 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1339 ▼ NEZIRI, Zymer: Ndihmesa e Nimon Alimusajt për mbledhjen e eposit të kreshnikëve në Rrafshin e Dukagjinit dhe në Rugovë. (Nimon Alimusaj’s contribution in collecting the epos of frontier warriors in the Valley of Dukagjini and Rugova). – 2010, nr. 39-2009, f. 27-46. 1340 ▼ NOVA, Koço: Mbi pjesën e pasistemuar të dorëshkrimeve të reja të Gjeçovit për Kanunin e Lekë Dukagjinit. (Sur la partie non-systematisée de nouveaux monus crits de Gjeçovi pour Kanuni i Lekë Dukagjinit). – 1989, nr. 18-1988, f. 131-157. 1341 ▼ NUSHI, Pajazit: Mendimi i pleqnarëve dhe struktura e tij. (La pensée des arbitres du droit coutumier et sa strukture). – 1985, nr. 14-1984, f. 53-82. 1342 ▼ ONUZI, Afërdita: Përdorimi i ngjyrosësve natyrorë dhe kimikë në tekstilet tona popullore. (The use of natural and chemical dippers in our pop textiles). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 43-67. 1343 ▼ ONUZI, Afërdita: Besime e rite rreth mjeshtërisë së endjes. (Beliefs and rites on the weaveng’s profesion). – 2004, nr. 32-2002, f. 87-100. 1344 ▼ ONUZI, Afërdita: Poçeria popullore në Kosovë. (Popular (folk) pottery in Kosova). – 2007, nr. 36- 2006, f. 151-158. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 215 1345 ▼ PANAJOTI, Jorgo: Eposi shqiptar i kreshnikëve. (Knights’ albanian epos). – 2005, nr. 33-34/2003- 2003, f. 31-48. 1346 ▼ PAPLEKA, Ndoc: Një Ema Bovari në poezinë tonë orale. (An Emma Bovari in our oral poetry). – 2002, nr. 30-200, f. 63-69. 1347 ▼ PAPLEKA, Ndoc: Qëndrimi antishqiptar i perandorisë ruse në këngën “N’Mitrovicë na rrahi teli”. (The russian empire’s anti-albanian atitude in the song “The telegraph rang in Mitrovicë”). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 185-195. 1348 ▼ PAPLEKA, Ndoc: Mënyrat e të kënduarit dhe tipologjia e interpretimit të këngëve tona kreshnike. (Modes of singing and typology of the interpreter of our heroic sonës ). – 2009, nr. 38-2008, f. 95-140. 1349 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Të dhëna mbi traditën e pagëzimit në Drenicë. (Données sur la tradition du baptême à Drenicë). – 1978, nr. VI-l976, f. 127-144. 1350 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Të dhëna demografi ke dhe etnografi ke për shqiptarët në shtypin kroat të periudhës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. (Des données demographiques et ethnograpiques dans la presse croate sur lesalbanais de la periode de la Ligue Albanaise de Prizren). – 1979, nr. VIII-1978, f. 241-250. 216 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1351 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Dy këngë të panjohura të lëvizjes së kaçakëve në Drenicë. (Deux chanson inconnues du mouvement des kaçaks à Drenicë). – 1980, nr. IX-1979, f. 131-140. 1352 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Rreth disa dëshirave për këngën popullore shqiptare historike dhe “Zanit të Kasnecave”. (Quelques éléments surie chant populaire historique albanais d’aprés “Zani i Kasnecave”(La vaix des Messagers”). – 1988, nr. 17-1987, f. 229-247. 1353 ▼ PLLANA, Shefqet: Puna në këngët popullore shqipe. (Truд b alбahckix naroдhьix пecnяx). – 1962, nr. 1-1962, f. 149-198. 1354 ▼ PLLANA, Shefqet: Kangët e motmotit ndër shqiptarë. (Kalendarske pesme kod Shiptara). – 1965, nr. 2-1965, f. 257-293. 1355 ▼ PLLANA, Shefqet: Kontributi i Vuk Karaxhiqit në fushën e albanologjisë. (Vuk Karaxhiq beitrag zur albanologie). – 1978, nr. VII-1977, f. 209-220. 1356 ▼ PLLANA, Shefqet: Tito në krijimtarinë tonë popullore. (Titos dans le folklore populaire albanais). – 1981, nr. X-1980, f.7-26. 1357 ▼ PLLANA, Shefqet: Veprimtaria e Jeronim de Radës në botimin e folklorit shqiptar. (L’activité de Jeronim 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 217 de Rada dans la publication du folklore Albanais). – 1985, nr. 14-1984, f. 7-18. 1358 ▼ PLLANA, Shefqet: Kontributi i Kristoforidhit në fushën e folklorit e të etnografi së. (La contribution de Kristoforidhi dans le domaine du folklore et l’ethnographie). – 1986, nr. 15-1985, f. 41-62. 1359 ▼ PLLANA, Shefqet: Les chans de travoil parmi les Albanais de Kosova. (Traduction française: Oddette Marquet). – Prishtina, 1990, Recherches albanalogiques, nr. 4-1987, p. 187-207. 1360 ▼ PLLANA, Shefqet: Heroi kosovar në këngët popullore shqiptare të Luftës së Kosovës (1389). (Le héros kosovien dans les chants populaires albanais sur la Lutte de Kosova (1389). – 1991, nr. 20-1990, f. 81-95. 1361 ▼ PLLANA, Shefqet: Skënderbeu në traditën popullore të shqiptarëve të Maqedonisë. (Scanderbeg dans la tradition des Albanai de Macédoine). – 1993, nr. 22- 1992, f. 69-82. 1362 ▼ PLLANA, Shefqet: Interesimi i Jernej Kopitarit për këngën popullore shqiptare. (L’interet de Jernej Kopitar pour le chant folklorique albanais). – 1994, nr. 23-1993, f. 105-111. 1363 ▼ PLLANA, Shefqet: Vajtimet shqiptare. (Albanian willings). – 2004, nr. 31-2201, f. 27-48. 218 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1364 ▼ PLLANA, Shefet: Këngë popullore të dashurisë. (Folk love songs). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 49-68. 1365 ▼ POLJAK-PLANČIĆ, Dubravka: O nekim pitanjima ukrajinske narodne balade. (A propos de quelques questions de la ballade populaire d’Ukrajina). – 1974, nr. II-l972, f. 151-158. 1366 ▼ PROP, Jakovleviq Vlladimir: Studimi struktural dhe historik i përrallës mitike. (L’étude structurale et historique de conte mythyque). – 1982, nr. XI-1981, f. 35-52. 1367 ▼ PUSHKA, Asllan: Fusha e martesave indikator i rëndësishëm i zhvillimit ekonomiko-shoqëror e territorial (me shembull nga fshati Marevc). (Les cerele des alliances matrimoniales, signe important du déve loppoment économique, social et territorial (exemple du village de Marevc). – 1982, nr. XI-1981, f. 27-34. 1368 ▼ PUPOVCI, Syrja: E drejta trashëgimore në Kanunin e Lekë Dukagjinit. (Le droit successif dans le code de Leka Dukagjini). – 1968, nr. 1-1968, f. 129-169. 1369 ▼ PUPOVCI, Syrja: Betimi dhe betarët në të drejtën zakonore shqiptare. (Le serment et les jures dans le droit coutumier albanais). – 1978, nr. VI-1976, f. 97-126. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 219 1370 ▼ QERIMI, Bajram: Frazeologjizma popullore nga treva e Gjilanit. – 1980, nr. IX-1979, f. 167-193. 1371 ▼ QOSJA, Rexhep: Semiotika e monumenteve. (Semiotique des monuments). – 1984, nr. XIII-1983, f. 35-56. 1372 ▼ RUKIQI, Mehmet: Anekdota gojore letrare shqiptare. (L’anecdote orale albanaise). – 1986, nr. 15-1985, f. 217-226. 1373 ▼ RRAHMANI, Kujtim: Arka e nuses – kjo botë në vete. (The bride’s box-a world apart). – 2001, nr. 28- 29/1998-1999, f. 169-173. 1374 ▼ RRAHMANI, Kujtim: Antropologjia dhe letrat – Skicë për një antropoetikë. (Anthropology and literature an essay or an anthropoetcics). – 2007, nr. 36-2006, f. 19-62. 1375 ▼ RRECAJ, Kajtaz: Ndikimi i poezisë popullore në poezinë e Ali Asllanit. (L’ie.ence de la poésie orale sur le poési d’Ali Asllani). – 1985, nr. 14-1984, f. 169-173. 1376 ▼ SADIKU, Albin: Prania e sharkisë në rrethin e Deçanit. (The presence of sharkhi in the surroundings of Deçan). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 273-2291. 1377 ▼ SADIKU, Albin: Historiku dhe funksioni i përdorimit të sharkisë në Kosovë. (The background and the 220 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE function of sharkia (string instrument) sage in Kosovo). – 2010, nr. 39-2009, f. 229-247. 1378 ▼ SADIKU, Albin: Kontributi i Ramadan Sokolit për organologjinë shqiptare. (The contribution of Ramadan Sokoli on Albanian organology). – 2011, nr. 40-2010, f. 71-76. 1379 ▼ SCALDAFERRI, Nicola: Vargu arbëresh i traditës gojore. (Arbreshian verse in oral tradition). – 2010, nr. 39-2009, f. 9-26. 1380 ▼ SCHMAUS, Alois: Syzhet ballkanike në epikën popullore arbëreshe. (Les sujets Balkaniques dans la poesie epique populaire Arbëreshe). – 1968, nr. 1-1968, f. 9-22. 1381 ▼ SCHMAUS, Alois: Osvajanje i gubitak Budima u narodnom predanju. (Die Eroberung und Verlust Ofens in der Volksüberlieferung). – 1971, nr. 1-1971, f. 75-86. 1382 ▼ SEDAJ, Engjëll: Motive të përbashkëta në këngët homerike dhe në letërsinë popullore shqipe. (Motifs communs aux chants homériques et à ceux de la littérature populaire). – 1982, nr. XI-1981, f. 99-115. 1383 ▼ SEDAJ, Engjëll: Ngjashmëri të hyjnive homerike dhe atyre shqiptare. (Ress emblance entre les divinités Homeriques et albanaises). – 1982, nr. XII-1982, f. 71-89. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 221 1384 ▼ SEDAJ, Engjëll: Mbi legjendën e Polifenit dhe elementet historike të saj. (Structure narrative et éléments historiques de la légende de polyphème). – 1988, nr. 17-1987, f. 45-59. 1385 ▼ SEDAJ, Engjëll: Aspekte homilike etnologjike dhe fi lozofi ke të “Çetës së profetëve” të P. Bogdanit. (Aspects homéliques ethnologiques et philosophiqués de cuneus prophetarum de P. Bogdani). – 1990, nr. 19- 1989, f. 129-142. 1386 ▼ SELIMI, Yllka: Praktika kalendarike dhe funksione të tyre. (Calendarikal practices and their functions). – 2004, nr. 31-2001, f. 141-152. 1387 ▼ SELIMI – OSMANI, Edibe: Kulti i gurit ndër shqiptarët e Maqedonisë. (The cult of stone among the Albanians of Macedonia). – 2004, nr. 32-2002, f. 153-167. 1388 ▼ SINANI, Shaban: Kultura shqiptare dhe orientimi i saj. (Albanian culture and its orientation) – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 87-103. 1389 ▼ SIQECA, Shpresa: Doket e zakonet familjare në letërsinë e Rilindjes Kombëtare shqiptare. (Us et coutumes familiaux dans la littérature de la Renaissance nationale albanaise). – 1987, nr. 16-1986, f. 191-201. 222 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1390 ▼ SIQECA, Shpresa: Vende kulte të ritit islam në Prizren. (Tyrbet e varret e shenjta). (Endroits- cultes pour les rites islamiques à Prizren Turbés et tombes sacrés). – 1996, nr. 25-1995, f. 179-189. 1391 ▼ SMAKA, Riza: Një paralele komparative ndërmjet pleqërimeve dhe vendimeve të organeve të pushtetit shtetëror. (Comparasion entre le conseil d’arbitrage et les decisions des organes du pouvoir d’État). – 1993, nr. 22-1992, f. 151-160. 1392 ▼ SOKOLI, Ramadan: Trashëgimia fetare në etnokulturën tonë. – 1998, nr. 27-1997, f. 7-25. 1393 ▼ SOKOLI, Ramadan: Trualli i traditave të lashta. (The birthplace of the ancient traditions). – 2002, nr. 30- 2000, f. 7-15. 1394 ▼ SOKOLI, Ramadan: Drejt burimit të polifonisë sonë popullore. (Toward the source of our folk poliphony). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 103-118. 1395 ▼ SOKOLI, Ramadan: Gjamët, vajtimet e përmotshme dhe elegjitë. – 2008, nr. 37-2007, f. 11-43. 1396 ▼ SPAHIU, Seniha: Shfrytëzimi i folklorit në procesin muzikor-edukativ. (L’ecploitation du folclore dans le processus musical éducatif). – 1980, nr. IX-1979, f. 159-165. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 223 1397 ▼ STATOVCI, Drita: Shqyrtime rreth organizatave zejtare. (Etude sur les organisations artisanales). – 1982, nr. XI-1981, f. 61-75. 1398 ▼ STATOVCI, Drita: Zeja e nallanexhinjve në Kosovë. (L’artisanat des saboto dans la Kosova). – 1982, nr. XII-1982, f. 91-112. 1399 ▼ STATOVCI, Drita: Skicë për studimin e ushqimit popullorë. (Esquisse d’une étude sur la paçon populaire de se mourrir). – 1984, nr. XIII-1983, f. 131-140. 1400 ▼ STATOVCI, Drita: Punëdorët me grep e me gjilpërë. (Les ouvrages au chrochet et a l’aiguille). – 1986, nr. 15-1985, f. 83-104. 1401 ▼ STATOVCI, Drita: Disa udhëpërshkrime angloamerikane mbi pozitën e gruas shqiptare. (Quelques chroniqiques anglo-amerikaines sur la position sociale de la femme albanaise). – 1987, nr. 16-1986, f. 63-70. 1402 ▼ STATOVCI, Drita: Veshja popullore e nuseve dhe grave të trevës së Drenicës. (Le costume populaire des jeunes mariees et des jeunes femes de la regjion de Drenica). – 1988, nr. 17-1987, f. 17-43. 1403 ▼ STATOVCI, Drita: Motifs populaires albanais sur les travoux de l’artisanat domestique. (Traduction 224 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE française: Odette Marquet). – Prishtina, 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 231-247. 1404 ▼ STATOVCI, Drita: Elementet mitologjike dhe demonologjike në doke e zakone të lindjes. (Élements mitologiques et demonoligiques dans les moeurs et les coutumes de naissance). – 1989, nr. 18-1988, f. 173-192. 1405 ▼ STATOVCI, Drita: Ndihma te populli shqiptarë. (L’aide chez le peuple albanais). – 1990, nr. 19-1989, f. 31-50. 1406 ▼ STATOVCI, Drita: Mbi veprimtarinë e prof. Anton Çettës në fushën e etnografi së. (L’activite d’Anton Çetta dans le domaine de l’ethnographie). – 1991, nr. 20-1990, f. 21-25. 1407 ▼ STATOVCI, Drita: Femra shqiptare në faljen e gjaqeve. (Le rôle de la femme albanaise dans le déracionement de la venedetta). – 1991, nr. 20-1990, f. 97-107. 1408 ▼ STATOVCI, Drita: Disa aspekte të kulturës popullore të Gllogovcit me rrethinë. (Quelques aspects de la kulture populaire de Gllogovc et de ses emvirons). – 1993, nr. 21-1991, f. 113-129. 1409 ▼ STATOVCI, Drita: Kontributi për studimin e veshjeve të Malësive të Tetovës. (Contribution à l’etude du 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 225 vêtement des Montagnards de Tetovë). – 1993, nr. 22- 1992, f. 31-47. 1410 ▼ STATOVCI, Drita: Mbi disa tipare etnografi ke të Karadakut. (A propas de quelques traits ethnographiques de la region de Karadak). – 1994, nr. 23-1993, f. 15-28. 1411 ▼ STUBLLA, Shefki: Histori e shkurtër e themelimit të Mëhallës së Muhaxhirëve në Prishtinë. (Short histori of estabilishment of Muhaxhir (newcomers) Neighborhood in Prishtinë). – 2011, nr. 40-2010, f. 149-163. 1412 ▼ SULAJ, Avdyl: Aspekte të origjinalitetit të eposit legjendar shqiptar. (Aspects of originality of Albanian legendary). – 2007, nr. 36-2006, f. 283-310. 1413 ▼ SULEJMANI, Fadil: Disa të dhëna rreth lindjes në Malësinë e Tetovës. (Quelques countumes sur le rite de la naissance dans la région montognarde de Tetova). – 1982, nr. XII-1982, f. 161-178. 1414 ▼ SULEJMANI, Fadil: Disa të dhëna rreth lindjes në Malësinë e Tetovës (II). (Quelques notes concernant la naissance dans la Malësie de Tetova (II). – 1984, nr. XIII-1983, f. 159-175. 1415 ▼ SULEJMANI, Fadil: Bestytnitë për vdekjen në Malësinë e Tetovës. (Les superstitions sur la mort 226 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE fans les Montognes de Tetova). – 1985, nr. 14-1984, f. 201-218. 1416 ▼ SYLA, Fazli: Refl ektimi i normave morale-etike shqiptare dhe i mardhënieve ekonomiko-shoqërore në këngët popullore. (Le realet des normes moralo-ethiques albanaises et les rapports economicosociaux dans les chansons populaires). – 1977, nr. V-1975, f. 101-117. 1417 ▼ SYLA, Fazli: Poezia popullore shqiptare e kaçakëve gjatë sundimit të Perandorisë Osmane. (La phénomène des “kaçaks” dans la poésie populaire albanaise pedant le règne de l’Empire Ottoman). – 1978, nr. VII-1977, f. 137-145. 1418 ▼ SYLA, Fazli: Disa veçori gjuhësore-poetike të poezisë sonë popullore. (Quelques particularites linguistiques et poetiques de notre poesie populaire). – 1979, nr. VIII-1978, f. 79-88. 1419 ▼ SYLA, Fazli: Përpjekjet motivike të këngëve popullore shqiptare të kaçakëve me ato të popujve të tjerë të Ballkanit. (Points communs entre les chansons populaires albanaises des kaçaks et celles d’autres peuples des Balkans). – 1982, nr. XI-1981, f. 147-158. 1420 ▼ SYLA, Fazli: Karakteri njohës dhe edukues i letërsisë popullore. (La littérature populaire factour de connaissance et d’education). – 1984, nr. XIII-1983, f. 123-130. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 227 1421 ▼ SYLA, Fazli: Mbi tematikën e rapsodive të De Radës. ( Sur la thématique des rhapsodies de De Rada). – 1985, nr. 14-1984, f. 19-28. 1422 ▼ SYLA, Fazli: Rreth këngëve historike në veprën “Bëleta shqiptare” të Thimi Mitkos. (Sur les chansons historiques dans “Bëleta shqiptare” de Thimi Mitko). – 1986, nr. 15-1985, f. 153-160. 1423 ▼ SYLA, Fazli: E. Çabej për poezinë popullore arbëreshe. (Eqrem Çabej et la poezie populaire arberiche). – 1988, nr. 17-1987, f. 165-172. 1424 ▼ SYLA, Fazli: Elemente të letërsisë gojore në veprën e Pjetër Bogdanit. (Elements de la littérature orale dans l’ocuvre de Pjetër Bogdani). – 1990, nr. 19-1989, f. 121-127 1425 ▼ SYLA, Fazli: Veprimtaria shkencore dhe kulturore e Anton Çettës. (L’Anton scientifi que et culturelle d’Anton Çetta). – 1991, nr. 20-1990, f. 7-13. 1426 ▼ SYLA, Fazli: “Visaret e Kombit” visaret e traditës kombëtare shqiptare. (“Visaret e Kombit” un tresor de la tradition nationale albanaise). – 1993, nr. 21- 1991, f. 131-141. 1427 ▼ SYLA, Fazli: Pavarësia Kombëtare dhe jehona e saj në poezinë gojore. (L’indépedance nationale et son écho dans la poésie orale). – 1993, nr. 22-1992, f. 49-58. 228 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1428 ▼ SYLA, Fazli: Mbrojtja e tërësisë kombëtare sipas këngëve me tematikë historike. (La defence de l’ensemble national albanais d’apres les chant historiques). – 1994, nr. 23-1993, f. 127-142. 1429 ▼ SYLA, Fazli: Aspekte të mbledhjes, botimit dhe studimit të folklorit shqiptar. (Aspect de rassemblement, de publication et de l’etude du folklore albanais). – 1985, 24-1994, f. 165-174. 1430 ▼ SYLA, Fazli: Tradita popullore në “Historinë e Skënderbeut” të Naim Frashërit. (La tradition populaire dans “l’histoire de Skënderbeu” du Naim Frashëri). – 1996, nr. 25-1995, f. 83-93. 1431 ▼ SYLA, Fazli: Kontinuiteti tematiko-motivor i epikës sonë historike. (Continuite du theme et du sujetde l’epopeehistorique dans notre letterature orale). – 1997, nr. 26-1996, f. 113-120. 1432 ▼ SYLA, Fazli: Epika historike për gjenocidin grek në Çamëri. (The historic epic on greek genocide in Çamëria. – 1998, nr. 27-1997, f. 165-170. 1433 ▼ SYLA, Fazli: Këngët historike për lëvizjen e kaçakëve në periudhën 1912-1941. (Historical song on outlaw movement in the period 1912-1941). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 119-141. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 229 1434 ▼ SYLA, Fazli: Damkosja e tradhtisë në këngët tona historike. (Stigmatising of treachery in hostorical sonës). – 2006, nr. 35-2005, f. 85-100. 1435 ▼ SYLA, Fazli: Tendencat partikulariste në albanologji. (Particularist tendencies in albanology). – 2008, nr. 37-2007, f. 163-167. 1436 ▼ SHALA, Demush: Disa aspekte pozitive të Kanunit të Lekë Dukagjinit. (Quelques aspectes positifs du code le Lekë Dukagjini). – 1976, nr. IV-1974, f. 91-106. 1437 ▼ SHALA, Demush: Ca të dhëna biografi ke dhe gjeneza e këngës së Halit Gashit. (La genése de la chanson de Halit Gashi et quelques données biographiques). – 1977, nr. V-1975, f. 169-187. 1438 ▼ SHALA, Demush: Tito humanist dhe luftëtar i madh për të drejtat e vegjëlisë, ashtu si e pa këngëtari i ynë popullor. (Tito, humaniste et grand combattant pour les droits de l’homme humble et opprimé selon le chanteur populaire) – Këngë popullore për kryetarin Tito. – 1978, nr.VII-1977, f. 25-45. 1439 ▼ SHALA, Demush: Tematika e këngëve kreshnike shqiptare. (Thématique des chansons de gestes). – 1980, nr. IX-1971, f. 21-43. 1440 ▼ SHALA, Demush: Transformimi i motivit të rinjohjes së burrit me gruan në poezinë tonë popullore. (La 230 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE transformation du motif de la reconnaissance du mari par sa femme dans la poésie populaire albanaise). – 1981, nr. X-1980, f. 123-143. 1441 ▼ SHALA, Demush: Trimëria e femrës në veshje burri në këngët tona kreshnike. (La bravoure de la femmen en habit d’homme dans les chants des preux albanais). – 1982, nr. XI-1981. f. 159-170. 1442 ▼ SHALA, Demush: Kreshnikët e sëmurë, fejesat dhe martesat e tyre. (Le preux malades, leurs fi anciailles et leur mariage). – 1982, nr. XII-1982, f. 179-188. 1443 ▼ SHALA, Demush: Arnaut Osmani në eposin heroik shqiptar dhe në atë mysliman bosanohercegovinas. (La fi gure d’Arnaut Osmani dans l’epopée Albanaise et muslimane de Bosnie-Herzégovine). – 1984, nr. XIII-1983, f. 141-157. 1444 ▼ SHALA, Demush: Fëmija luftëtar në këngët tona kreshnike. (L’enfant comlattant dans nos chansons de preux albanais). – 1985, nr. 14-1984, f. 109-128. 1445 ▼ SHALA, Demush: Besa në këngët kreshnike shqiptare. (La parole d’honneur “besa” dans les chansons de gestes albanaises). – 1986, nr. 15-1985, f. 63-82. 1446 ▼ SHAPLO, Dalan: Vlerat ideoestetike të epikës popullore shqiptare. (Les valeurs de la poésie 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 231 épique albanaise dans les domaines des idées et de l’esthétique). – 1990, nr. 19-1989, f. 89-95. 1447 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi disa karakteristika poetikomuzikore të këngëve tona të dashurisë. (Quelques caraktéristiques poétiques et musales des chans d’amour). – 1982, nr. XI-1981, f. 79-97. 1448 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi traditën muzikore folklorike të Llapit. (Sur la tradition muzicale et folklorique de la region de Llap). – 1994, nr. 23-1993, f. 29-53. 1449 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Beniamin Kruta-studiues i pasionuar i polifonisë shqiptare. (Beniamin Kruta homme passionne par la polyphonie albanaise). – 1995, nr. 24-1994, f. 21-31. 1450 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Festivali Folklorik Kombëtar i Beratit. (20-25 shtator, 1995). (Le Festival Folklorique National de Berati). – 1996, nr. 25-1995, f. 95-111. 1451 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Këngët popullore – fuqizim i përhershëm i veprimtarisë patriotike të Isa Boletinit. (Les chansons populaires affermissement de l’activité patriotique d’Isa Boletini). – 1997, nr. 26-1996, f. 7-28. 1452 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi paraqitjen e folklorit shqiptar në skenë dhe disa dukuri aktuale folklorike. (On the presentation of albanian folklore on the scene 232 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE and some contemporary folklore phenomena). – 1998, nr. 27-1997, f. 179-201. 1453 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Tradicionalja dhe bashkëkohorja në krijimtarinë tonë muzikore popullore. (The traditional and modern element in our popular music). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 127-139. 1454 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi festivalin folklorik kombëtar”Gjrokastër 2004”. (On the nacional folklore festival “Gjirokastra 2004”). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 239-255. 1455 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Shiitizmi, ilahitë e ashikisë në traditën e dervishëve. (Shiitism, ilahii and fl irtation sonës in dervishes’ tradition). – 2006, nr. 35-2005, f. 231-261. 1456 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi krijimtarinë poetikomuzikore të këngëve lirike të ashikërisë. (About poetical-musical composition of lyrical sonës of love). – 2007, nr. 36-2006, f. 167-197. 1457 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi vlerën dhe rëndësinë e blejve. “Folklori muzikor shqiptar” të Lorenc Antonit. (Regarding the value and relevante of collections Albanian musical folklore “By Lorenc Antoni”). – 2011, nr. 40-2010, f. 11-30. 1458 ▼ SHITUNI, Spiro: Përmbajtja ideoemocionale e muzikës së eposit heroik legjendar. (Le conten 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 233 idéoémotionnel de la musique de l’epopée heroique légendaire). – 1993, nr. 22-1992, f. 19-29. 1459 ▼ SHKODRA, Faik: Këngët dhe lojrat e fëmijëve në trevën e Kamenicës. (Les chantes et les jeux des enfants de la contrée de Kamenice). – 1979, nr. VIII1978, f. 207-218. 1460 ▼ SHKODRA, Faik: Mbi disa këngë popullore të punës në trevat e Kamenicës, Gollakut dhe të Moravës së Poshtme. (Sur des chansons populaires de travoil de la region de Kamenicë, du Gollak et de la Moravë Inferieure). – 1986, nr. 15-1985, f. 207-215. 1461 ▼ SHKODRA, Faik: Pikëtakime të përrallës dhe të poezisë shqipe për fëmijë në Kosovë. (Poilleux et la poésie albanaise pour les enfants en Kossova). – 1990, nr. 19-1989, f. 215-225. 1462 ▼ SHKODRA, Faik: Krijimtaria muzikore e Demir Krasniqit. (Musical kreative work of Demir Krasniqi). – 2006, nr. 35-2005, f. 289-295. 1463 ▼ SHKODRA, Faik: Thellësi mendimi, dëlirësi ndjenjash, plasticitet fi guracioni dhe forcë komunikimi. (Deepness of thought, franknes of feeling, plasticity of fi guracion and poker of communication). – 2009, nr. 38-2008, f. 243-253. 234 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1464 ▼ SHKURTI, Spiro: Vendbanimet fshatare. (Thepesant dwelling in the middle ages). -2004, nr. 31-2001, f. 7-26. 1465 ▼ SHUPO, Holta: Jeta muzikore e qytetit shqiptar prej antikitetit të vonë deri në shekullin XVII. (Albanian urban music from late antiquity till). – 2007, nr. 36- 2006, f. 207-232. 1466 ▼ SHUTERIQI, Dhimitër: Nga kënga e popullit . – Me rastin e 80-vjetorit të lindjes së autorit. (De chant dy peuple. – A l’occasion de la 80-éme année de la naissance de l’auteur). – 1996, nr. 25-1995, f. 35-43. 1467 ▼ TIRTA, Mark: Qemal Haxhihasani folklorist dhe etnolog i shquar. (Qemal Haxhihasani – folkloriste et ethologue eminent). – 1993, nr. 21-1991, f. 7-16. 1468 ▼ TIRTA, Mark: Qenie mitike te shqiptarët dhe paralele të lashtësisë iliro-trake. (Mythic beings at albanians and parallels of illyrian-thracian antiquity). – 1998, nr. 27-1997, f. 59-70. 1469 ▼ TIRTA, Mark: Kulti i gurit ndër shqiptarë. (The stone cult among Albanians). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 7-22 1470 ▼ TIRTA, Mark: Kërkime në lëmë të etnologjisë arritje dhe probleme. (Explorations in the fjeld of Albanian ethnology – developments and problems). – 2004, nr. 32-2002, f. 15-38. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 235 1471 ▼ TIRTA, Mark: Simbolika e dorës në artin aplikativ shqiptar. (The symbolism of arm in Albanian aplcative art). – 2007, nr. 36-2006, f. 9-18. 1472 ▼ TIRTA, Mark: E drejta dokësore shqiptare në vështrim etik e kultik, trajtuar nga studiuesi Kazuhiko Jamamoto. (Albanian tradicional justice in ethik and cultic view, analysed by scholar Kazuhiko Jamamoto). – 2009, nr. 38-2008, f. 159-170. 1473 ▼ TOLE, Vasil: Odiseja dhe sirenat, grishje drejt viseve iso-polifonike të Epirit. (Odysseus and sirens , an invitation towards isi-polyphonic regjion of Epirus). – 2006, nr. 35-2005, f. 9-43. 1474 ▼ TOLE, Vasil: Iso-polifonia, kultura shpirtërore mijëravjeçare kundër dhimbjes. (Iso-poliphony, eon spiritual kulture against sorrow). – 2009, nr. 38-2008, f. 203-218. 1475 ▼ TUDA, Shpresa: Të dhëna për zakonet e vdekjes dhe vajtimet në Strugë dhe rrethinë. (Les coutumes de la mort et la vociferation à Strugë et les environs). – 1978, nr. VII-1977, f. 159-179. 1476 ▼ TUDA, Rahmi: Figuracioni në fjalët e urta. (La fi guration dans les proverbes). – 1985, nr. 14-1984, f. 175-189. 236 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1477 ▼ TUDA, Rahmi: Rreth disa termave në vajtimet e fshatrave Veleshtë dhe Shum të Strugës. (Sur quelques termes-categories philosophiques dans les voceri des Villages Veleshtë et Shum de Struga). – 1989, nr. 18- 1988, f. 211-222. 1478 ▼ TUDA, Rahmi: Lojrat popullore në fshatin Veleshtë. (Folk plays at the village of Veleshta). – 1998, f. 27- 1997, f. 203-214. 1479 ▼ USHAKU, Ruzhdi: Tregimi mbi “Peshkatarin dhe Xhindin”, variantë e epizodit të Odiseut dhe të Polifemit të Odisesë apo gojëdhënë origjinale shqiptare. (Le conte “Le pecheur et le djinn”, variante de l’episode “Ulysse et Polyphème” de l’Odyssèe ou tradition originale albanaise). – 1978, nr. IV-1974, f. 41-53. 1480 ▼ VAQARRI, Sabina: Tradicionalitet dhe risi në dasmën tiranase. (Traditionality and innovation in Tirana weddings). – 2011, nr. 40-2010, f. 313-322. 1481 ▼ VELIANJ, Albana: Simboli i trëndafi lit – Saad, Naimi dhe poezia popullore. (Symbol of the rose – Saadiu, Naim and folk poetry). – 2009, nr. 38-2008, f. 271-283. 1482 ▼ VELIU, Veli: Fabula shqiptare në formën gojore. (La fable albanaise dans sa forme oral). – 1982, nr. XII1982, f. 153-160. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 237 1483 ▼ VELIU, Veli: Rreth fabulës dhe mundësit e përhapjes së saj te shqiptarët. (Sur la fable et son intraduction chez les Albanais). – 1984, nr. XIII-1983, f. 79-96. 1484 ▼ VELIU, Veli: Disa të dhëna etnologjike të Pukvillit mbi shqiptarët. (Quelques Données ethnologiques de Pouqueville surle albanais). – 1989, nr. 18-1988, f. 110-120. 1485 ▼ VELIU, Veli: Disa tipare fi zike dhe morale të shqiptarëve sipas udhëpërshkruesve frëngë (shekulli XIX). (Quelques traits caractéristiques (physiques et moraux) des albanais d’après les voyageurs français du XIX siécle). – 1990, nr. 19-1989, f. 139-213. 1486 ▼ VELIU, Veli: Disa udhëpërshkrues frëngë të shekullit XIX mbi hakmarrjen te shqiptarët. (La vendetta chez les albanais d’apres les voyageurs français du XIX siécle). -1991, nr. 20-1990, f. 171-184. 1487 ▼ VELIU, Veli: Bue, Ekari dhe Dozoni për këngët popullore shqiptare. (Les chants populaires albanais d’apresboue Hecquard et Dozon). – 1993, nr. 21-1991, f. 149-160. 1488 ▼ VELIU, Veli: Mori Shqypni… dhe Les diskurs. (Mori Shqypni, e mjera Shqypni de P. Vasa et les discours de P. De Ronsard). – 1998, nr. 27-1997, f. 71-80. 238 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1489 ▼ VINCA, Nuhi: Vajtimet në regjionin e Strugës. (Les chants funèbres dans la région de Strugë). – 1978, nr. VII-1977, f. 181-189. 1490 ▼ VINCA, Nuhi: Lirika e dashurisë në regjionin e Strugës. (La poésie lyrique d’amourdans la région de Struge). – 1979, nr. VIII-1978, f. 219-240. 1491 ▼ VINCA, Nuhi: Transformimi artistik i motivit të ndarjes apo daljes së nuses nga shtëpia prindore në lirikën popullore shqiptare. (La transposition artistique du motif de la séparation de mariées de la maison des parents dans la lyrique populaire albanaise). – 1980, nr. IX-1979, f. 113-129. 1492 ▼ VINCA, Nuhi: Lirika familjare në regjionin e Strugës. (La poèsie lyrique familiale dons la region de Struge). – 1981, nr. X-1980, f. 187-205. 1493 ▼ VINCA, Nuhi: Për këngët e motmotit në regjionin e Strugës. (Les chants du cycle de l’année dans la region de Struga). – 1984, nr. XIII-1983, f. 191-200. 1494 ▼ VINCA, Nuhi: Poetika e këngëve të kurbetit. (Le caractere poetique des chansons de l’immigration). – 1986, nr. 15-1985, f. 193-206. 1495 ▼ VINCA, Nuhi: Lirika erotike në plan krahasues. (Le lyrisne erotique sur le plan comperatif). – 1987, nr. 16-1986, f. 149-165. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 239 1496 ▼ VINCA, Nuhi: Poetika e paradoksit në lirikën popullore shqiptare. (Poetique du paradoxe de la poésis liyque populaire albanaise). – 1988, nr. 17- 1987, f. 249-261. 1497 ▼ VINCA, Nuhi: Fryma inovative dhe evoluimi i lirikës gojore shqiptare. (L’esprit innovatif et l’évolution de la lyrique orale). – 1990, nr. 19-1989., f. 143-152. 1498 ▼ VINCA, Nuhi: Luftëtarët e pushkës e të penës në këngët popullore të Labërisë. (Les combttants et les ecrivains albanais dans les chants de independance). – 1994, nr. 23-1993, f. 55-65. 1499 ▼ VINCA, Nuhi: Dy specifi ka zhanrore në krijimtarinë gojore shqiptare. (Two genres’ specififi es in Albannian oral creation). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 217-224. 1500 ▼ VINCA, Agim: Rreth disa këngëve lirike shqiptare përballë proceseve bashkëkohore. (About some Albanian lyrical sonës vis-avis contemporary processes). – 2006, nr. 35-2005, f. 209-215. 1501 ▼ VINCA-KAFEXHOLLI, Teuta: Mitrush Kuteli si folklorist. (Kutel as a folklorist). – 2011, nr. 40-2010, f. 293-311. 1502 ▼ VUKANOVIĆ, P. T.: Plačeno naricanje kod šiptara i makedonaca. (Paid wailling among Shiptares and Macedonians). – 1965, nr. 2-1965, f. 169-214. 240 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1503 ▼ XHAGOLLI, Agron: Konsiderata të këngës popullore për Ali Pashë Tepelenën. (Considerations in folk songs about Ali Pasha Tepelena). – 1998, nr. 27-1997, f. 83-95. 1504 ▼ XHAGOLLI, Agron: Shqyrtime rreth sinkretizmit në këngët polifonike shqiptare. (Discussions abort syncretism in Albanian polyphonic sonës). – 2006, nr. 35-2005, f. 197-208. 1505 ▼ XHAGOLLI, Agron: Integrimi evropian dhe folklori në Shqipëri. (European integration and folklore in Albania). – 2008, nr. 37-2007, f. 189-201. 1506 ▼ XHAGOLLI, Agron: Epikë matjane “E munguar”. (“Missing” Matian epics”). – 2011, nr. 40-2010, f. 231-243. 1507 ▼ XHATUFA, Osman: Ramadan Sokoli – fi gurë e shquar e kulturës kombëtare shqiptare. (Ramadan Sokoli – a distinguished personality of national Albanian culture). -2004, nr. 31-2001, f. 111-132. 1508 ▼ XHEMAJ, Ukë: Disa karakteristika sociofamiljare dhe ekonomiko-demografi ke të komunës së Istogut në mes të regjistrimeve të fundit, 1961- 1971. (Quelques caracteristiques socio-familales et économico-démographiques de la comune d’Istog des recensements derniers entre 1961-1971). – 1977, nr. V-1975, f. 7-39. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 241 1509 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dinamika demografi ke dhe tipet e lëvizjeve të popullsisë në Kosovë në periudhën në mes regjistrimeve 1961-1971. (La dynamique démographique et les types migratoires de la population du Kosovë durant la période des recensements 1961- 1971). – 1978, nr. VII-1977, f. 87-100. 1510 ▼ XHEMAJ, Ukë: Mënyra tradicionale e mbledhjes, korrjes dhe shirjes në rrethin e Kaçanikut. (La manière de semer, de récolter et de battre la récolte dans les contées de Kaçanik). – 1978, nr. VIII-1978, f. 171-205. 1511 ▼ XHEMAJ, Ukë: Reliktet e besimeve pagane e totemike në Opojë e Gorë. (Les reliques des croyances painies et totèms à Opoja et Gora). – 1980, nr. IX-1979, f. 99-112. 1512 ▼ XHEMAJ, Ukë: Veshja popullore shqiptare e Podgurit të Pejës. (L’habit populaire du Podguri i Pejës). – 1981, nr. X-1980, f. 83-110. 1513 ▼ XHEMAJ, Ukë: Vështrim mbi veshjen popullore rugovase. (Quelques aspects du costume populaire de la Rugova). – 1983, nr. XII-1982, f. 37-69. 1514 ▼ XHEMAJ, Ukë: Relikte të kultit të gjarprit në traditën popullore shqiptare. (Le culte du serpent dans la culture populaire Albanaise). – 1984, nr. XIII-1983, f. 23-33. 242 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1515 ▼ XHEMAJ, Ukë: Për disa çështje rreth kuvadës ndër shqiptarë. (Quelques queations concernant la couvade chez les Albanais). – 1985, nr. 14-1984, f. 129-141. 1516 ▼ XHEMAJ, Ukë: Riti i “thirrjes” së shiut dhe riti i “ndaljes” së breshërit. (Le rite “d’invocation” de la pluie et le rite du “detour” de la grele). – 1986, nr. 15- 1985, f. 27-39. 1517 ▼ XHEMAJ, Ukë: Gjurmë animizmi në besimet rreth drunjëve. (Sur les traces d’animisme dans les croyances les arbres). – 1987, nr. 16-1986, f. 99-105. 1518 ▼ XHEMAJ, Ukë: Reliquats du culte du serpent dans la tradion populaire albanaise. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina, 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 221-231. 1519 ▼ XHEMAJ, Ukë: Rite motmoti dhe besime të tjera mitologjike-agrare në Kosovë. (Rites annueles et autres croyances mythologiques agraires en Kosova). – 1989, nr. 18-1988, f. 7-25. 1520 ▼ XHEMAJ, Ukë: Mbijetojat arkaike në strukturën dhe organizimin e familjes shqiptare në Kosovë. (Survivances arqaiques dans la struqture et l’organisation de la famille albanaise en Kosova). – 1990, nr. 19-1989, f. 153-169. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 243 1521 ▼ XHEMAJ, Ukë: Etnokultura dhe fenomeni i globalizimit. (Ethnokulture and the phenomenon globalisation). – 2006, nr. 35-2005, f. 177-196. 1522 ▼ YAMAMOTO, Kazuhiko: Struktura etnike e kanunit: A e përbën ai formën fi llestare në shoqërinë njerëzore. (Ethic strukture of kanun: does it comprises initiall formo f ethics in human society?). – 2008, nr. 37-2007, f. 65-88. 1523 ▼ ZAJMI, Abdulla: Kryengritja e Kosovës në epikën tonë popullore. (L’insurrection de Kosovo dans l’épopée populaire albanaise). – 1971, nr. I-1971, f. 167-197. 1524 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Fyelli-kasnec magjik në një këngë popullore shqiptare. (Le pipeau-message magique dans une chant populaire Albanais). – 1984, nr. XIII-1983, f. 177-189. 1525 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Figura e gruas në poezinë popullore. (La fi gure fémme dans la poésie orale). – 1985, nr. 14-1984, f. 143-168. 1526 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Struktura e këngës “Musa i Vogël”. (La structure de la chanson “Musa i Vogël”). – 1986, nr. 15-1985, f. 161-173. 1527 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Aspekte të krijimtarisë gojore në prozën e shkruar të viteve shtatëdhjetë e këndej. (Aspects de la cration orale dans la prose ecrite des annees ‘70 jusqu’à nos jours). – 1987, nr. 16-1986, f. 167-184. 244 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1528 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Balada shqiptare e vëllezërve Kastrati dhe balada myslimane. (La ballade albanaise des freres Kastrati et la ballade musulmane des freres Moriqi). – 1988, nr. 17-1987, f. 173-181. 1529 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Dy drama me syzhe të këngëve popullore. (Deux drames a thematique de chansons populaires). – 1989, nr. 18-1988, f. 159-171 1530 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Disa dëshmi për këngën e Sylë Malokut. (Témoignages sur la chanson de Sylë Maloku). – 1990, nr. 19-1989, f. 171-183. 1531 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Vendtakimet e dashnorëve në këngët popullore të dashurisë. (Les renez-vous des amants dans les chantes populaires d’amour). – 1991, nr. 20-1990, f. 219-231. 1532 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Dorëzimi i Ulqinit në poezinë popullore shqiptare. (La reddition de la ville l’Ulqin dans la poésie folklorique albanaise). – 1993, nr. 22- 1992, f. 131-139. 1533 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Fati i muhaxhirëve në këngët popullore shqiptare. (Le de stin des refugjies dans les chants folkloriques albanais). – 1994, nr. 23-1993, f. 155-165. 1534 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Përkimet e poezisë së Azem Shkrelit me krijimtarinë gojore. (Les accords de la 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 245 poesie de Azem Shkreli avec la creation orale). – 1996, nr. 25-1995, f. 167-178. 1535 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Figura e Oso Kukës në këngët popullore dhe në “Lahutën e Malcis” të Gjergj Fishtës. (L’image d’Oso Kuka dans les chansons populaires et dans “La Lahuta de Malci” de Gjergj Fishta). – 1997, nr. 26-1996, f. 147-154. 1536 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Rezistenca e Drenicës në epikën historike pas Luftës së Dytë Botërore. (Drenica’ resistance in historik epik after World War II). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, nr. 149-167. 1537 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Luftërat e Shalës së Bajgorës në epikën historike gjatë viteve 1941-1947. (Shala e Bajgorës wars in the historical epic during 1941- 1947). – 2002, nr. 30-2000, f. 97-117. 1538 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Eqrem Çabej në dy krijime poetike. (Eqrem Çabej in two poems). – 2004, nr. 31- 2001, f. 167-174. 1539 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Përpjekje për ndriçimin e fi gurës së Ibrahim Halit Sukës. (The song of Ibrahim Halit Sula). – 2004, nr. 32-2002, f. 113-131. 1540 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Tradita luftarake e Igrishtëve në një këngë historike. (A virile and a brave act). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 155-171. 246 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1541 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Lufta e Shkodrës kundër Hafi s Pashës sipas epikës historike. (The struggle of Shkodra against Hafi z Pasha according to historical epic). – 2006, nr. 35-2005, f. 165-176. 1542 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Këngët popullore për konvertimin e dhunshëm të shqiptarëve në fenë ortodokse nga fqinjtë sllavë. (Folk sonës abort violent konversion of Albanians into orthodox confession by neighbouring slavs). – 2007, nr. 36-2006, f. 93-110. 1543 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Drama e nizamëve shqiptarë në këngët popullore. (Drama of Albanian nizam in folk songs) – 2008, nr. 37-2007, f. 139-162. 1544 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Kënga historike dhe evoluimi i saj. (Historic song and its evolucion). – 2009, nr. 38- 2008, f. 53-63. 1545 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Bajram Curri – simbol i trimërisë dhe i vetëfl ijimit për atdhe. ( Bajram Curri – symboof bravery and self-sacrifi ce for fadherland). – 2010, nr. 39-2009, f. 121-136. 1546 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Vështrim për këngën Sylejman Dobruna. (Scrutiny for the song Sylejman Dobruna). – 2011, nr. 40-2010, f. 323-332. 1547 ▼ ZEQIRI, Mumin: Prodhimi dhe përdorimi i qerpiçit në ndërtimtari te shqiptarët. (The production and dhe 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 247 use adobe in the Albaian construction fjeld). – 2004, nr. 32-2002, f. 169-182. 1548 ▼ ZEQIRI, Mumin: Zeja dhe arti popullor shqiptar i drugdhendjes në Kosovë. (Craftsmanship and Albanian folk art of woodcarving in Kosova). – 2007, nr. 36-2006, f. 363-373. 248 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE MATERIALE 1549 ▼ AHMETI, Ali M.: Ritet e vdekjes te shqiptarët e Malësisë së Plavës e të Gusisë. (Les rites de la mort chez les albanais à Malësi de Plavë et de Gusi). – 1980, nr. IX-1979, f. 255-261. 1550 ▼ BERISHA, Ajshe: Dasma në familjen e vajzës në trevën e Kamenicës. (La noce dans la famille de la fi lle dans la contrée de Kamenica). – 1980, nr. IX1979, f. 234-241. 1551 ▼ ÇETTA, Anton: Edhe një motërzim i këngës popullore shqiptare mbi Luftën e Kosovës. (Encore une union sororale du chant populaire albanais sur la II e guerre de Kosovë.). – 1962, nr. 1-1962, f. 263-275. 1552 ▼ ÇETTA, Anton: Vajtime nga Gusia. (Lamentations de Gusia). – 1966, nr. 3-1966, f. 237-245. 1553 ▼ ÇETTA, Anton: Tregime dhe dromca etnografi ke. (Récits et contes éthnographiques). – 1984, nr. XIII1983, f. 254-268. 1554 ▼ ÇETTA, Anton: Pleqni. (Conseil d’arbitrage “Pleqni”). – 1985, nr. 14-1984, f. 219-240. 1555 ▼ DOKE, zakone dhe bestytni për ritet familjare. – 1980, nr. IX-1979, f. 195. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 249 1556 ▼ FONIQI, Tahir: Pleqnia dhe tradita pleqnare në Llapushë. (“Pleqnia” (le conseit d’arbitrage) et la tradition littérature de Llapushë). – 1982, nr. XI-1981, f. 183-201. 1557 ▼ GJONBALAJ, Hasan: Të dhënat për dasmën në Gusi. (Les nonnés sur la noce en Guci). – 1980, nr. IX-1979, f. 241-255. 1558 ▼ GJONBALAJ, Hasan I: Sulli në traditën popullore të Plavës dhe Gucisë. (“Sulli” dans la tradition populaire en Plavë et en Guci). – 1982, nr. XII-1982, f. 207-226. 1559 ▼ IBRAHIMI, Ramadan: Dasma në Llapin e Epërm. (La noce dans la région de Llapi i Epërm (Haut Llap). – 1980, nr. IX-1979, f. 220-234. 1560 ▼ JANKAJ, Fran: Bestytni. (La superstition). – 1978, nr. VII-1977, f. 309-338. 1561 ▼ KADISHANI, Jetish: Disa bestytni rreth paralajmërimit të vdekjes në Drenicë. (Quelques superstition psévenant la mort en Drenicë). – 1980, nr. IX-1979, f. 262-264. 1562 ▼ KËNGË pune. (Chansons populaires de travail). Përgatitur nga: Anton Çetta. – 1974, nr. II-1972, f. 159-195. 250 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1563 ▼ KËNGË gyrbeti. (Chansons populaires d’émigration economique). Përgatitur nga: Anton Çetta). – 1974, nr. II-1972, f. 196-221. 1564 ▼ KËNGË fëmijësh kushtuar shpendëve. (Chansons d’énfants dédièes aux oiseaux). Përgatitur nga: A. Çetta, Rr. Berisha, M. Mustafa, A. Berisha. – 1975, nr. III-1973, f. 167-193. 1565 ▼ KËNGË të Luftës Nacionalçlirimtare. (Chants sur la Deuxiéme guerre Mondiale). Përgatitur nga: A. Çetta, Rr. Berisha, A. Berisha. – 1977, nr. V-1975, f. 215-259. 1566 ▼ KËNGË dhe rite festash të motmotit. ( Chants et rites des fêtes de l’année). Përgatitur nga: A. Çetta, Rr. Berisha, A. Berisha. – 1978, nr. VI-1976, f. 217-304. 1567 ▼ KËNGË popullore për kryetarin Tito. – 1978, nr. VII1977, f. 47-60. 1568 ▼ KËNGË popullore për ngjarjet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. (Chants populaires sur les événements aux temps de la Ligue de Prizren). – 1979, nr. VIII-1978, f. 251-280. 1569 ▼ KRASNIQI, Salih: Bestytnitë për lindjen dhe foshnjërinë në disa fshatra të Drenicës. (Les superstitions sur la naissance et sur l’enfance dans quelques vilages de Drenicë). – 1980, nr. IX-1979, f. 205-220. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 251 1570 ▼ KRASNIQI, Haxhi: Kanga e Halilit dhe Rrahmanit. (Le chant sur Halil et sur Rraman). – 1962, nr. 1-1962, f. 277-280. 1571 ▼ LEGJENDA e balada. (Légendes et balades), përgatitur nga A. Çetta. – 1971, nr. I-1971, f. 230-284. 1572 ▼ MALOKU, Ahmet: Bestytnitë, llogaritjet dhe meteorologji popullore. (Les superstions). – 1985, nr. 14-1984, f. 245-248. 1573 ▼ OSMANI, Hafezat: Qethja e dhenëve në Malësinë e Tetovës. – (La tondaison des montons dans la Malësi de Tetovë). – 1985, nr. 14-1984, f. 241-244. 1574 ▼ PËRRALLËZA. (Les fables). Përgatitur nga: A. Çetta, Rr. Berisha dhe A. Berisha. – 1976, nr. IV-1974, f. 227-289. 1575 ▼ REDAKSIA: Materiale. 1971, nr. I-1971, f. 202-204. 1576 ▼ SKËNDERBEU dhe Lekë Dukagjini në traditën popullore. (Skënderbeg et Lekë Dukagjini dans la tradition populaire). Përgatitur nga A. Çetta. – 1971, nr. I-1971, f. 205-230. 1577 ▼ TUDA, Shpresa: Dy vajtime nga Struga. (Deux lamentation de Struga). – 1978, nr. VII-1977, f. 261-308. 252 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1578 ▼ TUDA, Shpresa: Zakonet dhe bestytnitë për lindjen në Strugë e rrethinë. (Les moeurs et les superstions sur la morts á Struga et ses environs). – 1980, nr. IX-1979, f. 195-205. 1579 ▼ VAJTIME. (Chansons funèbres). Përgatitur nga: A. Çetta, Rr. Berisha, M. Mustafa dhe A. Berisha. – 1975, nr. III-1973, f. 194-247. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 253 KRITIKA DHE RECENSIONE 1580 ▼ AHMETI, Jahir: Fatos Mero Rrapaj, Këngë popullore nga Çamëria, Instituti i Kulturës Popullore i Akadamemisë së Shkencave të RPSSH, Tiranë, 1993, f. 846. – 1991, nr. 20-1900, f. 245-256. 1581 ▼ AHMETI, Jahir: Mbledhës të folklorit-6, Tomor Starova, Këngë popullore nga rrethi i Pogradecit, botim i Institutit të Kulturës Popullore të Akademisë së Shkencave të RPSSH, Tiranë, 1987, f. 485. – 1993, nr. 21-1991, f. 164-167. 1582 ▼ AHMETI, Jahir: Këngë Kreshnike II, Instituti Albanologjik i Prishtinës, përgatitur nga Rrustem Berisha, Sadri Fetiu dhe Adem Zejnullahu, Prishtinë, 1991, f. 625. – 1993, nr. 22-1992, f. 163-165. 1583 ▼ AHMETI, Jahir: Lirika popullore-IV, ASHSH, Instituti i Kulturës Popullore, përgatitur nga Kozma Vasili dhe Albertop Doja, Tiranë, 1990, f. 950. – 1993, nr. 22- 1992, f. 167-170. 1584 ▼ AHMETI, Jahir: Jetish Kadishani, Dertet e dynjasë, Prishtinë 1992, f. 62. – 1994, nr. 23-1993, f. 195-197. 1585 ▼ AHMETI, Jahir: “Këngë kreshnike III”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, përgatitur nga Anton Çetta, Fazli Syla, Myzafere Mustafa dhe Anton Berisha, 254 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Prishtinë, 1993, f. 439. – 1995, nr. 24-1994, f. 176-178. 1586 ▼ AHMETI, Jahir: Fatos Mero Rrapaj, Rënkimet e Çamërisë, (Tregime pellazgoilire, legjenda, këngë të epikës historike dhe të lirikës popullore çame), Tiranë, 1995, f. 461. – 1996, nr. 25-1995, f. 221-223. 1587 ▼ AHMETI, Jahir: Bexhet Asani, Ç›u këput një degë qarri – Këngë popullore nga fshatrat toske të Strugës. Onufri, Elbasan, 1996, 257 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 226-229. 1588 ▼ AHMETI, Jahir: Këngë popullore të Skraparit, mbledhur nga Neim Mustafaraj, shtëpia botuese Reklama, Tiranë, 1889, 440 f. – 2001, nr. 28-29/1998- 1999, f. 200-202. 1589 ▼ AHMETI, Jahir: Sadri Fetiu, Balada popullore shqiptare, IAP, Prishtinë, 2000, 308 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 191-193. 1590 ▼ AHMETI, Jahir: Rrustem Berisha, Dimensione të këngës popullore, IAP, Prishtinë, 2011, f. 380. – 2011, nr. 40-2010, f. 363-366. 1591 ▼ BALIU, Begzad: Dr. Zymer Neziri, Këngë të kreshnikëve, Shtëpia botuese “Libri Shkollor”, Prishtinë, 2001 (ribotim), 272 f. – 2004, nr. 31-2001, f. 226-230. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 255 1592 ▼ BELAJ, Ismail: Mirjana Drndarski: Narodna bajka u modernoj kniževnosti. (Përralla popullore në letërsinë moderne). “Nolit”, Beograd, 1978, f. 133. – 1980, nr. IX-1979, f. 281-285. 1593 ▼ BELAJ, Ismail: Anton Çetta, Kërkime folklorike, botoi Rilindja, Prishtinë, 1981. – 1984, nr. XIII-1983 f. 276-278. 1594 ▼ BELAJ, Ismail: A. Berisha: Çështje të letërsisë gojore, Rilindja, Prishtinë, 1982. – 1985, nr. 14-1984, f. 258-262. 1595 ▼ BELLO, Pandi: Vepër me vlerë shkencore. Rexhep Munishi, Këngë malësorçe shqiptare, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1987. – 1983, nr. 21-1991, f. 162-164. 1596 ▼ BERISHA, Rrustem: Këngë dhe tregime popullore për gruan. Univerziteti Shtetëtor i Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1968, f. 117. – 1976, nr. IV-1974, f. 294-296. 1597 ▼ BERISHA, Rrustem: Idriz Xh. Ulaj: Këngë popullore nga Gucia. – Prishtinë, 1978, f. 122, (Botimi i autorit). – 1979, nr. VIII-1978, f. 290-293. 1598 ▼ BERISHA, Rrustem: Qemal Haxhihasani: Thimi Mitko (1820-1890). – N. B.”Naim Frashëri”, Tiranë, 1962, f. 109. – 1980, nr. IX-1979, f. 269-272. 256 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1599 ▼ BERISHA, Rrustem: Shpresa Tuda: O ju moj lule. – Klubi letrar “De Rada”, Ferizaj, 1979, f. 48. – 1980, nr. IX-1979, f. 288-290. 1600 ▼ BERISHA, Rrustem: Ninulla, Instituti Albanologjik i Prishtinës, përgatitur nga Sadri Fetiu, Prishtinë, 1982, f. 237. – 1984, nr. XIII-1983, f. 289-295 1601 ▼ BERISHA, Rrustem: Këngë dhe lojra të fëmijëve, Instituti Albanologjik i Prishtinës, përgatitur nga Sadri Fetiu, Prishtinë 1983, f. 394. – 1984, nr. XIII1983, f. 298-303. 1602 ▼ BERISHA, Rrustem: Mr. Ali Ahmeti, Vajtime dhe gjëmat shqiptare të Plavës dhe Gucisë, OGB “Pobjeda”, Titograd, 1986, f. 188. – 1988, nr. 17- 1987, f. 287-289. 1603 ▼ BERISHA, Rrustem: Dr. Sadri Fetiu, Poetika e baladës popullore shqiptare, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1987, f. 287. – 1989, nr. 18-1988, f. 264-274. 1604 ▼ BERISHA, Rrustem: Shaban Osmanaj, Këngë popullore nga Ulqini dhe ana e Malit, botoi ETMM i KSAK, Prishtinë 1989, f. 222. – 1990, nr. 19-1989, f. 264-274. 1605 ▼ BERISHA, Rrustem: Mr. Fehim Sejfullaj-Reçani, Këngë popullore të Gostivarit, botoi “Flaka e 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 257 vëllazërimit”, Shkup 1989, f. 118. – 1991, nr. 20- 1990, f. 270-278. 1606 ▼ BERISHA, Rrustem: Dhimitër S. Shuteriqi, Nga kënga e popullit, botim i Institutit të Kulturës Popullore të Akademisë së Shkencave të RPSSH, Tiranë 1991, f. 703. – 1996, nr. 25-1995, f. 205-209. 1607 ▼ BERISHA, Rrustem: Mumin Zeqiri, Nga lirika familjare shqiptare e Kumanovës, botoi Makedonska riznica, Kumanovë 1995, f. 337. – 1998, nr. 27-1997, f. 239-242. 1608 ▼ BERISHA, Rrustem: Zymer Ujkan Neziri, Epika legjendare e Rugovës, V, Këngë kreshnike dhe balada, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1997, 400 f. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 188-192. 1609 ▼ BERISHA, Rrustem: Stefan Bulo, Këngë popullore nga Zagoria. Albin, Tiranë, 2000, 506 faqe. Abetare arti e kulture e zagoritëve. – 2002, nr. 30-2000, f. 194-200. 1610 ▼ BERISHA, Rrustem: Fane Veizi, Bregu i detit në këngë, Arbëri, Tiranë 1998. – 2004, nr. 31-2001, f. 197-206. 1611 ▼ BERISHA, Rrustem: Flakët e vatrës, Folklor nga krahina e Kolonjës dhe Leskovikut, përgatitur nga Dhori Qiriazi, botimet Toena, Tiranë 2002, fq. 328. – 2004, nr. 32-2002, f. 208-221. 258 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1612 ▼ BERISHA, Rrustem: Edibe Selimi, Lirika popullore në trevat e Tetovës dhe të Gostivarit, II, Tetovë, 2007, f. 475. – 2009, nr. 38-2008, f. 321-327. 1613 ▼ BERISHA, Rrustem: Trashëgimi artistiko-kulturore e rrethinës së Tetovës. Isak Kasemi, Nga gurra popullore e Pollogut, botues Kultura S. H., Tetovë 2005, fq. 290. – 2010, nr. 39-2009. 1614 ▼ BERISHA, Rrustem: Monografi popullore. Dedë Ndoc Filipaj, Mali i Brisë – Kllezna në traditën popullore, Enti botues “Gjergj Fishta”… 208. – 2010, nr. 39-2009, f. 279-289. 1615 ▼ BERISHA, Rrustem: Nazmi Beqiri, Këngët e kaçakëve në Malësinë e Karadakut, Kumanovë, 2006, fq. 187. – 2011, nr. 40-2010, f. 379-386. 1616 ▼ BERISHA, Rrustem: Fjalët e urta janë kurorë e mençurisë popullore. Stefan Bulo, Fjalë jo dhe aq të urta, Tiranë, 2010, fq. 307. – 2011, nr. 40-2010, f. 371-377. 1617 ▼ BERISHA, Anton: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Folklorit, Folklor Shqiptar I, Proza popullore , vëllimi V (Anekdota). Pregaditur nga Jorgo Panajoti, red. përgj. Zihni Sako, Tiranë 1972, 8 , f. 587. – 1975, nr. III-1973, f. 268-271. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 259 1618 ▼ BERISHA, Anton: Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Folklorit: Folklor shqiptar I, Proza popullore, vëllimi V (Anektoda). – Pregatitur nga Jorgo Panajoti, Red. përgj. Zihni Sako, Tiranë, 1972, 8o , f. 587. – 1975, nr. III-1973, f. 263-271. 1619 ▼ BERISHA, Anton: Demush Shala: Këngë popullore legjendare. – Botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Prishtinë, 1972, 8o , f. 303. – 1976, nr. IV1974, f. 306-308. 1620 ▼ BERISHA, Anton: Demush Shala: Këngë popullore lirike. – Botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, Prishtinë, 1972, 8o , 291. – 1976, nr. IV-1974, f. 308-310. 1621 ▼ BERISHA, Anton: Dr. Vojisllav Dançetoviq: Fjalë të urta shqipe. – Botoi “Rilindja”, Prishtinë, 1971, f. 128. – 1977, nr. V-1975, f. 261-263. 1622 ▼ BERISHA, Anton: Demush Shala: Këngë popullore historike. – Botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë, 1973, f. 426. – 1977, nr. V-1975, f. 273-275. 1623 ▼ BERISHA, Anton: Narodna književnost (izbor studija i članka u narodnoj književnosti). – Priredili: Dr. Djenana Buturović i Dr. Vlajko Palevestra, 260 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE “Svjetlost”, Sarajevo, 1974, f. 286. – 1977, nr. V-1975, f. 279-283. 1624 ▼ BERISHA, Anton: Maja Bošković-Stuli: Usmena književnost kao umjetnost riječi. – “Mladost”, Zagreb, 1975, f. 167. – 1978, nr. VI-1976, f. 308-311. 1625 ▼ BERISHA, Anton: Albanske narodne balade. – Përktheu Esad Mekuli, botoi “Jedinstvo”, Prishtinë, 1976, f. 147. – 1978, nr. VI-1976, f. 318-320. 1626 ▼ BERISHA, Anton: Ðurđica Hunjak: Oblici ponavljanja u epskoj narodnoj poeziji, botoi: Institut za jezik i književnost, Posebna izdanja, Sarajevo 1976, f. 176. – 1978, nr. VII-1978, f. 357-360. 1627 ▼ BERISHA, Anton: Novak Kilibarda: Legenda i poezija, ogledi o narodnoj epici. “Rad”, Beograd, 1976, f. 227. – 1978, nr. VII-1977, f. 354-357. 1628 ▼ BERISHA, Anton: Max Lüthi: So leben si enoch heute. Betrachtungen zum Volkmärchen, 2. durchgesehen aufl age, Kleine Vandehoeck-Rehie, Götingen, 1979, f. 130. – 1981, nr. X-1980. f. 242-244. 1629 ▼ BERISHA, Anton: Vladimir J. Prop, Morfologija bajke, Treči Radio Beograd, leto, 1975. – 1982, nr. XI-1981, f. 212-215. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 261 1630 ▼ BERISHA, Anton: Bettelheim: Kinder brauchen Märchen, Deuche Verlag-Anstalt, Studgard, 1977. – 1982, nr. XII-1982, f. 236-239. 1631 ▼ BERISHA, Anton: Epika legjendare, vëllimi i dytë. Përgatitur nga Qemal Haxhihasani, Botuan Akademia e Shkencave të RPSSH dhe Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1983, f. 373. – 1986, nr. 15-1985, f. 326-328. 1632 ▼ BERISHA, Anton: Dr. Demush Shala, Rreth këngëve kreshnike shqiptare, botoi Redaksia e botimeve të Rilindjes, Prishtinë, 1985, f. 335. – 1987, nr. 16-1986, f. 206-208. 1633 ▼ BERISHA, Anton: Fjalë të urta shqiptare, përgatitur nga Jorgo Panajoti dhe Agron Xhagolli, Botoi Redaksia e botimeve të Rilindjes, Prishtinë, 1986, f. 1035. – 1987, nr. 16-1986, f. 216-218. 1634 ▼ BERISHA, Anton: Fatos Arapi, Këngë të moçme shqiptare, Studime. Botoi Shtëpia botuese “Naim Frashëri”, Tiranë, 1986, f. 386. – 1988, nr. 17-1987, f. 276-280. 1635 ▼ BERISHA, Anton: Die Schöne der Erde. Albanaische Märchen und Sagen, Aus dem Albanischen Übersetzung von Gerda Uhlisch;Auswahl und Nachwort von Gerda Uhlisch . Mit 16 Ilustrationen von Janá Moserová. Verlag Philipp Reclam jun. 2 262 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Aufl age, Leipzig 987, f. 306. – 1989, nr. 18-1988, f. 247- 250. 1636 ▼ BERISHA, Anton: Epika legjendare. (La poésie épique légendaire). Deuxième volume. Préparé par Qemal Haxhihasani. Publié par l’Académie des Sciences de la Rebuplique Populaire Socialiste d’Albanie et l’Institut de la Culture Populaire), Tirana, 1983, 373, p. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques nr. 3-1986, p. 253-255. 1637 ▼ BERISHA, Anton: Fjalë të urta shqipe. (Proverbes albanais) préparé par Jorgo Panajoti et Agron Xhagolli, Prishtinë, Rilindja 1986, 1035 p. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 271-273. 1638 ▼ BERISHA, Anton: Një formë e lashtë e këndimit shqiptar. (Disa mendime rreth librit të Rexhep Munishit “Këngët malsorçe shqiptare”, botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës 1986). – 1990, nr. 19-1989, f. 233-236. 1639 ▼ BERISHA, Anton: Qasje komplekse botës shqiptare. (Disa fjalë rreth veprës së Faik Konicës “Shqipëria kopshti shkëmbor i Evropës Juglindore). Botoi Gjon Buzuku”. 1991. – 1993, nr. 21-1991, f. 170-171. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 263 1640 ▼ BERISHA, Anton Nikë.: Nikolë Figlia, Il codice Chieutino. A cura di Matteo Mandalà, Institudo di Lingua e Litteratura Albanese della Facolt di Lettre e Filosofi a di Palermo, Comune di Mozzoiuso, 1995, f. 606. – 1998, nr. 27-1997, f. 242-246. 1641 ▼ BOVAN, Vlladimir: Matia Murko: Tragom srpskohrvatske narodne epike. – Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umnjetnosti, 41, 42, Zagreb, 1951. – 1971, nr. I-1971, f. 285-289. 1642 ▼ BOVAN, Vlladimir: Ivan Šop: Nasredinove metamorfoze. – Izdanje “Instituta za književnost i umetnost”, Beograd, 1973. – 1978, nr. VI-1976, f. 305-306. 1643 ▼ BOVAN, Vlladimir: Radovan Samarxhiq: Usmena narodna hronika. (Kronika popullore gojore). – Beograd, 1978. – 1979, nr. VIII-1978, f. 286-290. 1644 ▼ BOVAN, Vlladimir: Lubinka Radenković, Narodne basne i bojanja, Niš, 1982. – 1984, nr. XIII-1983, f. 296-298. 1645 ▼ BOVAN, Vlladimir: Branislav Krstić, Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena, SANU, Beograd, 1984. – 1986, nr. 15-1985, f. 239-243. 1646 ▼ BOVAN, Vlladimir: Lubinko Radenković, Narodne basne i bojanja. Niš, 1982. -1990, nr. 19-1989, f. 227-229. 264 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1647 ▼ BOVAN, Vlladimir: Dragutin M. Đorđević, Srpske narodne pripovetke i predanja iz Leskovačke oblasti, priredila Nada Milošević-Đorđević ASSHA, Beograd, 1988. (Tregime dhe tradita popullore serbe nga treva e Leskovcit – Srpske narodne pripovetke i predanja iz Leskovačke oblasti) mbledhur nga Dragutin M. Gjorgjeviq, mbarshtruar nga Nada MillosheviqGjorgjeviq, ASSHA, Beograd, 1988, f. I-II+1-676. – 1990, nr. 19-1989, f. 260-264. 1648 ▼ BOVAN, Vlladimir: Lubinko Radenković, Narodne basne i bojanja. Niš, 1982. – 1990, nr. 19-1989, f. 227-229. 1649 ▼ BOVAN, Vlladimir: Qendra ndërkombëtare e sllavistikës në Beograd. Vuk Karadžić i njegovo delo u svome vremenu i danas, lib. 1-5, 1980, Beograd. – 1991, nr. 20-1991, f. 262-265. 1650 ▼ BRISKU, Bahri: Dr. Duško Hr. Konstantinov i Zdravko Bočinovski: Tuka e Makedonija – Narodni komitski pesni, NIP “Nova Makedonija “, Skopje, 1970. – 1982, nr. XII-1982, f. 227-229. 1651 ▼ BUSHI, Florika: Si mund të formohet një etnolog. Mark Tirta, “Mjeshtëria e kërkimit shkencor në etnologji”, Tiranë, 2006, 162 f. – 2009, nr. 38-2008, f. 304-306. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 265 1652 ▼ CENA, Sebahudin: Dušan Bandić, Tabu u tradicionalnoj kulturi srba, Beogradski Izdavački Zavod, 1980, f. 408. – 1989, nr. 18-1988, f. 241-243. 1653 ▼ ÇETTA, Anton: Mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar (1635-1912). – Instituti i Folklorit shqiptar, Tiranë, 1961, f. 562, II, 1961, f. 370,dhe III, 1962, f. 600. – 1971, nr. I-1971, f. 295300 1654 ▼ ČUBELILIĆ, Tvrtko: Ljubavna narodna poezija Bosne i Hercegovine, uz knjigu “Sevdalinke, balade i romance Bosne i Hercegovine”.Biblioteka “Kulturno nasledje”, uredio Sait Orahovac, Sarajevo, 1968. – 1974, nr. I-1972, f. 227-235. 1655 ▼ DRAGA, Nail: Prof. dr. HivziIslami, Fshati i Kosovës, Botoi: Rilindja, Prishtinë 1985. 1988, nr. 17-1977, f. 273-275. 1656 ▼ DRAGA, Nail: Zorica Mrvaljeviq: Narodna nošnja Crne Gore, Zagreb, 1988. – 1996, nr. 25-1995, f. 203- 205. 1657 ▼ DUSHI, Arbnora: Bardhosh Gaçe, Kënga popullore e Lumit të Vlorës, Naim Frashëri, Tiranë, 1995, 189 faqe. – 1997, nr. 26-1997, f. 215-217. 1658 ▼ DUSHI, Arbnora: Ramazan H. Bogdani, Vallet e Lunxhërisë, ASHRSH, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë 1995, faqe 296. – 1998, nr. 27-1997, f. 237 266 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1659 ▼ DUSHI, Arbnora: Mr. Jahir Ahmeti, Poezia popullore e fëmijve, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1997, fq. 140. – 1998, nr. 27-1997, f. 248-251. 1660 ▼ DUSHI, Arbnora: Rizah Bllaca, I, II, Këngë popullore, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1997, 305 f. dhe 362 f. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 186-187. 1661 ▼ DUSHI, Arbnora: Kujtim Rrahmani, Intelektualiteti dhe oraliteti (E. Koliqi, M. Kuteli, A. Pashku), AIKD, Prishtinë 2002, f. 283. – 2004, nr. 31-2001, f. 231-232. 1662 ▼ DUSHI, Arbnora: Një monografi etnografi ke për Hasin. Tradita kulturore e Hasit, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2006, fq. 227. – 2008, nr. 38- 2007, f. 287-292. 1663 ▼ DUSHI, Arbnora: Një botim i ri nga fusha e biografi së së folkloristëve. Mr. Nevrije Bislimi-Ismajli, Anton Çetta-mbledhës dhe studiues i folklorit, botoi Rozafa, Prishtinë, 2008, fq. 124. – 2010, nr. 39-2009, f. 290-292. 1664 ▼ DUSHI, Arbnora: Një botim i ri për Betejën e Kosovës (1389) dhe për origjinën e heroit të saj. “The Battle of Kosovo 1389: An Albanian Epic” – Anna Di Lellio (I. B. Taurus, London, 2009). – 2010, nr. 39-2009, f. 321-325. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 267 1665 ▼ ELEZI, Ismet: Xhemail Meçi, Kanuni i Lekë Dukagjinit (Varianti i Pukës), botoi Çabej MÇM, Tiranë, 1997, 284 faqe. Uniteti dhe diversiteti i kanuneve përfshirë variantin e Pukës. – 2002, nr. 30-2000, f. 178-179. 1666 ▼ FERRI, Naser: Le costume antique et médiéval, par Michele Beaulieu, Presses universitaires de France, Paris 1967, f. 126. – 1982, nr. XI-1981, f. 203-205. 1667 ▼ FERRI, Naser:Le costume moderne e contemporain par Michéle Beaulieu, presses universitarie de Françe, Paris 1968, f. 126. – 1982, nr. XI-1981, f. 205-207. 1668 ▼ FERRI, Naser: J. Chevalier – A. Gheerbrant: Rječnik simbola, Nakladni Zavod MH, Zagreb 1983, fq. 850. – 1985, nr. 14-1984, f. 273-273. 1669 ▼ FERRI, Naser: P. Vlahović: Narodni i etničke zajednice sveta, Vuk Karadžić, Beograd 1984, f. 292. – 1988, nr. 17-1987, f. 267-269. 1670 ▼ FERRI, Naser: Pavle Dželetović Ivanov, Jevreji Kosova i Metohije, Pan-publik, Beograd 1988, f. 207. – 1990, nr. 19-1989, f. 256-259. 1671 ▼ FERRI, Naser: Pavle Dželetoviq Ivanov: Jevreji Kosova i Metohuje, Pan-publik Beograd 1988, f. 207. – 1991, nr. 20-1990, f. 265-26 268 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1672 ▼ FERRI, Naser: Radmila Savić: Arbanasi na srpskom tlu, Svairos, Beograd, 1989, f. 220. – 1991, nr. 20- 1990, f. 282-289. 1673 ▼ FERRI, Naser: Mitet dhe legjendat më të bukura të botës, Neil Philip, Myths & Legends (Mitet dhe legjendat), Dorling Kindersley, London, New York, Sidney, Moscow, Printed and bound in Spain, Toledo 2001. – 2004, nr. 31-2001, f. 214-217. 1674 ▼ FERRI, Naser: Karl Patsch, Ilirët, Shtëpia botuese Uegen, Tiranë, 2004, f. 69. – 2007, nr. 36-2006, f. 382-398. 1675 ▼ FERRI, Naser: Robert Elsie, Leksiku i kulturës popullore shqiptare – besime, mitologji, fe, doke, rite, festa dhe veçori kulturore, Skanderbeg boks, Tiranë, 2005. – 2007, nr. 36-2006, f. 404-409. 1676 ▼ FERRI, Naser: N. A. Kun, Mitologjia greke – gojëdhëna dhe rrëfenja, “Toena”, Tiranë 2005, f. 451. – 2007, nr. 36-2006, f. 409-413. 1677 ▼ FERRI, Naser: John Bowker, Religije svjeta – Velike vjere istražene i pojašnjene, (Religjionet e botësBesimet e mëdha të hulumtuara dhe të sqaruara), Shtëpia botuese “Znanje”, Zagreb 2004, f. 216. – 2008, nr. 37-2007, f. 277-281. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 269 1678 ▼ FERRI, Naser: M. O’Connell & R. Airey, The komplete Encyclopedia of Signs&Symbols, (Enciklopedi e plotë e shenjave dhe simboleve), Hermes House, London, 2006, f. 256. – 2008, nr. 37-2007, f. 281-287. 1679 ▼ FERRI, Naser: Katër shekuj të Çarshisë së Madhe të Gjakovës. Masar Rizvanolli, Çarshia e Madhe e Gjakovës (Grand Bazar of Gjakova), Shoqata e Intelektualëve “Jakova”, Gjakovë, 2009, f. 137. – 2010, nr. 39-2009, f. 326-330. 1680 ▼ FERRI, Naser: Mitologjia shqiptare në sytë e studiuesit të huaj. Bellinger Gerhard J. , Leksikon mitologije, Državha Založba Slovenije, Ljubljana 1997, f. 508. – 2011, nr. 40-2010, f. 367-370. 1681 ▼ FETIU, Sadri: Anton Berisha: Përkime poetike. – “Rilindja”, Prishtinë, 1978, f. 167. -1980, nr. IX1979, f. 272-278. 1682 ▼ FETIU, Sadri: Këngë dashurie I. Instituti Albanologjik i Prishtinës, përgatitur nga Rrustem Berisha dhe Myzafere Mustafa, Prishtinë, 1979. – 1984, nr. XIII1983, f. 271-273. 1683 ▼ FETIU, Sadri: Dr. Fazli Syla: Poezia popullore shqiptare e kaçakëve, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1982. – 1984, nr. XIII-1983, f. 288-292. 270 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1684 ▼ FETIU, Sadri: Dr. Rrustem Berisha, Stili dhe fi guracioni i poezisë popullore shqiptare, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1986, f. 323. – 1988, nr. 17-1987, f. 281-285. 1685 ▼ FETIU, Sadri: Instituti Albanologjik i Prishtinës, Këngë dashurie II, përgatitur nga Rrustem Berisha e Myzafere Mustafa, Prishtinë, 1987, f. 533. – 1988, nr. 17-1987, f. 301-303. 1686 ▼ FETIU, Sadri: Gjergj Zheji, Vëzhgime metrike (Observations métriques), Prishtinë, Rilindja, 1981, 269 p. – Prishtina, 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, f.. 273-279 1687 ▼ FETIU, Sadri: Dr. Adem Zejnullahu: Krijimtaria gojore dhe proza e shkruar shqiptare në Jugosllavi, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1987. – 1989, nr. 18-1988, f. 250-253. 1688 ▼ FETIU, Sadri: Fazli Syla, Kënga dhe ngjarje historike, Rilindja, Prishtinë, 1988, f. 151. – 1990, nr. 19-1989, f. 243-250. 1689 ▼ FETIU, Sadri: Dr. Faik Shkodra: Përkime midis letërsisë popullore dhe poezisë së shkruar shqiptare, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1995, f. 331. – 1996, nr. 25-1995, f. 223-225. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 271 1690 ▼ FETIU, Sadri: Rrustem Berisha, Kënga – art dhe histori, IAP, Prishtinë 1998, f. 371. – 2004, nr. 31- 2001, f. 207-209. 1691 ▼ FETIU, Sadri: Fazli Syla, Çështje të folklorit shqiptar, IAP, Prishtinë, 1998, f. 196. – 2004, nr. 32-2002, f. 193-195. 1692 ▼ FETIU, Sadri: Hajro Ulqinaku, Thesari popullor (këngë, balada, legjenda), botoi Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në Mal të Zi, Ulqin, 2004, f. 139. – 2004, nr. 32-2002, f. 228-232. 1693 ▼ FETIU, Sadri: Naxhi Kasoruho, “Gjirokastra e këngës”, Albin, Tiranë, 2004, f. 150. – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 318-320. 1694 ▼ FETIU, Sadri: Mr. Arbnora Dushi, Elemente të epikës gojore në prozën e Ismail Kadaresë, IAP, Prishtinë, 2004, f. 152. – 2006, nr. 35-2005, f. 312-315. 1695 ▼ FETIU, Sadri: Adem Zejnullahu, Hulumtime në letërsinë popullore, IAP, Prishtinë, 2005, f. 302. – 2006, nr. 35-2005, f. 329-332. 1696 ▼ FETIU, Sadri: Qasje origjinale ndaj vlerave të artit popullor. Rrustem Berisha, Komunikime artistike të këngës popullore, IAP, Prishtinë, 2006, f. 272. – 2008, nr. 37-2007, f. 292-296. 272 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1697 ▼ FETIU, Sadri: Kontributi për kritikën tonë kulturologjike, Fazli Syla, “Vëzhgime dhe kumtime”, Prishtinë, 2007, f. 130. – 2008, nr. 37-2007, f. 301-303. 1798 ▼ FETIU, Sadri: Vepër që sjell rezultate të reja në folkloristikën tonë. Prof. dr. Adem Zejnullahu, “Këngë dhe shkrime, IAP, Prishtinë, 2009, f. 350. – 2009, nr. 38-2008, f. 328-331. 1799 ▼ FETIU, Sadri: Risi në studimin e folklorit shqiptar. Arbnora Dushi, Homo narrans – Rrëfi mi personal gojor, IAP, Prishtinë, 2009, f. 416. – 2010, nr. 39- 2009, f. 292-297. 1700 ▼ FETIU, Sadri: Qëndresa e popullit tonë në art dhe në histori. Prof. dr. Adem Zejnullahu, “Vuajtja dhe qëndresa në këngë historike”, IAP, Prishtinë, 2010, f. 440. – 2011, nr. 40-2010, f. 387-392. 1701 ▼ GAÇE, Bardhosh: Mr. Leontina Gega-Musa, Përkimet e letërsisë gojore në poezinë e shkruar për fëmijë, IAP, Prishtinë 2004, f. 206. – 2006, nr. 35-2005, f. 315-317. 1702 ▼ GASHI, Skënder: Atanasije Urošević: Toponimi Kosova. – SAN, Etnografski zbornik, knj. LXXXIX. Odeljenje Društvenih Nauka Rasprave i gradja, knj. 9, Beograd, 1975, f. 160. – 1978, nr. VII-1977, f. 339-353. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 273 1703 ▼ GAVAZI, Millovan: Stockman Doris – Fiedler Willfried – Stockmann Erich: Albanische Volksmusik. I – Gesange der Çamen. – Akademie Verlag-Berlin, 1967, str. 602, karta. – 1971, nr. 1-1971, f. 306-307. 1704 ▼ GAVAZI. Millovan: Graze und Munchener Balkanologische studien beitäge zur kenntnis sudosteuropas und des naher orientis – II. – Band München, 1967. – 1971, nr. I-1971, f. 307. 1705 ▼ GEGA, Leontina: Abedin Zenku, Këngë popullore lirike të Kërçovës, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup 1982. – 1993, nr. 21-1991, f. 161. 1706 ▼ GEGA, Leontina: Mr. Abedin Zenka, “Proverba kërçovare”, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup 1986. – 1993, nr. 21-1991, f. 161-162. 1707 ▼ GEGA, Leontina: Nuhi Vinca, Lirika popullore shqiptare në regjionin e Strugës, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup 1992, f. 110. – 1993, nr. 22-1992, f. 166-167. 1708 ▼ GEGA, Leontina: Rahmi Tuda, Çështje paremiologjike, Bashkësia kulturore Shqiptare, Tetovë 1995, f. 166. – 1998, nr. 27-1997, f. 229-230. 1709 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Shaban Pllana, Këngë popullore të Llapit, Qendra e Kulturës Podujevë, Podujevë, 1998, 205 f. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 203-205. 274 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1710 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Dr. Myzafere Mustafa, Përralla shqiptare-poetikja dhe mitikja, IAP, Prishtinë 2003. – 2004, nr. 32-2002, f. 222-224. 1711 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Tasim Gjokutaj, Lirika e dasmës tradicionale, Shtëpia Botuese Toena, Tiranë 1996. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 293-295. 1712 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Dr. Myzafere Mustafa, Proza gojore – Teksti dhe konteksti, IAP, Prishtinë 2005. – 2006, nr. 35-2005, f. 332-337. 1713 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: The Greenwood Encyclopedia of Wold Folklore and Folklife, I-IV, redaktuar nga Williamm M. Clements, botuar nga Greenwood Press, 2006, Westport, Conneticut, USA. – 2007, nr. 36-2006, f. 422-425. 1714 ▼ GJERGJI, Andromaqi: Mark Tirta, Migrime të shqiptarëve, IKP, A.SH.SH., Tiranë, 2000, 1999, 209 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 188-190. 1715 ▼ GJOKUTAJ-SHEHU, Merita: Zymer Ujkan Neziri, Poetika e krahasimit, Figura e krahasimit në këngët tona popullore të dashurisë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2004, 301 f. – 2007, nr. 36-2006, f. 375-381. 1716 ▼ HAJRIZI, Fazli: Adem Zejnullahu, Hulumtime në letërsinë popullore, IAP, Prishtinë, 2005, f. 302. – 2007, nr. 36-2006, f. 398-403. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 275 1717 ▼ HALIMI, Kadri: Etnografi a shqiptare I, II, III, Tiranë, (Albanska etnografi ja). – 1968, nr. 2-1968, f. 279-280. 1718 ▼ HALIMI, Kadri: Etografi a shqiptare I, 1962, 8o , str. 308. – 1968, nr. 2-1968, f. 280-281. 1719 ▼ HALIMI, Kadri: Etnografi a shqiptare II, Tiran, 1963, 8o , str, 312. – 1968, nr. 2-1968, f. 281. 1720 ▼ HALIMI, Kadri: Etnografi a shqiptare III, Tiranë 1968, 8o , str. 246. – 1968, nr. 2-1968, f. 282. 1721 ▼ H(ALIMI), K(adri): O. R. Budina: Narodne Žilišće Severnoj Albanijii Derevjannie postroiki), f. 94-134, në përmbledhjen: Kultura i bit narodov zarubežnoi Evropi. Botim i Institutit etnografi k N. N. MikluhoMaklaj të Akademisë së shkencave BRSS, Moskë 1967. – 1969, nr. 1, f. 303-306.. 1722 ▼ H(ALIMI), K(adri): O. R. Budina: Narodne žilišće albancev. (f. 101-119), në përmbledhjen: Tip selskogo žilišća v stranah zarubežnoi Evropi, botim i Institutit etnografi k Mikluho-Maklaj, të Akademisë së shkencave të BRSS, Moskë 1968. – 1969, nr. 1-1969 f. 306-308. 1723 ▼ HALIMI, K(adri): Makedonski folklor I. Skopje1968, 8o , strana 217. – 1971, nr. I-1971, f. 310-312. 276 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1724 ▼ HALIMI, K(adri): Makedonski folklor II. Skopje 1968, 8o , strana 336. – 1971, I-1971, f. 312-314. 1725 ▼ HALIMI, Kadri: Makedonski folklor br. 3-4. Skopje, 1969, 8o , str. 560. – 1974, nr. II-1972, f. 235-238. 1726 ▼ HALIMI, Kadri: Makedonski folklor IX-X. Skopje, 1972, f. 307. – 1975, nr. III-1973, f. 265-267. 1727 ▼ HALIMI, Kadri: Makedonski folklor II. Skopje, 1973. – 1975, nr. III-1973, f. 267-268. 1728 ▼ HALIMI, Kadri: Nikola F. Pavkoviq: Pravu preže kupovine u običajnom pravu Srba i Hrvata. Studim nga etnologjia juridike. – Botim i Institutit për të drejtën komparative. Beograd, 1972, 8o , f. 226. – 1976, nr, IV-1974, f. 302-306. 1729 ▼ HALIMI, Kadri: Makedonski folklor 12. – Skopje, 1973. – 1977, nr. V-1975, f. 275-277. 1730 ▼ HALIMI, Kadri: Makedonski folklor 13. – Skopje, 1974, 258. 1977, nr. V-1975, f. 277-279. 1731 ▼ HALIMI, Kadri: Blaže Ristovski: Makedonski narodnoosloboditelni pesni. – Skopje, 1974, 8, f. 90, Botimi i Institutit të Folklorit, Shkup. – 1977, nr. V-1975, f. 283-284. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 277 1732 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Spiro Kulišić: Neobični običaji. (Zakone jo të rëndomta).- Beograd, 1968, Biblioteka “Zodiak”, Botim i “Vuk Karaxhiqit”, faqe 178. – 1979, nr. VIII-l978, f. 297-299. 1733 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Klaud Levi-Strauss: Myth and Meaning. – New York, 1979, f. 54. – 1981, nr. X-1980, f. 230-233. 1734 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Etnološki prilozi (Kontribute etnologjike), 1, Zagreb 1978, faqe 307. – 1982, nr. XI-1981, f. 216-218. 1735 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Etnološki prilozi (Kontribute etnologjike), 1, Zagreb 1978, faqe 307. – 1982, nr. XI Makedonija – Narodni komitski pesmi, NIP “Nova Makedonija”, Skopje, 1970. – 1982, nr. XII-1982, f. 227-229. 1736 ▼ HALIMI, Drita: Spirito Regale nei costumi dela donna arbëreshe – Shpirti mbretëror në veshjet e gruas arbëreshe, përgatitur nga L. Conti – . Marquet, Edizioni “Il Coscile” Castrovillari (CS), 1988, f. 169. – 1995, nr. 24-1994, f. 175-176. 1737 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Mislim Zendeli: Shërbimi hotelier-restorantor, Tetovë, 1993, f. 249. – 1995, nr. 24-1994, f. 178-180. 278 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1738 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Nail Draga: Shqiptarët në Mal të Zi, Art Club, Ulqin 1994. – 1996, nr. 25- 1995, f. 210-211. 1739 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Dr. Bahri Briski, Gjurmime shqiptare, Tiranë 1994, (faqe 155). – 1996, nr. 25-1995, f. 210-212. 1740 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Kahreman Ulqini, Bajraku në organizimin e vjetër shoqëror, ASHRPSSH, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, l991, 181 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 206. 1741 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Kahreman Ulqini, Organizimi i vjetër shoqëror te shqiptarët, Shkodër, 1995, 215 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 211-214. 1742 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Antonio Bellusci, Ricerche e studi tra gli arberori dell’Ellade (Kërkime dhe studim ndër arbërorët e Helladhës), Centro ricerche socio cuturali G. Castriota, Cosenza 1994, f. 500. – 1998, nr. 27-1997, f. 226-228. 1743 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Xhemajl Meçi, Kanuni i Lekë Dukagjinit – Varianti i Pukës, Tiranë, pa vit botimi, f. 265 + 8 tabllo fotografi . – 1998, nr. 27-1997, f. 251-252. 1744 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Mark Tirta, Etnologjia e përgjithshme, GEER, Tiranë, 2001, 292 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 201-205. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 279 1745 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Fjalë rasti në Promovimin e albumit të autores Halide Palloshi me titull: Eksponate të etnografi së Shqiptare në Maqedoni, Shkup 2011. – 2011, nr. 40-2010, f. 359-361. 1746 ▼ HALIMI, Mehmet: Halil Kajtazi, Proza popullore e Drenicës I, Prishtinë 1970. – 1976, nr. IV-1974, f. 286-298. 1747 ▼ HALIMI, Mehmet: Halil Kajtazi, Proza popullore e Drenicës II, Prishtinë 1972. – 1976, nr. IV-1974, f. 298-300. 1748 ▼ HALIMI, Mehmet: Halil Kajtazi: Nga lirika popullore e Drenicës. – Prishtinë, 1972, f. 202. – 1976, nr. IV1974, f. 300-302. 1749 ▼ HALIMI, Mehmet: Myftar Memia: Lidhja Shqiptare e Prizrenit në këngët e popullit. – Tiranë, 1972, f. 126. – 1980, nr. IX-1979, f. 267-269. 1750 ▼ HALIMI, Mehmet: Kadri Halimi, Studime etnologjike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1994, f. 296. – 1995, nr. 24-1994, f. 180-185. 1751 ▼ HALIM, Mehmet: Një vepër e rëndësishme në fushën e etnofolkloristikës shqiptare. Zeqirja Dauti, Lojra popullore nga Kosova Lindore, “URA”, Prishtinë. 2009, 200 f. – 2009, nr. 38-2008, f. 345-347. 280 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1752 ▼ HAMZA, Angjelina: Ali Muka: Banesa fshatare dhe familja e madhe (tipi me shtëpi zjarri në qendër), botim i Akademisë së Shkencave, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 2001, f. 438. – 2010, nr. 39-2009, f. 249-251. 1753 ▼ IBRAHIMI, Ramadan: Etnološka istraživanje (Gjurmime etnologjike), nr. 1, Zagreb 1981. – 1985, nr. 14-1984, f. 255-258. 1754 ▼ ISLAMI, Hivzi – ISMAJLI, Rexhep: Dr. Jovan F. Trifunovski, Kumanovsko-Preševska Crna Gora. Srpski etnografski zbornik SANU, Knjiga LXII, Prvo odeljenje Naselja i poreklo stanovništva, knjiga 33, Beograd, 1951, 237. – 1969, nr. 2-1969, f. 219-222. 1755 ▼ ISLAMI, Hivzi – ISMAJLI, Rexhep: Dr. Kosovka Ristić Malo Kosovo, antropogeografska studija. – Bashkësia e intitucioneve shkencore të Kosovës, Prishtinë, 1971, 253. – 1974, nr. II-1972, f. 246-256. 1756 ▼ ISLAMI, Hivzi: Dr. Dušan Breznik, Dr. Angelina Mojić…: Fertilitet stanovništva u Jugoslaviju. (Fertiliteti i popullsisë në Jugosllavi). – Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 1972, f. 429. – 1974, nr. II-1972, f. 256-260. 1757 ▼ ISLAMI, Hivzi: Dr. Zlata Grebo: Čovjek, rađanje i društvo. Socijalna uslovljenost nataliteta, i demografska politika u Bosni i Hercegovini. – 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 281 Svjetlost, Sarajevo, 1975, f. 295. – 1978, nr. VI-1976, f. 316-318. 1758 ▼ ISLAMI, Hivzi: Ruža First – Dilič: Promjene u strukturi primarnih grupa u našem selu. Centar za sociologiju sela, grada i prostora Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, 1976. – 1978, nr. VII1977, f. 360-362. 1759 ▼ ISLAMI, Hivzi: Dr. Ante F. Marković: Demografski razvitak Hercegovine, Prva književna komuna, Mostar 1983, f. 367. – 1985, nr. 14-1984, f. 267-270. 1760 ▼ ISLAMI, Hivzi: Problemi socijalistiçkog razvoja poljoprivrede i sela, Izdavaçki centar Komunist, Beogad, Jugoslovenski centar za teoriju i praksu socialistiçkog samoupravljanja “E. Kardelj”, Ljubljana 1983, fq. 737. – 1985, nr. 14-1984, f. 271-273. 1761 ▼ ISMAILI, Hilmi: Dr. Surja Pupovci: Građanskopravni odnos u zakoniku Leke Dukađina. – 1968, , nr. 2-1968, f. 276-279. 1762 ▼ ISMAJLI, Rexhep – ISLAMI, Hivzi: Dr. Jovan F. Trifunovski, Kumanovsko-Preševska Crna Gora. Srpski etnografski zbornik SANU, Knjiga LXII, Prvo odeljenje Naselja i poreklo stanovništva, knjiga 33, Beograd, 1951, 237. – 1969, nr. 2-1969, f. 219-222. 282 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1763 ▼ ISMAJLI, Rexhep – ISLAMI, Hivzi: Dr. Kosovka Ristić Malo Kosovo, antropogeografska studija. – Bashkësia e intitucioneve shkencore të Kosovës, Prishtinë, 1971, 253. – 1974, nr. II-1972, f. 246-256. 1764 ▼ KADRIU, Lumnije: Prof. Dr. Ramazan H. Bogdani, Gjurmime koreografi ke, Eurorilindja, Tiranë 1995, f. 334. – 1998, nr. 27-1997, f. 231-237. 1765 ▼ KADRIU, Lumnije: Agim Bido, Këngët popullore në veshje e tekstile, (Malësitë e Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1991, 225 f. – 1999, nr. 28-29/1998-1999, f. 175-179. 1766 ▼ KADOLLI, Abdyl: Studime të thelluara epikologjike. Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin I, Eposi i kreshnikëve dhe epika historike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2006, 329 f. – 2011, nr. 40- 2010, f. 333-338. 1767 ▼ KADOLLI, Abdyl: Kontribute epikologjike dhe etnologjike. Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin II, Epika gojore dhe etnokultura, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2008, 326 f. – 2011, nr. 40- 2010, f. 339-343. 1768 ▼ KALESHI, Hasan: O. R. Budina: Narodnoe zhilishçe Severnoj Albaniji (derevjannie postriki) f. 94-134, në përmbledhjen: Kultura i bit narodov zarubezhnoi Evropi), Botim i Institutit etnografi k N. N. Mikluho- 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 283 Maklaj të Akademisë së shkencave BRSS, Moskë 1967. 1969, nr. 1-1969, f. 303-306. 1769 ▼ KALESHI, Hasan: O. R. Budina: Narodnoe zhilishce albancev (f. 101-119), në përmbledhjen : Tip selskogo zhilishça v stranah zarubezhoi Evropi. Botim i Institutit etnografi k Mikluho-Maklaj të Akademisë së shkencave të BRSS, Moskë 1968. – 1969, nr. 1-1969, f. 306-308. 1770 ▼ KASORUHO, Naxhi: Esat Ruka, Mati, vështrim etnomuzikor, “Mirgeeralb”, Tiranë, 2009, f. 265. – 2010, nr. 39-2009, f. 334-336. 1771 ▼ KEKEZ, Josip: Begatia e këngës popullore epike muslimane. Muslimanske junačke pjesme (Këngë muslimane trimërie), zgjedhja, përgatitja dhe parathënja nga Nasko Frndić.- “ Stvarnost”, Zagreb, 1969. – 1974, nr. II-1972, f. 239-240. 1772 ▼ KEKEZ, Josip: Trajtimi i plotë i tregimit popullor, Tvrtko Čubelić: Usmena narodna književnost. (Letërsia gojore popullore), vëll. IV: Narodne pripovjetke (Tregime popullore).- Botim i pestë ( i zgjëruar, i plotësuar dhe i rënditur në mënyrë kritike), Zagreb, 1990, f. CII-312. – 1974, nr. II-1972, f. 241-242. 1773 ▼ KEKEZ, Josip: Një interepretim i ri i këngës epike, Tvrtko Čubelić: Usmena narodna književnost. 284 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Letërsia gojore popullore), vëllimi III: Epske narodne pesme (Këngë popullore epike). – Botim i gjashtë (i zgjëruar, i plotësuar dhe i rënitur në mënyrë kritike). – Zageb, 1970. – 1974, nr. II-1972, f. 242-244. 1774 ▼ KEKEZ, Josip: Zgjedhje studimesh dhe trajtesash. Usmena književnost (Letërsia gojore). – Përmbledhje studimesh dhe trajtesash, përgatitur nga Maja Boškovič – Stuli. “Školska knjiga”, Zagreb, 1971. – 1974, nr. II-1972, f. 244-246. 1775 ▼ KEKEZ, Josip: Tvrtko Čubelić: Usmena narodna književnost (Letërsia gojore popullore). Knjiga 5: Usmena narodna retorika i teatrologia (Retorika dhe teatrologia gojore popullore). – Zagreb. – 1975, nr. III-1973, f. 253-261. 1776 ▼ KOCI, Akil: Lorenc Antoni: Folklori muzikuer shqiptar I. – Prishtinë, 1956, 8o , f. 104. – 1971, nr. I-1971, f. 289. 1777 ▼ KOCI, Akil: Lorenc Antoni: Folklori muzikuer shqiptar II, Prishtinë, 1961, 8o . f. të numëruara 115. – 1971, nr. I-1971, f. 289-290. 1778 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi a shqiptare I. Tiranë, 1962, 8o , f. 308. – 1971, nr. I-1971, f. 301-303. 1779 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi a shqiptare II. Tiranë, 1963, 8o , f. 312. – 1971, nr. I-1971, f. 303-304. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 285 1780 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi a shqiptare III. Tiranë, 1966, 8o , f. 246. – 1971, nr. I-1971, f. 304-306. 1781 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi a shqiptare IV. – Tranë, 1972, f. 307. – 1975, nr. III-1973, f. 262-265. 1782 ▼ KRASNIQI, Mark: Evlija Čelebi: Putopis, Odlomci o jugoslovenskim zemljama. – Izdavačko preduzeće “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1973, f. 1-705. – 1977, nr. V-1975, f. 270-273. 1783 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi ja shqiptare V. – Tiranë, 1974. – 1977, nr. V-1975, f. 284-286. 1784 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi ja shqiptare VI. – Tiranë, 1975. – 1977, nr. V-1975, f. 286-287. 1785 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi a shqiptare VIII. – Tiranë, 1976, f. 1-278. – 1978, nr. VI-1976, f. 322-325. 1786 ▼ KRASNIQI, Mark: Etnografi a shqiptare VII. – Tiranë, 1976, f. 1-296. – 1978, nr. VII-1977, f. 362-366. 1787 ▼ KRASNIQI, Mark: Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografi ke. ( Botim i Akademisë së Shkencave, Tiranë, 1977, f. 1-590). – 1979, nr. VIII1978, f. 281-286. 1788 ▼ KRASNIQI, Bajram: Trajtimi bashkëkohor i personifi kimit. Rr. Berisha: Personifi kimi në poezinë 286 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE popullore shqipe. – “ Rilindja”, Prishtinë, 1976, f. 175. – 1978, nr. VI-1976, f. 320-322. 1789 ▼ KULINXHA-KADRIU, Lumnije: Dr. Qemal Murati, Kërçova në traditat e saj të vjetra, Asdreni, Shkup, 1996, 185 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 222-225. 1790 ▼ LAJÇI, Bashkim: Claude Levi-strauss, Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, l989, 405 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 199-205. 1791 ▼ LAJÇI, Bashkim: Milina Ivanović, Narodna nošnja Kosova – Rugovo, Zagreb 1988. – 1998, nr. 27-1997, f. 225-226. 1792 ▼ LAJÇI, Bashkim: Mark Krasniqi, Aspekte mitologjike – besime e bestytni, Rilindja, Prishtinë, 1997, 393 f. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 184-185. 1793 ▼ LAJÇI, Bashkim: Dr. Fejaz Drançolli, Kulla shqiptare, Prishtinë 2001, f. 241. – 2004, nr. 31-2001, f. 224-225. 1794 ▼ LAJÇI, Bashkim: Mark Tirta, Etnologjia e përgjithshme, Tiranë 2001, faqe 292. – 2004, nr. 31- 2001, f. 233-235. 1795 ▼ LAJÇI, Bashkim: Stilian Adhami, Muzeologjia shqiptare, Tiranë, 2001, f. 327. – 2004, nr. 32-2002, f. 205. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 287 1796 ▼ LAJÇI, Bashkim: Shpresa Siqeca, Perlat e etnisë shqiptare në Prizren, Pejë, 2002, faqe 156. – 2004, nr. 32-2002, f. 206-207. 1797 ▼ LAJÇI, Bashkim: Andromaqi Gjergji, Ligjërata për etnologjinë shqiptare, Tiranë, 2001, f. 180. – 2005, nr. 33-34/2003-2006, f. 295-296. 1798 ▼ LAJÇI, Bashkim: Andromaqi Gjergji, Mënyra e jetesës në shekujt XIII-XX, Korçë 2002, f. 377. – 2006, nr. 35-2005, f. 307-308. 1799 ▼ LAJÇI, Bashkim: Zymer Ujkan Neziri, Poetika e krahasimit, IAP, Prishtinë, 2004, f. 301. – 2006, nr. 35-2005, f. 322-323. 1800 ▼ LAJÇI, Bashkim: Mark Krasniqi, Mikpritja në traditën shqiptare, ASHAK, Prishtinë, 2005, f. 147. – 2006, nr. 35-2005, f. 337-339. 1801 ▼ LAJÇI, Bashkim: Douglas J. Davies, Antropology and Theology, Berg, Oxford/New York, 2002, f. 236. – 2011, nr. 40-2010, f. 355-357. 1802 ▼ MALOKU, Flamur: Kategorizimi semantik.”Poetika e krahasimit”, Zymer Neziri, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2004. – 2009, nr. 38-2008, f. 301-303. 1803 ▼ MATOSHI, Hysen: Shumanshmëri interesimesh albanologjike. Prof. Dr. Adem Zejnullahu, Këngë dhe 288 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE shkrime, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2009, f. 350. – 2009, nr. 38-2008, f. 332-335. 1804 ▼ MEHDIU, Feti: Dr. Jovan Trifunovski, Kičevska kotlina – seoska naselja i stanovništvo, Skopje 1968, str. 138 in 8o . – 1982, nr. XI-1981, f. 207-212. 1805 ▼ MEHMETI, Enver: Halil Kajtazi, Proza popullore e Drenicës I, II dhe III, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, Prishtinë, 1986. – 1987, nr. 16-1986, f. 218-220. 1806 ▼ MEKAJ, Shpresa: Der Kanun Das albanische Geëohnheitsrecht nach dem sogenannten Kanun des Lekë Dukagjini kodifi zieert von Shtjefën Gjeçovi ins Deucheubersetzt von Marie Amelie Freiin von Godin Einführung von Michael Schmidt-Neke herausgegeben mit Vorëort und Bibliographie von Robert Elsie Dukagjini Publishing House, Pejë, 2001, pp 284. – 2004, nr. 31-2001, f. 218-223. 1807 ▼ MUKA, Ali: Krahina etnografke e Poddgurit (Kosovë) në vështrim të etnologut. (Dr. Ukë Xhemaj, “Etnokultura shqiptare në Podgur”, IAP, Prishtinë 2003, 382 faqe. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 305-310. 1808 ▼ MUKA, Ali: Qyteti me arritje kulmore të Arkitekturës tradicionale. E. Riza, “Qyteti -muze i Gjirokastrës”, monografi , Tiranë 2004, 352 faqe. – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 314-317. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 289 1809 ▼ MUNISHI, Rexhep: Kallëzime I, Përgatitur nga Muzafere Mustafa, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1987. – 1988, nr. 17-1987, f. 299-300. 1810 ▼ MUNISHI, Rexhep: Rapsodi kreshnike, përgatitur nga Ferial Daja, botoi Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1983, f. 262. – 1989, nr. 18-1988, f. 243-244. 1811 ▼ MUNISHI, Rexhep: Ramadan Sokoli: 16 shekuj, Botoi Eurorilindja, Tiranë (pa vit botimi, por dihet se u botua më 1994), f. 165. – 1995, nr. 24-1994, f. 185-188. 1812 ▼ MUNISHI, Rexhep: Nexhat Agolli, Vallja shqiptare e burrave, Botimet enciklopedike, Tiranë, f. 248. – 1998, nr. 27-1997, f. 255-258. 1813 ▼ MUNISHI, Rexhep: Vasil S. Tole, Sazet – Muzika me saze e Shqiprisë së Jugut, Teknotrade, Tiranë, 1998, 165. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 193-197. 1814 ▼ MUNISHI, Rexhep: Tonin Zadeja, Tonin Daija, 250 këngë qytetare, Indromeno, Shkodër, 2000. – 2004, nr. 31-2001, f. 210-213. 1815 ▼ MUNISHI, Rexhep: Vepër me peshë shkencore etnologjike. Dr. Ukë Xhemaj, Etnokultura shqiptare në Podgur I, IAP. 2003, f. 327. – 2004, nr. 32-2002, f. 225-227. 290 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1816 ▼ MUNISHI, Rexhep: Një libër për himnin Kombëtar. Vasil Tole, Himni kombëtar, Uegn, Tiranë, 2003. – 2005, nr. 33-34/2993-2004, f. 299-302. 1817 ▼ MUNISHI, Rexhep: Studimi me rëndësi për etnomuzikologjinë shqiptare. Ferial Daja, Muzika e eposit heroik legjendar, IKP pranë ASHRSH, Lamezia Teme, Tiranë, 2001. – 2005, nr. 33-34/2003- 2004, f. 302-305. 1818 ▼ MUNISHI, Rexhep: Studime serioze në fushë të etnologjisë. Dr. Ukë Xhemaj, Studime kulturore, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2005, f. 408. – 2006, nr. 35-2005, f. 324-329. 1819 ▼ MUNISHI, Rexhep: Nicola Scaldaferri, Polifonia arbëreshe della Basilicata, Nota, Udine, 2005. – 2007, nr. 36-2006, f. 386-392. 1820 ▼ MURATI, Qemal: Mark Krasniqi: Gjurmë e gjurmime. Studime etnografi ke. Botoi Instituti Albanologjik. Prishtinë, 1979, f. 464. – 1981, nr. X-1980, f. 229-230. 1821 ▼ MURTEZANI, Izaim: Vepër me vlera të rralla të lirikës popullore. Dr. Nuhi Vinca, Antologji e lirikës popullore shqiptare, botoi “Iris” – Strugë, 2004, f. 328. – 2006, nr. 35-2005, f. 309-311. 1822 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Instituti i Folklorit, Univesitti Shtetëror i Tiranës, Gjëegjëza, Tiranë 1968, 8o , f. 546. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 291 – 1975, nr. III-1973, f. 249-251. 1823 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Jakup Çitaku: Nga lirika popullore e Llapit.- Prishtinë, 1974, fq. 162. – 1978, nr. VI-1976, f. 306-308. 1824 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Simpoziumi për problemet e festivalit folklorik kombëtar në Gjirokastër, tetor 1973. – Tiranë, 1975 faqe 208. – 1978, nr. VII-1977, f. 366-370. 1825 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Çështje të folklorit. – Instituti i Lartë Pedagogjik i Shkodrës, shtypshkronja “Migjeni”, Shkodër, 1973, f. 150. – 1980, nr. IX-1979, f. 285-288. 1826 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Kashelasha shqipe-Albanske zagonetke. Srpska Akademija nauke i umetnosti, Odelenje jezika i književnosti Balkanske narodne umotvorine, knjiga 4, Beograd, 1981, f. 227. – 1982, nr. XII-1982, f. 247-248. 1827 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Në vazhdën e punës shumëvjeçare. “Nga folklori ynë I”, Anton Çetta, Rilindja, Prishtinë 1983. – 1985, nr. 14-1984, f. 265-267. 1828 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Jeronim De Rada, Vepra 5. Rapsodi të një poeme shqiptare, Mbledhur në kolonitë e rrethit të Napolit, Transliteruar e përgatitur 292 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE për shtyp nga Anton Çetta e Anton Berisha, Rilindja, Redaksia e botimeve, Prishtinë 1983, f. 263. – 1987, nr.16-1986, f. 204-206. 1829 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Djuzepe Kokjara, Istorija folklora u Evropi I, II. Prevela sa italjanskog Tatjana Majstorović (I tom) i Julijana Vučo (II tom). Prosveta, Beograd, 1984, 1985, 342 dhe f. 399. – 1987, nr. 16- 1986, f. 208-214. 1830 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Instituti Albanologjik i Prishtinës, Vajtime, gjamë dhe elegji, përgatitur nga Anton Çetta dhe Anton Berisha, Prishtinë, 1987. – 1988, nr.17-1987, f. 290-293. 1831 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Instituti Albanologjik i Prishtinës, Anekdota I, përgatitur nga Anton Çetta, Dr. Fazli Syla, Dr. Anton Bersha, Prishtinë, 1987, f. 580. – 1988, nr. 17-1987, f. 294-296. 1832 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Instituti Albanologjik i Prishtinës, Anekdota II, përgatitur nga Anton Çetta, Fazli Syla dhe Anton Berisha, Prishtinë, 1988. – 1990, nr. 19-1990, f. 253-256. 1833 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Anton Çetta, Nga folklori ynë II, Kallzime dhe përrallëza, Rilindja, Prishtinë, 1989, f. 410. – 1990 nr. 20-1990, f. 290-292. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 293 1834 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Anton Çetta, “Pleqni dhe tregime etnografi ke”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1995, f. 267. – 1996, nr. 25-1995, f. 215-218. 1835 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Dr. Rexhep Munishi, Probleme etnomuzikologjike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1997, f.352. – 1998, nr. 27-1997, f. 253-255. 1836 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Rexhep Munishi, Identiteti muzikor, Prishtinë, 2001, 314 faqe. – 2002, nr. 30- 2000, f. 206-209. 1837 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Agron Xhagolli, Klasifi kmi i prozës popullore shqiptare, Botimet Dudaj, Tiranë, 2001, f. 200. – 2004, nr. 32-2002, f. 202-205. 1838 ▼ MUSTAFA, Myzafere: Përkime poetike. Mr. Leontina Gega-Musa, Përkime të letërsisë gojore me poezinë e shkruar për fëmijë Rexhep Hoxha, Rifat Kukaj, Vehbi Kikaj, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2004, f. 206. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 320-323. 1839 ▼ MUSTAFA Myzafere: Studim i mirëpritur për folkloristikën shqiptare. Dr. Leontina Gega Musa, Poetika e gjëegjëzës, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2009, f. 304. – 2009, nr. 38-2008, f. 336-33-340. 1840 ▼ NEZIRI, Zymer: Rrustem Berisha, Vëzhgime për poezinë popullore, Prishtinë, 1987, f. 244. – 1990, nr. 19-1989, f. 236-243. 294 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1841 ▼ NEZIRI, Zymer: Nga folklori ynë II, Kallëzime dhe përrallëza, Rilindja, Prishtinë, 1989, f. 410. – 1991, nr. 20-1990, f. 290-292. 1842 ▼ NEZIRI, Zymer: Dr. Rahmi Tuda, Vlerat estetike të poezisë sonë legjendare, “Flaka e vëllazërimit”, Redaksia e botimeve, Shkup 1994, f. 175. – 1996, nr. 25-1995, f. 212-214. 1843 ▼ NEZIRI, Zymer: Salih Zogiani, Anekdota nga thesari popullor i fshatit Halilaç dhe i fshatrave të tjera, botim i autorit, Prishtinë, 1995, f. 201. – 1996, nr. 25- 1995, f. 225-226. 1844 ▼ NEZIRI, Zymer: Gjergj Zheji: Hyrje në folklor, vëllimi I, Phoenix, Tiranë, 1994, 98 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 207-210. 1845 ▼ NEZIRI, Zymer: Prof. Dr. Enver Mehmeti, Studime në fushën e letërsisë gojore, Tetovë, 1996, 207. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 175-179. 1846 ▼ NEZIRI, Zymer: Hafezat Osmani, Epikë popullore shqiptare (Mbledhur në Tetovë e Gostivar me rrethinë),Shkup, 1999, 584 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 184-187. 1847 ▼ NEZIRI, Zymer: Pajtimi i gjaqeve 1990-1991, IAP, Prishtinë, 1999, 344 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 187. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 295 1848 ▼ NEZIRI, Zymer: Gjurmime albanologjike, Folklor dhe etnologji, 28-29, IAP, Prishtinë, 2001, 246 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 210-211. 1849 ▼ NEZIRI, Zymer: Gjurmime albanologjike, Folklor dhe etnologji, 30-2000. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2002, 239 f. – 2004, nr. 31-2001, f. 236-240. 1850 ▼ NEZIRI, Zymer: Antonio Bellusci, Arbrorët-arvanitë një popull i padukshëm. Kërkime etnografi ke në Helladhë, tekste dhe dokumente, Shoqata Qendrore Kërkimore Shoqërore-Kulturore <>, Frasnitë, Cozenza, 2004, f. 357. – 2004, nr. 32-2002, f. 189-192. 1851 ▼ NEZIRI, Zymer: Anton Çetta, Nga folklori ynë V, Letërsi popullore, vëllmi XXI, IAP, Prishtinë, 2001, 325 f. – 2004, nr. 32-2002, f. 196-198. 1852 ▼ NEZIRI, Zymer: Ali M. Ahmeti, “Letërsia gojore e krahinës së Plavës dhe të Gucisë”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2004, 285 f. – 2007, nr. 36-2006, f. 382-386. 1853 ▼ NEZIRI, Zymer: Jaho Brahaj, Flamuri i kombit shqiptar. Origjina, lashtësia. GEER, Tiranë, 2007, 184 f. – 2009, nr. 38-2008, f. 307-311. 1854 ▼ NEZIRI, Zymer: Blerina Suta, Eposi i At Gjergj Fishtës përballë eposeve të shkrimtarëve romantikë 296 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE sllavojugorë, “Onufri”, Tiranë, 2007, 244 f. – 2009, nr. 38-2008, f. 314-316. 1855 ▼ NEZIRI, Zymer: Idriz Ulaj, “Këngë dhe vajtime nga krahina e Plavës dhe e Gucisë”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2009, 442 faqe. – 2010, nr. 39- 2009, f. 337-340. 1856 ▼ NEZIRI, Zymer: Dr. Jakup Sahiti, Roli i letërsisë popullore në krijimtarinë letrare të Gjergj Fishtës, Instituti, Albanologjik i Prihtinës, Prishtinë, 2009, 485 faqe. – 2010, nr. 39-2009, f. 341-343 1857 ▼ PLLANA, Sh(efqet): Dr. Doris Stockman, Zur musikalischen Struktur einiger mehrstimmiger Gesänge der südalbanischen Laben, Studim i paraqitur në Kongresin e VIII të Lidhjes së Folkloristëvet të Jugosllavisë. – 1962, nr. 1-1962, f. 291-292. 1858 ▼ PLANA, Š.: Rad VII Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Ohridu 1960. godine, Ohrid 1964, god., str. 1-479. – 1965, nr. 2-1965, f. 34l-344. 1859 ▼ PLLANA, Sh(efqet): Doris Stockmann, Wilfried Fiedler, Erich Stockmann, Albanische Volksmusik, Band I Gesänge der Çamen – Muzika popullore shqiptare, vëllimi i I Këngë të Çamëve, Akademie -Verlang, Berlin, 17×25 cm., fq. 302 me hartën gjeografi ke të Shqipnisë Jugore. – 1966, nr. 3-1966, f. 253-258. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 297 1860 ▼ PROSHIQ-DVORIQ, Mirjana: Festivali tradicional i folklorit në Gjirokastër. (Përktheu: Bahtir Sheholli). – 1990, nr. 19-1989, f. 275-276. 1861 ▼ PUPOVCI, S.: Dr. Vasa Čubrilović, Terminologija plemenskog društva u Crnoj Gori, Posebna izdanja SAN, knj. CCCXX, Etnografski institut, knj. 9, Beograd 1959, fq. 1-59. – 1962, nr. 1-1962, f. 286-288. 1862 ▼ PUPOVCI, S.: T. P. Vuksanović, Terminologija plemenskog društva u Crnoj Gori (Povodom knjige V. Čubrilovića o ovom problemu), Glasnk Muzeja Kosova i Metohije IV-V, Priština 1959-1960, f. 199- 242. – 1962, nr. 1-1962, f. 288-289. 1863 ▼ PUPOVCI, S.: Dr. Mark Krasniqi: Šiptarska porodična zadruga u Kosovsko-Metohijskoj Oblasti, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije IV-V, Priština, 1959-1960, fq. 137-171. – 1962, nr. 1-1962, fq. 289-290. 1864 ▼ RRAHMANI, Kujtim: Dr. Adem Zejnullahu, Disa venerime për poezinë popullore, Institutit Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1996, f. 222. – 1998, nr. 27-1997, f. 246-248. 1865 ▼ SADIKU, Albin: Hippolyte Taine – Filozofi a e artit, Tiranë, 2004. – 2010, nr. 39. 2009, f. 252-256. 1866 ▼ SADIKU, Albin: Një vepër e rëndësishme etnomuzikologjike. Vasil S. Tole, “Folklori muzikor 298 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE – strukturë dhe analizë II, Tiranë 2000. – 2011, nr. 40- 2010, f. 351-354. 1867 ▼ SELMANI, Namik: Gjurmë të trashëgimisë kulturore. Fejzulla Gjabri, “Fjalor i trashëgimisë shpirtërore”, Tiranë, 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 344-346. 1868 ▼ SINANI, Shaban: Zymer Ujkan Neziri, Studime për follorin, I: Eposi i kreshnikëve dhe epika historike, IAP, Prishtinë, 2006, 329 f. – 2007, nr. 36-2006, f. 425-432. 1869 ▼ SINANI, Shaban: Kontribut me peshë të veçantë për epikën gojore dhe etnokulturën. Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin, II: Epika gojore dhe etnokultura, IAP, Prishtinë, 2008, 329 faqe. – 2010, nr. 39-2009, f. 267-272. 1870 ▼ STATOVCI, Drita; Vera St. Erlich: U društvu s čovjekom – tragom njegovih kulturnih i socijalnih tekovina, Zagreb 1968, 401. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 333-336, 1871 ▼ STATOVCI, Drita: Buletin i Muzeut të KosovësMetohhisë (Glasnik Muzeja Kosova i Metohije) I-V. – I, 1956; II, 1957; III, 1958; IV-V, 1959-1960. – 1971, nr. I-1971, f. 290-295. 1872 ▼ STATOVCI, Drita: Buletin i Muzeut të KosovëMetohisë (Glasnik Muzeja Kosova i Metohije) I-V. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 299 – Prishtinë, 1961, VII-VIII, 1962-1963, Prishtinë, 1964, IX, 1964, Prishtinë, 1965. – 1974, nr. II-1972, f. 223-227. 1873 ▼ STATOVCI, Drita: Buletin i Muzeut të Kosovës X (1965-1970). – Prishtinë, 1970, 8o , f. 492. – 1975, nr. III-1973, f. 251-253. 1874 ▼ STATOVCI, Drita: Bronislaw Malinowski: The Father in Primitive Psychology (Babai në psikologjinë primitive), New York 1966, f. 95. – 1985, nr. 14-1984, f. 251-253. 1875 ▼ STATOVCI, Drita: Martyn Mamersley and Paul Atkinson: Etnography-principles in practice, London, 1983, f. 273. – 1986. nr. 15-1985, f. 238-239. 1876 ▼ STATOVCI, Drita: Lawrence Kroder: Etnologija i antropologija u Marksa, Stvarnost-Zagreb 1990, f. 323. – 1986, nr. 15-1985, f. 227-229. 1877 ▼ STATOVCI, Drita: Marsel Mauss, The grift, New Yourk, 1976, f. 130. – 1987, nr. 16-1986, f. 203-204. 1878 ▼ STATOVCI, Drita: Edvard Evans-Peichard, Socijalna antropologija (Antropologjija socijale), zgjedhja dhe përkthimi Predrag Stanojefić, Prosfeta, Beograd, 1983, biblioteka XX vek. f. 356. – 1988, nr. 17-1987, f. 263-267. 300 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1879 ▼ STATOVCI, Drita: Čajkanović, Rečnik srpskih narodnih verovanje o biljakama, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd, 1985, f. 346. – 1988, nr. 17-1987, f. 270-273. 1880 ▼ STATOVCI, Drita: Dunja Rihtman-Aguštin, Struktura tradicijskog mišljenja, školska knjiga, Zagreb, 1984, 198 faqe. – 1990, nr. 19-1989, f. 231-233. 1881 ▼ STATOVCI, Drita: Dunja Rihtman-Auguštin, Etnologija naše svakodnevnice, Školska knjiga, Zagreb, 1988, 225 f. – 1990, nr. 19-1989, f. 250-253. 1882 ▼ STATOVCI, Drita: Dr. Andromaqi Gjergji: Veshjet shqiptare në shekuj (Origjina, Tipologjia, Zhvillimi), botoi ASHRPSSH, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë 1988, f. 286. – 1991, nr. 20-1990, f. 256-262. 1883 ▼ STATOVCI, Drita: Riza Drishti, Armët dhe armëtarët shqiptarë, Sh.B. “8 Nëntori”, Tiranë 1976, f. 221. – 1993, nr. 22-1992, f. 261-263. 1884 ▼ SYLA, Fazli: Këngë popullore të Rilindjes Kombëtare. – Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, – 1978, f. 367. 1980, nr. IX-1979, f. 365-367. 1885 ▼ SYLA, Fazli: Narodna književnost srba na Kosovu (Letërsia popullore e sërbëve në Kosovë), “Jedinstvo” Prishtinë, 1980. – 1982, nr. XII-1982, f. 239-241. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 301 1886 ▼ SYLA, Fazli: Këngë dasme I, Botim i Institutit Albanologjik të Prishtinës, përgatitur për shtyp nga Anton Çetta dhe Anton Berisha. Prishtinë 1980. – 1982, nr. XII-1982, f. 241-243. 1887 ▼ SYLA, Fazli: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Botime të veçanta, Libri XVI, Sesioni i shkencave Shoqërore, Libri 6 – Rugova – Monografi etnografi ke, 1987. – 1988, nr. 17-1987, f. 296-299. 1888 ▼ SYLA, Fazli: Anton Berisha, Mbi letërsinë gojoreStudime e artikuj- Prishtinë 1987. – 1989, nr. 18-1988, f. 253-256. 1899 ▼ SYLA, Fazli: Edibe Osmani: Lirika popullore në trevën e Tetovës dhe të Gostivarit, Shkup 1993, f. 319. – 1994, nr. 23-1993, f. 198-199. 1890 ▼ SYLA, Fazli: Agron Xhagolli – Ramazan Bogdani, Letërsi folklorike, Ndërmarrja Botuese Gjon Buzuku, Prishtinë, 1996, 283 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 218-221. 1891 ▼ SYLA, Fazli: Drita Halimi – Statovci, Etnologjia fl et, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1998, f. 304. – 1998, nr. 27-1997, f. 259-261. 1892 ▼ SYLA, Fazli: Anton Nikë Berisha, Qasje poetikës së letërsisë gojore shqipe, Rilindja, Prishtinë, 1998, 383 f. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 188-199. 302 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1893 ▼ SYLA, Fazli: Anton Nikë Berisha, Antologji e poezisë gojore arbëreshe, Kisha e Shën Ndout në Radhonjtë e revistës “Shpresa”, Prishtinë, 1999, 220 f. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 206-208. 1894 ▼ SYLA, Fazli: Prof. dr. Shefqet Pllana, Studime në fushë të folklorit, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2004, f. 428. – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 310-313. 1895 ▼ SYLA, Fazli Zymer Ujkan Neziri, Studime për folklorin II, Epika gojore dhe etnokultura, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 341-344. 1896 ▼ SYLA, Fazli: Drita Halimi-Statovci, Veshjet shqiptare të Kosovës, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2009, faqe 453. – 2010, nr. 39-2009, f. 298-303. 1897 ▼ SYLA, Fazli: Qemal Haxhihasani, Folklorist dhe mësues i rrallë (Përmbledhje artikujsh të kolegëve), Tiranë, 2009, f. 254. – 2010, nr. 39-2009, f. 304-308. 1898 ▼ SHALA, Demush: Folklor shqiptar – II, Epika legjendare (Cikli i Kreshnikëve, Vëllimi I). – Instituti i Folklorit, Tiranë, 8o , f. 592. – 1971, nr. I-1971, f. 308-310. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 303 1899 ▼ SHALA, Demush: Anton Çetta: Prozë popullore nga Drenica I-II. – Prishtinë, 1972, 8o , f. 325 dhe 347. – 1975, nr. III-1973, f. 271-273. 1900 ▼ SHALA, Demush: Dr. Halit Tërnavci: Motiv o sestri i mrtvom bratu u usmenoj književnosti balkanskih naroda. – Prishtinë, 1975, f. 262. – 1978, nr. VI-1976, f. 312-316. 1901 ▼ SHALA, Demush: Instituti Albanologjik i Prishtinës, Përralla I, Prishtinë 1979, f. 380. Përgatiti për shtyp Anton Çetta. – 1982, nr. XI-1981, f. 218-221. 1902 ▼ SHALA, Demush: Srpska Akademija nauka i umetnosti – Balkanološki institut, posebna izdanja – knjiga 10, Dragutin Mičović, Kraišnička epika, Beograd, 1980. – 1982, nr. XII-1982, f. 243-247. 1903 ▼ SHALA, Demush: Albanske junačke pesme, zgjodhi dhe përktheu Dragutin Miçoviqi, “Jedinstvo”, Prishtinë 1981. – 1984, nr. XIII-1983, f. 278-282. 1904 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Rexhep Munishi: Këndimi i femrave të Podgurit, Botim i Institutit Albanolgjk. Prishtinë, 1979, fq. 351. – 1981, nr. X-1980, f. 240-242. 1905 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Kurt Saks, Muzika starog sveta, Universitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1980, f. 386. – 1982, nr. XI-1981, f. 221-223. 304 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1906 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Këngët malsorçe shqiptare, Dr. Rexhep Munishi, botoi Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1987, f. 345. – 1988, nr. 17- 1987, f. 300-301. 1907 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Dr. Mirjana Proshiq-Dvorniq, Festivali nacional i folklorit në Gjirokastër. – 1990, nr. 19-1989, f. 275-276. 1908 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Mbi Festivalin e folklorit të Gjirokastrës. – 1990, nr. 19-1989, f. 276-278. 1909 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Zeqirja Ballata, Veglat muzikore, Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1991, f. 224. – 1993, nr. 22-1992, f. 165-166. 1910 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Ramadan Sokoli, Pirro Miso, Veglat muzikore të popullit shqiptar. Akademia e Shkencave të RP e Shqipërisë – Instituti i Kulturës Popullore, 1911 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Gjergj Kaçinari, Margaritarët e këngëve të vjetra popullore, botim i Ndërmarrjes Botuese “Gjon Buzuku”, Prishtinë, 1995, f. 144. – 1996, nr. 25-1995, f. 218-221. 1912 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Aristidh P. Kola: Arvanitasit dhe prejardhja e grekëve, Vështrim historik-folklorikpolitik-gjuhësor, Përktheu Aldior Agora; Botoi 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 305 Shtëpia Botuese 55, Tiranë, 2015, f. 558. – 2004, f. 31-2001, f. 241-244. 1913 ▼ SHKODRA, Faik: Libër mbi vlerat e lirikës familjare që ruajnë vazhdimësinë e krijimeve popullore të traditës. Musa Ahmeti, Doket e lindjes, të dasmës dhe të vdekjes në Hogosht, Nositi, Prishtinë, 2009, f. 134. – 2010, nr. 39-2009, f. 331-333. 1914 ▼ TUDA, Rahmi: Tvrtko Čubelić: Usmene narodne poslovice, pitalice zagonetke, Sveučilišna Naklada Liber, Zagreb, 1975. – 1982, nr. XII-1982, f. 299-233. 1915 ▼ TUDA, Rahmi: Narodne poslovice – izabrala Anica Šaulić, Rad, Beograd, 1976. – 1982, nr. XII-1982, f. 233-235. 1916 ▼ TUDA, Rahmi: Vladimir Bovan, Srpske narodne tvorevine sa Kosova i Metohije, “Jedinstvo”, Prishtinë, 1978, f. 319. – 1984, nr. XIII-1983, f. 269-271. 1917 ▼ TUDA, Rahmi: Destan Bajraktari: Fjalë të urta e thënije popullore, botim i autorit, Prishtinë, 1975, f. 150. – 1985, nr. 14-1984, f. 248-251. 1918 ▼ TUDA, Rahmi: Vladimir Cvetanović: Srpske narodne poslovice sa Kosova i Metohije, “Jedinstvo”, Prishtinë 1976. – 1985, nr. 14-1984, f. 254-255. 306 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1919 ▼ TUDA, Rahmi: Haki Ahmeti, Fjalë të urta (Shënuar në fshatin Brod), botoi “De Rada”, Ferizaj 1985. – 1986, nr. 15-1985, f. 248-250. 1920 ▼ TUDA, Rahmi: Halil Kajtazi, Proza popullore e Drenicës III, Botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, Prishtinë , 1985, f. 246. – 1989, nr. 18-1988, f. 245-246. 1921 ▼ TUDA, Rahmi: Iljaz Metaj, Për krijimtarinë poetike popullore. Rilindja, Prishtinë 1989, f. 131. – 1991, nr. 20-1990, f. 278-282. 1922 ▼ TUDA, Rahmi: Ftillim i zakoneve të sofrave në Malësinë e Madhe. Atë Kolë Berisha: Sofrat në Malësinë e Madhe, Botoi Redaksia Drita – Zyra e Ipeshkvore Ferizaj, 1990. – 1993, nr. 21-1991, f. 168-169. 1923 ▼ VINCA, Nuhi: F. Arapi: Këngë të popujve. – Shtëpia botuese “Naim Frashëri”, annexe – par Dhimiter Mbroja, peintre et Rrok Zoizi Tiranë, 1978, f. 222. – 1980, nr. IX-1979, f. 278-281. 1924 ▼ VINCA, Nuhi: Dushko Naneski: Kali i Zanës (Përralla popullore maqedone) botoi “Rilndja”, Prishtinë, 1981. – 1984, nr. XIII-1983, f. 282-285. 1925 ▼ VINCA, Nuhi: Këngë popullore lirike të Kërçovës, Mr. Abedin Zenku, botoi “Flaka e vllazërimit”, Shkup, 1982, 122. – 1986, nr. 15-1985, f. 233-235. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 307 1926 ▼ VUKANOVIĆ, P. T.: Arti popullor në Shqipëri, Tiranë, 1959, éd Université d’Etat de Tirana, in 40, p. 1-10, 1-53 planches en couleur et une carte géographique en couleurs enetnologue. – 1965, nr. 2-1965, f. 348-349. 1927 ▼ XHAGOLLI, Agron: Xhemail Meçi, Kanuni i Lekë Dukagjinit (Varianti i Pukës), botoi Çabej MÇM, Tiranë, 1997, 284 faqe. Fjalët e urta në kanun.- 2002, nr. 30-2000, f. 175-179. 1928 ▼ XHAGOLLI, Agron: Botim me vlera për folkloristikën shqiptare. Këngë popullore historike I-IV, IAP, Prishtinë, 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 296-300. 1929 ▼ XHAGOLLI, Agron. Myzafere Mustafa, “Përralla shqiptare poetika dhe mitikja”, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2003, fq. 310. – 2008, nr. 37- 2007, f. 316-319. 1930 ▼ XHAGOLLI, Agron: Alfred Uçi, “Estetika e folklorit” Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 2007, 418 f. – 2009, nr. 38-2008, f. 317-320. 1931 ▼ XHAGOLLI, Agron: Metafora në këngët popullore një arritje për folkloristikën shqiptare. Miaser Dibra, Metafora në këngët popullore shqiptare, Tiranë 2007, f. 362. – 2010, nr. 39-2009, f. 265-266. 1932 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dr. Olivera Burić – Čuković: Promene u porodičnom životu nastale pod uticajem 308 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE ženine zaposlenosti (analiza jednod empirijskog istraživanja). Institut društvenih nauka – Centar za istraživanje društvenih odnosa, Beograd, 1968, f. 244. – 1976, nr. IV-1974, f. 291-294. 1933 ▼ XHEMAJ, Ukë: V. S. Karadžić: Etnografski spisi. (Shkrime etnografi ke). – “Nolit”, Beograd, 1972, f. 682. – 1977, nr. V-1975, f. 263-266. 1934 ▼ XHEMAJ, Ukë: Sociologija sela, 40-42.: Brak porodica i srodstvo u selu. (Martesa, familja dhe farefi si në fshat). – Grup autorësh, Zagreb, 1973, f. 278. – 1977, nr. V-1975, f. 266-270. 1935 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dr. Mirko Barjaktarević: Osnovi opšte etnologije. (Bazat e etnologjisë së përgjithshme). Savremena administracija, Beograd, 1977, f. 283. – 1979, nr. VIII-1978, f. 293-296. 1936 ▼ XHEMAJ, Ukë: Ljubomir Andrejević: Bibliografi ja o narodnoj nošnji Jugoslovenskih naroda. (Bibliografi a për veshjet popullore të popujve të Jugosllavisë). – Botoi Muzeu Etnografi k, Beograd, 1976, f. 403. – 1979, nr. VIII-1978, f. 299-301. 1937 ▼ XHEMAJ, Ukë: Elvin Hač: Antropološke teorije (Teoritë antropologjike), 1 e 2, Beograd, 1979, biblioteka “Shek XX”. Botoi “EBGB”, faqe: vëllimi I-285; Vëllimi II-221. – 1981, nr. X-1980, f. 233-237. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 309 1938 ▼ XHEMAJ, Ukë: Klod Levi Stros, Totemizam danas (Totemizmi sot), Beograd 1979, f. 140. – 1981, nr. X-1980, f. 237-240. 1939 ▼ XHEMAJ, Ukë: Biserka Raičić (përkthyese), Religiozni obredi, običaji i simboli, Beograd, 1980, f. 411. – 1984, nr. XIII-1983, f. 273-276. 1940 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dr. Drita Statovci, Zhvillimi historik i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkohore për strukturën ekonomiko-shoqërore të KSA të Kosovës, Prishtinë, 1982, 306. – 1986, nr. 15-1985, f. 230-232. 1941 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dr. Mark Krasniqi, Lugu i Baranit, Monografi etno-gjeografi ke. Prishtinë, 1984, 202. – 1986, nr. 15-1985, f. 245-246. 1942 ▼ XHEMAJ, Ukë: Prof. dr. Hivzi Islami, Fshati i Kosovës, Kontribut për studimin sociologjikodemografi k të evolucionit rural, botoi “Rilindja” Prishtinë, 1985, 277. – 1987, nr. 16-1986, 214-216. 1943 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dž. K. Kuper, Ilustrovana enciklopedija simbola (Enciklopedia e ilustruar e simboleve tradicionale), Lubjanë 1986, f. 214. – 1989, nr. 18-1988, f. 246-247. 1944 ▼ XHEMAJ, Ukë: Dr. Drita Statovci, Kërkime etnografi ke, Rilindja, Prishtinë, 1988, f. 205. – 1989, nr. 18-1988, f. 263-264. 310 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1945 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Demush Shala: Anekdota popullore, botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë, 1981. – 1982, nr. XII-1982, f. 249-250. 1946 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Këngë të ndryshme popullore, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Përgatitur nga Nuhi Vinca, Prishtinë, 1982, f. 420. – 1984, nr. XIII-1983, f. 285-288. 1947 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Këngë popullore lirike të Kërçovës, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup 1982, f. 121. – 1985, nr. 14-1984, f. 263-265. 1948 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Këngë popullore lirike të Dërvenit, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup 1984, 118. – 1986, nr. 15-1985, f. 243-244. 1949 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Proza popullore e Sharrit, “Flaka e vëllazërimit”, Shkup 1985, 214. – 1986, nr. 15-1985, f. 247-248. 1950 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Mehmet Halimi: Kështu fl iste babai im, Prishtinë, 1997, 183 faqe. – 1997, nr. 26-1996, f. 230. 1951 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Isa Alibali: Në Shkodër të gjithë këndojnë, botoi Idromeno, Shkodër, 1997, 176 faqe. – 2002, nr. 30-2000, f. 180-183. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 311 1952 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Dr. Nuhi Vinca, Antologji e lirikës popullore shqiptare të dashurisë, Shkup, 2001, f. 392. – 2004, nr. 32-2002, f. 199-201. 1953 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Fazli Hajrizi, Vëzhgime për Shalën e Bajgorës, Mitrovicë, 2001, f. 135. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 296-298. 1954 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Mr. Hajdar Loku, Këngë dasme nga rrethina e Kaçanikut, Prishtinë, 2004, f. 187. – 2006, nr. 35-2005, f. 318-322. 1955 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Dr. Bahri Brisku, Deti dhe detarët në letërsinë popullore shqiptare, IAP, Prishtinë, 2006, f. 300. – 2007, nr. 36-2006, f. 413-422. 1956 ▼ ZEJHULLAHU, Adem: Muharrem Gashi, Salih e Feriz Krasniqi, Këngë popullore I, II, botoi “Faik Konca”, prishtinë, 2007, f. 840. – 2007, nr. 36-2006, f. 432-436 1957 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Zë për mbijetesë etnokulturore. Afërdita Halimi, Kur e lëshon zogu folenë, Ferizaj, 2007, f. 469. – 2008, nr. 37-2007, f. 304-309. 1958 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Vepër sublime e mendimit fi lozofi k popullor. Dr. Mehmet Rukiqi, Tahir Berisha mendimtar popullor, botoi IAP, Prishtinë, 2008, f. 455. – 2008, nr. 37-2007. 309-315. 312 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1959 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Kontribut i rëndësishëm për folkloristikën shqiptare. Dr. Zymer Neziri, Studime për folklorin II, Prishtinë, 2008, f. 329. – 2010, nr. 39- 2009, f. 273-275. 1960 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Kontribut për etnologjinë tonë. Musa Ahmetaj, Doket e lindjes, të dasmës dhe të vdekjes në Hogoshti, Nositi, Prishtinë, 2009, f. 134. – 2010, nr. 39-2009, f. 309-313. 1961 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Vepër me interes për epikologjinë shqiptare. Niman Alimusaj, Nga lahuta e Dukagjinit, IAP, Prishtinë, 2009. – 2010, nr. 39- 2009, f. 314-320. 1962 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Aspekte artistike të rifabulimit poetik. Ejup Ceraja, Lepurushi trimosh (Fabula), Mitrovicë, 2010, f. 127. – 2011, nr. 40-2010, f. 345-347. 1963 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Një botim i rëndësishëm për folklorin tonë. Gjokë Sokoli, Prozë Popullore nga Rrafshi i dukagjinit, blini, Gjakovë, 2011, f. 240. – 2010, nr. 40-2010, f. 349-350. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 313 DISKUTIME 1964 ▼ PLANA, Šefćet: Najrazvijenija šiptarska narodna balada o palom partizanu. – 1965, nr. 2-1965, f. 327-330. 314 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE KRONIKA SHKENCORE 1965 ▼ DOÇI, Rexhep: Ekspedita vjeshtore në disa vise të Sërbisë Jugore. – 1981, nr. X-1980, f. 246-248. 1966 ▼ DUSHI, Arbnora: Dy qëndrime specializuese të mr. Arbnora Dushit gjatë vitit 2002. – 2004, nr. 31-2001, f. 252-255. 1967 ▼ DUSHI, Arbnora: Simpoziumi shkencor “50 vjet përpjekje për studime albanologjike. – 2004, nr. 32- 2002, f. 233-237. 1968 ▼ DUSHI, Arbnora: Dy vizita hulumtuese në universitetet evropiane. – 2004, nr. 32-2002, f. 237-238. 1969 ▼ DUSHI, Arbnora: Kronikë për prezantimin e botimeve shkencore të Institutit Albanologjik që kanë dalë nga shtypi gjatë vitit 2004. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 334-336. 1970 ▼ DUSHI, Arbnora: Sesioni shkencor: Tradita kulturore e Hasit. – 2006, nr. 35-2005, f. 341-342. 1971 ▼ DUSHI, Arbnora: Kronikë nga Festivali Folklorik Kombëtar – Gjirokastër 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 351-353. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 315 1972 ▼ FETIU, Sadri: Ekspedita e përbashkët folklorike në Rugovë dhe Opojë. – 1981, nr. X-1980, f. 245-246. 1973 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Simpoziumi i XIV Ndërkombëtar i Folklorit Ballkanik në Ohër. – 2002, nr. 30-2000, f. 236-237. 1974 ▼ GEGA-MUSA, Leontina: Simpoziumi i XVI Ndërkombëtar i Folklorit Ballkanik Ohër (Maqedoni), 18-19 tetor 2006. – 2007, nr. 36-2006, f. 448-449. 1975 ▼ GOÇI, Ibrahim – MULAKU, Ragip: Ekspedita shkencore-hulumtuese gjatë viti 1978. – 1979, nr. VIII-1978, f. 308-313. 1976 ▼ HALIMI, Mehmet: Sesioni shkencor kushtuar çështjeve të folklorit. – 1979, nr. VIII-1978, f. 315-322. 1977 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Kongresi VII Ndërkombëtar i SIEF 23-28 prill 2001, Budapest. – 2002, nr.30-2000, f. 227-229. 1978 ▼ IBRAHIMI, Ramadan: Puna e ekspeditës shkencore etnologjike-folklorike në rrafshin e Dukagjinit. – 1979, nr. VIII-1978, f. 313-315. 1979 ▼ IBRAHIMI, Ramadan: Sesioni shkencor kushtuar çështjeve etnografi ke. – 1981, nr. X-1980, f. 249-251. 316 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1980 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: U mbajt Konferenca Shkencore për 100 vjetorin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. – 1979, nr. VIII-1978, f. 303-308. 1981 ▼ KULLASHI, Sazane: Me rastin e ekspozitës “Stolitë popullore në Kosovë”. – 1984, nr. XIII-1983, f. 309-313. 1982 ▼ MEHMETI, Enver: Kongresi XXXIII i Lidhjes së Shoqatave të Folkloristëve të Jugosllavisë, Arritje të shënueshme në fushën e studimeve folkloristike. – 1987, nr. 16-1986, f. 221-222. 1983 ▼ MULAKU, Ragip – GOÇI, Ibrahim: Ekspedita shkencore-hulumtuese gjatë vitit 1978. – 1979, nr. VIII-1978, f. 315-322. 595. 1984 ▼ NEZIRI, Zymer – SHEHOLLI, Bahtir: Kronika shkencore. – 1996, nr. 25-1995, f. 227-232. 1985 ▼ NEZIRI, Zymer: Ekspeditë Kërkimore-shkencore në Drenicë. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 215-216. 1986 ▼ NEZIRI, Zymer: Ekspeditë kërkimore-shkencore në rrafshin e Kosovë. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 216-217. 1987 ▼ NEZIRI, Zymer: Botimet e Degës së Folklorit të IAPit më 1997. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 217-219. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 317 1988 ▼ NEZIRI, Zymer: Organizimi i sesionit shkencor, kushtuar Gustav Majerit, me rastin e 100-vjetorit të botimit të këngës kreshnike shqiptare. – 2001, 28- 29/1998-1999, f. 219-220. 1989 ▼ NEZIRI, Zymer: Ekspeditë kërkimore-shkencore ndër kosovarët e shpërngulur në Durrës dhe në rrethinën e tij. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 221. 1990 ▼ NEZIRI, Zymer: Botimet e Degës së Folklorit të IAPit më 1999. – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 221-223. 1991 ▼ NEZIRI, Zymer: Ekspeditë kërkimore-shkencore në Rrafshin e Dukagjinit. – 2002, nr. 30-2000, f. 230. 1992 ▼ NEZIRI, Zymer: Seminari IV ndërkombëtar “Shkodra ndër shekuj”. – 2002, nr. 30-2000, f. 231-232. 1993 ▼ NEZIRI, Zymer: Konferencë shkencore për mbijetesën etnokulturore të Kosovës. – 2002, nr. 30-2000, f. 232-233. 1994 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali Folklorik Kombëtar, Gjirokastër 2000. – 2003, nr. 30-2000, f. 234-235. 1995 ▼ NEZIRI, Zymer: Në Degën e Etnologjisë u mbrojt disertacioni i parë i doktoratës. – 2002, nr. 30-2000, f. 235. 1996 ▼ NEZIRI, Zymer: Magjistratura e parë në Degën e Folklrit. -2002, nr. 30-2000, f. 236. 318 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1997 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik i Klinës I këndojmë lirisë. – 2004, nr. 31-2001, f. 245. 1998 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali i Krumës Hasi 2001. – 2004, nr. 31-2001, f. 246. 1999 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali rajonal Theranda 2001. – 2004, nr. 31-2001, 247-248. 2000 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali i Strugës Këngë jeho. – 2004, nr. 31-2001, f. 248-249. 2001 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik kombëtar i rapsodëve dhe i instrumentalistëve popullorë, Lezhë 2002. – 2004, nr. 31-2001, f. 249-250. 2002 ▼ NEZIRI, Zymer: Qëndrim studimor i Dr. Zymer Nezirit në universitetin e Harvardit. – 2004, nr. 31- 2001, f. 250-251. 2003 ▼ NEZIRI, Zymer: Dorëshkrimet shqip të folklorit të Maksimilian Lambercit në Vjenë. – 2007, nr. 36-2006, f. 437-440. 2004 ▼ NEZIRI, Zymer: “Ngjarja kulturore shqiptare”, Paris 2005. – 2007, nr. 36-2006, f. 440-443. 2005 ▼ NEZIRI, Zymer: Konferencë shkencore ndërkombëtare për Skënderbeun në Poloni. – 2007, nr. 36-2006, f. 443-444. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 319 2006 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik “I këndojmë lirisë”, Klinë 2006. – 2007, nr. 36-2006, f. 444-445. 2007 ▼ NEZIRI, Zymer: Edhe një qëndrim në Universitetin e Harvardit, SHBA, shkurt 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 321-323. 2008 ▼ NEZIRI, Zymer: Konferenca shkencore ndërkombëtare “Kosova sot, në Poloni, mars 2007. – 2008, nr. 37- 2007, f. 323-325 2009 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali Anadrinia jehon, Dejn, maj 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 325-326. 2010 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik I këndojmë lirisë”, Klinë, qershor 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 327. 2011 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik “Sofra dardane”, Bajram Curr, qershor 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 328. 2012 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali Folklorik Kombëtar i Rapsodëve dhe Instrumentistëve Popullor, Lezhë 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 329-330. 2013 ▼ NEZIRI, Zymer: Përurimi i veprës së epikologut Veis Sejko për eposin e kreshnikëve, Sarandë, shtator 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 330-331. 320 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2014 ▼ NEZIRI, Zymer: Sesioni shkencor ndërkombëtar për Kosovën në universitetin e Gjirokastrës “Eqrem Çabej”, prill 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 349. 2015 ▼ NEZIRI, Zymer: Ligjërata të studiuesve nga Prishtina për studentët e universitetit të Durrësit “Aleksandër Moisiu”, prill 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 350. , 2016 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik “Anadrinia jehon” 2008, Dejn, maj 2008. – 2009 nr. 38-2008, f. 350-351. 2017 ▼ NEZIRI, Zymer: Ligjëratë për eposin e kreshnikëve në qendrën Lalish dhe në universitetin e Vjenës, qershor 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 351-352. 2018 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali “Sofra dardane”, qershor 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 352-353. 2019 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali “I këndojmë lirisë”, Klinë, qershor 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 353-354. 2020 ▼ NEZIRI, Zymer: Konferencë shkencore për epikën e Ballkanit në Bosnjë e Hercegovinë, korrik 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 354-355. 2021 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali i folklorit “I këndojmë lirisë” IX, Klinë, 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 347. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 321 2022 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali i folklorit “Sofra dardane” VII, Bajram Curr, 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 348-349. 2023 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali folklorik “Hapsha 2009”, III, Vitojë, Hot. – 2010, nr. 39-2009, f. 349-350. 2024 ▼ NEZIRI, Zymer: Konferenca shkencore ndërkombëtara “Eposi i Kreshikëve: monument i trashëgimisë kulturore shqiptare”, Pridhtinë, 28-30 gusht 2010. – 2011, nr. 40-2010, f. 393-397. 2025 ▼ NEZIRI, Zymer: Epika gojore shqiptare në simpoziumin ndërkombëtar të universitetit të Harvardit. – 2011, nr. 40-2010, f. 398-401. 2026 ▼ NEZIRI, Zymer: Festivali Folklorik Kombëtar i Rapsodëve dhe i Instrumentistëve Popullorë, VII, Lezhë, 2010. – 2011, nr. 40-2010, f. 402. 2027 ▼ NEZIRI, Zymer: Festival folklorik “I këndojmë lirisë, Klinë, 2010. – 2011, nr. 40-2010, f. 403. 2028 ▼ SESION shkencor në Institutin Albanologjik. – 1970, nr.1-2/1970, f.353-354. 2029 ▼ STATOVCI, Drita: Ekspozita etnografi ke e Institutit Albanologjik të Prishtinës. – 1988, nr. 17-1987, f. 305-306. 322 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2030 ▼ STATOVCI, Drita: Ekspozita etnografi ke e Institutit Albanologjik të Prishtinës. – 1988, nr. 17-1987, f. 305-306. 2031 ▼ SHEHOLLI, Bahtir – NEZIRI, Zymer: Kronika shkencore. – 1996, nr. 25-1995, f. 227-232. 2032 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Festivali folklorik “Hasi jehon” Gjonaj 2004. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 329. 2033 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Festivali “Sofra dardane” Bajram Curr – Tropojë. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 330. 2034 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Festivali i SHKA-ve të Kosovës “Prizreni 2004”. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 331. 2035 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Festivali Folklorik Kombëtar “Gjirokastra 2004”. – 2005, nr. 33-34, f. 331-332. 2036 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Festival i këngëve dhe valleve humoristike “Oda Dibrane” – Peshkopi 2004. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 333. 2037 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Ekspedita kërkimoreshkencore e vjeshtës në fshatrat e Deçanit dhe të Rekës së Keqe. – 2004, nr. 32-2002, f. 239-240. 2038 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Seminari ndërkombëtar “Shkodra në shekuj”. – 2006, nr. 35-2005, f. 342-343. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 323 2039 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Festivali folklorik kombëtar i rapsodëve dhe i instrumentistëve popullor Lezhë 2005”. – 2006, nr. 35-2005, f. 344. 2040 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Revista folklorike burimore shqiptare – Drenas 2006. – 2007, nr. 36-2006, f. 446-447. 2041 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Ditët e humorit – Drenasi 2006. – 2007, nr. 36-2006, f. 447. 2042 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Ditët e humorit – Drenasi 2007. 2008, nr. 37-2007, f. 331. 324 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE PËRVJETOR 2043 ▼ FETIU, Sadri: Pesëdhjetë vjet përpjekje për studime albanologjike. – 2004, 32-2002, f. 7-13. 2044 ▼ QOSJA, Rexhep: Dhjetë vjet të Institutit Albanologjik. – 1979, nr. VIII-1978, f. 7-17. 2045 ▼ SYLA, Fazli: Përvjetor i rëndësishëm në fushën albanologjike. – 1988, nr. 17-1987, f. 7-16. 2046 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Në 10 vjetorin e vdekjes së rapsodit Sali Bajrami – Krasniqi. Sali Bajram – Krasniqi rapsod i pashlyeshëm në kujtesën e popullit (1919-1987). – 1989, nr. 18-1988, f. 269-270. 2047 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Tradita e folklorit tonë muzikor si lidhje shpirtërore me krijimtarinë e Qamilit të Vogël (1923-1991). – 1998, nr. 27-1997, f. 219-224. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 325 BIBLIOGRAFI 2048 ▼ BERISHA, Anton: Bibliographie deuchschsprachiger Veröffentlichungen zur albanischen Volksdichtung (Texte un Sekundärliteratur) 1835-1985. – 1986, nr. 15-1985, f. 250-260. 2049 ▼ FETAHU, Emine: Bibliografi e punimeve të botuara në revistën “Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji” I-X (1971-1980). – 1982, nr. XI-1981, f. 251-289. 2050 ▼ FETAHU, Emine: Bibliografi e materialeve të botuara në revistën “Gjurmime albanologjike – Folklor dhe etnologji” I-X (1971-1980). – 1982, nr. XII-1982, f. 251-278. 2051 ▼ GOÇI, Ibrahim: Bibliografi e punimeve shkencore dhe profesionale të Anton Çettës (1950-1990). – 1991, nr. 20-1990, f. 37-42. 2052 ▼ HALIMI-STATOVCI, Drita: Bibliografi a e punimeve të Kadri Halimit. – 1980, nr. IX-1979, f. 291-305. 2053 ▼ TIRTA, Mark: Bibliografi e përzgjedhur e punimeve të Qemal Haxhihasanit. – 1993, nr. 21-1991, f. 17-32. 326 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE NEKROLOGJI 2054 ▼ BERISHA, Rrustem: Shpresa Vinca-Tuda. – 1984, nr. XIII-1983, f. 305-307. 2055 ▼ BERISHA, Rrustem: Virtuoziteti i këngëtarit (Rizah Bllaca). – 1989, nr. 18-1988, f. 267-268. 2056 ▼ BERISHA, Rrustem: Shaban Osmanaj (1945-1988). – 1990, nr. 19-1989, f. 279-280 2057 ▼ BERISHA, Rrustem: Patër Zef Jankaj (1927-1999). – 2008, nr. 37-2007, f. 333-336. 2058 ▼ BERISHA, Anton: Dr. Demush Shala (1929-1988). – 1989, nr. 18-1988, f. 265-266. 2059 ▼ BERISHA, Anton: Qemal Haxhihasani (1916-1992). – 1993, nr. 21-1991, f. 177-179. 2060 ▼ DUSHI, Arbnora: Në vend të in memoriam – Alan Dundes (1934-2005). 2007, nr. 36-2006, f. 451-453. 2061 ▼ FETIU, Sadri: Anton Çetta (1920-1995). Fjalë e mbajtur në mbledhjen përkujtimore të Instutit Albanologjik të Prishtinës më 4 nëntor 1995. – 1996, nr. 25-1995, f. 7-9. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 327 2062 ▼ HALIMI, Mehmet: Ndrroi jetë Sherif S. Sherifi (1924- 2007). Luftëtar dhe pleqnar i dalluar i Anamoravës. – 2008, nr. 37-2007, f. 337-338. 2063 ▼ HALIMI, Mehmet: Bahtir Sheholli (1943-2010). – 2011, nr. 40-2010, f. 405-407. 2064 ▼ KALESHI, Hasan: Profesor Dr. Alois Schmaus (1901- 1970). – 1971, nr. I-1971, f. 87-89. 2065 ▼ KOCI, Akil: Lorenc Antoni (1909-1991). – 1993, nr. 21-1991, f. 173-174. 2066 ▼ LAJÇI, Bashkim: Claude Levi – Strauss (1908-2009). – 2010, nr. 39-2009, f. 355-357. 2067 ▼ MEHMETI, Enver: Prof. dr. Shefqet Pllana (1930- 1994). – 1994, nr. 23-1993, f. 201-202. 2068 ▼ MUNISHI, Rexhep: Ramadan Sokoli (14. 06. 1920 – 10. 03. 2008). – 2008, nr. 37-2007, f. 339-340. 2069 ▼ NEZIRI, Zymer: Isuf Selmani – Kuklecaj (1908-1989). – 1990. nr. 19-1989, f. 281-283. 2070 ▼ NEZIRI, Zymer: Mr. Ali M. Ahmeti (1944-1990). – 1991, nr. 20-1990, f. 293-294. 2071 ▼ NEZIRI, Zymer: Ibish Bajrami-Kurbogaj (1915- 1992). – 1993, nr. 22-1992, f. 171-172. 328 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2072 ▼ NEZIRI, Zymer: Haxhi Meta-Nilaj (1912-1994). – 1995, nr. 24-1994, f. 194-195. 2073 ▼ NEZIRI, Zymer: Shaban Idrizi-Osmanaj (1920-1925). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 209-210. 2074 ▼ NEZIRI, Zymer: Shaban Groshi-Husaj (1923-1998). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 211-212. 2075 ▼ NEZIRI, Zymer: Mustafë Isufi -Broçaj (1939-1998). – 2001, nr. 28-29/1998-1999, f. 213-214. 2076 ▼ NEZIRI, Zymer: Ramë Çaushi-Elesaliaj (1908-2000). – 2002, nr. 30-2000, f. 219-220. 2077 ▼ NEZIRI, Zymer: Rrustem Tahir-Metujkaj (1919- 2000). – 2002, nr. 30-2000, f. 221-223. 2078 ▼ NEZIRI, Zymer: Isuf Veseli-Dreshaj (1926-2000). – 2002, nr. 30-2000, f. 224-226. 2079 ▼ PLLANA, Shefqet: Qamili i Vogël (1923-1991). – 1993, nr. 21-1991, f. 175-176. 2080 ▼ REDAKSIA: Dr. Sllobodan Zeçeviq. – 1985, nr. 14- 1984, f. 277-278. 2081 ▼ RUKIQI, Mehmet: Mujë Loshi (1916-1994). – 1995, nr. 24-1994, f. 192-193. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 329 2082 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Sali Bajrami-Krasniqi (1919- 1987). – 1989, nr. 18-1988, f. 269-270. 2083 ▼ SHEHOLLI, Bahtir: Dr. Beniamin Kruta (1940- 1994). – 1995, nr. 24-1994, f. 189-191. 2084 ▼ XHAGOLLI, Agron: Jorgo Panajoti (1936-2003). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 325-328. 2085 ▼ XHEMAJ, Ukë: Kadri (Muharrem) Halimi (1921- 2001). – 2002, nr. 30-2000, f. 213-218. 2086 ▼ ZEJNULLAHU, Adem: Xhafer Kabashi (1930-2008). – 2008, nr. 37-2007, f. 341-342. 330 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 331 SERIA E SHKENCAVE HISTORIKE 332 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 333 STUDIME DHE ARTIKUJ 2087 ▼ ABDYLI, Tahir: Korifeu i arsimit kombëtar. (The coriphae us of the National Education). – 1991, nr. 20- 1990, f. 297-314. 2088 ▼ ABDYLI, Ramiz: Shtypi bullgar mbi Kryengritjen e Përgjithshme Shqiptare të vitit 1912. (The Bullgarian press about the Albanian General Uprising of theyear 1912). – 1997, nr. 25-1995, f. 123-136. 2089 ▼ ADEM SHABAN JASHARI (28.11.1955 – 7.3.1998). (Nxjerrë nga “Feniksët e lirisë”, libri i dytë. Grup Autorësh, Prishtinë, 2002). – 2003, nr. 30-2000, f. 9-17. 2090 ▼ AGANI, Fehmi: Memorandumi i akademisë serbe dhe çështja shqiptare. (The Memorandum of the Serbian Academy and the Albanian matter). – 2002, nr. 28-29/ 1998-1999, f. 9-18. 2091 ▼ AHMETAJ, Lavdosh: Shqipëria në Konferencën e Paqës në Paris. (Albania in the Peace Konference in Paris). – 2007, nr. 36-2006, f. 141-164. 2092 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Mbi procesin e sllavizimit të shqiptarëve në Malin e Zi të sotëm në dritën e të dhënave historike e gjuhësore. (Le processus de slavisation des Albanais au Monténégro d’aujourd’hui 334 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE selon les données historiques et linguistiques). – 1994, nr. 22-1992, f. 81-89. 2093 ▼ AHMETI, Nuridin: Kontributi i historianëve nga Kosova për afi rmimin e historiografi së kombëtare gjatë viteve 50-80 të shek. XXth. (Contribution of Kosovo historians for rekongnition of Albanian nacional historiography in Balkan and broadly during ‘50’s and ‘80’s of the XX century. – 2010, nr. 39-2009, f. 65-75. 2094 ▼ AHMETI, Nuridin: Kontributi i Sadulla Brestovcit për ndriçimin e rolit të klerit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. (Contribution of Sadulla Brestovci on revealing the role of clergy in Albanian National Movement për ndriçimin e rolit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare). – 2011, nr. 40-2010, f. 293-299. 2095 ▼ AJVAZI, Shemsi: Lidhja e Prizrenit më 1879-1881 në shtypin qendror rus. (The League of Prizren 1879- 1881 in main Russian newspapes ). – 1978, nr. VII1977, f. 189-222. 2096 ▼ AJVAZI, Shemsi: Qëndrimi i Rusisë ndaj Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. (The Russian atitude toward the Prizren’s Leauge). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 221-233. 2097 ▼ ALPANI, Nexhip P: Bregdeti i Shqipërisë në fi llim të shekullit XVI (sipas Libër Udhëtimit të admiralit 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 335 Osman Piri Reis). (The Albanian Coast at the Beginring of XVI Century (according to log book of Admiral Osman Piri Reis). – 1991, nr. 20-1990, f. 167-180. 2098 ▼ ANTOLJAK, Stjepan: Prilog historijatu borbe albanaca za svoj Alfabet. (Suplemént à l’histoire de la lutte des albanais pour leur Alphabet). – 1969, nr. 1-1969, f. 23-57. 2099 ▼ ANTOLJAK, Stjepan: Ku gjendej Svetigradi? (Were was Svetigrad?). – 1979, nr. VIII-1978, f. 47-72. 2100 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Qëndrimi i mbretërisë serbo-kroato-sllovene ndaj Revoucionit të Qershorit të Shqipërisë. (L’attitude du Royaume Serbo-CroatoSlovène envers la Révolution de juin en Albanie). – 1981, nr. X-1980, f. 175-192. 2101 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Qeveria demokratike e Fan Nolit dhe qëndrimi i Mbretërisë SKS ndaj saj. (Le gouvernement démocratiuqe de Fan Noli et lattitude royoume serbe-croate-slovene enners lui). – 1982, nr. XI-1981, f. 239-261. 2102 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Marrëdhëniet ekonomikotregtare shqiptaro-jugosllave gjatë viteve 1934-1939. (Les relations économico-commerciales yougoslavoalbanaises au cours des annès 1934-1939). – 1987, f. 16-1986, f. 203-231. 336 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2103 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Qëndrimi i Fuqive të Mëdha ndaj konfl iktit italo-jugosllav në mars të vitit 1927. (Higher forces attitude toards Italian-jugoslav confl ict in march 1927). – 1991, nr. 20-1990, f. 281-295. 2104 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Një Elaborat për Shqipërinë (1929). (An Elaborate plan about Albania (1929). – 1996, nr. 24-1994, f. 165-177. 2105 ▼ ARIFI -BAKALLI, Emine: Çështja e tharjes së liqenit të Shkodrës. (The question of draining of the Lake of Shkodra). – 1997, nr. 25-1995, f. 179-185. 2106 ▼ AVRAMOVSKI, Živko: Akcija Jugoslovenske vlade protiv Zoguovog režima u Albaniji preko Cena bega Kryeziu (1926-1927). (Actions du gouvernement Yougoslave contre le régime de Zogou en Albanie par l’intermédiare de Cena-bey Kryeziu (1926-1927). – 1965, nr. 2-1965, f. 223-245. 2107 ▼ AVRAMOVSKI, Živko: Prilog pitanju istorije Albanije u periodu između dva svetska rata. – 1966, nr. 3-1966, f. 113-150. 2108 ▼ AVRAMOVSKI, Živko: Kontribut studimit të historisë së Shqipërisë në periodën midis dy luftërave botërore. (Une centribution a la question des rapports albano-Yougoslaves entre le deux guerres mondiales). – 1968, nr. 2-1968, f. 121-162. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 337 2109 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Fati i rezervave të arit pas kapitulimit të Italisë (1943-1944). (Le sort des réserves d’or albanaises après la capitulation de l’Italie (de 1943-1944). – 1972, nr. I-1971, f. 101-114. 2110 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Qëndrimi i Anglisë ndaj qeverisë së Fan Nolit në Shqipëri në vitin 1924. (L’attitude de l’Angleterre à l’egrad du gouvernement de Fan Noli en 1924). – 1974, nr. II-1972, f. 161-183. 2111 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Konfl ikti austro-hungarezbullgar rreth Kosovës dhe synimet bullgare për të dalë në Detin Adriatik përmes Shqipërisë (1915-1916). (Le confl ict austro-hongrisbulgare sur le Kossovo et les tendences bullgares pour avoir acces a la Mer Adriatique par l’Albanaie (1915-1916). – 1973, nr. III1973, f. 81-120. 2112 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Pretendimet territoriale austro-hungareze-bullgare në pjesën qendrore të Ballkanit më 1916-1918, me një vështrim të posaçëm ndaj Shqipërisë. (Les prétention territroriales AustroHongroise et Bullgares dans le centre des Balkans (1916-1918) avats un aperçu particulier sur l’Albanie). – 1977, nr. VI-1976, f. 145-193. 2113 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Eksploatimi i burimeve shqiptare të naftës nga ana e Gjermanisë (X. 1943 – VII. 1944). (L’exploitation des gisementes petrolifères par l’Allemagne a la sutie de la capitulation de l’Italie 338 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Octobre 1943 – Juillet 1944). – 1979, nr. VIII-1978, f. 259-291. 2114 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Eksploatimi gjerman i minierave të xehës së kromit në rajonin e Gjakovës dhe të Kukësit pas kapitullimit të Italisë (1943-1944). (L’ecploitation allemande des mines de chrome dans la gérion de Gjakovë et de Kukës après la capitulation de l’Italie (1943-1944). – 1980, nr. IX-1989, f. 221-235. 2115 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Eksploatimi gjerman i minierave të kromit në rajonin e Gjakovës dhe të Kukësit pas kapitulimit të Italisë (1943-1944). (L’exploation des mines de chrome dans le distict de Gjakova (Gjakovice) et de Kuks, apres la kapitulacion de l’Italie (1943-1944). – 1981, nr. X-1980, f. 193-216. 2116 ▼ AVRAMOVSKI, Zhivko: Politika gjermane e përtëritjes së “pavarsisë” dhe të “sovranitetit relativ”, të Shqipërisë pas kapitullimit të Italisë (1943- 1944). (La politique Allemande du renbuvellement de I’>>independance<< et de la >>souverainete relative<< de l’Albanie apros le capitulation de l’Italione (1943- 1944). – 1983, nr. XII-1982, f. 167-191. 2117 ▼ BAJRAMI, Hakif: Shtypja dhe rezistenca e shqiptarëve në Kosovë (1929-1941). (La pression et la résistance des albanais à Kosova (1929-1941). – 1980, nr. IX1979, f. 177-219. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 339 2118 ▼ BAJRAMI, Hakif: Rreth përgatitjes së Konventës jugosllavo-turke për shpënguljen e shqiptarëve në Turqi (1938). (Sur les preparations de la Convention Yougoslavo-Turque pour la migration des albanais en Turquie (1938). – 1989, nr. 18-1988, f. 209-239. 2119 ▼ BAJRAMI, Hakif: Programi serb i vitit 1920 për asgjasimin e shqiptarëve. – 1994, nr. 22-1992, f. 167-173. 2120 ▼ BAKALLI, Emine: Marrveshjet ekonomike-tregtare midis Mbretërisë së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Jugosllavisë (1929-1939). (Les accorts économicocommerciaux entre le royaume d’albanie et le royaume de Yougoslavie (1929-1939). – 1986, nr. 15- 1985, f. 243-263. 2121 ▼ BAKALLI, Emine: Pakti ballkanik dhe Shqipëria. (Le Pacte balkanique et l’Albanie). – 1994, nr. 22- 1992, f. 135-141. 2122 ▼ BAKALLI, Emine: Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës e vitit 1911: përkufi zime dhe refl eksione. (Uprising of upper Shkodra’s highland in 1911: defi nitions and refl extions: korrelacion historiographyuprising of 1911). – 2011, nr. 40-2010, f. 187-202. 2123 ▼ BARJAKTAREVIĆ, Mirko: Povodom tradicija o zajedničkom porijeklu nekih arbanaških i crnogorskih plemena. (Пo пoboдy traдиций oб 340 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE oбшem пpoиcxoждehии hekotopьix alбahckиx и чephoгopckиx плemen). – 1962, nr. 1-1962, f. 221-230. 2124 ▼ BELLO, Hasan: Shkëputja e Shqipërisë nga Kalifati Osman dhe përpjekjet e bëra për autoqefalinë e xhamisë shqiptare. (Separation on Albania from Ottoman Caliphate and endevors made for autocephaly of Albanian Mosque). – 2011, nr. 40-2010, f. 139-153. 2125 ▼ BICAJ, Isa: Qëndrimi i Malit të Zi ndaj refugjatëve shqiptarë pas kryengritjes së vitit 1910. (L’attitudes du Monténégro envers les émigrés albanais apré l’insurrection de 1910). – 1988, nr. 17-1987, f. 249-261. 2126 ▼ BIÇOKU, Kasem: Kastriotët në Dardani. (The Kastriotis in Dardahia). – 2007, nr. 36-2006, f. 307-317. 2127 ▼ BISLIMI, Daut: Propaganda pseudo-shkencore anti shqiptare e Akademisë serbe të shkencave në fi llim të Luftës së Parë Botrore. (La propagante pseudoscientifi que de l’Academie des Sciences et des Arts Serbes au début de la premiere guerre Mondiale). – 1994, nr. 22-1992, f. 109-119. 2128 ▼ BISLIMI, Daut: Zekeria Cana – Studiues i historisë shqiptare të periudhës së Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. – 1996, nr. 24-1994, f. 7-20. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 341 2129 ▼ BISLIMI, Daut: Disa aspekte të qëndrimit të Mbretërisë serbo-kroate-sllovene ndaj Kosovës shqiptare në historiografi në tonë. (Some aspects of the position of the serbian-croat-slovene kingdom towards the Kosova in our historiography). – 1997, nr. 25-1995, f. 187-203. 2130 ▼ BISLIMI, Daut: Kolonizimi i territorit të Moravës së Epërme me elementin sllav 1918-1941. (The Slavic colonization of the Morava e Epërme 1918-1941). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 115-136. 2131 ▼ BISLIMI Daut: Emisarët jugosllavë-tutorë të udhëheqësve të PKSH-së. (The Yugosllav Emissaries – Tutors of the CPA). – 2003, nr. 30-2000, f. 87-102. 2132 ▼ BISLIMI, Daut: Mukja – përpjekja e fundit për front nacional. (Mukje – the last effort toward a national front (The 60th anniversary of denouncement of Mukje agreement, august 1-2, 1943). – 2003, nr. 31-32/2001- 2002, f. 9-27. 2133 ▼ BISLIMI, Daut: Balli Kombëtar dhe LLTSH-ja dy faqet e një ideje. (Balli Kombëtar and ONDSHLPLTSH: to sides of the same idea). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 29-43. 2134 ▼ BISLIMI, Daut: Qëndresa e shqiptarëve në Karadak dhe gjenocidi i partizanëve serbomaqedonas 1941- 1945. (Albanian resistance in Karadak and gjenocide 342 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE of Serbian-Macedonian partisans 1941-1945). – 2005, nr. 35-2005, f. 75-87. 2135 ▼ BISLIMI, Daut: Veprimtaria kombëtare e KQ të ONDSHsë në Shkup dhe – gjykimi i -krerëve të këtij komiteti. (National activity of CC of OAND in Shkup and the trial leaders committee). – 2007, nr. 36-2006, f. 13-28. 2136 ▼ BISLIMI, Daut: Pozita e shqiptarëve në fi llim të Luftës së dytë Botërore. (Position of Albanians the begining of second word war 1939-1940). – 2008, nr. 37-2007, f. 95-118. 2137 ▼ BISLIMI, Daut: Lëvizja Kombëtare Shqiptare në Kumanovë dhe Shkup gjatë periudhës shtator-nëntor 1944. (Albanian National Movement in Kumanovo and Shkup during the period september-november 1944). – 2009, nr. 38-2008, f. 53-78. 2138 ▼ BISLIMI, Daut: Komiteti “Bashkimi Dibran” dhe zhvillimet politiko-ushtarake në Dibër, korrik-nëntor 1943. (The committee “Dibran Union” and political military development in Diber July-november 1943). – 2010, nr. 39-2009, f. 185-194. 2139 ▼ BOGDANOVIĆ, Miloš – PETROVIĆ, Aleksandar: Pošte i poštanske vrednosnice u Albaniji do kraja Prvog Svetskog rata. (Les postes et les valeurs postales en Albanie jusqu’à la fi n de la première guerre mondiale). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 151-230. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 343 2140 ▼ BOSHTRAKAJ-CAMI, Kujtime: Roli i perandorëve romak për fuqizimin e krishterimit në Dardani gjatë shekujve IV-VI. (The role of the emperors Konstantin I and Justinian I in strengthening the Cristianity in Dardania. – 2008, nr. 37-2007, f. 291-297. 2141 ▼ BOŽIČ, Ivan: Gospodin Kojčin. (Monsieur Kojčin). – 1968, nr. 1-1968, f. 117-128. 2142 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Burimet tregimtare dhe rëndësia e tyre për Lëvizjen kombëtare shqiptare në Kosovë në fund të shek. XIX dhe në fi llim të shek. XX. (Les sources orales et leur signifi cation pour le mouvement de liberation Albanaise à Kossovo vers la fi n du XIXe et de début du XXe siècle). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 269-292. 2143 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Marrëdhëniet ShqiptareSerbo-Malazeze gjatë viteve 1839-1856. (Les rapports Albano-Serbo-Monténégrins pendant les annés 1839- 1856). – 1974, nr. II-1972, f. 115-159. 2144 ▼ BRESTOOVCI, Sadulla: Lëvizja kombëtare shqiptare në vitet ‘60-’70 të shekullit XIX në dritën e burimeve arkivale serbe. (Le Mouvement national albanais des annés ‘60-’70 du XIXe siecle a la lumiere des archives serbes). – 1975, nr. III-1973, f. 35-47. 2145 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Disa momente të marrëdhënieve shqiptare-serbe-malazeze në fund 344 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE të viteve ‘50 – në fi llim të viteve ‘60 të shekullit XIX (1856-1862). (Quelques moments des relations Albano-Serbo-Monténérgines ala fi n de annés ‘50 et du debut des annés ‘60 du XIXe siecle (1856-1862). – 1977, nr. IV-V/1974-1975, f. 93-124. 2146 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Qëndrimi i Sërbisë ndaj shqiptarëve dhe Lëvizjes së tyre kombëtare të viteve 1862-1868. (L’attidude de Serbie envers la Albanais et leur mouvement national eutre 1962-1968). – 1977, nr. VI-1976, f. 7-48. 2147 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Qëndrimi i Sërbisë ndaj shqiptarëve dhe lëvizjes së tyre kombëtare të viteve 1868-1875. Pjesa e I. (L’attitude de la serbie envers les albanais et leur mouvement national des annees 1868-1875). – 1978, nr. VII-1977, f. 125-149. 2148 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Qëndrimi i Sërbisë ndaj shqiptarëve dhe lëvizjes së tyre kombëtare të viteve 1868-1875, II (1872-1875). (L’attitude de la serbie envers les albanais et leur mouvement national des annees 1868-1875). – 1979, nr. VIII-1978, f. 127-149. 2149 ▼ BRESTOVCI, Sadullah: Kararnameja – program i parë i Lidhjes shqiptare të Prizrenit. (Kararname – the fi rst plan of the Albanian league of Prizrend). – 1979, nr. VIII-1978, f. 185-204. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 345 2150 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Mbi disa momente të marrëdhënieve shqiptaro-serbe gjatë kohës së Lidhjes së Prizrenit. (Quelques moments des raports albanoserbes au cours de la Ligue de Prizren). – 1980, nr. IX-1979, f. 71-77. 2151 ▼ BRESTOVCI, Sadullah: Le Mouvement national albanais et les relations entre Albanais, Serbes et Monténégrins pendant la crise orientale. (Traduction française: Bade Bajrami). – Prishtina 1990, Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 167-185. 2152 ▼ BUDA, Aleks: Ilirët e Jugut si problem i historiografi së. (Les Illyriens du sud un problem de l’historiographie). – 1974, nr. II-1972, f. 7-28. 2153 ▼ BUDA, Aleks: Ilirët e Jugut si problem i historiografi së. (Suthern Illyrians as a problem of historiography). – 1995, nr. 23-1993, f. 17-34. 2154 ▼ BUTKA, Uran: Përmasat evropiane të fi gurës së Mit’hat Frashërit. (European dimensions of Mit’hat Frashëri’s fi gure. – 2005, nr. 35-2005, f. 89-103. 2155 ▼ BUTKA, Uran: Lëvizja Çlirimtare “Kryeziu” në rrjedhat e Luftës së Dytë Botërore. (Kryeziu mouvment in the cours of the sekond worl war). – 2008, nr. 37-2007, f. 75-94. 346 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2156 ▼ BUZHALA, Rrustem: Vendet nga janë shpërngulur shqiptarët në Turqi. (Places were Albanians were settled in Turkey). – 2010, nr. 39-2009, f. 77-98. 2157 ▼ BUZHALA, Rrustem: Integrimi i komunitetit shqiptar në shoqërinë turke (Integration of Albania community in Turkish society). – 2011, nr. 40-2010, f. 9-25. 2158 ▼ BYLYKBASHI, Zija: Komisioni ndërkombëtarë i kontrollit (KNK) dhe veprimtaria e tij (1913-1914). Pjesa e I. (La commission internationale de controle (CIC) et son activitet (1913-1914). – 1978, nr. VII1977, f. 281-304. 2159 ▼ BYLYKBASHI, Zija: Komisioni ndërkombëtarë i kontrollit (KNK) dhe veprimtaria e tij (1913-1914). Pjesa e II. (La commission internationale de controle (CIC) et son activitet (1913-1914). – 1979, nr. VIII1978, f. 229-258. 2160 ▼ BYTYQI, Fadil: Barleti mbi marrëdhëniet shqiptarovenedikase në kohën e Skënderbeut. (Barleti et les rapports albano-vénétiens à l’époque de Skënderbeg). – 1985, nr. 14-1984, f. 75-91. 2161 ▼ CANA, Zekeria: Reakcioni xhonturk kundër shkollës dhe shkrimit shqip në pragun e Kryengritjes së Kosovës më 1910. (La rection des jeunes turces contre l’Alphabet albanais a la veille de l’Insurrection de Kossovo en 1910). – 1969, nr. 1-1969, f. 129-137. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 347 2162 ▼ CANA, Zekeria: Rregullorja e çetave të komitetit të fshehtë të Manastirit. (Les régles des combattans du Comitè albanais clandestin de Manastir). – 1972, nr. I-1971, f. 273-295. 2163 ▼ CANA, Zekeria: Poltika e Qeveisë Serbe ndaj Lëvizjes Kombëtare Shqiptare 1908-1912. (La poltique du gouvernement Serbe envers le mouvement national Albanais 1908-1912). – 1977, nr. VI-197, f. 71-116. 2164 ▼ CANA, Zekeria: Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912. (L’insurrection générale albanaise de l’année 1912). – 1980, nr. IX-1979, f. 287-316. 2165 ▼ CANA, Zekeria: L’insurrection générale albanaise de l’an 1912. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, p. 169-198. 2166 ▼ CANA, Zekeria: Qëndrimi i social-demokracisë serbe ndaj çështjes së pavarsisë kombëtare shqiptare. (L’attitude de la social-democratie serbe visà vis de la question de l’indépendance nationale albanaise). – 1986, nr. 15-1985, f. 219-242. 2167 ▼ CANA, Zekeria: Attidude de la social-démocratie serbe face à l’indépendance nationale albanaise. (Traducion française: Odette Marquete). – Prishtina 1988, Recherches albanologiques, nr. 3-1986, p. 161-183. 348 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2168 ▼ CANA, Zekeria: Politika pushtuese e Sërbisë ndaj Shqipërisë (1912-1914). (Lapolitique envahisante de la Serbie envers l’Albanie (1912-1914). – 1994, nr. 22-1992, f. 99-108. 2169 ▼ CANA, Zekeria: Vepra shkencore e Profesor Aleks Budës (Në vend të in memoriamit 1911-1993). (Scient i fi c work professor Aleks Buda). 1995, nr. 23-1993, f. 7-15. 2170 ▼ CANA, Zekeria: Poitika shfarosëse e Malit të Zi në viset e okupuara shqiptare (1912-1913). (Exterminanting policy of Montenegro in the Albanian occupied (1912-1913). – 1996, nr. 24-1994, f. 129-156. 2171 ▼ CANA, Zekeria: Kryengritja antiserbe e vitit 1913. (The 1913 anti-serbian uprising). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 187-198. 2172 ▼ CANA, Zekeria: Qëndrimi i Serbisë ndaj kryengritjes së përgjithshme shqiptare të vitit 1912. (The position of Serbia towards Albanian gjeneral uprising of 1812). – 2005, nr. 35-2005, f. 215-265. 2173 ▼ CANA, Zekeria: Rreth kryengritjes së vitit 1912. – 2010, nr. 39-2009, f. 9-23. 2174 ▼ CIACHIR, Nikolae: Kontribut në historinë e Lëvizjes çlirimtare shqiptare në Rumani. (Contribution à l’histoire du mounement de libération des Albanais de la Roumanie). 1970, nr. 1-2/1970, f. 91-108. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 349 2175 ▼ CIACHIR, Nicolae: Materiale dhe interpretime të reja mbi veprimtarinë e shqiptarëve në Rumani. (Nouveaux matériaux et interprétations sur l’activité des Albanais en Roumanie). – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 81-92. 2176 ▼ CULAJ, Lush: Programet, rregullorja dhe organizimi i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës. (Programes, regulation and organizing of the Comittee for National Defence of Kosova). – 1997, nr. 25-1995, f. 161-178. 2177 ▼ CULAJ, Lush: Roli i Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” për çështjen shqiptare në Paqën e Versajës. (The role of the committee “National Defense of Kosova” in defending of the albanian question in the peace of Versailles). – 1997, nr. 26-1996, f. 147-157. 2178 ▼ CULAJ, Lush: Shqipëria në mbrojtje të çështjes shqiptare në arenën ndërkombëtare. (Albanian and the Albanian cause in the international arena (1920- 1926). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 149-165. 2179 ▼ CULAJ, Lush: Qëndrimi i Qeverisë së Lushnjës ndaj çështjes kombëtare. (Lushnja Goverment’s attitude toward the national issue). – 2003, nr. 30-2000, f. 143-162. 2180 ▼ CULAJ, Lush: Qëndrimi i Qeverisë së Shqipërisë ndaj Zonës Neutrale të Junikut. (The attitude of Albanian Government toward the Junik neutral zone). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 55-70. 350 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2181 ▼ CULAJ, Lush: Qeveritë e Zogut ndaj problemit kombëtar. (The governments of Ahmet Zogu and the nacional issue). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 77-98. 2182 ▼ CULAJ, Lush: Motivi i shpërnguljes si kategori historike në kujtesën e popullit të Kosovës. (The motif of emigracion as a historical category in memory of pople of Kosova). – 2005, nr. 35-2005, f. 135-146. 2183 ▼ CULAJ, Lush: Trajtimi i çështjes çame në parlamentin e Shqipërisë 1920-1924. (Treatment of the Çam question in the parlament of Albania 1920-1924). – 2007, nr. 36-2006, f. 117-139. 2184 ▼ CULAJ, Lush: Qeveria e Durrësit në mbrojtje të çështjes çame në Paqën e Versajës. (Stand of Durrës Goverment toward Çam issue). – 2008, nr. 37-2007, f. 137-154. 2185 ▼ CULAJ, Lush: Argjipeshkvi Mjeda në dokumentet malazeze të vitit 1913. (Archbishop Mjeda in Montenegrian documents of 1913). – 2009, nr. 38- 2008, f. 109-120. 2186 ▼ CULAJ, Lush: Çështja shqiptare dhe diplomacia e shteteve vendosëse në Konferencë. (Albanian question and the diplomaci of established status in Conference). – 2010, nr. 39-2009, f. 205-228. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 351 2187 ▼ CULAJ, Lush: Diplomacia e Mithat Frashërit në çerekun e parë të shek. XX. (Mithat Frashëri’s diplomaci in the fi rot quarter of the twentieth century). – 2011, nr. 40-2010, f. 123-137. 2188 ▼ DACI, Selim: Lezha nën sundimin e Venedikut. (Lezha sois domination de Venise). – 1982, nr. XI-1981, f. 47-68. 2189 ▼ DACI, Selim: Forcimi i familjeve feudale dhe zotërimet e tyre në krahinën e Lezhës në shekujt XIII-XIV. (The strengthening of the Albanian feudal families and their possesions in the Alessio (Lezha) district in the XIIIth-XIVth century). – 1984, nr. XIII-1983, f. 99-106. 2190 ▼ DALIPI, Qerim: Themelimi dhe konsolidimi i principatës së Karl Topisë gjatë viteve 1359-1385. (Establishment and consolidation of Karl Topia’s Principiality during 1359-1385). – 2011, nr. 40-2010, f. 246-262. 2191 ▼ DEZHGIU, Muharrem: Qëndrimi britanik për luftën e shqiptarëve kundër pushtimit fashist, deklarata e dhjetorit 1942 -për njohjen e luftës së popullit shqiptar. (Britanic Goverment atitude towards Albanian contention against fashist invasion, december 1942 declaracion for recogmition of Albanian war). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f, 69-75. 2192 ▼ DIBRA, Pranvera: Qeveria britanike përballë përpjekjeve të para të shtetit shqiptar mëkëmbje dhe 352 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE konsolidim 1922-1923. (The British Government visà-vis the fi rot eforts of Albanian state for reconstruction an consolidation 1922-1923). – 2007, nr. 36-2006, f. 89-115. 2193 ▼ DIDA, Ali: Ndikimi i ideve politike e shoqërore të Iluminizmit freng në Rilindjen Kombëtare Shqiptare. (Iluminism on the Albanian National Renaissance). – 1997, nr. 25-1995, f. 75-92. 2194 ▼ DOBRA, Islam: Angazhimi diplomatik i shteteve ballkanike dhe evropiane rreth çështjes shqiptare 1908-1912. (L’engagement diplomatique des pays balkaniques et europeen sur la question albanaise (1908-1912). – 1989, nr. 18-1988, f. 179-190. 2195 ▼ DOBRUNA, Exhlale: Tipologjia e monumenteve sepulkrale të periudhës romake në Kosovë. (La tipologie des monumentes sepulcraux de la periode romaine au Kossovo). – 1977, nr. IV-V/1974-1975, f. 43-80. 2196 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Një stelë sepulklare nga rrafshi i Kosovës. (Une nice sepulclare de la plaine de Kosova). – 1981, nr. X-1980, f. 21-27. 2197 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Une stèle funéraire de la Plaine de la Kosova. (Traduction française: Odette Marquet). – Prishtina 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, p. 161-168. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 353 2198 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Sarkofagët e gurit me dekorime në relievë gjatë periudhës romake në Dardani. (Les sarcophages en pierre avec les décorations en relief pendant la domination romaine en Dardanie). – 1994, nr. 22-1992, f. 7-26. 2199 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Veprat e artiti ilir në plastikën portretore të kohës romake në trevën e Dardanisë. ( The illyrian works of art in portrait’s plastic of the roman time in the territory of Dardania). – 1996, nr. 24-1994, f. 21-42. 2200 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Mbi dardanët dhe Dardaninë në bazë të materialit arkeologjik. (Pour les dardanes et Dardanie du matériaux archéplogiques). – 1997, nr. 25-1995, f. 9-23. 2201 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Treva e Pollogut në antikë në bazë të monumenteve sepulkrale dhe të kultit. (Pullog region in antiquity on the basis of sepulchral and komuniments of cult). – 1997, nr. 26- 1996, f. 9-22. 2202 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Dy monumente sepulklare nga koha romake të zbuluara tash vonë në Kosovë. (Two monuments of the roman period discoverd in Kosova). – 2002, nr. 28-28/1998-1999, f. 217-233. 354 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2203 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale, Një stelë ushtarake nga koha romake e zbuluar rishtas në Kosovë. (A roman military cennel discovered in Kosova). – 2003, nr. 30-2000, f. 203-202. 2204 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Realizimet e artit të shkolluar në plastikën portretore të trevës së Dardanës. (Pieces of art made by literare expert on portrayals in Dardania during the Roman era). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 295-311. 2205 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Disa monumente sepulkrale dhe të kultit nga koha romake të gjetura me zbulime të rastit në Kosovë. (Some Rman-era sepulchral and worship monuments discovered in Kosova). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 297-316. 2206 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Mbi besimin në jetën e amshueshme në pjesën qendrore të Dardanisë në bazë të monumenteve sepulkrale. (The belif in everlasting life in the central part of Dardania on the basis of sepulchral monuments). – 2005, nr. 35-2005, f. 355-376. 2207 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Zbulimet e rastit të monumenteve të gurit nga koha romake në trevën e Kosovës. Kontributi i përnjohjes së terrenit në Kosovë. (Casual inventions of stone monuments from the Roman in the territory of Kosova. Contribution to 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 355 the conversance of the terrin in Kosova). – 2007, nr. 36-2006, f. 319-354. 2208 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Realizimet skulpturore të perëndisë së tregtisë – Mërkur në Dardani gjatë antikitetit. (Sculptural realizations of God Mercury in Dardania during antiquity). – 2008, nr. 37-2007, f. 265-282. 2209 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Katër monumente skulpturore të pabotuara nga koleksioni arkeologjik i antikitetit në Muzeun e Kosovës. (Four unpublished skulptural monuments from the collection of archeological Museum Antiquity in Kosovo). – 2009, nr. 38-2008, f. 229-254. 2210 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Stili dhe moda e portreteve në stelat e Kosovës gjatë kohës romake. (Style and fashion of portraits on Kosova stelae during the roman period). – 2010, f. 39-2009, f. 309-321. 2211 ▼ DOBRUNA, Alban: Rendet e dervishëve në Rahovec në shekujt XIX-XX. (Dervish associations in Rahovec in XIX-XX country). – 2010, nr. 39-2009, f. 99-112. 2212 ▼ DOÇI, Rexhep: Popullsia shqiptare shumicë dhe ajo sllave (serbe) pakicë në Kosovë që nga shekulli XIII e deri më sot. (La population Majoritaire Albanaise et la Population Minoritare Slave en Kosova Depuis le XIIIe Siecle Jusqu’a nos Jours). – 1991, nr. 20-1990, f. 81-101. 356 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2213 ▼ DOÇI, Rexhep: Historia e kishave dhe e krishterimit në Kosovë me zanafi llë ilire-shqiptare. (History of Kosovo churches and christinaism with IllyrianAlbanian genesis). – 2009, nr. 38-2008, f. 209-228. 2214 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Marrëdhëniet e Raguzës me Durrësin prej shekullit IX deri në vitin 1501. (Les relations entre Ragues et Durrës du IXe siecle jusqu’a 1501). – 1983, nr. XII-1982, f. 29-53. 2215 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Lidhjet e bujarëve raguzanë me Durrësin gjatë shekujve XIII-XIV. (Relation of the Ragusa noblemen with Durazzo during the XIIIthXIVth centuru). – 1984, nr. XIII-1983, f. 107-113. 2216 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Lidhjet historike shqiptaroboshnjake në shekullin XV. (Les liens historiques albanais-bosniens). – 1985, nr. 14-1984, f. 33-54. 2217 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Diaspora shqiptare në Greqi gjatë shekullit XIV. (La Diaspore albanaise en Grèce au cours du XIVe siecle). – 1986, nr. 15-1985, f. 23-42. 2218 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Prania e shqiptarëve në Raguzë gjatë shekujve XIII-XV. (La présence des albanais a Ragus au cours des XIII-XV sielce). – 1987, nr. 16-1986, f. 39-61. 2219 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Fillet e ndikimit osman në viset e banuara me shqiptarë dhe në Bosnjë e Hercegovinë. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 357 (Le début de l’infl uence ottmane dans les contrés habitées par les Albanais et en Bosnie et Herzégovine). – 1988, nr. 17-1987, f. 83-101. 2220 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Présence des Albanais à Raguse entre le XIIIe et le XVe siécle. (Traducion française: Agnès Brunet – Gut). – Prishtina 1990, Recherches albanaologiques, nr. 4-1987, p. 115-137. 2221 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Gjergj Kastrioti-Skënderbeu. (Chez les anciens chroniqueur et historiens de Raguse). – 1989, nr. 18-1988, f. 49-68. 2222 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Diplomatët shqiptarë në shërbim të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut. (Les diplomates albanais au service chez Gjergj KastriotiSkenderbeu). – 1990, nr. 19-1989, f. 37-59. 2223 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Disa aspekte të strukturës etnike të Kosovës gjatë mesjetës. (Some Aspect of the Ethnic Structure of Kosova During the Midle Ages). – 1991, nr. 20-1990, f. 61-80. 2224 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Beteja e Kosovës në dritën e burimeve raguzane. (Kosova battle in the light of Raguza sources). – 1991, nr. 21-1991, f. 41-55. 2225 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Popullsia shqiptare e Kosovës dhe e trojeve të tjera në ish- Jugosllavi gjatë shekujve XV-XVII. (La population de Kosova et d’autres 358 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE regions de ex-Yougoslavie à partir du XV- è jusqu’à XVII è siècle. – 1994, nr. 22-1992, f. 63-74. 2226 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Ndryshimet e strukturës fetare të shqiptarëve të Malit të Zi (përkrahja e fesë islame). (Changes of / albanian’s religious strukture in Montenegro (sread of islam). – 2005, nr. 33-34/2003- 2004, f. 252-274. 2227 ▼ DRESHAJ, Sylë: Rrethanat politike shoqërore dhe kulturo-arsimore në Podgurë 1912-1921. (Sociopolitical and Cultural Educational Circumstances in Podgur During 1912-1921). – 1991, nr. 20-1990, f. 251-280. 2228 ▼ DUSHKU, Ledia: Arvanitët në revolucionin grek të vitit 1821. (Arvanits in the Greek revolucion of 1821). – 2009, nr. 38-2008, f. 165-174. 2229 ▼ EREN, Ismail: Štamparija Kosovskog vilajeta u Prištini (1877-1888). (Limprimerie du vilayet de Kosovo à Priština). – 1968, nr. 1-1968, f. 171-184. 2230 ▼ FAZLIU, Hamdi: Intensiteti i migrimeve të popullsisë shqiptare në Shqipëri gjatë viteve 1912-1918. (Intensity of Albanian migracion in Albania during 1912-1918). – 2008, nr. 37-2007, f. 155-160. 2231 ▼ FAZLIU, Hamdi: Protestat e shqiptarëve kundër projekteve jugosllave për shpërngulje. (The protests 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 359 of Albanians against Yugoslavian projects for their displacment). – 2009, nr. 38-2008, f. 89-96. 2232 ▼ FAZLIU, Hamdi: Ligji mbi reformën agrare dhe kolonializmin e trevave shqiptare si mjet për zbrazjen e tyre nga elementi autokton shqiptar. (Law on agrarin reform and colonization of Albanian territories, as means for emptying these regions from Albanian autochtonous element). – 2011, nr. 40-2010, f. 99-106. 2233 ▼ FERRI, Naser: Stelat e periudhes antike të Pejës. (Les stéles dans la période antique de Peja (Ipek). – 1988, nr. 17-1987, f. 27-41. 2234 ▼ FERRI, Naser: Të liruarit si bartës të kultit perandorak në Mezi të Epërme. (Les liberes comme porteurs du culte imperial en Haute Mesie). – 1989, nr. 18-1988, f. 21-36. 2235 ▼ FERRI, Naser: Jakup Ferri – tribun popullor, diplomat dhe prijës ushtarak i Lëvizjes Kombëtare Shqiptare. (Jakup Ferri – national tribue, diplomat and military Leader of theAlbanien National Movement). – 1996, nr. 24-1994, f. 85-94. 2236 ▼ FERRI, Naser: Formimi dhe zhvillimi urban dhe ekonomik i provincës Moesia Superior /Mezia e Epërme/. (Formation and Economic and Urban development of the Province Moesia Superior). – 1997, nr. 25-1995, f. 25-35. 360 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2237 ▼ FERRI, Naser: Fillet dhe zhvillimi i ushtrisë romake. (The beginnings and development of the roman army). – 1997, nr. 26-1996, f. 23-38. 2238 ▼ FERRI, Naser: Gjurmët epigrafi ke të nderimit të hyut Merkur në Dardani. (Epigraphic trakes o honoring the cult of divinity Mercury in Dardania). – 2005, nr. 35-2005, f. 377-284. 2239 ▼ FERRI, Naser: Altari nga Nahia e Bajgorës i kushtuar hyjit auktotkton Jupiter Cohortalis. (Altar from Vllahia of Bajgora dedicated to autochthonous divinity Jupiter Cohortalis). – 2008, nr. 37-2007, f. 283-290. 2240 ▼ FERRI, Naser: Peja në udhëkryqin e rrugëve antike. (Peja in the crossroads of antique paths). – 2009, nr. 38-2008, f. 255-272. 2241 ▼ FERRI, Naser: Veçorit tipologjike dhe ikonografi ke të monumenteve mbivarrore nga nekropoli antik i Pejës. (Typologycal and iconographical distinction of gravestone monuments from antique necropolis of Peja). – 2010, nr. 39-2009, f. 323-343. 2242 ▼ FERRI, Naser: Mjekësia, shëndeti dhe kultet e hyjnive shëruese në Dardaninë romake. (Medicine, halth and cules of remedial deities in Roman Dardania). – 2011, nr. 40-2010, f. 277-291. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 361 2243 ▼ GASHI, Skënder: Antroponomia e shqiptarëve në Kosovë në shekullin XV në dritën e burimeve onomastike turko-osmane. Pjesa e I. (L’Anthroponimye des Albanais du Kosovë au XV siecle a la lumiere des sources onomastiques Turco-Osmanes). – 1978, nr. VII-1977, f. 47-68. 2244 ▼ GASHI, Skënder: Shtresime antroponomike në Kosovë në shekullin XV (Në dritën e burimeve onomastike turkoosmane). (L’Anthroponimye des Albanais du Kosovë au XV siecle a la lumiere des sources onomastiques Turco-Osmanes). – 1979, nr. VIII-1978, f. 47-68. 2245 ▼ GASHI, Ibrahim: Roli i diplomacisë ruse në Aleancën ballkanike të vitit 1912. (The role of the Russian diplomacy in the foundation of the 1912). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 173-194. 2246 ▼ GASHI Sami: Ulqini – komunë autonome gjatë mesjetës. (Ulqin – autonomes municipality during medieval). – 2011, nr. 40-2010. 2247 ▼ GEXHA, Qamil: Mali i Zi ndaj Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. (Montenegro’s attitude towards the act of Decleration of Indenpendence of Albania). – 1997, nr. 25-1995, f. 137-1510. 2248 ▼ GYT, Christian: Mbi gjendjen ekonomike të familjes së Pashko Vasës. (La situation économique de la famille de Pashko Vasa). – 1988, nr. 17-1987, f. 171-176. 362 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2249 ▼ HADRI, Ali: Prilog rasvetlavanje Skenderbegove epohe. (K boпрocy oб ocbeшenии эпoxи Ckahдepбeгa). – 1962, nr. 1-1962, f. 119-147. 2250 ▼ HADRI, Ali: Nacionalno ugnjetavanje šiptarske narodnosti i stav i borba KPJ za nacionalna prava šiptara za vreme stare Jugoslavije. (Национальое угнетение над Албаиской народностью и постанoвкa КПЮ и ее борба за национальіе права Албанцев во время сушествования бьівшей Юугославии). – 1965, nr. 2-1965, f. 145-168. 2251 ▼ HADRI, Ali: Pozita dhe gjendja e Kosovës në Mbretërinë e Jugosllavisë (1918-1941). (Positinon et situation de Kosovo au temps dy Royaume de Yougoslavie). – 1968, nr. 2-1968, f. 163-194 2252 ▼ HADRI, Ali: Rrethanat historike në kohën e Kongresit të Manastirit. (Les conditions historiques ayant preside a la reunion du Congrès de Bitolj en 1908). – 1969, nr. 1-1969, f. 7- 12. 2253 ▼ HADRI. Ali: Periodizimi i lëvizjes kombëtare shqiptare. (Periodicité du mouvement national albanais). – 1972, nr. I-1971, f. 23-32. 2254 ▼ HADRI, Ali: Historiografi a jugosllave mbi shtetin Ilir. (La question de l’Etat illyrien dans l’historiographie yougoslave de l’après guerre). – 1974, nr. II-1972, f. 29-38. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 363 2255 ▼ HADRI, Flamur: Monografi a e Nikolla Vuliqit për Gjergj Kastriotin-Skënderbeun dhe epokën e tij. (Monographie de Nikola Vulić pour Gjergj-KastriotSkënderbeg (Scanderbeg) et son époque). – 1980, nr. IX-1979, f. 317-335. 2256 ▼ HADRI, Flamur: Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe epoka e tij në sintezat historike. (Gjergj Kastrioti – Skënderbeu et son époque danssynthèses historiques). – 1981, nr. X-1980, f. 217-224. 2257 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a shqiptare mbi personalitetin e Skënderbeut, origjinën dhe rininë e tij. (Historiographie albanaise du personalité, de l’origine et de la jeunesse de Scanderbeg). – 1983, nr. XII-1982, f. 55-67. 2258 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a shqiptare mbi burimet dokumentare dhe letrare të epokës së Skënderbeut. (Albanian historiography about documentary and literary sources of Scanderbeg’s period). – 1984, nr. XIII-1983, f. 115-133. 2259 ▼ HADRI, Flamur: Shteti feudal centralist shqiptar në epokën e Skënderbeut dhe marrëdhëniet e tij ndërkombëtare me shtetet tjera. (L’Etat centraliste féodal albanais dans l’époque des Skënderbeg et ses rapport internationaux avec d’autres états). – 1985, nr. 14-1984, f. 55-74. 364 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2260 ▼ HADRI, Flamur: Vështrim i përgjithshëm mbi historiografi në shqiptare skënderbegiane. (Regard général sur l’historiographie albanaise skenderbegienne). – 1986, nr. 15-1985, f. 65-95. 2261 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a shqiptare për luftën e armatosur kundër Perandorisë Osmane – karakterin e luftës, lokalizimin e betejave, karakterin e ushtrisë dhe artin ushatarak. (L’historiographie albanaise sur la lutte armée l’empire ottoman – les particularités de la guerre, la localisation des batailles le caractère de l’armée et l’art guerrier). – 1987, nr. 16-1986, f. 63-80. 2262 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a shqiptare mbi shqiptarët dhe shoqërinë shqiptare në shekullin XV. (L’historiographie albanaise sur l’Albanaie et la sociéte albanaise au XVe siécle). – 1988, nr. 17-1987, f. 67-82. 2263 ▼ HADRI, Flamur: Vështrim i përgjithshëm mbi historiografi në italiane skënderbegiane. (Un coup d’oeil générala sur l’historiographie italienne – skenderbeghinne). – 1990, nr. 19-1989, f. 61-67. 2264 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a italiane mbi marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit të Skënderbeut me shtetet tjera. (Italian Hiostoriography About International Relationships of Skanderbey’s Government With the Other Governments). – 1991, nr. 20-1990, f. 131-145. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 365 2265 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a italiane mbi shoqërinë shqiptare në shekullin XV. (L’historiographie italienne sur la société albanaise au XVe siècle). – 1993, nr. 21- 1991, f. 57-68. 2266 ▼ HADRI, Flamur: Beteja e Kosovës në vështrim të burimeve. (La Bataille de Kosova, vue souz l’aspects des sources littéraires). – 1994, nr. 22-1992, f. 27-37. 2267 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a italiane për luftën e armatosur të shqiptarëve kundër Perandorisë Osmane. (The italian historiography for dracd struggling of the Albanians agains inst the ottoman empire). – 1995, nr. 23-1993, f. 65-70. 2268 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a italiane mbi shtetin feudal centralist të udhëhequr nga Skënderbeu. (The italian historiography about ther feudal centralist state led by skenderbeu). – 1996, nr. 24-1994, f. 43-47. 2269 ▼ HADRI, Flamur: Fillet e historiografi së skënderbegiane. (Who started the historigraphy of Scanderbeg). – 1997, nr. 25-1995, f. 37-44. 2270 ▼ HADRI, Flamur: Marrëdhëniet e shtetit të Skënderbeut në dritën e studimeve komparative. (Relation of Scandebeg’s state in the light of comparative studies). – 1997, nr. 26-1996, f. 57-70. 366 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2271 ▼ HADRI, Flamur: Historiografi a italiane për shtetin shqiptar të udhëhequr nga Skënderbeu. (Italian historiography on the Albanian state guided by Skënderbeg). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 199-204. 2272 ▼ HALILAJ, Isa: Luma në Lidhjen Shqiptare të Prizrenit 1878-1881. (Luma in the Albanian Leauge of Prizren 1878-1881. – 2007, nr. 36-2006, f. 233-240. 2273 ▼ HALIMI, Enis – SHABANI, Fahredin: Kontributi i Dervish Himës në mendimin politik të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. (Contribution of Dervish Hima on political thought of Albanian National Renaissance). – 2008, nr. 37-2007, f. 181-196. 2274 ▼ HALIMI, Enis – SHABANI, Fahredin: Kongresi i Manastirit – vistër mendimesh politike për një alfabet kombëtar. (Congress of the Manastir – a string of political thoughts for a nacional alphabet). – 2009, nr. 38-2008, f. 145-158. 2275 ▼ HASKUKA, Esat: Valorizimi shoqëroro-ekonomik i trevës së Prizrenit prej periudhës parahistorike gjer në mesjetën e hershme. (Socio-economical valorization of the County of Prizren from the neolith age to the Early Middle Age). – 1991, nr. 20-1990, f. 4-60. 2276 ▼ HASKUKA, Esat: Pozita gjeografi ke e Prizrenit gjatë shekujve. (The Geographical Position of Prizren). – 1995, nr. 23-1993, f. 37-51. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 367 2277 ▼ HOTI, Izber: Prishtina dhe rrethina në fund të shekullit XIX dhe në fi llim të shekullit XX. (Prishtina et son environement à la fi n du XIXe et au début du XXe siècle). – 1982, nr. XI-1981, f. 177-193. 2278 ▼ HOTI, Izber: Balli kombëtar dhe veprimtaria e tij mbështetur në letërkëmbimin e udhëheqësve dhe bartësve të Lëvizjes Nacionalçlirimtare në Kosovë. (The National Front and its activity – as shown in the correspondence between the leaders and activists of the National Liberation Movement in Kosova). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 29-44. 2279 ▼ HOXHA, Sherafedin: Disa të dhëna të veprimtarisë kulturore dhe publicistike të kolonive shqiptare në Egjipt në fi llim të shekullit XX. (Donnees sur l’activite culturelle et publique des colonies albanaisses Egyptes au debut du XXe siecle). – 1987, nr. 16-1986, f. 145-152. 2280 ▼ HOXHA, Sherafedin: Krijimtaria publicistike dhe gazetareske e shqiptarëve në Austri (1912-1930). (La production des écrits periodiques des albanais en autriche (1912-1930). – 1990, nr. 19-1989, f. 243-252. 2281 ▼ HOXHA, Shpresa: Pashallëku i Janinës në vrojtimet e Likut dhe bashkëkohasëve të tij. (The Pashalik of Ioónnina in the obsevations of Leake and of his Contemporaries). – 2007, nr. 36-2006, f. 241-260. 368 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2282 ▼ HRABAK, Bogumil: Reokupacija oblasti srpske i crnogorske države s arbanaškom večinom stanovništva u jesen 1918 godine, i držanje Arbanasa prema uspostavlenoj vlasti. (La reoccupation, en automne 1918, des regions des etats serbes et albanais a population majorita re albanaise et la positino des Albanais vis-a-vis dy pouvoir etabli). – 1969, nr. 1-1969, f. 254-297. 2283 ▼ HRABAK, Bogumil: Eksportimi i drithërave nga Shqipëria në shekujt XIII, XIV dhe XV. (L’exportation des céréales d’Albanie du XIIIe , XIVe au XVe siecle). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 28-90. 2284 ▼ HYSA, Ylber: Çështje të herezisë dualiste dhe heterodoksisë në Shqipërinë Mesjetare. (The question of dualist heresy and heterodoxy in mediareval Albania). – 1997, nr. 26-1996, f. 39-56. 2285 ▼ HYSA, Ylber: Problemi i monumenteve të varrit “Steçci”. (The problem of the monuments of bogumile tombs “Steçci”). – 2002, nr. 28-29/1998- 1999, f. 205-215. 2286 ▼ HYSA, Ylber: Gjurmëve të ortodoksisë te shqiptarët e Maqedonisë: asimilimi i kryer, apo trikonfeksionaliteti i ruajtur?. (Orthodoxs vestiges among Albanians from Macedonia: exercised assimilation or preserved triconfensionality?). – 2008, nr. 37-2007, f. 245-264. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 369 2287 ▼ HYSA, Ylber: Orizi dhe shafrani në Kosovë: transformimi kulturor agrar në shek. XVI, (Rise and saffron in Kosovo: agrarin cultural transformation in sixteenth century). – 2009, nr. 38-2008, f. 175-182. 2288 ▼ HYSI, Shyqri: Bektashizmi dhe disa personalitete bektashiane në Gjyshatën e Gjirokastës. ( Bektashism and some Bektashi personalities of Gjirokastra area). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 261-272. 2289 ▼ HYSI, Shyqeri: Problemi i shkollave shqipe në Çamëri dhe atyre greke në Himarë gjatë vitit 1937. (The problem of Albanian schools in Çamëri and the Greek ones in Himara during 1937). – 2010, nr. 39- 2009, f. 195-203. 2290 ▼ IBRA, Hysen: “Vorio Epiri” dhe “Stara Srbija” nocione politike shqiptare.(“Vorio Epirus” and “Stara Srbija” anti – albanian political notions). – 1997, nr. 26-1996, f. 189-196. 2291 ▼ IBRA, Hysen: Çështja shqiptare dhe komuniteti ndërkombëtar. (The Albanian issue and the international community). – 2002, nr. 28-29/1998- 1999, f. 55-76. 2292 ▼ IBRA, Hysen: Urbanistika në funksion të çështjes kombëtare. (Urbanism in function of nacional question). – 2005, nr. 35-2005, f. 115-134. 370 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2293 ▼ IDRIZI, Zeqirja: Mehmet Pashë Deralla – Ministri i Parë i Ushtrisë Shqiptare. (Mehmet Pashë Derallathe fi rst Minister of the Albanian Army). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 167-182. 2294 ▼ IDRIZI, Zeqirja – SHABANI, Fahredin: Diplomacia evropiane dhe Tajar Tetova. (European diplomaci and Tajar Tetova). – 2011, nr. 40-2010, f. 173-186. 2295 ▼ IMERAJ, Shkodran: Kontributi i të rinjve të Deçanit në demonstratat e vitit 1968 në Pejë. (Contribution of youth from Deçani in the demonstrations of 1968 in Pejë). – 2011, nr. 40-2010, f. 301-311. 2296 ▼ IPÇIU, Nahit: Sferat tregtare të Kosovës dhe të viseve fqinjë në gjysmën e dytë të shekullit XIX. (Sphères commerciales du Kossovo et des régions voisines). – 1986, nr. 15-1985, f. 174-196. 2297 ▼ IPÇIU, Nahit: Artikujt e eksportimit dhe të importimit të Kosovës dhe të viseve fqinje në gjysmën e dytë të shek. XIX. (Les produits d’exportaiton et d’importation de la Kosovë et d’autres régions voisines dans la deuxième moitiè du XIXe siécle). – 1988, nr. 17-1987, f. 177-201. 2298 ▼ ISLAMI, Hivzi: Kërkimet antropogjeografi ke në Kosovë. (Les recherches antropogéographique à Kosovo). – 1972, nr. I-1971, f. 115-162. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 371 2299 ▼ ISLAMI, Hivzi: Migrimet e popullsisë dhe të fuqisë punëtore të Kosovës. (La migrations de la population et de la main d’oeuvre de Kosova). – 1979, nr. VIII1978, f. 293-320. 2300 ▼ ISLAMI, Hivzi: Migrimet e popullsisë dhe të fuqisë punëtore të Kosovës. (La migration de la population et de la main d’oeuvre de Kosova). – 1980, nr. IX1979, f. 237-266. 2301 ▼ ISLAMI, Hivzi: Dallimet në shkallën e urbanimit ndërmjet popullsive të nacionaliteteve të Kosovës. (Les differences dans le niveau d’urbanisation entre les nationalités de la population du Kosova). – 1981, nr. X-1980, f. 2302 ▼ ISLAMI, Selim: Shteti Ilir vendi dhe roli i tij në botën mesdhetare. (L’Etat illyrien, sa place etson ròle dans le mond mediterraneen). – 1974, nr. II-1972, f. 39-62. 2303 ▼ IVANÇEVIQ, Vinko: Eksportimi i drurit nga Shqipëria në Raguzë dhe ndërtuesit raguzianë të anijeve në Shqipëri në shek. XVIII e XIX. (L’exportation de bois d’Albanie à Dubrovnik et les voyages des constructeurs de navires de Dubrovnik en Albanie). – 1974, nr. II-1972, f. 103-113. 2304 ▼ IVANISHEVIQ, Millan: Andrea Aleshi në Split në vitin 1448. (Andrea Aleshi a Split en 1448). – 1982, nr. XI-1981, f. 69-104. 372 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2305 ▼ JAKA, Ymer: Lamartini dhe shqiptarët. (Lamartine et les Albanais). – 1970, nr.1-2/1970, f. 129-142. 2306 ▼ JAKA, Ymer: Cili është autori i veprës “Abrege de l’histoire de la vie et des Actions de Scanderbeg”. (Le probleme de la paternite de l’ouvrage “Abrege de l’historie de la vie des Actions de Scander”. – 1975, nr. III-1973, f. 65-69. 2307 ▼ JAKA, Ymer: Një vepër deri tani e panjohur e Pashko Vasës. (Un ouvrage inconnu jusqu’ici de Pashko Vasa). – 1987, nr. 16-1986, f. 233-249. 2308 ▼ JAKA, Ymer: Skënderbeu në veprat e udhëpërshkruesve frëngë. (Scanderbeg dans les récits de vogage français). – 1990, nr. 19-1989, f. 69-83. 2309 ▼ JAKA, Ymer: Një histori e Skënderbeut e botuar në Francë në kohën e Luftës së Krimesë. (Une histoire de Scanderbeg publiée en France a l’epoque de la Guerre de Crimée). – 1996, nr. 24-1994, f. 71-83. 2310 ▼ JAKUPI, Ali: Gjendja ekonomike e shqiptarëve pas Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë. (Economic situation of the Albanians after the declaration of independence of Albania. – 1997, nr. 26-1996, f. 125-130. 2311 ▼ KABA, Hamit: Përfundimi pa sukses i misionit të SHBA në Shqipëri më 1946. (Unuccessful endin gof 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 373 the USA mision in Albania in 1946). – 2007, nr. 36- 2006, f. 29-40. 2312 ▼ KALESHI, Hasan: Prizren kao kulturni centar za vreme tursko perioda. (Prizren – centre culturel pendant la period turque). – 1952, nr. 1-1962, f. 91-118. 2313 ▼ KALESHI, Hasan: Veliki vezir Kodža Sinan-Paša, njegove zadužbine i njegova vakufnama. (The great vizier Kodža Sinan-Paša, his foundations and his waqfi yyah). – 1965, nr. 2-1965, f. 105-144. 2314 ▼ KALESHI, Hasan: Sami Frashëri në letërsinë dhe fi lologjinë turke. (Sami Frashëri dans la littérature et la philologie turques). – 1968, nr. 1-1968, f. 33-116. 2315 ▼ KALESHI, Hasan: Disa aspekte të luftës për Alfabetin shqip në Stamboll. (Certians aspects de la lutte pour l’Alphabet albanais à Constantinople). – 1969, nr. 1-1969, f. 77-117. 2316 ▼ KALESHI, Hasan: Veprat turqisht dhe persisht të Naim Frashërit. (Les oeuvres de Naim Frachery en Langues turque et persane). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 143-153. 2317 ▼ KALESHI, Hasan: Një burim turk mbi kryengritjet shqiptare më 1909 â 1912. (Une source turque sur les insurrections albanai de 1909 â 1912). – 1972, nr. II1972, f. 297-336. 374 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2318 ▼ KASUMI, Haki: Shkollat fetare islame në Kosovë ndërmjet dy luftrave botërore. (Les écoles religieuses islamiques entre les deux guerres mondiales). – 1983, nr. XII-1982, f. 151-166. 2319 ▼ KEÇMEZI-BASHA, Sabile: Gazeta “Zëri i Kosovës” dhe angazhimi i saj për ngritjen e ndërgjegjes dhe unitetit kombëtar. (The newspaper “Zëri i Kosovës” and its engagement in enhancing National conscience and unit). – 2005, nr. 35-2005, f. 9-44. 2320 ▼ KEÇMEZI-BASHA, Sabile: Situata politike në Kosovë pas Kuvendit të Prizrenit 91945). (Political situation in Kosova after the Assambley of Prizren (1945). – 2008, nr. 37-2007, f. 53-74. 2321 ▼ KEÇMEZI-BASHA, Sabile: Trajtimi i çështjes shqiptare në revistën ilegale “Kosovarja e Re” (1983-1984), Organi informativ i BGK të LRSSH-së. (Treatments of Albanian women issue in ilegal journal Kosovarja e Re” (1983-1984), informative body of BGK of LRSSHJ). – 2009, nr. 38-2008, f. 9-30. 2322 ▼ KEÇMEZI-BASHA, Sabile: Abdyl Dura dhe jatakët e tij. (Abdyl Dyra and this beddings). – 2010, nr. 39- 2009, f. 137-153. 2323 ▼ KIARAMONTE, Zef: Aspekte të pranisë shqiptare në Itali. (Aspects of the Albanian presence in Italy). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 191-197. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 375 2324 ▼ KNEZ, Tone: Metropoli i ilirëve të Dolenskës. (La métropole des Illyres de la Dolenjska). – 1974, nr. III1973, f. 21-34. 2325 ▼ KNEZ, Tone: Novo Mesto në parahistori e antikë. (Novo Mesto dans la préhistorie et l’antiquité). – 1978, nr. VII-1977, f. 19-46. 2326 ▼ KODRA, Masar: Çështja e alfabetit të shqipes në gazetat «Vesti», «Vardar» dhe «Rodina». (La question de l’alphabet albanais dans les jounaux “Vesti”, “Vardar” et “Rodina”). – 1988, nr. 17-1987, f. 231-248. 2327 ▼ KOJÇINI-UKA, Sulltane: Studentët shqiptarë në universitetet e ish -Jugosllavisë në vitet 1930-1940. (Albanian students in universities of ex-Yuogoslavia during the 1930-1940). – 2007, nr. 36-2006, f. 75-88. 2328 ▼ KORDHA, Hysen: Aspekti kombëtar në veprat dhe përkthimet e Vexhi Buharaja. (The national aspect in the deeds and translations of Vexhi Buharaja). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 183-189. 2329 ▼ KRASNIQI, Jakup: Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (janar – nëntor 1912). ( Patriotic activity of Hasan Prishtina (january – neovember 1912). – 1997, nr. 26-1996, f. 115-123 2330 ▼ KRASNIQI, Memli: Mitrovica e viteve ntë Lidhjes së Pejës në raportet e Konsullatës Serbe të Prishtinës. 376 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (Mitrovica and Leauge of Peja in the reports of Serbian consul’s from Prishtina). – 2009, nr. 38-2008, f. 159-163. 2331 ▼ KUTELI, Mirsad: Tranzicioni, demokratizimi dhe proceset integruese në Shqipëri. (Transition, democratization and integration processes in Albania). – 2011, nr. 40-2010, f. 45-65. 2332 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Gjergj Kastrioti – Skënderbeu në veprën e Franc Babingerit Mehmet Pushtuesi dhe koha e tij. (Gjergj Kastrioti – Skënderbeu in Franc Babingery’s Work “Mehmet the Conqueror and his Times). – 1991, nr. 20-1990, f. 147-165. 2333 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Artur Evansi për shqiptarët. (Arthur Evans pour les Albanais). – 1994, nr. 22-1992, f. 75-80. 2334 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Vështrim mbi Luftën e Dytë të Kosovës (17-19 tetor 1448 ). (Turn to the Second Battle of Kosova (17-19 october 1448). – 1995, nr. 23-1993, f. 53-63. 2335 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Vështrim mbi diasporën arbëreshe në Itali në shekullin XV. (A survey of arberesh diaspora in Italy in the 15th century). – 1996, nr. 24-1994, f. 49-70. 2336 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Skënderbeu në veprën e Kutelit. (Scanderbeg in the work of Kuteli). – 1997, nr. 25- 1995, f. 45-51. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 377 2337 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Shqiptarët dhe Haga në kohën e Isa Boletinit. ( The Albanians and Haga in the time of Isa Boletini). – 1997, nr. 26-1996, f. 71-83. 2338 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Vështrim i shkurtër për qëndrimin e faktorit ndërkombëtar ndaj çështjes së Kosovës në dekadën e fundit të shekullit XX. (A short insight on the attitude of the internacional community toward Kosova issue, concentraing on the last decade of the XX century). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 31-53. 2339 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Vështrim mbi rrethimin e dytë të Shkodrës (1478-1479). (Insight on the second siege of Shkodra (1478-1479). – 2003, nr. 30-2000, f. 187-202. 2340 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Vështrim mbi dinastinë e Balshajve dhe shtetin e tyre. (Instight on Balshaj Dynasty). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 277-294. 2341 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Historia e Kosovës dhe enciklopedia e Kosovës – projekte me prioritet për albanologjinë shqiptare. (“History of Kosoa” and “Encyclopedia of Kosova” – priority projekts for the Albanology science). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 17-28. 2342 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Peja dhe islamizimi i popullsisë në shekujt XV-XVI. (Peja and islamization of population during XV-XVI centuries). – 2005, nr. 35-2005, f. 387-302. 378 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2343 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Lufta e Kosovës (1448) në “Apologjinë” për Skënderbeun të Frang Bardhit. (The of Kosova (1448) “Apology” for Scanderbeg by Frang Bardhi). – 2007, nr. 36-2006, f. 261-273. 2344 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Të dhënat e para për Pejën dhe emërtimin e saj. (Frst data on Peja and its denomination). – 2008, nr. 37-2007, f. 233-244. 2345 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Korrespondenca e Milan Shufl ajt me Mbretërinë Shqiptare. (Milan Shufl ay’s korrespondence with Albanian Kingdom). – 2009, nr. 38-2008, f. 79-88. 2346 ▼ LAJÇI, Bashkim: Rreth disa mënyrave të luftimit të shqiptarëve në mesjetë. (About some Albanian ways of fi ghting in mediavelism). – 2007, nr. 36-2006, f. 275-282. 2347 ▼ LAJÇI, Bashkim: Të dhëna për armët e shqiptarëve gjatë mesjets. /Armët për mbrojtje/. (Record on Albanian weapons during mediaveal) . – 2008, nr. 37- 2007, f. 223-232. 2348 ▼ LALAJ, Ana: Kosova në dy dekadat e fundit të shekullit XX. (Kosova in the two last decades of the XX century). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 19-30. 2349 ▼ LALAJ, Ana: E drejta e vetëvendosjes dhe shqiptarët e Kosovës. (The Right for Self-determination and the Albanian of Kosova). – 2003, nr. 30-2000, f. 19-36. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 379 2350 ▼ LIPA, Seit: Rezoluta e Bujanit dhe atakimi i saj nga ideologjia shtetërore serbe. (La résolution de Bujan et l’attaque idéologique et étatique serbe). – 1994, nr. 22-1992, f. 143-150. 2351 ▼ LITA, Qerim: Çështja shqiptare në Maqedoni pas Brioneve. (Albanian issue in Macedonia after Brions). – 2008, nr. 37-2007, f. 29-51. 2352 ▼ LITA, Qerim: Lëvizja Kombëtare shqiptare në Shkup gjatë vitit 1941. (Albanian nacional movement in Skopje during 1941). – 2011, nr. 40-2010, f. 67-91. 2353 ▼ LUETIQ, Josip: Lundruesit detarë, marina tregtare dhe veprimtaria e porteve të Vlorës, Durrësit e Lezhës dhe lidhjet nautike-komerciale të shqiptarëve me dubrovnikasit në vitet 1566-1584. (Les navigateurs, la marine de commerce et l’activite des ports de Vlora, de Durrës et de Lezha, les liens nautiques – comerciaux des Albanais avec les Ragusiens de 1566- 1584). – 1985, nr. 14-1984, f. 111-136. 2354 ▼ LUETIQ, Josip: Lundruesit detarë , marina tregtare dhe veprimtaria e porteve të Vlorës, Durrësit e Lezhës dhe lidhjet nautike – komerciale të shqiptarëve me dubrovnikasit në vitet 1585-1599. (Les navigateurs marins, la marine commerciale, l’activité des ports de Vlorë, Lezhë, Durrës et les liens nautico comemerciaux des albanais avec les habitants de Dubrovnik dans les anniées 1585-1599). – 1986, nr. 15-1985, nr. 97-118. 380 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2355 ▼ LUKU, Esilda: Aspekte të krizës dhe rënies së regjimit komunist në Shqipëri në gjysmën e dytë të viteve ’80. (Some aspects of the crisis and collapse of communist regime in Albania during the second part of the ’80- es). – 2008, nr. 37-2007, f. 11-27. 2356 ▼ LUKU, Esilda: Vështrimi mbi ndikimin e bashkëjetesës pesëshekullore shqiptaro-osmane në identitetin kombëtar shqiptar. (An aproach to the infl uence of Albanian-Turkish fi ve-century coexistence on the Albanian nacional identity). – 2009, nr. 38-2008, f. 183-195. 2357 ▼ LUKU, Esilda: Aspekte të çështjes shqiptare në Traktatin e Paqes me Italinë pas Luftës së Dytë Botërore. (Some aspects of the Albanian case related to the Peace treaty with Italy after the W. W. II). – 2010, nr. 39-2009, f. 155-172. 2358 ▼ LUKU, Esilda: Vështrim mbi diplomacinë britanike kundrejt Shqipërisë dhe Konferencën e Paqës së Parisit (1946). (A view on British diplomaci toward Albanian and Paris’s Peace Conference (1946). – 2011, nr. 40-2010, f. 27-43. 2359 ▼ LUSHAKU, Hillë: Jeta e panjohur e Hilë Mosit. (Hilë Mosi’s unknown life). – 2009, nr. 38-2008, f. 97-108. 2360 ▼ MAKSUTOVICI, Gelku: Kontribute të reja për njohjen e shtypit shqiptar në Rumani. (Contributions 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 381 nouvelles à la connaissance de la presse albanaen Roumanie). – 1972, nr. I-1971, f. 33-64. 2361 ▼ MALA, Muhamet: Konvertimi dhe toleranca fetare te shqiptarët gjatë sundimit të Perandorisë Osmane. (Religious konversion and tolerance among Albanians during Ootoman Empire dominion). – 2009, nr. 38- 2008, f. 197-206. 2362 ▼ MARTINOVIQ, Sreten: Qëndrimi i ushtrisë serbe ndaj shqiptarëve në viset e pushtuara në vitet 1912- 1913. (Le comportement de l’armes Serbe enves lës Albanais dans les regions occupees 1912-1913). – 1978, nr. VII-1977, f. 247-280. 2363 ▼ MATKOVSKI, Aleksandar: Një kryengritje e panjohur, por e rëndësishme në nahien e Dibrës në vitin 1560. (Une importante et inconnue rébellion dans le nahi de Debar de 1560). – 1969, nr. 1-1969, f. 239-253. 2364 ▼ MATKOVSKI, Gjorgje: Stemat shqiptare në të kaluarën. (Blasons Albanais dans le passé). – 1969, nr. 2-1969, f. 89-158. 2365 ▼ MATOSHI, Hysen: Hapsira etnike kulturore shqiptare dhe kisha ortodokse serbe. Albanian ethnical cultural space and the Serbian Orthodox Church). – 2010, nr. 39-2009, f. 25-47. 382 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2366 ▼ MIKIQ, Gjorgje: Shqiptarët dhe projektet hekurudhore të Austro-Hungarisë dhe Sërbisë në Turqi në vitet 1908 e 1909. (Les Albanais et les projets ferroviaires de l’Austriche-Hongrie et de la Serbie en Turquie dans les annees 1908 et 1909). – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 137-163. 2367 ▼ MIKIQ, Gjorgje: Pushtimi austrohungarez i Sanxhakut të Novipazarit në vitin 1879 dhe Lidhja e Prizrenit. (L’invasion du Sandjak de Novi Pazar par des AustroHongroiris en 1879 et la Ligue de Prizren). – 1980, nr. IX-1979, f. 111-127. 2368 ▼ MIKIQ, Gjorgje: Pushtimi austro-hungarez i Sanxhakut të Jeni Pazarit në vitin 1879 dhe Lidhja e Prizrenit. (L’occupation du Sandjak de Nove Pazar par les Autricho-Hungroiris en (1879) et la Ligue de Prizren). – 1981, nr. X-1981, f. 57-81. 2369 ▼ MILLUTINOVIQ, Branisllav: Drishti nën sundimin e Venedikut. (Drivast sous domination de Venise). – 1986, nr. XV-1985, f. 43-63. 2370 ▼ MILLUTINOVIQ, Branisllav: Marrëdhëniet kreditore ndërmjet Dubrovnikut dhe Drishtasve në gjysmën e dytë të shekullit XIV. (Les raports créditeurs entre les ragusiens et les Drishtiotes dans la deuxième moitié du XIVe siécle). – 1988, nr. 17-1987, f. 43-50. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 383 2371 ▼ MIRDITA, Zef: Kosova në periudhën e ilirëve dhe të perandorisë romake. (La période illyrienne et romaine du Kossovo). – 1972, nr. I-1971, f. 63-94. 2372 ▼ MIRDITA, Zef: Mbi prejardhjen e Dardanëve. (Zur problem der ethnogenese der Dardaner). – 1974, nr. II-1972, f. 63-94. 2373 ▼ MIRDITA, Zef: Problemi i ubikacionit dhe i identifi kimt të disa vendbanimeve në Dardani dhe Dacia Mediterranea në kohën e hershme bizantine. (Le probleme d’ubication et d’indentifi cation de certaines localites en Dardanie et Dacia Mediterrania a l’ancienne ere byzantine. – 1975, nr. III-1973, f. 7-20. 2374 ▼ MIRDITA, Zef: Problemi i urbanizimit të Dardanisë në kohën e pushtimit romak. (L’urbanisation de la Dardanie a l’epoque romanie). – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 33-42. 2375 ▼ MIRDITA, Zef: Problemi i ubikacionit dhe identifi kimit të disa vendbanimeve në Dardani dhe Dacia Mediterranea në kohën e hershme bizantine. (Le probleme d’ubication et d’identifi cation de certaine localites en Dardanie et Dacia Mediterranea a l’ancienne ere byzantine). – 1986, nr. 15-1985, f. 7-21. 2376 ▼ MIRDITA, Zef: Contribution à l’etude de la religion et des cultes des Dardaniens à l’epoque préromaine. (Traduction française: Vladimir Marković). – Prishtina 384 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1985, Recherches albanologiques, nr. 1-1984, p. 139-159. 2377 ▼ MIRDITA, Zef: Die wirtschaftlicte und gesellschaftliche Verhältnisse des Zentralgebietes der Dardanien in der Antika. – Prishtina 1987, Recherches albanologiques, nr. 2-1985, p. 211-225. 2378 ▼ MIRDITA, Zef: La romanisation et le probléme du substrat de la Dardanie à l’époque préromaine. (Traduction françaisse: Odette Marquete). – Prishtina 1988, nr. 3-1986, p. 153-151. 2379 ▼ MIRDITA, Zef: Kontribut për njohjen e religjionit dhe të kulteve dardane në kohën pararomake. (Contribution aux connaissances sur la religion et les cultes des dardanies a l’epoque preromaine). – 1987, nr. 16-1986, f. 19-38. 2380 ▼ MIRDITA, Zef: Kultet e plleshmërisë së Dardanisë antike dhe disa specifi ka të tyre me kulte të njëjta në Istrinë antike. (La culte de la fertilité dans la Dardanie antique et certains similitudes avek le culte dans l’Istria antique). – 1988, nr. 17-1987, f. 17-25. 2381 ▼ MIRDITA, Zef: Aspekte teologjike në veprën “Cuneus prophetarum” të Pjetër Bogdanit (1630-1689). (Les aspects theologiques dans l’eoeuvre “Cuneus prophetarum” de Pjtër Bogdan (1630-1689). – 1990, nr. 19-1989, f. 85-99. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 385 2382 ▼ MIRDITA, Zef: Mbi kufi rin perëndimor të dardanëve dhe të Dardanisë në antikë. (In Reference to the west Boundary of Dardans an Dardania During Antiquity). – 1991, nr. 20-1990, f. 7-32. 2383 ▼ MUHADRI, Bedri: Dinastia e Balshajve në studimet e Milan Shufl ajt. (Balshaj’s dinasti in Milan Shufl ajt’s studies). – 2010, nr. 39-2009, f. 293-307. 2384 ▼ MURATI, Adem: Kuvendi i Ferizajit dhe Revolucioni xhonturk më 1908. (The meeting of Ferizaj and the Revolution of joung turks in 1908). – 1997, nr. 26- 1996, f. 85-96. 2385 ▼ MYZYRI, Hysni: Kongresi i Manastirit për shkollën dhe arsimin kombëtar. (The Congress on nacional education in Manastir). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 211-220. 2386 ▼ NANISHEVIQ, Millan: Andrea Alleshi në Split në vitin 1448. (Andrea Aleshi a Split en 1448). – 1982, nr. XI-1981, f. 69-104. 2387 ▼ PAJAKOWSKI, Wladzimier: Lufta e parë iliroromake. (Shkaqet, ndjekja, rezultatet). (La prèmiere guerre des Romains contre les Illyrens). – 1983, nr. XII-1982, f. 7-28. 2388 ▼ PAVLOVIĆ, Milivoj: Les traces des oronymes les plus en Illyricum (Mal, Maj, Tara). (Oronimet më të lashta të ilirikumit). – 1966, nr. 3-1966, f. 9-26. 386 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2389 ▼ PAVLOVIĆ, Milivoj: Les coincidences toponymiques en France et en Illyricum. (Përputhje toponimike në Francë dhe në Ilirikum). – 1968, nr. 1-1968, f. 23-36. 2390 ▼ PETRIQ, Niksha: Kontaktet kulturore në neolitikun e Adriatikut. (The cultural contacts of the neolithic age in the Adriatic area). – 1979, nr. VIII-1978, f. 73-100. 2391 ▼ PETROVIĆ, Ž. P.: Stanovništvo arbanaškog porekla u dolini Raške. – 1962, nr. 2-1962, f. 232-234. 2392 ▼ PETROVIĆ, Aleksandar – BOGDANOVIĆ, Miloš: Pošte i poštanske vrednosnice u Albaniji do kraja Prvog Svetskog rata. (Les postes et les valeurs postales en Albanie jusqu’à la fi n de la première guerre mondiale). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 151-230. 2393 ▼ PETROVIQ, Aleksandar – BOGDANOVIQ, Millosh: Postat dhe vlerat postale në Shqipëri ndërmjet Luftës së parë dhe të dytë botërore. (Les postes et les valeurs postales en Albanie entre laI et la II Guerres Mondiales). – 1975, nr. III-1973, f. 121-166. 2394 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Lidhja Shqiptare e Prizrenit në shtypin kroat. (La Ligue de Prizren à la presse croate). – 1980, nr. IX-1979, f. 79-109. 2395 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Gazeta “Shkupi” (disa kategori të mendimit politik e shoqëror të saj). (Le journal periodique “Shkupi” (quelques categories de 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 387 la pensee politique et sociale). – 1981, nr. X-1980, f. 103-130. 2396 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Disa të dhëna për jetën dhe veprën e Salih Gjukës. (Quelques données sur la vie et la l’oeuvre de Salih Gjuka). – 1987, nr. 16-1986, f. 179-202. 2397 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Trajtimi i autonomisë së Shqipërisë në shtypin kroat (1878-1881). (Le traitement de l’autonomie d’Albanie dans la presse croate de 1878-1881). – 1988, nr. 17-1987, f. 203-229. 2398 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Gazeta “Shkupi” (disa kategori të mendimit politik e shoqëror të saj). (Le jurnal periodique “Shkup” (quelques categories de la pensee politique et sociale). – 1990, nr. 19-1989, f. 159-191. 2399 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Pjesëmarrja e shqiptarëve në Betejën e Kosovës (1389). (Albanias Participation in the Battle of Kosova (1389). – 1991, nr. 20-1990, f. 101-130. 2400 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Vetëvendosja e Kosovës në dritën e Lëvizjes antifashiste. (L’autodetermination de Kosove a la Lumiere du mouvement antifassiste). – 1991, nr. 21-1991, f. 7-39. 2401 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Demistifi kimi i paragjykimit “Kosova është zemra e Sërbisë!”. (La demystifi cation 388 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE de prejuge: “Kosova coeur de Serbie!”). – 1994, nr. 22-1992, f. 39-62. 2402 ▼ PIRRAKU, Muhamet; Masakra serbo-malazeze e Bihorit (5-6 janar 1943). (The serbian chetnik massacre in Bihor en january 5-6, 1943). – 1995, nr. 23-1993, f. 149-159. 2403 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Publicistika dhe diplomacia serbe kundër bashkimit kombëtar dhe Shqipërisë etnike gjatë Aleancës Ballkanike. (Serbian journalism (editiohs) and diplomacy during dhe Ballkan Alliance). – 1996, nr. 24-1994, f. 109-107. 2404 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Dëshmorët e fl amurit shqiptar të 17 prillit 1941 në Pejë. (The martyrs of the Albanian fl ag of aprill 17th, 1941 in Peja). – 1997, nr. 26-1996, f. 173-187. 2405 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Rëndësia e “Shtabit Suprem të Kosovës” në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës (dhjetor 1944 – tetor 1945). (The importance of the “Suprem Headquarters of Kosova” in internacionalising the issue of Kosova (Dec. ’44-Oct. ’45). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 77-99. 2406 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Lidhja e Dytë e Prizrenit (sipas shkrimeve autentike të pjesëmarrësve). ( Second Prizren’s League according to authentings of the participants). – 2003, nr. 30-2000, f. 55-86. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 389 2407 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Roli i Salih Gjukës në përgatitjen e aktit politik të pavarësisë së Shqipërisë. (The role of Salih Gjuka in the preparation of the political act of the independence of Albania). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 123-149. 2408 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Kryengritja e Shkodrës e vitit 1835 në dritën e shtypit serb e kroat. (Shkodra Uprising of year 1835 in the Serbo-Croatian press). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 235-252. 2409 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Dritë për komandantin e batalionit “Hasan Prishtina” të Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës Ibrahim Ibrahimi – “Ibushi”. (Some light on comander of batalion “Hasan Prishtina” for nacional defense of Kosova Ibrahim Ibrahimi- “Ibushi”). -2005, nr. 35-2005, f. 45-74. 2410 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Masakra e Bllacës – akt gjenocidial i Brigadës XVI maqedonase. (The massacre at Bllaca – an act of gjenocide by the Macedonian XVI Brigade). – 2007, nr. 36-2006, f. 57-73. 2411 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Roli i myderriz Jusuf Efendi Podgoricës për ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare para dhe gjatë LSHP-së. (The role of Myderriz Jusuf Efendi Podgorica on internationalization Albanian issue belore and during ALP). – 2008, nr. 37-2007, f. 197-221. 390 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2412 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Roli i Kosovës në zgjidhjen përfundimtare të alfabetit kombëtar shqiptar I. (Congress of the Manastir – a string of political throughts for a nacional alphabet). – 2009, nr. 38- 2008, f. 121-144. 2413 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Roli i Kosovës në zgjidhjen përfundimtare të alfabetit kombëtar shqiptar II. (The role of Kosovo in fi nalresolution of nacional Albanian alphabet). – 2010, nr. 39-2009, f. 241-270. 2414 ▼ PLLANA, Emin: Reformat osmane dhe qëndresa e shqiptarëve ndaj tyre (1856-1878). (L’attitude des l’albanais envers les reformes en Turquie dans la periode des dees annees 1856-1878). – 1978, nr.VII-1977, f. 101-123. 2415 ▼ PLLANA, Emin: Shkaqet dhe mënyra e shpërnguljes së muhaxhirëve shqiptarë nga territori i Sanxhakut të Nishit në Kosovë (1877-1878). (Les raisons et la maniere de la migration des réfugiés albanais du territoire de Sandjak de Nish à kosova (1877-1878). – 1980, nr. IX-1979, f. 129-158. 2416 ▼ PLLANA, Emin: Vuçiterna dhe rrethina nën sundimin osman në shekujt XV-XVII. (Vuçiternë et ses environs sous la domination ottomane au cours du XVe -XVIIe siècle). – 1983, nr. XII-1982, f. 69-80. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 391 2417 ▼ PLLANA, Shefqet: Kuvendi i Ferizajit më 1908 sipas disa bashkëkohësve. (The meeting of Ferizaj in 1908 according to some turkish contemporaries). – 1997, nr. 26-1996, f. 97-113. 2418 ▼ PRENKAJ, Marjan: Kontribut për ndriçimin e disa veçorive autonomiste dhe kombëtare të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. (Un contribution à l’eclaircissement de quelques particularités autonomistes et nationales de la Ligue albanaise de Prizren). – 1985, nr. 14-1984, f. 137-157. 2419 ▼ PRENKAJ, Marjan: Kryengritjet në Kosovë dhe në disa vise rreth saj gjatë viteve 40 të shekullit XIX. (Les insurections à Kosovë et dans les territories à ses environs durant les annees 40 du XIXe siècle). – 1987, nr. 16-1986, f. 123-143. 2420 ▼ PRENKAJ, Marjan: Quelques aspects de la résistance de la Ligue albanaise de Prizren aux clauses du Congrès de Berlin. (Traduction française: Odette Marquete). – Prishtina 1990,Recherches albanologiques, nr. 4-1987, p. 139-161. 2421 ▼ PRIFTI, Kristaq: Lidhja Shqiptare e Pejës (1899- 1900) dhe kontributi i Haxhi Zekës në themelimin dhe veprimtarinë e saj. (The Albanian Lague of Pejë 1899-1900 and the contribution of Haxhi Zeka). – 1995, nr. 23-1993, f. 81-101. 392 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2422 ▼ PRIFTI, Kristaq: Kontributi i shqiptarëve në lëvizjen e turqve të rinj (1889-1908). -(The Contribution of Albanians in the Young Turks Movement (1889- 1908). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 217-230. 2423 ▼ PULAHA, Selami: Qytetet e Rrafshit të Dukagjinit dhe të Kosovës gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVI në dritën e të dhënave të reja të regjistrimeve kadastrale osmane. ( Villes de la plaine de Dukagjini et de Kossova au cours de la deuxième moitié du XVIe siècle à la lumière des nouvelles données des recensements dans les cadastrres osmans). – 1980, nr. IX-1979, f. 11-43. 2424 ▼ PURELLKU, Halim: Rrethanat politiko-shoqërore në Kërçovë dhe rrethinë (1912-1915). (Circonstances socio-politiques a Kërçovë et dans ses environs en 1912-1915). – 1990, nr. 19-1989, f. 193-215. 2425 ▼ PURRELLKU, Halim: Lëvizja kaçake në Maqedoninë Perëndimore dhe roli i Kalosh Danit-Zajazit (1919- 1927). (The outlaw movement in the Western Macedonia and the role of Kalosh Dani-Zajazi (1919- 1927). – 1991, nr. 21-1991, f. 131-153. 2426 ▼ PURELLKU, Halim: “Këshilli shqiptar” esadist në Dibër (1918-1920). (Esadist “Albanien council” in Diber (1918-1920). – 1997, nr. 26-1986, f. 159-171. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 393 2427 ▼ PURELLKU, Halim: Batalionet kufi tare shqiptare në sektorin e majtë të Dibrës dhe të “Frontit Shqiptar” 1919-1921. (The Albanian bonder battalions in the left sector of Dibra of the Alnanian front (1919-1921). – 2003, nr. 30-2000, f. 127-141. 2428 ▼ PURELLKU, Halim: Lëvizja Çlirimtare gjatë Luftës së Dibrës (gusht-shtator 1920). (The Albanian Liberation Movement during the Dibra War (August-September 1920). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 71-94. 2429 ▼ PUSHKOLLI, Fehmi: Tito – 40 vjet në krye të partisë. (Tito – 40 ans à la tête du Parti). – 1978, nr. VII-1977, f. 7-14. 2430 ▼ QAFLESHI, Muharrem: Të dhëna për Opojën gjatë periudhës paramesjetare. (Records on Opoja during pre mediave period). – 2008, nr. 37-2007, f. 306-310. 2431 ▼ QAFLESHI, Muharrem: Lufta e Parë Ballkanike dhe terrori serb në Opojë. (The fi rot Balcanic war and Serbian territory in Opoja). – 2010, nr. 39-2009, f. 229-239. 2432 ▼ RAÇA, Shkëlzen: Në margjinat e kontakteve shqiptaro-greke (shek XV – shpallja e pavarësisë së Greqisë 1829). (En marges de contactes albano-grecs (du XVe siècle jusqu’a à l’independance de la grèce). – 1988, nr. 17-1987, f. 103-136. 394 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2433 ▼ RAÇA, Shkëlzen: Rrezistenca antiosmane e shqiptarëve dhe politika zyrtatre greke në vitet 1828- 1847. (La rezistence antiottomane des albananais et le politique affi cielle grecque entre les années 1828- 1847). – 1989, nr. 18-1988, f. 111-129. 2434 ▼ RAÇA, Shkëlzen: Lëvizja e Garibardit dhe marrëdhëniet shqiptaro-greke (1861-1870). (Le mouvement de Garibaldi et les rapport albano-grecs (1861-1870). – 1990, nr. 19-1989, f. 117-136. 2435 ▼ RAÇA, Shkëlzen: Lëvizja Kombëtare Shqiptare dhe Greqia gjatë Kongresit të Berlinit. (The Alabanian National Movement and Greece during the Congress). – 1996, nr. 24-1994, f. 97-108. 2436 ▼ RAHIMI, Shukri: Qëndrimi i pushtetit turk ndaj çështjes së alfabetit. (L’attidude des pouvoirs turcs vis-a-vis de la question de l’Alphabet albanais). – 1969, nr. 1-1969, f. 13-22. 2437 ▼ RAHIMI, Shukri; Çështja shqiptare gjatë viteve 1903-1904. (La question albanaise pendant les annees 1903-1904). – 1975, nr. III-1973, f. 49-64. 2438 ▼ RAHIMI, Shukri; Marrëveshjet e Qeverisë Serbe me Esat Pashë – Toptanin gjatë viteve 1914-1915. (Les accords du gouvernement Serbe avec Esat Pashë – Toptanin pendant les annees 1914-1915). – 1977, nr. VI-1976, f. 117-143. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 395 2439 ▼ RAHIMI, Shukri: Diplomacia serbe mbi aktivitetin e komiteteve shqiptare gjat vitit 1897. (Serbian diplomacy on the activity of the albanian Conittees in the year 1897). – 1979, nr. VIII-1978, f. 205-228. 2440 ▼ RAHIMI, Shukri: Shpallja e protektoratit të Italisë mbi Shqipërinë në vitin 1917 dhe reagimet e qeverisë serbe. (Proclamation du Protectorat de l’Italie sur l’Albanie en 1917 et les réactions du Gouvernement Serbe). – 1981, nr. X-1980, f. 131-147. 2441 ▼ RAHIMI, Shukri: Bashkëpunimi i Ahmet Muhtarit nga Mati me Serbinë dhe mospajtimet e tij me Esat Pashë Toptanin gjatë vitit 1915. (La collaboration d’Ahmet Muhtari de Mati avets la Serbie et son désaccord avets Esat Pashë Toptani au cours de l’année 1915). – 1982, nr. XI-1981, f. 195-216. 2442 ▼ RAHIMI, Shukri: Dokumentet angleze mbi ngjarjet te shqiptarët 1844/45. (English documents about the Albanian events 1844/45). – 1984, nr. XIII-1983, f. 169-193. 2443 ▼ RAHIMI, Shukri: Konsulli austro-hungarez Kral mbi Lëvizjen Kombëtare Shqiptare në Manastir dhe Dibër në vitet e fundit të shekullit XIX. (Kral, consul d’Austriche-Hongri, sur le mouvement national albanais à Manastir et à Dibër, dans les dernières années du XIXe siècle). – 1985, nr. 14-1984, f. 159-173. 396 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2444 ▼ RAHIMI, Shukri; Aktiviteti patriotik i Dervish Himës deri më 1913. (L’activitépatriotique du Derviche Hima jusqu’en 1913). – 1986, nr. 15-1985, f. 195-217. 2445 ▼ RAKA, Tefi k: Kuvendi i Ferizajit më 1908 në dritën e dokumenteve austro-hungareze. (The Ferizaj Assembly of 1908 after Austro-hungarian documents). – 1997, nr. 25-1995, f. 99-108. 2446 ▼ RAMADANI, Fehari: Fillimet e interesimit të Austrisë (Austro-Hungarisë) për çështjen shqiptare. ( Beginning of Austria’s (Austo-Hungary’s) interes ton Albanian issue). – 2011, nr. 40-2010, f. 215-225. 2447 ▼ REXHA, Iljaz: Beteja e Kosovës në kronika – burime osmane të shekujve XV-XVI. (La Bataille de Kosova dans chroniques – sources ottomanes des XVe -XVe siécles). – 1990, nr. 19-1989, f. 19-35. 2448 ▼ REXHA, Iljaz: Roli organizativ i Ymer Prizrenit në rikonsolidimin dhe riorganizimin e Lidhjes Shqiptare 1878-1881. (Ymer Prizreni’s organizational role in strengthening and reorganization ofthe Albanian League (1878-1881). – 2003, nr. 30-2000, f. 175-185. 2459 ▼ REXHA, Iljaz: Memorandumi i Abdyl Frashërit kundër vendimeve të traktatit të Shën Stefanit. (The memorandum og Abdyl Frashëri against the decisions of St. Stefan Treaty). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 245-260. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 397 2450 ▼ REXHA, Iljaz: Një fragment i defterit të Rumelisë të viteve 1451-1452 ku përfshihen disa vendbanime të Kosovës në kuadër të Arbanonit mesjetar. (A fragment of the register of Rumelia of the years 1451- 1452 whwre some localities of Kosova are included). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 275-296. 2451 ▼ REXHA, Iljaz: Sllavizmi i onomastikës së vendbanimeve mesjetarearabe në arealin e Kosovës, të Nishit dhe të Shtipit.( Slavisation of onomastics of Albanian mediaevasl sett le ments (dominicils) in the oreal of Kosova, Nish and Shtip). – 2005, nr. 35- 2005, f. 327-354. 2452 ▼ REXHA, Iljaz: Skënderbeu sipas veprës historike “Fatih ve futuhati” të studiuesit turk Ismail Ertaylan. (Scanderbeg according to the historical work “Fatih ve futuhati” Turkish scholar Ismail Ertaylan). – 2006, nr. 36-2006, f. 299-305. 2453 ▼ REXHA, Sabri: Rrethanat kulturore-arsimore në Vushtrri e rrethinë (1918-1941). (The culturaleducational circumstances in Vushtrri and its surroundings (1918-1941). – 2003, nr. 31-32/2001- 2002, f. 45-53. 2454 ▼ REZHA, Sabri: Partitë politike dhe lufta për pushtet në Vushtrri e rrethinë 1918-1935. (The political partie and the kontest for poker in Vushtrri and surrounding areas 1919-1938). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 175-186. 398 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2455 ▼ REXHA, Sabri: Të dhënat statistikore për shqiptarët nga mesi i shekullit XIX deri në fund të luftërave ballkanike. (Statistical data abort Albanians since middle of XIX centuru until the Balkan Wars). – 2005, nr. 35-2005, f. 267-286. 2456 ▼ REXHA, Sabri: Represioni mbi popullatën shqiptare të Vushtrrisë me rrethinë dhe rezistenca e saj 1918- 1941. (The represion oler Albanian population of Vushtrri and its regjion and its resistance (1918- 1941). – 2007, nr. 36-2006, f. 165-178. 2457 ▼ REXHA, Sabri: Përkatësia administrativo-territoriale e rrethit të Vushtrrisë dhe popullsia e saj (1918-1941). (Administrative-territorial belonging of the distrikt of Vushtrri and its population 91918-1941). – 2008, nr. 37-2007, f. 95-118. 2458 ▼ REXHA, Sabri: Vështrim i shkurtër historik i raporteve shqiptaro-serbe në Ballkan. (A short historycal view of Albanian-Serb reports in Balkan). – 2010, nr. 39- 2009, f. 49-64. 2459 ▼ REXHA, Sabri: Shqiptarët në revistën “Glas Crnogoraca”. (Albanians in the “Glas Crnogoraca” revieu). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 161-172. 2460 ▼ REDŽEPAGIĆ, Jašar: Kulturno prosvetni rad nekih bosanskih i šiptarskih franjevaca u Trošanu i delatnost braće Ašiku. – 1965, nr. 2-1965, f. 307-317. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 399 2461 ▼ REDŽEPAGIĆ, Jašar: Život, rad i pedagoški pogledi Andrea i Pjetra Bogdanija. – 1966, nr. 3-1966, f. 151-166. 2462 ▼ REXHEPAGIQ, Jashar: Tre pishtarë të arsimit. (Trois “passionnés” d’enseignement). – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 123-135. 2463 ▼ REXHEPI, Fehmi: Gjenocidi mbi shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore. (Genocide on Albanian people during the Second War Summary Materiale). – 1994, nr. 22-1992, f. 151-165. 2464 ▼ REXHEPI, Fehmi: Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare shqiptare. (Contribution of Idriz Seferi to the Albanian National Movement). – 1995, nr. 23-1993, f. 103-114. 2465 ▼ RIZAJ, Skënder: Političko-upravni sistem na Kosovu i Metohiji od XV do XVII veka. – 1965, nr. 2-1965, f. 293-308. 2466 ▼ RIZAJ, Skënder: Turske kovnice novca (Darbhane) u Novom Brdu, Skoplju i Kratovo. (Les Hotels des monnaies turces (Darbhane) a Novo Brdo, Skopje et Kratovo). – 1966, nr. 3-1966, f. 205-229. 2467 ▼ RIZAJ, Skënder: Lufta fraksioniste në mes të shoqërive letrare “Bashkimit” dhe “Agimit”. (La lutte fractionniste entre les societes litteraires “Bashkimi” et “Agimi”). – 1969, nr. 1-1969, f. 118-128. 400 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2468 ▼ RIZAJ, Skënder: Drejt paqës së Shën Stefanit (1878) në dritën e burimeve turko-osmane dhe angleze. (Vers la paix de San Stefano (1878) a la lumiere des TurcoOsmanes et Angliaise. – 1977, nr. VI-1976, f. 49-70. 2469 ▼ RIZAJ, Skënder: Çështja shqiptare në marrëveshjet e fuqive të mëdha të Evropës (1878-1881). (La question albanaise dans les pourparles des grandes puissances de l’Europa (1878-1881). – 1978, nr. VII-1977, f. 151-188. 2470 ▼ RIZAJ, Skënder: Synimet e Lidhjes shqiptare të Prizrenit (1878-1881). (The aims of the Albanian League of Prisrend (1878-1881). – 1979, nr. VIII1978, f. 151-184. 2471 ▼ RIZAJ, Skënder: Rezistenca e turmave shqiptare kundër qeverisë osmane (1881-1885). (Resistance the albanien masses against the sublime porte (1881- 1885). – 1981, nr. X-1980, f. 83-101. 2472 ▼ RIZAJ, Skënder: Jeta dhe veprimtaria politikopatriotike e Abdyl Frashërit deri te Kongresi i Berlinit (1878). (Abdyl Frashëri’s life and politikal-partiotik activity up to Congres of Berlin (1878). – 1982, nr. XI-1981, f. 151-175. 2473 ▼ RIZAJ, Skënder: Mbi të ashtuquajturën dyndje e madhe serbe nga Kosova në krye me patrikun Arsenije Çarnojeviq (1690). (About the so-colled 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 401 great migration of the Serbs from Kossova leaded by partiartch Arsenije Čarnojevć (1690). – 1983, nr. XII1982, f. 81-103. 2474 ▼ RIZAJ, Skënder: Prizreni deri te Tanzimati (1839). (Prizrend up to Tanzimat (1839). – 1984, nr. XIII1983, f. 51-82. 2475 ▼ RIZAJ, Skënder: Disa të dhëna për Pejën gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII. (Some data about Peja (Ipek) during the 15th, 16th and 17th centuries). – 1986, nr. 15-1985, f. 119-143. 2476 ▼ RIZAJ, Skënder: Janjeva gjatë shekujve XV dhe XVI. (Yanyeva during the XVth and the XVIth centuries). – 1987, nr. 16-1986, f. 81-102. 2477 ▼ RIZAJ, Skënder: Disa të dhëna për Pejën gjatë shekujve XVIII, XIX dhe XX (1700-1912). (Some data about Peja (Ipek) during the 18th, 19th and the 20th centuriés (1700-1912). – 1988, nr. 17-1987, f. 127-146. 2478 ▼ RIZAJ, Skënder: Prishtina gjatë shekujve XVII-XX (1912). (Prishtina entre XVIIe et XXe siècles (1912). – 1989, nr. 18-1988, f. 87-109. 2479 ▼ RIZAJ, Skënder: Roli i Mithat Pashës në krijimin e Vilajetit të Kosovës. (The role of Mithat Pasha in the estabiloshment of the Vilayet of Kosova). – 1991, nr. 20-1991, f. 181-200. 402 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2480 ▼ RIZAJ, Gazmend: Roli i kadiut në sistemin administrativ-gjyqësor të Perandorisë osmane gjatë shekujve XV-XVIII me vështrim të posaçëm në arnautllëk. (The role of kadi in administrative and juridical system of the Ottoman epire during the XVth – XVIIIth centuru with particural survey to Arnautluk). – 1985, nr. 14-1984, f. 93-110. 2481 ▼ RIZAJ, Gazmend; Vendi i shqiptarëve në historinë e perandorisë osmane të Jozef Hamerit (1376-1450. (The place to the albanians in the history of the ottoman empire of Joseph Hammer). – 1988, nr. 17- 1987, f. 51-65. 2482 ▼ RIZAJ, Gazmend: Ndarja administrativo – ushtarake dhe gjyqsore e Sanxhakut të Vuçitërnës deri në fund të shekullit XVII. (Le partage administratif – militaire et judiciaire du Sandjak de Vuçitërna jusqu’a la fi n du XVIIe et XXe siècle (1912). – 1989, nr. 18-1988, f. 69-85. 2483 ▼ RIZAJ, Gazmend: Çështja e kufi jëve shqiptarë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër më 1912/13. (The question of the Albanian borders in the London Ambassadorial Conference in 1912/13). – 1997, nr. 25-1995, f. 151-160. 2484 ▼ RIZAJ, Gazmend: Kryengritja shqiptare e shtatorit 1913 nga prizmi i diplomacisë italiane. (Albanian renellion of september 1913 according to the Italian diplomatic records). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 199-209. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 403 2485 ▼ RIZVANOLLI, Masar: Gjakova me rrethinë në fazën e dytë të lëvizjes kombëtare shqiptare (vitet 1878-1879. (La Gjakova et son environnement dans la sekonde phase du mouvement national albanais (les années 1878-1879). – 1986, nr. 15-1985, f. 145-171. 2486 ▼ RIZVANOLLI, Masar: Jehona e luftës së Spanjës në Kosovë. (L’echo de la guerre d’Espagne en Kosovë (de 1936 a 1939). – 1988, nr. 17-1987, f. 287-317. 2487 ▼ RIZVANOLLI, Masar: Të dhëna të diplomatëve britanikë mbi vrasjen e Mehmet Ali Pashës. (Donnees des diplomates britabiques sur les mentre de Mehmet Ali Pacha). – 1991, nr. 21-1991, f. 69-93. 2488 ▼ RIZVANOLLI, Masar: Elez Isufi – prijës i qëndresës antiserbe në Dibër (1912-1913). (Elez Isufi – Dirigeant de la resistance antiserbe a Dibër 1912-1913). – 1994, nr. 22-1992, f. 121-134. 2489 ▼ RIZVANOLLI, Masar: Të dhëna rreth zgjërimit të rrjetit shkollor në Vilajetin e Kosovës më 1912. (Evidence about extending of the school network in the Vilayet of Kosova). – 1995, nr. 23-1993, f. 125-138. 2490 ▼ RUSHITI, Limon: Zona neutrale e Junikut (1921- 1923). (Zone neutre de Junik (1921-1923). – 1982, nr.XI-1981, f. 217-237. 404 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2491 ▼ SALIHU, Exhlale: Urnat japode – tip i monumentit sepulkral ilir. (Japod od urns – type of the Illyrien sepulchral monument).- 1984, nr. XIII-1983, f. 27-49. 2492 ▼ SALIHU, Exhlale: Plastika dekorative dhe fi gurative e stelave mbivarrore të periudhës romake në Kosovë. (La plastique decorative et fi gurative des stéles sépulcrales de la période romaine en Kosovë). – 1985, nr. 14-1984, f. 7-22. 2493 ▼ SALIHU, Exhlale: Boça e pishës si motiv dekorativ i plastikës sepulkrale në kohën romake dhe tradita simbolike e saj në trevën e Dardanisë. (Le coné du pin comme motiv decoratif de la plastique sepulcrale dans la période romaine et sa tradition symbolique dans la contree dardanienne). – 1989, nr. 18-1988, f. 7-20. 2494 ▼ SCHWANKE, Robert: Österreich-Ungarn und der albanische Sprachkongress zu Manastir (Bitola) im Jahre 1908. (Roli i Austrohungarisë në çështjen e Alfabetit shqip). – 1969, nr. 1-1969, f. 58-76. 2495 ▼ SEDAJ, Engjëll: Kontribut për biografi në e Frang Bardhit. (Contribution a la biographie de Frang Bardhi). – 1982, nr. XI-1981, f. 105-118. 2496 ▼ SEDAJ, Engjëll: Fiset ilire në këngët homerike. (The Illyrian tribes in Homeric songs). – 1984, nr. XIII1983, f. 83-97. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 405 2497 ▼ SEDAJ, Engjëll: Etnonimi Arbënesh dhe Shqiptar. (L’Ethnonyme Arbënesh et Shqiptar). – 1989, nr. 18- 1988, f. 37-47. 2498 ▼ SEDAJ, Engjëll: Relacionet, letrat dhe historia e krijimit të “Çetës së profetëve” të Pjetër Bogdanit. (Relations correspodances et histoire de la production du “Detachement des prophetes” de P. Bogdan). – 1991, nr. 19-1989, f. 101-116. 2499 ▼ SELMANI, Aliriza: Gjilani me rrethinë në Kryengritjen e Përgjithshme Shqiptare të vitit 1912. (Gjilans district in General Albanian Revolt in 1912). – 1997, nr. 25-1995, f. 109-121. 2500 ▼ SELMANI, Aliriza: Tubimi i kryengritësve në Kosovë në Anamoravë dhe marshimi i tyre në Shkup. (The Anamorava meeting of Kosova rebels and the march to Shkup). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 151-160. 2501 ▼ SELMANI, Aliriza: Lufta e Gjilanit dhe masakrat ndaj popullit shqiptar në dimrin e viteve 1944/1945. (The struggle of Gjilan and massacres oler the Albanian population at the end of 1944 and at the beginning of 1944). – 2007, nr. 36-2006, 41-56. 2502 ▼ SELMANI, Aliriza: Afera e regjistrimit masiv të shqiptarëve për shpërngulje në Turqi (rrethi i Gjilanit. Distrikt). (The affair of masive registration for 406 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE dislodging of Albanians to Turkey (Gjilan distrikt). – 2010, nr. 39-2009, f. 113-135. 2503 ▼ SILLAJXHIQ, Haris: Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në shtypin e Bosnë-Hercegovinës. (The proclamation of Albanais in the press of Bosnia and Hercegovina). -1978, nr. VII-1977, f. 223-245. 2504 ▼ SOTA, Jani: Reforma arsimore në Shqipëri, në vitet 1921-1924 në kontekstin e prirjeve për orientim perëndimor të Shqipërisë. (Educational reform in Albania during 1921-1924 in the context of affi nities for Albania’s vestern orientacion). – 2011, nr. 40- 2010, f. 107-122. 2505 ▼ STATOVCI, Ejup: Disa çështje të pronësisë dhe të rregullimit të marrëdhënieve pronësore në Kosovë dhe traktati i Stambollit i vitit 1914. (La propriete et les rapports de propriete au Kosovë a la lumiere du traite d’Istambul de 1914). – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 165-175. 2506 ▼ STIPČEVIĆ, Aleksandar: Kukasti križ (svastika, crux gammata) kod starih Ilira. (Swastika and the Ancient Illyrians). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 109-128. 2507 ▼ STIPČEVIĆ, Aleksandar: Gjarpëri si simbol religjioz te ilirët II. (Serpente come simbolo religioso degli illiri riassunto). – 1977, nr. IV-V/1974-1975, f. 7-32. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 407 2508 ▼ STIPÇEVIQ, Aleksandar: Amuletet ndër ilir në kohën e parahistorisë. (Gli amuleti de gli illiri nell’eta preistorica). – 1979, nr. VIII-1978, f. 19-46. 2509 ▼ STIPČEVIĆ, Aleksandar: Origine et déveleoppement du symbolisme des Illyriens. (Traduction française: Radmila Obradović). – Prishtina 1987, Recherches albanolgiques, nr. 2-1985, p. 169-210. 2510 ▼ STIPČEVIĆ, Aleksandar: Le serpent comme garadien du tombeau. (Traduction français: Monique Falout). – Prishtina 1988, nr. 3-1986, p. 145-151. 2511 ▼ STIPÇEVIQ, Aleksandër: Albanologjia në Kroaci – pasqyrë historike. (L’Albanologia in Croazia, sviluupo storico). – 1991, nr. 21-1991, f. 155-174. 2512 ▼ SULA, Avdyl: Kuvendi i Bujanit – Kushtrim dhe kujtesë, pësim dhe mësim dhe mësim i historisë sonë. (Conference of Bujan, clarion call and memory, suffering and leson of our histori). – 2005, nr. 35- 2005, f. 105-114. 2513 ▼ SHABANI, Fahredin: Refl eksioni për Lidhjen e dytë të Prizrenit në Maqedoninë Perëndimore (1943- 1944). (Considerations the Second Prizren’s Leauge in Western Macedonia (1943-1944). – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 45-55. 408 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2514 ▼ SHABANI, Fahredin: Mendimi politik shqiptar në luftë kundër alfabetit me shkronja arabe e greke. (Albanian political opinion in the fi ght against the alphabet with Arabik-Grek letters). – 2007, nr. 36- 2006, f. 201-211. 2515 ▼ SHABANI, Fahredin – HALIMI, Enis: Kontributi i Dervish Himës në mendimin politik të Rilindjes Kombëtare Shqiptare. (Contribution of Dervish Hima on political thought of Albanian National Renaissance). – 2008, nr. 37-2007, f. 181-196. 2516 ▼ SHABANI, Fahredin – HALIMI, Enis: Kongresi i Manastirit – vistër mendimesh politike për një alfabet kombëtar. (Congress of the Manastir – a string of political thoughts for a nacional alphabet). – 2009, nr. 38-2008, f. 145-158. 2517 ▼ SHABANI, Fahredin: Kontributi i Ibrahim Temos në mendimin politik të Rilindjes Kombëtare. (Contribution of Ibrahim Temo on political thinking of the National Awakening). – 2010, nr. 39-2009, f. 271-286. 2518 ▼ SHABANI, Fahredin – IDRIZI, Zeqirja: Diplomacia evropiane dhe Tajar Tetova. (European diplomaci and Tajar Tetova). – 2011, nr. 40-2010, f. 173-186. 2519 ▼ SHABANI, Fejzulla: Civilizimet në Ballkan pas formimit të kombeve. (Civilizations in Balkans after nation building). – 2011, nr. 40-2010, f. 203-213. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 409 2520 ▼ SHALA, Xheladin: Vështrim i shkurtër mbi jetën dhe veprimtarinë patriotike të Avni Rrustemit. (Aperçu sur la vie et l’activité patriotique d’Avni Rrustemi). – 1980, nr. IX-1979, f. 159-166. 2521 ▼ SHALA, Xheladin: Kongresi i Lushnjës dhe Mbretëria Serbo-Kroato-Sllovene. (Le Congrès de Royaume Serbo-Croato-Slovène). – 1980, nr. IX-1979, f. 167-176. 2522 ▼ SHALA, Xheladin: Ndërhyrja e Mbretërisë SerboKroato-Sllovene në çështjen e “Republikës së Mirditës” dhe rrethanat gjatë intervencionit 1921. (L’Intervention du Royaume Serbo-Croato-Slovène concernant la question de la “République de Mirdita” et les sirconstances au cours de l’intervention de 1921). – 1981, nr. X-1980, f. 149-173. 2523 ▼ SHALA, Xheladin: Intervencioni i Mbretërisë serbokroate-sllovene në Shqipëri më 1920 dhe qëndrimi i PKJ. (L’Intervention du Royaume serbe-sllovene en Albanie en 1920 et l’attitude du Parti communiste Yougoslave). – 1983, nr. XII-1982, f. 125-149. 2524 ▼ SHALA, Xheladin: Kongresi i Durrësit. (Le Congrès de Durrës). – 1985, nr. 14-1984, f. 175-192. 2525 ▼ SHALA, Xheladin: Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe disa momente të qëndrimit të qeverisë serbe (nëntor 1912-prill 1913). (La proclamation de l’independance de l’Albanie et quelques aspects 410 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE de l’attitude du gouvernement serbe (novembre 1912-avril 1913). – 1987, nr. 16-1986, f. 153-178. 2526 ▼ SHALA, Xheladin: Kandidimi dhe njohja e princ Vilhem Von Vidit. (La nomination et la reconnaissence du prince Wilhem Von Vid). – 1988, nr. 17-1987, f. 263-286. 2527 ▼ SHALA, Xheladin: “Pleqësia” e Esat Pashës e shpallur në Durrës dhe qeveria e Pashiqit. (Le Conseil d’Esat Pasha Topcani proclame a Durrës et le gouvernement de Pašić). – 1989, nr. 18-1988, f. 191-207. 2528 ▼ SHALA, Xheladin: Tërheqja e ushtrisë serbe nëpër Shqipëri. (Le retirement de l’armée serbe à travers l’Albanie). – 1990, nr. 19-1989, f. 217-241. 2529 ▼ SHALA, Xheladin: Lidhja e aleancës ballkanike dhe shqiptare. (Balkan aliance connection and Albanians). – 1991, nr. 20-1990, f. 239-249. 2530 ▼ SHALA, Xheladin: Çështja shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (17.XII.1912-12. VIII.1913). (Albanian question at the Ambassadorial Conference in London (December 17-1912. – August 12-1913). – 1991, nr. 21-1991, f. 121-130. 2531 ▼ SHALA, Xheladin: Shqiptarët gjatë Luftës së Parë Ballkanike dhe diplomacia serbe. (Les Albanais pendant la Première Guerre balkanique et la diplomatie serbe). – 1994, nr. 22-1992, f. 87-97. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 411 2532 ▼ SHALA, Xheladin: Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë dhe diplomacia serbe 1912-1913. (Proclamation of Independence of Albania and the serbian diplomacy 1912-1913). – 1995, nr. 23-1993, f. 139-147. 2533 ▼ SHALA, Xheladin: Veprimtaria e Esat Pashës dhe politika serbe në vitet 1913/14. (The activity of Esat Pasha and the serbian policy of 1913/14). – 1996, nr. 24-1994, f. 157-164. 2534 ▼ SHALA, Xheladin: Veprimtaria kombëtare e Isa Boletinit në vitet 1912-1916. (National activity of Isa Boletini in the years 1912-1916). – 1997, nr. 26-1996, f. 131-145. 2535 ▼ SHALA, Xheladin: Lufta e shqiptarëve në Kosovë për liri dhe pavarësi në tri dekadat e para të shekullit XX. (The war for freedom and indepndence of Alnanians in Kosova during the three fi rst decades of the XX century). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 137-147. 2536 ▼ SHALA, Xheladin: Lufta e Parë Ballkanike dhe pozicioni i shqiptarëve. (First Balkan War and the Albanian’s antitude). – 2003, nr. 30-2000, f. 163-174. 2537 ▼ SHALA, Xheladin: Kryengritja Shqiptare e vitit 1913 kundër Serbisë. (The Albanian Uprising of 1913 Against Serbia). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 95-114. 412 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2538 ▼ SHALA, Xhladin: Roli i komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës në luftërat shqiptaro-serbe gjatë viteve 1918-1921 (The role of committee for protection of Kosova in the Albanian-Serbian wars of 1918-1921). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 143-168. 2539 ▼ SHALA, Xheladin, Kryengritja shqiptare në pranverë të vitit 1919. (Albanian uprising in the spring of 1919). – 2005, nr. 35-2005, f. 181-204. 2540 ▼ SHALA, Xheladin: Lufta e Shkodrës gjatë viteve 1912-1913 sipas burimeve serbe. (The struggle of Shkodra during the yers 1912-1913 according the Serbian sources). – 2007, nr. 36-2006, f. 179-200. 2541 ▼ SHALA, XHeladin: Vrasja e personaliteteve shqiptare gjatë viteve 1943-1949. (The murder of Albanian personalities during 1943-1949). – 2009, nr. 38-2008, f. 31-52. 2542 ▼ SHALA, Xheladin: Ngjarje dhe vite të padrejtësive ndaj shqiptarëve. (Events and years of injustice on Albanian pople). – 2010, nr. 39-2009, f. 173-183. 2543 ▼ SHALA, Xheladin: Rreth kryengritjes së madhe shqiptare në Kosovë më 1912. (On great Albanian uprising in Kosovo in 1912). – 2011, nr. 40-2010, f. 155-171 2544 ▼ SHALA, Teuta: Disa të dhëna mbi tregtinë e kripës në qytetet bregdetare shqiptare gjatë sundimit venedikas. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 413 (Data on salt trade in Albanian coast during Venecian rulin). – 2010, nr. 39-2009, f. 287-291. 2545 ▼ SHATRI, Muhamet: Aspekte të rivalitetit jugosllavoitalian në Shqipëri. (Les aspects de la rivalite Yougoslavo-Italienne en Albanie). – 1986, nr. 15- 1985, f. 269-288. 2546 ▼ SHEHU, Gjyltekin: Pashallëku i Prizrenit (1866). (Le Pachalik de Prizren (1866). – 1981, nr. X-1980, f. 45-55. 2547 ▼ SHEHU, Gjyltekin: Disa aspekte të diplomacisë frënge përkitazi me ngjarjet e viteve 1878/1879. (Quelques aspects de la diplomatien française relatifs aux evenements des annees 1878/1879). – 1990, nr. 19-1989, f. 137-144. 2548 ▼ SHEHU, Bedrush: Rrethanat ekonomiko-sociale në Shqipëri në gjysmën e parë të shekullit XIX. (Les conditions socio-économiques en Albanie a la premiere moitie du XIXe siècle). – 1978, nr. VII-1977, f. 69-100. 2559 ▼ SHEHU, Bedrush: Raportet shqiptaro-boshnjake dhe luftërat e Hysejn Gradashçeviqit në Kosovë. (Les relations Albanaises-Bosniennes et les combats de Hysejn Gradashçeviq a Kosova). – 1982, nr. XI-1981, f. 119-148. 414 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2550 ▼ SHEHU, Bedrush: Shqiptarët dhe çështja e lindjes në fund të shekullit XVIII dhe në fi llim të shekullit XIX. (The Albanians and the eastern question in the end of the XVIIIth century and the beginning of the XIXth century). – 1984, nr. XIII-1983, f. 135-157. 2551 ▼ SHEHU, Bedrush: Raportet shqiptaro-boshnjakomalaziase në prag të luftërave ruso-turke sipas burimeve austriake. (Les relations albano-bosniacomontenegrines a la veille de la guerre russo-turque selon les sources autrichiennes). – 1987, nr. 16-1986, f. 103-122. 2552 ▼ SHEHU, Bedrush: Kultura shqiptare në fi llim të shekullit XIX. (La culture albanaise au debut du XIX siécle). – 1988, nr. 17-1987, f. 147-169. 2553 ▼ SHEHU, Bedrush: Çështja e Shqipërisë Jugore gjatë viteve 1879-1880 në dritën e dokumenteve austriake. (La question de l’Albanie du Sud dans la lumiere des documents austrichiens 1879-1880). – 1989, nr. 18- 1988, f. 141-154. 2554 ▼ SHPUZA, Gazmend: Përmasat e kryengritjeve të mëdha shqiptare të viteve 1910-1912. (Dimension of the Albanian Great Upristings of the yers 1910-1912). – 1995, nr. 23-1993, f. 115-124. 2555 ▼ SHPUZA, Gazmend: Shkodra më 1861. (Shkodra in 1861). – 1997, nr. 25-1995, f. 53-74. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 415 2556 ▼ SHPUZA, Gazmend: Diskutimet dhe vendimet e Kongresit të Dibrës (1909). (Discussions and decisions of Dibra’s Congress (1909). – 2003, nr. 31- 32/2001-2002, f. 1995-216. 2557 ▼ SHPUZA, Gazmend: Aktet themeluese të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (15-17 qershor 1878). (Acts of estabilshment of the Albanian Leauge of Prizren (15- 17 of june 1878). – 2007, nr. 36-2006, f. 213-232. 2558 ▼ SHPUZA, Rudina: Rreth rifi llimit të punimeve të Komisionit Ndërkombëtar për kufi jtë jugorë të Shqipërisë (1922-1923). (On the resumption of procedings of the International Commission for the Southern Albanian’s bandaries (1922-1923). – 2003, nr. 30-2000, f. 103-126. 2559 ▼ SHUKRIU, Muhamet: Fakte për vdekjen e Ymer Prizrenit – Kryetar i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. (Facts about the death of Ymer Prizreni). – 1991, nr. 20-1990, f. 219-238. 2560 ▼ SHUKRIU-HOTI, Edi: Rezultate paraprake arkeologjike përgjatë rrjedhës së poshtme të Drinit të Bardhë. (Rezultats archeologiques le long du cours ulterieur de Drini Bardh). – 1977, nr. IV-V/1974-1975, f. 177-195. 2561 ▼ SHUKRIU-HOTI, Edi: Kultura materiale dardane në gjysmën e dytë të mijëvjeçarit të parë p.e.s. (The 416 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Dardan material culture in the second half of the fi rst millenary b.c.). – 1984, nr. XIII-1983, f. 7-26. 2562 ▼ SHUKRIU-HOTI, Edi: Monedhat e perandorëve Volusian dhe Valentinian. (Les monnaies des empereus Volusian et Valentin). – 1985, nr. 14-1984, f. 23-31. 2563 ▼ SHUKRIU, Edi: Fortifi kata “Hisar” në Kastrec të Suharekës. (La fortifi cation “Hisar” a Kastrec de Suhareka). – 1987, nr. 16-1986, f. 7-17. 2564 ▼ SHUKRIU, Edi: Kultura materiale e regjionit të Llapit në parahistori dhe në antikë. (La culture materiale de la contree de Llap dans la son prehistorie et son antiquite). – 1990, nr. 19-1989, f. 7-17. 2565 ▼ SHUKRIU, Edi: Stella nga Smira dhe “Gradina” e Gushicës. (The grove Marker Smira an “Gradina” of Gushicë). – 1991, nr. 20-1990, f. 33-39. 2566 ▼ TËRNAVA, Muhamet: Çështja e botimit të gazetës «Zani i šćyptarit”. (La question de ublication du journal “Zani i šćyptarit). – 1975, nr. III-1973, f. 71-79. 2567 ▼ TËRNAVA, Muhamet: Përhapja e islamizmit në territorin e sotëm të Kosovës deri në fund të shekullit XVII. (L’expansion de l’islamisme dans le territoire actual de Kosova jusqu’a à la fi n du XVIIe siècle). – 1980, nr. IX-1979, f. 45-69. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 417 2568 ▼ TËRNAVA, Muhamet: Qytetet e Rrafshit të Dukagjinit dhe të Kosovës gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVI në dritën e të dhënave të reja të regjistrimeve kadastrale osmane. (Les villes de la plaine de Dukagjini et du Kossova au cours du XVIe siècle à la lumière des nouvelles données des recensements cadanstraux ottomans). – 1981, nr. X-1980, f. 29-44. 2569 ▼ TËRNAVA, Muhamet: Kontribut çështjes së pranisë dhe të asimilimit të vllehëve në Kosovë në shekujt XIV-XVI. (Contribution a la question de la présence et de l’assimilation des valaques a Kosovë au cours des siècles XIVe -XVIe ). 1981, nr. X-1980, f. 29-43. 2570 ▼ TËRNAVA, Muhamet: Bellasica gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVI. (Bellasica during the second half of XVI centuru). – 2005, nr. 35-2005, f. 303-326. 2571 ▼ TREIMER, Karl: Illyrica. (Illyrica). – 1968, nr. 2-1968, f. 9-34. 2572 ▼ THËNGJILLI, Petrika: Refl eksione mbi kombin dhe Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. (Refl ections about the Albanian National Movement and the nation). – 1997, nr. 25-1995, f. 93-98. 2573 ▼ UKA, Sabit: Vendbanimet e Sanxhakut të Nishit të banuara me popullatë shqiptare dhe të përzier deri në vitet 1877/78. (Aperçu sur les endroits de la cintree de 418 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Sandjak de Nish habites par la population albanaise jusqu’a 1877/78). – 1983, nr. XII-1982, f. 105-124. 2574 ▼ UKA, Sabit: Kryengritjet e shqiptarëve të Sanxhakut të Nishit në literaturën serbe (1776-1797). (Contribution to the Albanian insurrections of the Nish Sandjak according to Serbian literature (1776-1797). – 1984, nr. XIII-1983, f. 159-167. 2575 ▼ UKA, Sabit: Muhaxhirët dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878-1881). (Les muhadgirs et la Ligue Albanaise de Prizren (1878-1881). – 1989, nr. 18- 1988, f. 131-139. 2576 ▼ UKA, Sabit: Asimilimi i një pjese të mbetur të shqiptarëv në Sanxhakun e Nishit dhe kalimi i disa Muhaxherëve këndej kufi rit serbo-turk 1878-1912. (The assimilation of the rest of Albanians in the Sandjak of Nish and the Passage of some Refugees within Serbo-Turkish Limitis (1878-1912). – 1991, nr. 20-1990, f. 201-217. 2577 ▼ UKA, Sabit: Disa të dhëna të udhëpërshkruesve të huaj për shqiptarët e Sanxhakut të Nishit 1878- 1912. (Quelques données des voyageurs étrangers concernant les albanais du Sandjak de Nish dans la periode 1878-1912). – 1993, nr. 21-1991, f. 95-102. 2578 ▼ UKA, Sabit: Planet antishqiptare të shteteve fqinje në shek. XIX. (Antialbanian of neighbouring states in 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 419 XIX century). – 1995, nr. 23-1993, f. 71-79. 2579 ▼ UKGJINI, Nikë : Aneksimi i kishave katolike të Kryedioqezës së Shkodrës nga Mali i Zi. (Annexation of catholik churches of Shkodra main diocese from Montenegro). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 115-122. 2580 ▼ UKGJINI, Nikë: Fishta në dokumente të panjohura. (Fishta in unknown documents). – 2011, nr. 40-2010, f. 93-98. 2581 ▼ VELIU, Veli: Të huajt për fi gurën e Ali Pashë Tepelenës. (Foreigner on the fi gure of Ali Pashë Tepelena). – 2011, nr. 40-2010, f. 227-246. 2582 ▼ VERLI, Marenglen: Raportet e shqiptarëve me fqinjë dhe Evropën në periudhën midis dy luftrave botërore. (Relations of the Albanians with their Eibhbours and Europe in the period between the world wars). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 101-112. 2583 ▼ VERLI, Marenglen: Çështja shqiptare, politikat e fqinjve dhe gjeopolitikat Ballkanike gjatë shek. XX. (The Albanian Question, the Policy of the Neighbours and the Balkan Geopolities During the XXth Century). – 2003, nr. 30-2000, f. 37-53. 2584 ▼ VERLI, Marenglen: Disa sondazhe në dokumentacionin konsullor austro-hungarez për Ymer Prizrenin. (Insinghts in the Austro-Hungarian 420 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE consular dokumentation on Ymer Prizreni). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 231-243. 2585 ▼ VERLI, Marenglen: Përpjekjet për prezantimin e çështjes së Kosovës në Lidhjen e Kombeve në vitet 20 të shekullit XX). (The efforts to defend Kosova question in nation’s league in the ’20 of the XX centuru). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 169-174. 2586 ▼ VERLI, Marenglen: Studimet dhe botimet në Shqipëri për historinë dhe kulturën arvanitase. (Studies and publications In Albanian abort dthe histori and kulture Arvanitas (Greek Albanians). – 2005, nr. 35-2005, f. 205-214. 2587 ▼ VIDISHIQI, Bektesh: Një stelë e zbuluar në Bare të Shalës së Bajgorës. (A kennel discoverd in Bare of Shalë e Bajgorës). – 2008, nr. 37-2007, f. 299-304. 2588 ▼ VINAVER, Vuk: Anglia dhe pozita ndërkombëtare e Shqipërisë midis dy luftave botërore. (L’Angleterre et la position internationale de l’Albanie dans l’entredeux-guerres). – 1968, nr. 1-1968, f. 185-240. 2589 ▼ VINAVER, Vuk: O neuspehu jugoslovensko-albanske trgovine 1929-34. godine. (De l’insuccès du commerce yougoslavo-albanais entre 1929 et 1934). – 1969, nr. 2-1969, f. 159-183. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 421 2590 ▼ VINAVER, Vuk: “Çështja shqiptare” në shtypin e PKJ 1919-1939. (“La question albanaise”, dans la presse du PCY de 1919 à 1939). – 1972, nr. I-1971, f. 65-100. 2591 ▼ VISHKO, Ali: Kongresi i Manastirit. (La Congres de Manastir). – 1989, nr, 18-1988, f. 155-177. 2592 ▼ VISHKO, Ali: Një tentativë e princit Albert Gjika pranë fuqive të mëdha në emër të Komitetit Qendror Shqiptar “Kombi” të Bukureshtit. (An atempt made by prince Albert Gjika at the great powers in the name of the albanian central committee “Kombi” of Bucharest). – 1990, nr. 19-1989, f. 145-158. 2593 ▼ VISHKO, Ali: Kongresi i Dibrës në bazë të burimeve italiane. (The Congress of Dibra according to italian diplomatic sources). – 1991, nr. 21-1991, f. 103-120. 2594 ▼ XHEMAILI, Vebi: Rrugëtimi i Ballit Kombëtar në Maqedoni në mbrojtje të Shqipërisë etnike. (The activity of Balli Kombëtar in Macedonia in the defense of ethnik Albania). – 2005, nr. 33-34/2003- 2004, f. 57-68. 2595 ▼ ZANINOVIĆ, Martin: Kuvendi i qytetit të Salonës. (The cyticouncil at Salona). – 1974, nr. II-1972, f. 95-102. 2596 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Gjurmëve të një atentati politik. (Atentati ndaj mbretit Ahmet Zogu më 20.II.1931). 422 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE (On the trakes of a political atempted attack. (On attempted attack against king Ahmet Zogu on february 20th, 1931). – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 99-141. 2597 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Aktori shqiptar me famë botërore – Aleksandar Moisiu në dokumentet e huaja. (Aleksandar Moisiu -an Albanian famous actor in the world – in foreign documents). – 2005, nr. 35-2005, f. 147-179. 2598 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Gjenerali shqiptar i “Perandorit romak të kombit gjerman” – Rudolfi t të II-të-të Austrisë – Gjergj Dhimitër Bashta (1550-1607). “Ti njohim bijtë e mëdhenj të Popullit Shqiptar. ( Albanian gjeneral of “Rome emperor of German kation”- Rudolph II of Austria-Gjergj Dhimitër Bashta (1550- 1607). “Le sus recognise the great sons of Albanian people”. – 2007, nr. 36-2006, f. 283-297. 2599 ▼ ZIROJEVIĆ, Olga: Vučitrnski i Prizrenski sandžak u svetlosti turskog popisa 1530/31 godine. (Les Sandjakats de Vučitrn et Prizren d’apres la registration turque de 1530/31). – 1968, nr. 2-1968, f. 103-120. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 423 MATERIALE 2600 ▼ ABDYLI, Ramiz: Karta e Aleksandrit , sundimtarit të Vlorës dhe Kaninës dërguar Raguzës më 1368. (Les caracteristiques dipomatiques et les valeurs historiques de la carte d’Alexandre, seigneur de Vlora et de Kanina, envoyée à raguse en 1368). – 1985, nr. 14-1984, f. 225-235. 2601 ▼ ADOSSIDES, Niko C.: Shqiptarët dhe çështja balkanike. (Përkthyen nga anglishtja: M. Kika, Sh. Hoxha, L. Mulaku). – 2007, nr. 36-2006, f. 355-358. 2602 ▼ AHMETI, Nuridin: Hasan Kaleshi dhe historiografi a shqiptare. – 2009, nr. 38-2008, f. 281291. 2603 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Një memorandum i Bedri Pejanit drejtuar O. N. Qembërlenit (1939)). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 235-243. 2604 ▼ BAJRAMI, Hakif: Konventa jugosllavo-turke e vitit 1938 për shpërnguljen e shqiptarëve. (Comment s’est prepare la Convention sur l’emigration des albanais en Turquie en 1938). – 1983, nr. XII-1982, f. 243-271. 2605 ▼ BAJRAMI, Hakif: Programi serb i vitit 1920 për asgjasimin e shqiptarëve. (Le program serbe de 1920 pour anéantissement des albanais). – 1994, nr. 22- 1992, f. 167-173. 424 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2606 ▼ BAJRAMI, Hakif: Kristo Floqi, Kosova kurr nuk ka qenë Serbi e Vjetër. (Kosova n’e jamais été Ancieuvre Serbie). – 1995, nr. 23-1993, f. 161-175. 2607 ▼ BILALI, Esat: Dhuna mbi faktin historik. – 2003, nr. 30-2000, f. 255-269. 2608 ▼ BISLIMI, Daut – LITA, Qerim: Proklamatë. – 2011, nr. 40-2010, f. 327-333. 2609 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Memorandumi i një të panjohuri mbi politikën që duhej ta ndiqte Serbia ndër shqiptarët. (Le Memorandum d’une imcconnu sur la politique que la Serbie devait mener envers les albanais). – 1975, nr. III-1973, f. 167-204. 2610 ▼ CANA, Zekeria: Rregullorja e çetave të komitetit të fshehtë të Manastirit. (Les régles des combattants du Comité albanais clandestin de Manastir). – 1972, nr. I-1971, f. 273-295. 2611 ▼ CHRISTO, Connie – DODONA, Eftim: Shkollimi i Faik Konicës në Universitetin e Harvardit. 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 315-328. 2612 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Varreza e antikitetit të vonë nga Vrella e Burimit. – 2011, nr. 40-2010, f. 313-316. 2613 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Parku Arkeologjik i Kosovës. – 2011, nr. 40-2010, f. 317-321. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 425 2614 ▼ DODONA, Eftim – CHRISTO, Connie: Shkollimi i Faik Konicës në Universitetin e Harvardit. 2003, nr. 31-32/2001-2002, f.315-328. 2615 ▼ FERRI, Naser: Prezantimi i Skënderbeut në enciklopedinë italiane “Treccani”. – 2011, nr. 40- 2010, f. 323326. 2616 ▼ GUT, Christian: Inventar i korrespondencave të konsujve të Francës në Durrës 1699-1726. (Inventaire des correspondances des consuls Français a Durrës). – 1970, nr. 1-2/1970, f. 293-313. 2617 ▼ GYÖRGY, Daniel: Të dhëna për jetën dhe veprën e Milan Shufl ajt. (Les donnes sur la vie et l’oeuvre de Milan Shifl ay). – 1982, nr. XI- 1981, f. 287-291. 2618 ▼ GYÖRGY, Daniel: Ali Pashë Tepelena në literaturën hungareze. (Ali Pasha of Tepeleni in the Hungarian literature). – 1984, nr. XIII-1983, f. 217-223. 2619 ▼ HASHANI, Shaban: Rregullorja e Shkollës së parë shqiptare – vllahe (rumune) e Bukureshtit e vitit 1892. (Le Reglement de la premiere École Albanaise – Vallaque (Roumaine) de Bucarest en 1892). – 1983, nr. XII-1982, f. 215-225. 2620 ▼ HOTI, Izber: Burimet arkivore italiane për Shqipërinë e shqiptarët (1930-1941). (Les sources d’archives 426 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE italienne pour l’Albanie et les albanais)- 1995, nr. 23- 1993, f. 177-189. 2621 ▼ IBRA, Hysen: Organizata e OKB-së për Arsim, kulturë dhe Shkencë (UNESCO) legjitimon padrejtësisht përvetësimet e dhunshme nga Serbia të trashëgimisë monumentale iliro-shqiptare. – 2005, nr. 33-34/2003- 2004, f. 349-357. 2622 ▼ KALESHI, Hasan: Një burim turk mbi kryengritjen shqiptare më 1909-1912. (Une source turque sur les insurrections albanaises de 1909-1912). – 1972, nr. I-1971, f. 297-336. 2623 ▼ KONRUMPF, Jürgen-Hans: Ahmed Xhevdet Pasha mbi Shqipërinë Veriore dhe Malin e Zi. (Ahmed Cevdet Paşa über Albanien und Montenegro aus Tezkere nr. 18). – 1969, nr. 2-1969, f. 185-217. 2624 ▼ KORDHA, Hysen: Vështrim mbi një dokument. – 2003, nr. 30-2000, f. 233-269. 2625 ▼ KRASNIQI, Sadik V: Mjekësia e UÇK-së në Zonën Operative të Pashtrikut. – 2010, nr. 39-2009, f. 345-354. 2626 ▼ LITA, Qerim – BISLIMI, Daut: Proklamatë. – 2011, nr. 40-2010, f. 327-333. 2627 ▼ MEHDIU, Feti: Vilajeti i Janinës në Enciklopedinë e Sami Frashërit. (Le vilayet de Janina à Kāmūs 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 427 al-ă lām de Sami Frashëri). – 1983, nr. XII-1982, f. 193-214. 2628 ▼ MEHDIU, Feti: Vilajeti i Manastirit në Kámús ala’lám. (The Monastir vilayet in Kāmūs al-a’ lām. – 1984, nr. XIII-1983, f. 225-226. 2629 ▼ MEHDIU, Feti: Institucionet arsimore e shëndetësore në vilajetin e Manastirit dhe organet qeverisëse në Sanxhakun e Dibrës kah fundi i shekullit XIX. – 2003, nr. 30-2000, f. 211-224. 2630 ▼ MEHMETI, Sadik: Një vështrim për tri vakëfnamet origjinale (1608) të Mehmed Pashë Kaçanik(li)ut. – 2009, nr. 38-2008, f. 303-319 2631 ▼ MIKIQ, Gjorgje: Memorandumi i Devish Himës mbi çështjen shqiptare në gjysmën e dytë të shekullit XIX. (Le memorandum de Dervish Hima sur la question des albanais dans le danxiéme motié du XIX siécle). – 1975, nr. III-1973, f. 205-229. 2632 ▼ MUFAKU, Muhamed: Kujtimet e kapitenit Ahmet Hamdi për Luftën ballkanike dhe shqiptarët. (Les souvenirs du kaptitaine Ahmet Hamdi su la Guerre Balkanique et les albanais). – 1986, nr. 15-1985, f. 301-325. 2633 ▼ MULAKU, Latif: Shënime për shqiptarët. – 2005, nr. 35-2005, f. 403-409. 428 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2634 ▼ MULAKU, Latif: Relacioni i arqipeshkvit të Tivarit, Gjergj Bardhi, mbi vizitat e tij nëpër Serbi e Kosovë më 1641-1642. – 2009, nr. 38-2008, f. 299-302. 2635 ▼ NOVAK, Novak – SHUFLLAJ, Emilian: Statutet dhe urdhëresat e kapitullit të kishës katedrale të Drishtit. (Les statuts et les ordres du chapitre de leglize cathedrale de Drisht). – 1972, nr. I-1971, f. 163-191. 2636 ▼ PEDERIN, Ivan: Bosnja, Hercegovina dhe Shqipëria si tregues letrar në trajtimet ekspresioniste dhe surrealiste të Georg Briting-ut. (La Bosnie, l’Hérzégovine et l’Albanie comme indices littéraires dans les traitements expressionnistes et suréalistes de Georg Briting). – 1983, nr. XII-1982, f. 227-242. 2637 ▼ PULAHA, Selami: Nahija e Altun-Ilisë dhe popullsia e saj në fund të shekullit XV. (Le nahyet d’Altun Ili et sa population a l’fi n du XVe siècle). – 1972, nr. I-1971, f. 193-272. 2638 ▼ PULAHA, Selami: Krahinat verilindore të Sanxhakut të Dukagjinit – Hasi dhe popullsia e tyre në gjysmën e dytë të shekullit XVI. (Les regions du nord-est du Sandjak – Hasi et leur population à la seconde moitié du XVe siècle). – 1973, nr. II-1972, f. 185-336. 2639 ▼ REDAKSIA: Statutet dhe urdhëresat e kapitullit të kishës katedrale të Drishtit. (Botuar nën kujdesin e Dr. Viktor Novak dhe Dr. Emilian Shufl aj). (Les 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 429 statuts et les ordres du chapitre de leglize cathedrale de Drisht). – 1972, nr. I-1971, f.163-191. 2640 ▼ RIZAJ, Skender: Turske kovnice novca (Darbhane) u Novom Brdu, Skoplju i Kratovu. (Les hôtels des monnaies turcs (Darbhane) à Novo Brdo, Skopje et Kratovo). – 1966, nr. 3-1966, f. 204-229. 2641 ▼ RIZAJ, Skënder: Memorandumi i shqiptarëve drejtuar kundër pagës së Shën Stefanit (1878). (Le Memorandum des Albanais contre la paix de San Stefano (1878). – 1977, nr. VI-1976, f. 195-203. 2642 ▼ RIZAJ, Skënder: Raporti i konsullit anglez Mr Reade mbi pashallëkun e Shkodrës në vitin 1864. (Rapport du consul Anglais Mr Reade sur le pashalik de Shkodër en 1864). – 1978, nr. VII-1977, f. 305-325. 2643 ▼ RIZAJ, Skënder: Dhjetë dokumente të papublikuar angleze mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit (1878- 1881). (Ten unpublished documents about the albanian League of Prizrend (1878-1881). – 1979, nr. VIII-1978, f. 321-342. 2644 ▼ RIZAJ, Skënder: Tre diplomat anglez (St. John, E. Fitzmaurice, G. Goschen) mbi çështjen shqiptare (1879-1880). (Three english diplomats (St. John, E. Fitzmaurice, G. Goschen) on the albanian question (1879-1880). – 1980, nr. IX-1979, f. 337-353. 430 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2645 ▼ RIZAJ, Skënder: Nëntë dokumente angleze mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit (1878-1880). (Nine English documentson the Albanian League of Prizrend (1878-1880). – 1981, nr. X-1980, f. 225-251. 2646 ▼ RIZAJ, Skënder: Disa dokumente angleze mbi veprimtarinë e autoriteteve ushtarake osmane kundrejt Lidhjes Shqiptare (1881). (Some English documents about the action of the turkaish military authorities toword the Albanian League (1881). – 1982, nr. XI-1981, f. 263-284. 2647 ▼ RIZAJ, Skënder: Kosova në disa dokumente angleze (1881-1885). (Kosova in some English documents (1881-1885). – 1984, nr. XIII-1983, f. 247-276. 2648 ▼ RIZAJ, Gazmend: Një peticion i shoqërisë së Unitetit Shqiptar i vitit 1896 për lejimin e gjuhës dhe të shkollave shqipe. – 2003, nr. 30-2000, f. 225-232. 2649 ▼ SEDAJ, Engjëll: Relacionet e Pjetër Bogdanit mbi gjendjen shpirtërore të Shqipërisë e të Serbisë (1666- 1684). (Die drei relationen des Pjetër Bogdani ueber geisthiche leben der Albanien u Serbien (1666-1684). – 1985, nr. 14-1984, f. 237-249. 2650 ▼ SOTA, Jani: Kontributi i trevës së Myzeqesë në përballimin e eksodit nga Kosova në vitet 1998-1999. – 2010, nr. 39-2009, f. 355-379. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 431 2651 ▼ SZCZEPAŃSKI, Wojciech: Shqiptarët janë autokton në Ballkan ad vocem dr. Mihailo Stanishiq. (Përktheu nga polonishtja: Dr. Rigels Halili) . – 2009, nr. 38- 2008, f. 275-270. 2652 ▼ SHALA, Xheladin: Aleanca Ballkanike – Aleancë antishqiptare. (L’alliance balcanique – Alliance antialbanaise). – 1997, nr. 25-1995, f. 205-222. 2653 ▼ SHALA, Xheladin: Tri dokumente në aspekte të ndryshme. – 2010, nr. 39-2009, f. 381-413. 2654 ▼ SHALA, Teuta: Trajtimi i fi gurës së Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në revistën “Gjurmime albanologjike – Seria e shkencave historike”. – 2009, nr. 38-2008, f. 293-298. 2655 ▼ SHUKRIU-HOTI, Edi: Rezultate paraprake arkeologjike përgjatë rrjedhës së poshtme të Drint të Bardhë. (Résultats archéologiques le long du cours ultérieur de Drini Bardhë). – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 177-195. 2656 ▼ SHUKRIU, Edi: Mozaiku i Orfeut – zbulim i rrallë. (La Mosaique d’orphée). – 1986, nr. 15-1985, f. 289-299. 2657 ▼ VASA, Pashko: Përsiatje mbi legjislacionin në Turqi. (Méditation sur la législation en Turquie). (Përktheu Ymer Jaka). – 1987, nr. 16-1986, f. 251-261. 432 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2658 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Gjenealogjia e familjes Vlora. (Nga Sinan Pasha e deri tek Ismail Qemal bej Vlora). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 328-335 2659 ▼ ZENELAJ Eqrem: Vaso Pashë-Shkodrani (1825- 1892). – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 336-343. 2660 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Shkolla shqipe e vajzave në Korçë. – 2003, nr. 31-32/2001-2002 f. 344-356. 2661 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Konvertimi me dhunë i shqiptarëve në fenë ortodokse nga Serbia dhe Mali i Zi dhe masakrimi i tyre sipas dokumenteve austrohungareze. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 317-347. 2662 ▼ ZENELAJ, Eqrem: Mehmet (Muhamet) Ali Pasha (1769-1849). – 2005, nr. 35-2005, f. 385-401. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 433 KRITIKA E RECENSIONE 2663 ▼ AHMETAJ, Mehmet: Elmaz B. Plava, “Plava e Gucia në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare” (Kujtime dhe dokumente historike), Botim i dytë i shtuar dhe i ilustruar, ribotoi shtëpia botuese “Marin Barleti”, Tiranë, 2002, 292 f. Përpiluar për botim, plotësuar me materiale e dokumente dhe ilustruar nga prof. Dr. Marenglen Verli. – 2003, nr. 30-2000, f. 297-301. 2664 ▼ AHMETI, Nuridin: Mr. Qemajl Morina, Lidhja Shqiptare e Prizrenit në shtypin egjiptian (1878- 1881), “Dituria islame”, Prishtinë, 2006, fq. 190. – 2008, nr. 37-2007, f. 324-327. 2665 ▼ ARIFI-BAKALLI, Emine: Shaqir Vukaj, Rusia dhe Kosova (Shënime të një diplomati), botuar në Tiranë më 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 311-316. 2666 ▼ ABDYLI, Ramiz: Jahja Drançolli: Gjin Gazulli astronom dhe diplomat i shekullit XV, Rilindja, Prishtinë 1984, 151. – 1986, nr. 15-1985, f. 366-368. 2667 ▼ BAJRAMI, Hakif: Prof. dr. Muhamet Pirraku, Myderriz Ymer Prizreni 1877-1887, Prishtinë, 2003, f. 520. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 382-385. 2668 ▼ BALIU, Begzad: Avdi Kelmendi, Jeta dhe veprimtaria atdhetare, përgatitën: dr. Zymer Neziri dhe Ismail 434 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Gashi. Botoi Shoqata e të Burgosurve Politikë të Kosovës, Prishtinë, 2002, f. 484. – 2003, nr. 31- 32/2001-2002, f. 370-374. 2669 ▼ BISLIMI, Daut: Dr, Rexhep Doçi, Antroponoma e shqiptarëve të Kosovës I. Botoi Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1990, f. 245. – 1991, nr. 20-1990, f. 320- 324. 2670 ▼ BISLIMI, Daut: Konferenca Shkencore e 100-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, vëllimi I. Prishtinë, 1990, f. 643. – 1991, nr. 20-1990, f. 335-342. 2671 ▼ BISLIMI, Daut: Shpërngulja e shqiptarëve gjatë shekujve, Botim i shoqatës për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga Kosova (sesion për hulumtime shkencore), lib. i faq. 7. 335, Prishtinë, 1991. – 1994, nr. 22-1992, f. 175-179. 2672 ▼ BISLIMI, Daut: “Buletin i Fakultetit Filozofi k, XXI/1991”, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 1993, f. 309. – 1995, nr. 23-1993, f. 214-216. 2673 ▼ BISLIMI, Daut: Disa botime historike për luftën e dytë botërore. – 1997, nr. 25-1995, f. 232-241. 2674 ▼ BISLIMI, Daut: Marenglen Verli, Reforma agrare kolonizuese në Kosovë (1918-1941). Botim i Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 435 dhe Institutit të Historisë, Tiranë 1992, f. 215. – 1997, nr. 26-1996, f. 226-231. 2675 ▼ BISLIMI, Daut: Naser Ferri, Statusi shoqëroro – ekonomik i të liruarëve në provincën romake Moesia Superior, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1996, f. 262. – 1997, nr. 26-1996, f. 231-234. 2676 ▼ BISLIMI, Daut: Prof. Ndreçi Plasari, Dr. Luan Malltezi, Politika antikombëtare e Enver Hoxhës – Pleniumi 12-të i KQ të PKSH, Berat 23-27 Nëntor 1944. Dokmente, Tiranë 1996, f. 352. – 2002, nr. 28- 29/1998-1999, f. 245-247. 2677 ▼ BISLIMI, Daut: Dr. Fejzulla Shabani, Shqiptarët e Maqedonisë 1908-1913 “AZA – Sesoft”, Tetovë 1996, f. 338. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 258-260. 2678 ▼ BISLIMI, Daut: Dr. Zekeria Cana, Gjenocidi i Malit të Zi mbi popullin shqiptar (1912-1913 (Dokumente), Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1997, 400 faqe. – 2003, nr. 30-2000, f. 294-296. 2679 ▼ BISLIMI, Daut: Doc. Dr. Fejzulla Shabani, Formimi, organizimi dhe veprimtaria e Ballit Kombëtar në Maqedoni, “Çabej”, Tetovë, 2004, 297 faqe. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 361-363. 2680 ▼ BISLIMI, Daut: Dr. Lush Culaj, Shqipëria dhe problemi kombëtar 1918-1928, Instituti Albanologjik 436 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE i Prishtinës, Prishtinë, 2004, faqe 348. – 2005, nr. 33- 34/2003-2004. f. 371-372. 2681 ▼ BISLIMI, Daut: Prof. dr. Skënder Rizaj, E drejta historike e shqiptarëve për vetëvendosje. Qendra e Mendimit Pozitiv, Prishtinë 2005, 147 f. – 2007, nr. 36-2006, f. 359-362. 2682 ▼ BISLIMI, Daut: Dr. Mejdi Elezi, Histori e Antikës, Botues Universiteti i Prishtinës, Shtëpia botuese “Kosova”, Prizren, 2003, 626+2 faqe. – 2006, nr. 36- 2006, f. 386-389. 2683 ▼ BISLIMI, Daut: Mr. Adem Murati, Ramadan Agushi veprimtar i Lëvizjes për Bashkimin e Shqipërisë Etnike (1919-1991),Lidhja e historianëve të Kosovës “Ali Hadri”, Prishtinë, 2003, f. 391. – 2005, nr. 35- 2005, f. 423-425. 2684 ▼ BISLIMI, Daut: Vepër me peshë historike. Qerim Lita, Naçertania e Krste Cërvenkovskit dhe identiteti shqiptar në Maqedoni (1945-1954), Vëllimi I, Shkup, 2007, faqe 570+1. – 2008, nr. 37-2007, f. 317-319. 2685 ▼ BORIÇI, Hamit: Vasfi Samim Visoka, Shqipëria e vërtetë-nëna Kosovë, (1938-1943), Tiranë 1995, f. 124. – 1997, nr. 26-1996, f. 205-217. 2686 ▼ BRESTOVCI, Sadullah: Artur Dž. Evans, Ilirska pisma, Sarajevo 1967, 175. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 323-326. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 437 2687 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Grgur Jakšić – Vojislav J. Vučković, Spolnja politika Srbije za vlade Kneza Mihaila (Prvi balkanski savez), Istorijski institut, Beograd 1963, 576. – 1972, nr. I-1971, f. 339-349. 2688 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Vladimir Stojančević, Miloš Obrenović i njegovo doba, Prosveta, Beograd 1966, 487. – 1974, nr. II-1972, f. 337-346. 2689 ▼ BRESTOVCI, Sadulla: Dr. Ali Hadri, Lëvizja Nacionalçlirimtare në Kosovë (1941-1945). “Rilindja”, Prishtinë 1971, 484. – 1974, nr. II-1972, f. 346-350. 2690 ▼ BYTYQI, Fadil: Dr. Zef Mirdita: Studime dardane, “Rilindja”, Prishtinë 1980, 185. – 1983, nr. XII-1982, f. 276-279. 2691 ▼ BYTYÇI, Fadil: Dr. Zef Mirdita: Antroponimia dardane në kohën romake, botoi “Rilindja”, Prishtinë 1981. – 1984, nr. XIII-1983, f. 283-286. 2692 ▼ BYTYÇI, Fadil: Sadulla Brestovci, Marrëdhëniet shqiptare-serbo-malazeze 1830-1878, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1983. – 1985, nr. 14-1984, f. 258-262. 2693 ▼ BYTYÇI, Fadil: Dr. Zekeria Cana, Socialdemokracia serbe dhe çështja shqiptare 1903-1914, botoi Instituti Albanologjik, Prishtinë 1986. – 1987, nr. 16-1986, f. 271- 274. 438 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2694 ▼ CANA, Zekeria: ИГСЕНКЕВИЧ: Албания в период восточниогo кризиса Академия Наук СССР, Инстиtут истории Москва, 1965. – 1968, nr. 1-1968, f. 268-271. 2695 ▼ CANA, Zekeria: Studime historike. Universiteti Shtetëror i Tiranës – Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Tiranë 1964-1966. – 1968, nr. 1-1968, f. 276-280. 2696 ▼ CANA, Zekeria: Starine Kosova i Metohije, Enti krahinor i mbrojtjes së permendoreve kulturore, Prishtinë vëll. I 1961, vëll, II-III 1964. – 1968, nr. 1-1968,f. 281-283. 2697 ▼ CANA, Zekeria: Godišnjak Pokrajinskog državnog arhiva I, Prishtinë 1965. – 1968, nr. 1-1968, f. 283-285. 2698 ▼ CANA, Zekeria: Starine Kosova i Metohije, Enti krahinor i mbrojtjes së përmendoreve kulturore, Prishtinë vëll I 1961, vëll. II-III-1964. – 1968, nr. I-1968, f. 281-283. 2699 ▼ CANA, Zekeria: Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, I, Tiranë 1969, 651. – 1969, nr. 2-1969, f. 225-227. 2700 ▼ CANA, Zekeria: Omer Nakičević, Revolt i protestni marš stanovnika Kosova 1822 godine. Botim i 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 439 posaçëm i Arkivit të Kosovës. Prishtinë 1969, 181. – 1969, nr. 2-1969, f. 231-232. 2701 ▼ CANA, Zekeria: Muin Çami, Lufta çlirimtare antiimperialiste e popullit shqiptar në vitet 1918- 1920. Tiranë 1969, 217. – 1969, nr. 2-1969, f. 232-235. 2702 ▼ CANA, Zekeria: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda, vëll I, libri 19. Borbe na Kosovu 1941-1944. Beograd 1963, 819. – 1969, nr. 2-1969, f. 235-236. 2703 ▼ CANA, Zekeria: Konferenca e dytë e studimeve albanologjike II, Tiranë 1969, 468. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 336-338. 2704 ▼ CANA, Zekeria: Vjetar II-III 1970. Botoi Arkivi i Kosovës. – 1972, nr. I-1971, f. 351-354. 2705 ▼ CULAJ, Lush: Uolltër Lakër, Evropa në kohën tonë 1945-1992, Tiranë,1996, shtypur nga shtëpia botuese Dituria, Përkthyer nga Gëzim Arapi, f. 467. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 248-251. 2706 ▼ CULAJ, Lush: Pal Doçi, Mirdita vatër e qëndresës antiosmane – vështrim etnologjik e historik 1479- 1912, Shtëpia botuese “Mirdita”, Tiranë, 1999, f. 295. – 2003, nr. 30-2000, f. 283. 440 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2707 ▼ CULAJ, Lush: Isa Demaj – Jeta dhe veprimtaria atdhetare, përgatiti dr. Zymer Neziri, botoi NIB Rilindja, Prishtinë, 2000, 309 f. – 2003, nr. 31- 32/2001-2002, f. 375-378. 2708 ▼ CULAJ, Lush: Arben Cici, Marrëdhëniet shqiptaroitaliane në vitet 1920-1934, “Afërdita”, Tiranë, f. 272. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 379-381. 2709 ▼ CULAJ, Lush: Dr. Agim Zogaj, Ndërhyrja e PKJ-së në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore , “Zëri”, Prishtinë, 2003, f. 261. – 2005, nr. 35-2005, f. 425-428. 2710 ▼ CULAJ, Lush: Lisen Bashkurti, Shqiptarët në rrjedhat e diplomacisë, Tiranë, 2003, f. 323. – 2005, nr. 35- 2005, f. 428-432. 2711 ▼ CULAJ, Lush: Prof. dr. Xheladin Shala: Çështja shqiptare dhe diplomacia serbe 1912-1913, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006, f. 307. – 2007, nr. 36- 2006, f. 364-366. 2712 ▼ CULAJ, Lush: Romeo Gurakuqi – Shqipëria dhe çështja shqiptare pas luftës së Parë Botërore, 1 nëntor 1918-9 nëntor 1921 – statusi, kufi jtë dhe rindërtimi shtetëror, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Departamenti i Historisë, Botimet “Camaj-Pipa”, Shkodër, 2007 fq. 305. – 2011, nr. 40-2010, f. 347-350. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 441 2713 ▼ ÇAMI, Muin: Prof. dr. Maranglen Verli, Kosova në fokusin e historisë (2), Tiranë, 2003, f. 320. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 373-374. 2714 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Qazim Lleshi, “Perandorët ilir”, I-II, Tiranë, 1999, fq. 199-2002, fq. 393. – 2006, nr. 36-2006, f. 380-387. 2715 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Puntoritë të skulpturës: teknika stili e ikonografi a. Les ateliers de skulpture régionaux: tethniques, styles et ikonographie, Actes du XI Colloque International sur l’Art Provincial Romain, Arles et Aix-en Provance, 21-23 Mai 2007. Botuar në Arles-Aix, 2009. – 2011, nr. 40-2010, f. 366-368. 2716 ▼ DOÇIQI, Sali: Dh. S. Shuteriqi, Shkrimet shqipe në vitet 1332-1850. E botoi Akademia e Shkencave RPS të Shqipërisë, Tiranë 1976. – 1978, nr. VII-1977, f. 343-345. 2717 ▼ DRAGA, Nail: Dr. Esat Haskuka, Historijskogeografska analiza urbanih funkcija Prizrena , VPŠ Ðakovica 1985, f. 317. – 1988, nr. 17-1987, f. 323-326. 2718 ▼ DRAGA, Nail: Koli Xoxi, Shqiptarët dhe Garibaldi, botoi “Rilindja” Prishtinë, 1983. – 1989, nr. 18-1988, f. 315-317. 442 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2719 ▼ DRAGA, Nail: Vangel J. Trpkoski-Trpku; Vlasite na Balkanot, Skopje 1986. – 1991, nr. 20-1990, f. 330-331. 2720 ▼ DRAGA, Nail: Mr. Sabit Uka, Shpërngulja e shqiptarëve nga Serbia Jugore më 1877-1878 dhe vendosja e tyre në rrafshin e Kosovës, botoi “Zëri”, Prishtinë, 1991. – 1995, nr. 23-1993, f. 197-199. 2721 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Ivan Božić: Nemirno Primorje XV veka, botoi “Srpska književna zadruga”, Beograd 1979, – 1984, nr. XIII-1983, f. 282-283. 2722 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Dr. Muhamet Tërnava, Popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV -XVI, Botim i Institutit Albanologjik, Prishtinë 1995, 489 faqe. – 1996, nr. 24-1994, f. 179-185. 2723 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Naser Ferri, “Monumentet ushtarake të përiudhës romake në Mezi të Epërme”, Pejë 2001, f. 384. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 264-266. 2724 ▼ DRANÇOLLI, Jahja: Zef Mirdita, Religjioni dhe kultet e dardanëve dhe Dardanisë në antikë, botim i Unionit të Bashkësive Shqiptare në Republikën e Kroacisë, Zagreb 2001, faqe 208. – 2003, nr. 30-2000, f. 276-279. 2725 ▼ FERRI, Naser: Mate Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Sveučilišna naklada “Liber”, Zagreb 1976, 328. – 1981, nr. X-1981, f. 262-264. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 443 2726 ▼ FERRI, Naser: Aleksandar Stipčević: Kultni simboli kod Ilira, Centar za balkanološka ipitivanja, Sarajevo 1981. – 1984, nr. XIII-1983, f. 286-290. 2727 ▼ FERRI Naser: Aleksandar Jovanović, Nakit u rimskoj Dardaniji, Zavez Arheoloških Društava Jugoslavije, Beograd 1978. – 1996, nr. 24-1994, f. 185-188. 2728 ▼ FERRI, Naser: “Studime historike”, Akademia e Shkencave e RSH, Instituti i Historisë, 3-4, 1991, Tiranë 1994, f. 239. – 1997, nr. 25-1995, f. 227-229. 2729 ▼ FERRI, Naer: “Studime historike”, Akademia e RSH, Instituti i Historisë, 1-4, 1992, Tiranë 1995, f. 180. – 1997, nr. 25-1995, f. 229-232. 2730 ▼ FERRI, Naser: Dr. Daut Bislimi, Formacionet politiko-ushtarake në Kosovë 1941-1945, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë 1997, f. 282. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 252-253. 2731 ▼ FERRI, Naser: Fanula Papazoglu, “Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba” (Fiset e Ballkanit Qendror gjatë periudhës pararomake), Equilibrium, Beograd, 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 328-330. 2732 ▼ FERRI, Naser: Fanula Papazoglu, “Iz istorije antičkog Balkana: Odabrane studije” (Nga historia e Ballkanit të lashtë: Studime të zgjedhura), Equilibrium, Beograd, 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 331-332. 444 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2733 ▼ FERRI, Naser: Dalmatët, fi si më luftarak ilir. Marin Zaninović, Ilirsko pleme Delmati, Šibenik, 2007, f. 302. – 2008, nr. 37-2007, f. 333-337. 2734 ▼ FERRI, Naser: Margarita Albedil, Rrëfi mi artistik i historisë së njerëzimit, SHB Uegen, Tiranë, 2008, f. 323. – 2009, nr. 38-2008, f. 333-336. 2735 ▼ FERRI, Naser: Roberto Carvalho de Margalháes, “Mitet, mitologjia klasike në artet pamore”, botimet Toena, Tiranë 2008, f. 975. – 2009, nr. 38-2008, f. 337-342. 2736 ▼ FERRI, Naser: Vepër- model për sajimin e leksikoneve dhe atllaseve arkeologjike. One hundred Croatian Archaelogical Sites, Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Leksikografski Zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb 2006, f. 367. – 2011, nr. 40-2010, f. 343-346. 2737 ▼ FERRI, Naser: Prezantimi shkencor i një koleksioni privat numizmatik. Hafezat Osmani, katalogu i monedhave iliro-epirote të gjetura në Maqedoni (Koleksion privat) – Catalogue of Illyrian-Epirote coins found in Macedonia (Private collections), Tetovë 2008. – 2011, nr. 40-2010, f. 356-358. 2738 ▼ FERRI, Naser: Ardit Miti & Englantina Serjani, “Fjalori i Arkeologjisë” SHB 51“Migjeni”, Tiranë 2009, f. 312. – 2011, nr. 40-2010, f. 369-374. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 445 2739 ▼ FETIU, Sadri: Esat Bilalli, Betejat e reja nuk fi tohen me armët e vjetra (3), Lezhë, 2004. – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 364-367. 2740 ▼ FETIU, Sadri: Tonin Çobani, Princi i përfolur Lekë Dukagjini, Enti Botues Lisitan, Tiranë, 2003, f. 190. – 2005, nr. 35-2005, f. 436-439. 2741 ▼ FETIU, Sadri: Dy libra anglisht të Essat H. Bilalit. Essat H. Bilalit, The stuggle for the Historical truth of Kosova I, Prishtinë, 2005; Essat H. Bilali, The Struggle for the Historical Truth of Kosova II, Prishtinë, 2008, f. 300. – 2009, nr. 38-2008, f. 321323. 2742 ▼ FETIU, Sadri: Vepër e rrallë e memoaristikës Rashid Krasniqi: Përjetime të lehta, omnibus ngjarjesh të vërteta, (botim i autorit), Prishtinë, 2008, f. 278. – 2011, nr. 40-2010, f. 351-355. 2743 ▼ GEXHA, Qamil: Lush Culaj: Komiteti mbrojtja kombëtare e Kosovës (1918-1924)), botim i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Prishtinë 1997, f. 252. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 256-257. 2744 ▼ GJOSHAJ, Mehmet: Disa publikime antishqiptare të historiografi së serbe në dekadën e fundit. – 1995, nr. 23-1993, f. 205-214. 2745 ▼ GJOSHAJ, Mehmet: Historiografi a serbe e pasluftës mbi okupimin e Kosovës dhe pavarësinë e Shqipërisë. 446 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE – 1997, nr. 26-1996, f. 197-205. 2746 ▼ HADRI, Ali: Bogumil, Hrabak-Dragoslav Janković, Srbija 1918, Sedma sila, Beograd 1968, fq. 244. – 1968, nr. 1-1968, f. 266-268. 2747 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Lutfi Çejku, “Luma nëpër sfi dat e historisë”, Prizren 1997, 294 faqe. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 367-369. 2748 ▼ HALIMI, Mehmet: Dr. Sabile Keçmezi-Basha, Lëvizja Ilegale Patriotike Shqiptare në Kosovë (1945-1947), “Rilindja”, Prishtinë, 1998, 303 faqe. – 2005, nr. 33- 34/2003-2004, f. 359-360. 2749 ▼ HALIMI, Mehmet: Mr. Mehmet Gjoshaj, Dëshmi të të përndjekurve dhe mikpritja çeke 99, Prishtinë, 2005, f. 136. – 2007, nr. 36-2006, f. 367-370. 2750 ▼ HOTI, Izber, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Dega e Historisë, Dritë e re për kryetarin e parë të Shqipërisë etnike, Tribunë shkencore në 115-vjetorine martirizimit të Ymer Prizrenit (12 qershor 1887 – 12 qershor 2002), Prishtinë, 2002, faqe 206. – 2003, nr. 30-2000, f. 284-287. 2751 ▼ HOXHA, Enver: Nelson R. Çabej: Autoktonia shqiptare në studimet gjermane, Prishtinë, 1990. – 1994, nr. 22-1992, f. 184-187. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 447 2752 ▼ HOXHA, Enver: Gjerak Karaiskaj, Pesë mijë vjet fortifi kime në Shqipëri, Tiranë, 1981. – 1995, nr. 23- 1993, f. 191-197. 2753 ▼ HOXHA, Shpresa: Thelimi i punës shkencore. Revista Malësia, Podgoricë, 2009. – 2011, nr. 40-2010, f. 378-379. 2754 ▼ IBRA, Hysen: Ibrahim Koci, Gjenocidi serb në Kosovë në Prag të shekullit XXI, Prishtinë, 2002. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 364-366. 2755 ▼ IBRA, Hysen: Miss Edith Durham, Brenga e Ballkanit dhe vepra të tjera për Shqipërinë dhe shqiptarët, libri ka 584 f. E përgatiti për botim Kudret Isai. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 375-378. 2756 ▼ IBRA, Hysen: Fetnete Ramosaj, Krimet serbe në Kosovë, pa apologji dhe fakte kundër shpifjeve, Prishtinë, 2005. – 2007, nr. 36-2006, f. 362-363. 2757 ▼ IBRA, Hysen: Nuri Dragoj, Eshtrat që akuzojnë, Tiranë, 2006, f. 203. – 2007, nr. 36-2006, f. 370-372. 2758 ▼ ISLAMI, H(ivzi). – ISMAILI, R(exhep).: Dr. Jovan Trifunovski: Kumanovsko-Preševska Crna Gora. Srpski etnografski zbornik SANU, knjiga LXII, Prvo odeljenje Naselja i poreklo stanovništva, knjiga 33, Beograd 1951, 237. – 1969, nr. 2-1969, f. 219-222. 448 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2759 ▼ ISLAMI, Hivzi: Iseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije i njegove uzajamne veze s domovinom, Zbornik, Zavod za migracije i narodnosti, Zagreb 1978, 774. – 1981, nr. X-1980, f. 257-259. 2760 ▼ IVANOVIĆ, R.: Zbornik fi lozofskog fakulteta u Prištini, sv. II, 1964-1965. 1966, nr. 3-1966, f. 251-252. 2761 ▼ JAKA, Ymer: Kasem Biçoku dhe Jup Kastrati, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, bibliografi , 1454-1835. I. Tiranë, Biblioteka Kombëtare, 1997, 460 f. – 2003, nr. 30-2000, f. 271-275. 2762 ▼ KALESHI, Hasan: Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë, vëllimi II, shek. VIII-XV, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Tiranë 1962, str. 410 in 8o . – 1968, nr. 1-1968, f. 254-255. 2763 ▼ KALESHI, Hasan: Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë. Vëllimi III. Shqipëria nën sundimin feudal-ushtarak otoman (1506-1839). Universiteti Shtetëror i Tiranës, 1962, 336, str. In 8. – 1968, nr. 1-1968, f. 254-255. 2764 ▼ KALESHI, Hasan: Kudbu d-Din Muhammad Ahmed An-Dahrawaili Al-Makki, Gazwât al-Gârakisa wa l-Atrâk fi Gamûbi l-Gazire, Manshûrat dâr al-Jamâma li l-banth wa t-argama wa n’-nashr, 1967, ar-Rijad, al-Mamlaka al-Arabija as-Su’ûdija 69+542 f. in 8o . – 1968, nr. 1-1968, f. 256-257. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 449 2765 ▼ KALESHI, Hasan: STAVRI N. Naçi, Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Bushatllive në gjysmën e shekullit të XVIII (1757-1796). Universiteti shtetëror i Tiranës, Instituti i historisë dhe gjuhësisë, Tiranë 1964, po. 340 in 8o . – 1968, nr. 1-1968, f. 260-261. 2766 ▼ KALESHI, Hasan: Gerhard Grimm, Johann Georg von Hahn (1811-1869), Wiesbaden, Otto Harrassowitz 1966, 385 f. 8o (Albanische Forschungen 1. – 1968, nr. 1-1968, f. 261-264. 2767 ▼ KALESHI, Hasan: Boctoчнъie иctoчнъukи пo иctopии нapoдob югo-boctoнцнoй ицентральной европі, Moskva 1964. – 1968, nr. 1-1968, f. 272-273. 2768 ▼ KALESHI, Hasan: Konferenca e parë e studimeve albanologjike. Universiteti Shtetëror i Tiranës, Tiranë 1965, 740 f. in 8o . – 1968, nr. 1-1968, f. 273-275. 2769 ▼ KALESHI, Hasan: Glasnik Muzeja Kosova i Metohije IX (1964), Priština 1965. – 1968, nr. 1-1968, f. 285-288. 2770 ▼ KALESHI, Hasan: Zeitschrift für Balkanologie, Jahrgang, V, Heft 1, Otto Harrassowitz – Wiesbaden 1967. – 1968, nr. 1-1968, f. 288-290. 2771 ▼ KALESHI, Hasan: Südost – Forschungen, Band XXVI, 9. Oldenburg, München 1967. – 1968, nr. 1-1968, f. 290-291. 450 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2772 ▼ KALESHI, Hasan: Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë veriore dhe të mesme në shekullin XVII (Izveštaj o stanju u severnoj i srednjoj Albaniji u XVII veku), Instituti i historisë dhe i gjuhësisë. Tom I (1610-1634), Tiranë 1963, 588 str. 8o ; tom II (1634- 1650), Tiranë 1965, 525 str. in 8o . Izbor, transkripcija, prevod, komentari i beleške: Injaca Zamputi. – 1968, nr. 2-1968, f. 273-275. 2773 ▼ KALESHI, Hasan: Peter Bartl, Die albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unabhängigkeitsbewegung 1878-1912. (Muslimanët shqiptarë në kohën e lëvizjes për pavarësinë kombëtare), Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1968, 208 fq. in 8o (Albanische Forschungen 8). – 1968, nr. 2-1968, f. 275-276. 2774 ▼ KALESHI, Hasan: Selami, Pulaha, Lufta shqiptaroturke në shekullin XV. Burime osmane. Universiteti shtetëror i Tiranës 1968, 426 fq. – 1969, nr. 1-1969, f. 298-300. 2775 ▼ KALESHI, Hasan: Agâh Sirri Levend: Şemsettin Sami, Türk Dil Kurumu Yayinlari: 287, Ankara 1969. – 1969, nr. 1-1969, f. 300-303. 2776 ▼ KALESHI, Hasan: Georges T. Petrovitsch, Scanderbeg (Georges Castriota). Essai de bibliographie Raisonné, Paris 1881. Rishtypur nga Dr. Rudolf Trofenik, München 1967. Parathënja nga Franz Babinger. – 1969, nr. 2-1969, f. 222-223. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 451 2777 ▼ KALESHI, Hasan: Studia Albanica monacensia. In memoriam Georgii Castriotii Scanderbegi 1468- 1968. Dr. Rudolf Trofenik, München 1969, 175. – 1969, nr. 2-1969, f. 227-230. 2778 ▼ KALESHI, Hasan: Dr. Jašar Redžepagić, Razvoj prosvete i školstva albanske narodnosti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918 godine, Zajednica naučnih ustanova Kosova, Priština 1968, 368 pp. in 8o . – 1970, nr. 1-2/1970, f. 326-333. 2779 ▼ KALESHI, Hasan: Beitráge zur Südosteuropa – Forschung. Anlässlich des II. Internationalen Balkanogenkongress in Athen – 7. V – 13. V 1970, Dr. Rudolf Trofenik, Munchen 1970, 210. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 367-349. 2780 ▼ KARJAKDIU, Abdullah: Stavro Skendi, The Albanian national awakening 1878-1912, Princeton Un’versity Pres, Princeton, New Jersey 1967, fq. 489. – 1968, nr. 1-1968, f. 264-265. 2781 ▼ KARJAKDIU, Abdulla: George Nicholas Nasse, The italo-Albanian villiages of southern Italy, National Academy of sciences, Washington D.C. 1964, 81. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 315-317. 2782 ▼ KASUMI, Haki: Prof. Dr. Marenglen Verli, Ekonomia e Kosovës në vargonjtë e politikës jugosllave 1945- 1990, Tiranë, 2000. – 2003, nr 30-2000, f. 288-290. 452 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2783 ▼ KELMENDI, M. A.: Simpoziumi i parë mbi Etnogjenezën e Ilirëvet. – 1965, nr. 2-1965, f. 346-347. 2784 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Luan Malltezi, Qytetet e bregdetit shqiptar gjatë sundimit venedikas 1392-1478 (Aspekte të jetës së tyre). Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 1988, f. 1-277. – 1991, nr. 20-1990, f. 315-320. 2785 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Gjuro Gjurković, Albanija, crte o zemlji i narodu,Sarajevo, Štampa zemaljske štamparije, 1884, f. 1-205. – 1995, nr. 23-1993, f. 199-204. 2786 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Dr. Muhamet Tërnava, Popullsia e Kosovës gjatë shekujve XIV – XVI, Instituti Albanologjik, Prishtinë 1995, f. 490. – 1997, nr. 25- 1995, f. 223-227. 2787 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Shqiptarët në rrjedhat ballkanike, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1996, f. 310. – 1997, nr. 26-1996, f. 217-226. 2788 ▼ LAJÇI, Lulëzim: Esat Bilali, “Shkrime historike”, I (Ngjarje, fytyra dhe shqyrtime), Lezhë, mars, 2002, f. 200. – 2003, nr. 30-2000, f. 291-293. 2789 ▼ LAJÇI, Bashkim: Dr. Riza T. Drishti, “Armët e kryengritësve shqiptarë 1909-1912”. Tiranë 2002. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 389-390. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 453 2790 ▼ MALIQI, Shkëlzen: Dimitrije Bogdanović, Knjiga o Kosovu (Le livre sur la Kosova), Beograd, SANU, 1985. (Traduction française Ymer Jaka). – Prishtina 1986, Recherches albanologiques, 3-1986, p. 240-253. 2791 ▼ MATOSHI, Hysen: Dr. Lush Culaj, Zef Gjidoda – jeta dhe veprimtaria atdhetare, botoi Shoqata për Ndriçimin e Historisë Kombëtare Shqiptare, Prishtinë, 2002, f. 165. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 386-385. 2792 ▼ MATOSHI, Hysen: Kudusi Lama, Kosova dhe Ushtria çlirimtare, botim i autorit, Tiranë, 2005, f. – 2005, nr. 35-2005, f. 414-419. 2793 ▼ MEHDIU, Feti: Lidhja e Prizrenit në dokumente osmane, Prishtinë, 1978, f. 310, in 8o botoi Arkivi i Kosovës. – 1982, nr. XI-1981, f. 293-294. 2794 ▼ MIRDITA, Zef: Georg Stadtmüller, Forschungen zur albanichen Früchgeschichte, Zweite erweiterte Aufgabe. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1966 pp XXX-221. – 1968, nr. 1-1968, f. 249-250. 2795 ▼ MIRDITA, Zef: Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë I – Ilirët dhe Iliria te autorët Antikë, Tiranë, 1965, str. 591. – 1968, nr. 1-1968, f. 250-251. 2796 ▼ MIRDITA, Zef: Aleksandar Stipčević, Bibliografi a illyrica, Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i 454 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Hercegovine, knjiga VI, Centar za balkanološka ispitivanja knj. III, Sarajevo 1967, fq. 5-421. – 1968, nr. 1-1968, f. 251-252. 2797 ▼ MIRDITA, Zef: Josephi Valentini Sj. Acta Albaniae Veneta Saeculorum XIV et XV. Pars Prima: Saeculum XIV complectens. Tomus Primus: Ab inito usque anum MCCCLXXXIV; Panorami Typis Josephi Tosini, Palermo 1967, pp. XIV-303. – 1968, nr. 1-1968, f. 251-253. 2798 ▼ MIRDITA, Zef: Vladimir I. Georgiev, Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Roma, Edizioni dell’ Atenneo, 1966. (Secunda edizione), po. VI-404. Incunabula Graeca Vol. IX. (Centro di studi Micendi). – 1968, nr. 2-1968, f. 263-272. 2799 ▼ MIRDITA, Zef: Josephi Valentini, Sj. Acta Albania e Veneta Saeculorum XIV et XV. Partis I, tomus II. Ab. anne 1384-1396, Mediolani – Typis P.I.M.E. 1968, pp. XIII-387; Partis I, tomus III. Ab. anne 1396-1406, Rudolphe Trofeniko editore – Monaci in Bavaria, 1968 pp. XVI-555; Partis I tomus IV. Ab anno 1396- 1406, Rudolphus Trofenik Monocensis Librarius edebat 1968, pp. 1-135; Partis II, tomus V. Ab. anno 1407-1409, Rudolpho Trofenikio editore. Monaci in Bavaria, pp. XVI-396; Partis II, tomus VI. Ab. anno 1410-1412; Rudolpho Trofenikie editore – Monaci in Bavaria, pp. XI-335. – 1969, nr. 2-1969, f. 224-225. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 455 2800 ▼ MIRDITA, Zef: Dr. Emil Čerškov, Rimljani na Kosovu i Metohiji. Beograd 1969, 139. – 1969, nr. 2-1969, f. 230-231. 2801 ▼ MIRDITA, Zef: Hasan Ceka, Probleme të numizmatikës ilire me një katalog të monetave të pabotueme apo të rralla të Ilirisë së Jugut, Tiranë 1965, IV+165. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 317-323. 2802 ▼ MIRDITA, Zef: Aleksandar Stipčević, Arte degli illiri, Milano 1963 (Edizioni del Millione), IX. XLVII+1-75. – 1972, nr. I-1971, f. 337-339. 2803 ▼ MIRDITA, Zef: I. I. Russu, Illiri. Istoria-Limba si onomastica-romanizarea. Bucuresti 1969 (Biblioteca istorica XVII. Editura Academici Republici Socialiste Romania), pag. 1-302. – 1972, nr. 1-1971, f. 350-351. 2804 ▼ MIRDITA, Zef: Emil Čerškov, Municipum kod So Čanice. Priština-Beograd 1970, pag. 9-89+T I-XXI+4 plane të Municipumit dhe objekteve. – 1972, nr. 1-1971, f. 354-355. 2805 ▼ MIRDITA, Zef: Adriatikca. Praehistorica et antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dicata. Digesserunt V. Mirosavljević (D. Rendić-Miloçević) M. Sulić. Zagrebiae 1970. – 1972, nr. 1-1971, f. 355-358. 2806 ▼ MIRDITA, Zef: Monumentet 1-2 (1971),Tiranë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës- Instututi 456 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE i Monmenteve të Kulturës, Redaksia: Gani Strazimiri(Kryeredaktor), Aleksandar Meksi, Apolion Baçe, Emin Riza, Gjerak Karaiskaj, Neritan Ceka, Selim Islami (Zëv. Redaktori), Stilian Ahami. – 1975, nr. III-1973, f. 231-237. 2807 ▼ MIRDITA, Zef: Monumentet 3 (1971), Tiranë, Ministria e Arsimit dhe e Kulturës – Instituti i Monumenteve të Kulturës. Redaksia: Gani Strazimiri (kryeredaktor), Aleksandër Meksi, Apollon Baçe, Emin Riza, Gjerak Karaiskaj, Neritan Ceka (sekretar), Selim Islami (zëv. Redaktori), Stilian Adhami. – 1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 197-204. 2808 ▼ MIRDITA, Zef: Monumente të arkitekturës në Shqipëri. Instituti i Monumenteve të Kulturës. Materiali i pregatitur nga : Burhan Strazimiri, Hasan Nallbani, Neritan Ceka, Tiranë, 1973. – 1977, nr. IVV/1974-1975, f. 204-207. 2809 ▼ MIRDITA, Zef: Aleksandar Stipçeviq, Iliri,”Školska knjiga”, Zagreb, 1974, 246. -1977, nr. IV-V/1974- 1975, f. 207-216. 2810 ▼ MIRDITA, Zef: Wlodzimierz Pajakowski: Ilirowie, “Illyroi” Illyrii proprie dieti – Siedzibi i historia. Proba rekonstrukciji (Les Illyriens, “Illyrioi” Illyrii proprie dictileux d’habitation et historie. Essai d’une reconstruction), Universytet Im. Adama Mickiewieza W. Pozmania, Seria Historia, Nr. 87. Poznan, 1981, 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 457 pp. 5-291. – Prishtina, Recherches albanologiques. – 1985, nr. 2-1985, p. 313-326. 2811 ▼ MIRDITA, Zef: Wlodzimierz Pajakovski, Ilirowie. – Illyrii proprie dicti. Siedzibi i historia. Proba rekonstrukciji (Ilirët Illyrioi – illyrii proprie dieti. Vendbanimi dhe historia. Përpjekja e një rekonstruksioni) Uniwersytet Im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Historia Nr. 87. Poznań 1981, 5-291. – 1986, nr. 15-1985, f. 353-366. 2812 ▼ MUFAKU, Muhamed: Dr. Antoni Sorjal Abdulsajid, Al Rabita al-Kaumija al-Albanija (Rabitat Prizren al-Albanija) 1878-1881, al- Kahira 1986 (Lidhja shqiptare e Prizrenit) 1878-1881. – 1990, nr. 19-1989, f. 259-263. 2813 ▼ MUHADRI, Bedri: Monumentet e Kosovës – Kosova Monumentsi. – 2009, nr. 38-2008, f. 324-329. 2814 ▼ MUHARREMI, Hivzi: Exhlale Dobruna-Salihu, “Plastika dekorative dhe fi gurative e gurit në Dardani gjatë kohës romake – sepulkrale dhe e kultit 1-2”, Prishtinë, 2003-2005, faqe 1029, tabela 350, harta 4. – 2007, nr. 36-2006, f. 372-379. 2815 ▼ NASI, Lefter: Dr. Xheladin Shala: “Marrëdhëniet shqiptaro-serbe 1912-1918”, Prishtinë, 1990, 366 f. – 1994, nr. 22-1992, f. 179-183. 458 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2816 ▼ NEZIRI, Zymer: Dokumentet tona arkivore për demonstratat e vitit 1968. Ethem Çeku, Demonstratat e vitit 1968 në Arkivin e Kosovës, Prishtinë, <>, 2009, 324 faqe. – 2011, nr. 40-2010, f. 375-377. 2817 ▼ NURKOVIQ, Safet: Hivzi Islami, Popullsia e Kosovës (Studim demografi k), Botim i dytë, Enti i Teksteve dhe Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Prishtinë 1981, fq. 378. – 1985, nr. 14-1984, f. 262-264. 2818 ▼ PERKAJ, Xhoana: Aleksandar Stipçeviq, Simbolet e kultit te ilirët, Rilindja, Prishtinë 1983, 243. – 1985, nr. 14-1984, f. 255-258. 2819 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Zekeria Cana: Lëvizja kombëtare shqiptare në Kosovë 1908-1912, Redaksia e botimeve e OPGBG “Rilindja”, Prishtinë 1979, 378. – 1981, nr. X-1980, f. 259-262. 2820 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Dr. Slavko Gavrilović, Srem od kraja XVII do sredine XVIII veka, Novi Sad, 1979. – 1978, nr. 16-1986, f. 264-266. 2821 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Dr. Ismet Dërmaku: Rilindja Kombëtare Shqiptare dhe Kolonitë Shqiptare të mërgimit në Rumani dhe Bullgari, Prishtinë, 1983. – 1988, nr. 17-1987, f. 319-322. 2822 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Prof. Dr. Ismet Dërmaku, Nikolla N. Naço – Korça (1843-1913) apostull i 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 459 shqiptarizmit, Prishtinë, 2000, f. 433. – 2002, nr. 28- 29/1998-1999, f. 261-263. 2823 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Afrim Imaj, UÇK – Feniksi i lirisë, Tiranë, 2001, fq. 176. – 2003, nr. 31-32/ 2001- 2002, f. 357-363. 2824 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Bedri Halimi: Qëndresa kombëtare në Opojë dhe dëshmorët e saj, Sharr, 2001, fq. 240. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 361-363. 2825 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Dr. Hakif Bajrami, Politika serbe për rikolonizimin e Kosovës me sllavë 1945- 1958, Shtëpia botuese “Era”, Prishtinë, 2002, f. 634. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 379-383. 2826 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Nexhat Ibrahimi: “Islami në trojet iliro-shqiptare gjaë shekujve”, Prishtinë, 1997. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 402-404. 2827 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Gafurr Elshani, Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Dokumente dhe artikuj, botim i tretë, “Zëri i Kosovës”, Prishtinë, 2003, 268. – 2005, nr. 35-2005, f. 411-414. 2828 ▼ PLLANA, Emin: Prof. Dr. Skënder Rizaj: Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet angleze, botoi Arkivi i Kosovës, Prishtinë 1978. – 1979, nr. VIII1978, f. 349-353. 460 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2829 ▼ PLLANA, Emin: Dr. Bojka Sokollova: Albanski Vezraždenski pečat v Bulgarija. BAN – Institut za Balkanistika, Sofi ja 1979, 200. – 1981, nr. X-1980, f. 253-256. 2830 ▼ PULAHA, Selami: Skënder Rizaj, Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, administrimi, ekonomia, shoqëria dhe lëvizja popullore. Prishtinë, 1982, 610 f. – 1991, nr. 20-1990, f. 324-329. 2831 ▼ PURELLKU, Halim: Prof. Dr. Masar Kodra, Shqiptarët e Maqedonisë gjatë Luftës së Dytë Botërore (1939- 1944), Kumanovë 1996, f. 276. – 1997, nr. 26-1996, f. 234-237. 2832 ▼ RAHIMI, Shukri: Shqipëria në vitet e Lidhjes Shqiptare (dokumente arkivash franceze I, 1876- 1879). – 1980, nr. IX-1979, f. 355-353. 2833 ▼ RAHIMI, Shukri: Dr. Gligor Todorovski: Makedonija po ballkanskite vojni, Skopje, 1981. 1983, nr. XII1982, f. 273-276. 2834 ▼ RAHIMI, Shukri: Dr. Ismet Dërmaku: Rilindja Kombëtare Shqiptare dhe Kolonitë shqiptare të mërgimit në Rumani dhe në Bullgari. Botoi Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSAK, Prishtinë 1983. – 1985, nr. 14-1984, f. 251-255. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 461 2835 ▼ RAHIMI, Shukri: Todorovski Gligor, Reformite na golemite sili vo Makedonija 1829-1909, Tom I, II, III, Skopje, 1984, f. 266-271. – 1987, nr. 16-1986, f. 266-271. 2836 ▼ REXHA, Enver: G. F. Williams, Shqiptarët – The Shkypetars, (ribotim), Tiranë, f. 150. – 2003, nr. 31- 32/2001-2002, f. 386-388. 2837 ▼ REXHEPI, Sadri: Vështrim i dr. Tahir Abdylit për Hasan Prishtinën. – 1990, nr. 19-1989, f. 263-265. 2838 ▼ REXHEPI, Sadri: Prof. dr. Iljaz Rexha, Onomastika mesjetare arbane në arealin e Dardanisë, Prishtinë 2007. – 2009, nr. 38-2008, f. 330-332. 2839 ▼ RIZAJ, Skënder: Tayyib M. Gökbilgin, Kanuni sultan Sülejman devri bashlarinda Rumeli eyaleti, livalari, shehir ve kasabalari, Belleten, Türk Tarih Kurumu,, Cilt: XX, Sayi: 78, Ankara, 1956, 5. 247-285. – 1968, nr. 1-1968, f. 257-259. 2840 ▼ RIZAJ, Skënder: Shukri Rahimi: Vilajeti i Kosovës, Prishtinë 1969, 209. – 1970, nr. 1-2/970, f. 338-345. 2841 ▼ RIZAJ, Skënder: Selami Pulaha, Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1845, I,II, Akademia e Shkencave të RP të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 1974. – 1977, nr. IV-V/1974-1975, f. 216-231. 462 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2842 ▼ RIZAJ, Skender: Prof. Dr. Fahir H. Armaoglu: Sijasi Y Tarih 1789-1960, (Ikinci Baski) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayinlari, No 362, Sevinç Matbaasi, Ankara, 1973, 1-819. – 1977, nr. VI-1976, f. 205-208. 2843 ▼ RIZAJ, Skender: Ricau: Türklerin Siyasi Düsturlari, Tercüman 1001 Temel Eser, 81, Istanbul (1976), 1-332. – 1977, nr.VI-1976, f. 208-213. 2844 ▼ RIZAJ, Skënder: Zija Shkodra, Esnafet shqiptare (shekujt XV-XX), Akademia e Shkencave e RP të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 1973, 1-390. – 1978, nr. VII-1977, f. 327-338. 2845 ▼ RIZAJ, Skënder: Savo Brković, O postanku i razvoju crnogorske nacije, Grafički zavod, Titograd 1974, 1-265. – 1978, nr. VII-1977, f. 338-343. 2846 ▼ RIZAJ, Skënder: Kristaq Prifti: Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet osmane 1878-1881, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë 1978, 1-288. – 1979, nr. VIII-1978, f. 343-349. 2847 ▼ RIZAJ, Gazmend: Dr. Aleksandar Matkovski, Kryengritja e Dervish Carës, “Flaka e vëllazërimit” Shkup, 1985, fq. 1-239 (Përkthim nga maqedonishtja). – 1990, nr. 19-1989, f. 253-259. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 463 2848 ▼ RIZVANOLLI, Masar: Dr. Bedrush Shehu, Çështja shqiptare në vitet 30 të shekullit XIX, Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 1990, f. 360. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 398-401. 2849 ▼ SADIKU, Riza: Uran Butka, Gjeniu i kombit, Tiranë , 2000, 527 f. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 368-370. 2850 ▼ SEDAJ, Engjëll: Gasper Djini, Skopsko – Prizrenska biskupija kroz stolječa, KS, Zagreb, 1986, pp. 240. – 1987, nr. 16-1986, f. 263-264. 2851 ▼ SEDAJ, Engjëll: Luigi Marlekaj: Pietro Bogdani e l’Albania del suo tempo, Liantonio editrice S. n. c., Palo del Colle: Bari, 1986, pp. 729. – 1991, nr. 20- 1990, f. 331-334. 2852 ▼ STIPÇEVIQ, Aleksandër: Dritë e re në kulturën ilire të kohës romake. – 1986, nr. 15-1985, f. 369-370. 2853 ▼ SULA, Abdyl: Dy monografi të prof. Dr. Xheladin Gosturanit: “Jakup Ferri dhe lufta për mbrojtjen e Plavës e të Gucisë”, Tiranë 1982; “Ali Ibra dhe Lidhja Shqiptare e Prizrenit”, Tiranë, 1999. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 391-394. 2854 ▼ SHALA Xheladin: Dr. Vuk Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918-1933. – 1980, nr. IX-1979, f. 338-360. 464 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2855 ▼ SHALA, Xheladin: Dr. Lulëzim Lajçi, Studime historike I, Instituti Albanologjik, Prishtinë 2006, f. 384. – 2007, nr. 36-2006, f. 390-391. 2856 ▼ SHALA, Xheladin: Ibrahim Kadriu, Kalorësi i Karadakut, Prishtinë, 2007, f. 525. – 2008, nr. 37- 2007, f. 320-323. 2857 ▼ SHALA, Xheladin: Nuri Dragoj, Shqiptarët dhe grekët, Realitete historike, Tiranë, 2009. – 2011, nr. 40-2010, f. 359-365. 2858 ▼ SHALA, Teuta: Voskopoja përballë shkëlqimit dhe rënies- dy pamjet e një shekulli. Pëllumb Xhufi , “Shekulli i Voskopojës (1669-1769)”, Tiranë, 2010, 463. – 2011, nr. 40-2010, f. 387-388. 2859 ▼ SHATRI, Muhamet: Dr. Desanka Todorović, Jugosllavija i Balkanske države 1918-1923, “Narodna knjiga” dhe Instituti i Historisë Bashkëkohore, Beograd 1979. – 1987, nr. 16-1986, f. 274-276. 2860 ▼ SHATRI, Muhamet: Prof. dr. Ramiz Abdyli, “Lëvizja Kombëtare Shqiptare 1908-1910”, libri I, Prishtinë, 2004, f. 2004, f. 502. – 2005, nr. 35-2005, f. 433-436. 2861 ▼ SHEHU, Bedrush: Skënder Rizaj: Kosova gjatë shekujve XV, XVI dhe XVII, Prishtinë 1982, f. 610. – 1984, nr. XIII-1983, f. 277-282. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 465 2862 ▼ SHEHU, Gjyltekin: Prof. Dr. Veli Veliu, Shqiptarët sipas udhëpërshkruesve freng të shek. XIX, Pejë, “Dukagjini”, f. 263. – 2003, nr. 31-32/2001-2002, f. 395-397. 2863 ▼ SHKURTAJ, Leonora: Naxhije Doçi, “Shpirti i dërmuar – Dhuna serbe ndaj femrës shqiptare në Kosovë” (1997-1999),, Forumi i Gruas i LDK-së, Prishtinë, 2001, 330 faqe. – 2005, nr. 35-2005, f. 419-423. 2864 ▼ TËRNAVA, Muhamet: Stjepan Antoljak, Pomočne istorijske nauke, Kraljevo 1971, 294. – 1974, nr. II1972, f. 350-352. 2865 ▼ UKSHINI, Sylë: “Kisingjeri i Bosforit” arkitekti i politikës turke. Ahmet Davutoglut: “Thellësi strategjike – Pozita ndërkombëtare e Turqisë”, botoi , Logos-A, Shkup, Prishtinë, Tiranë, 2010. – 2011, nr. 40-2010, f. 380-386. 2866 ▼ ZOGAJ, Agim: Prof. Dr. Emine Arifi – Bakalli, “Marrëdhëniet ekonomike shqiptaro- jugosllave 1929-1939”, Instituti i Historisë, Prishtinë, 1997, f. 265. – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 254-255. 466 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE DISKUTIME 2867 ▼ BISLIMI, Daut: Historiografi a e Kosovës mbi antikën (I). (L’historiographie de la Kosova sur l’antiquite). – 1989, nr. 18-1988, f. 301-314. 2868 ▼ CANA, Zekeria: Kryengritja e përgjithshme shqiptare e vitit 1912. (L’insurrection générale albanaise de l’année 1912). – 1980, nr. IX-1979, f. 287-316. 2869 ▼ CANA, Zekeria – RAHIMI, Shukri: Rreth kritikës për librin “Albanci”. (Autour de la critique du livre “Albanci” (Les albanais). – 1986, nr. 15-1985, f. 332-354. 2870 ▼ CANA, Zekeria: Marrëdhëniet serbo-shqiptare 1912- 1915. (Les relations serbo-albanaises 1912-1915). – 1989, nr. 18-1988, f. 277-300. 2871 ▼ HADRI, Flamur: Monografi a e Nikolla Vuliqit për Gjergj Kastriotin-Skënderbeun dhe epokën e tij. (Monographie de Nikola Vulić pour Gjergj KastriotSkënderbeg (Scanderbeg) et son époque). – 1980, nr. IX-1979, f. 317-335. 2872 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Në rrugën e shkencës cvijiçane borgjeze. (Sur le chenin de la science de Cvijić). – 1989, nr. 18-1988, f. 239-275. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 467 2873 ▼ RAHIMI Shukri-CANA, Zekeria: Rreth kritikës për librin “Albanci”. (Autour de la critique du livre “Albanci” (Les albanais). – 1986, nr. 15-1985, f. 332-354. 2874 ▼ REDŽEPAGIĆ, Jašar: O jednom manje poznatom delu Paška Vase- Efendije. – 1966, nr. 3-1966, f. 231-235. 2875 ▼ RIZAJ, Skënder: Vështrim mbi dy artikujt e Bogumil Hrabakut mbi Lidhjen Shqiptare të Prizrenit. – 1980, nr. IX-1979, f. 267-285. 2876 ▼ RIZAJ, Skënder: Anglezi sir Edwin Pears mbi shqiptarët. (Sir Edwin Pears about the Albanians). – 1985, nr. 14-1984, f. 193-223. 2877 ▼ RIZAJ, Teuta: Për Shqipërinë Jugore a Epirin Verior në marrëdhëniet ndërkombëtare (1912-1923). (About Southern Albania or Northern Epirus in European international affairs (1912-1923). – 1984, nr. XIII1983, f. 195-216. 468 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE KRONIKA SHKENCORE 2878 ▼ AGANI, Fehmi: Konferenca e dytë e studimeve albanologjike. – 1968, nr. 1-1968, f. 293-294. 2879 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi VIII Ndër-kombëtar mbi problemet e krijimtarisë provinciale “Religjioni dhe miti si nxitje të plastikës provinciale romake”. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 387391. 2880 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Konferenca e VIII vjetore e Shoqatës së Arkeologëve të Evropës. Selanik (Greqi), 24-29 shtator 2002. – 2008, nr. 37-2007, f. 339-340. 2881 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi XI Instrumenta domestica nga parahistoria deri në antikitetin e vonë, Pulë (Kroaci), 22-26 nëntor 2005. – 2008, nr. 37-2007, f. 342-344. 2882 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi XII Ndërkombëtar Kultivimi i hardhisë së rrushit dhe ullirit prej parahistorisë deri në mesjetë, Pulë (Kroaci), 20- 25 nëntor 2006. – 2008, nr. 37-2007, f. 344-347. 2883 ▼ DOBRUNA-SLIHU, Exhlale: Simpoziumi X Ndërkombëtar mbi artin provincial romak Punëtoritë rajonale të skulpturës: Teknikat stilet ikonografi a. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 469 ARL dhe AIKS në Provansë (Francë), 21-26 maj 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 347-349. 2884 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar i rajonit të Evropës Juglindore Migrimi dhe kulturimi në hapësirën lindore të Mesdheut në kohën helenistike dhe romake. JASI (Rumani), 3-7 tetor 2007. – 2008, nr. 37-2007, f. 350. 2885 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Kongresi II Ndërkombëtar i studimeve klasike, Meksiko Siti (Meksikë), 8-12 shtator 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 347. 2886 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar i rajonit të Evropës Juglindore – Migrimi dhe kulturimi në hapësirën lindore të Mesdheut në kohën helenistike dhe romake, JASI (Rumani), 3-7 tetor 2007. – 2009, nr. 38-2008, f. 343-344. 2887 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Tubimi Ndërkombëtar kushtuar Erwin Pochmarskit, Grac (Austri), 12-14 korrik 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 347. 2888 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Konferenca e XIV e Shoqatës së Arkeologëve të Evropës, Valetë (Maltë), 16-21 shtator 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 348. 2889 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar Rrugët dhe tregtia nga parahistoria deri 470 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE në Mesjetën e Hershme, Pulë (Kroaci), 27-29 nëntor 2008. – 2009, nr. 38-2008, f. 349-351. 2890 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar për artin provincial romak: Roma dhe provincat: modelet dhe përhapja. Meridë (Spanjë), 18-21 maj 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 415-417. 2891 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar: Studimet interdisciplinare për gurin antik. Tarragonë (Spanjë) 8-13 qershor 2009. – 2010, nr. 39- 2009, f. 418-420. 2892 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar: Skulptura sepulkrale e Ilirikut Perëndimor dhe trevave tjera fqinje në kohën e Perandorisë Romake. Split (Kroaci) 27-30 shtator 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 421-423. 2893 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar: Artizanati nga parahistoria deri në Mesjetën e Hershme. Pulë (Kroaci) 25-28 nëntor 2009. – 2010, nr. 39-2009, f. 424-426. 2894 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi Ndërkombëtar i asociacionit ndërkombëtar Sarkofagët romakë. Marburg (Gjermani), 3-8 tetor 2010. – 2011, nr. 40-2010, f. 335-337. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 471 2895 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Simpoziumi XV Ndërkombëtar Banesat dhe banimi nga parahistoria deri në Mesjetën e Hershme. Pulë (Kroaci) 24-27 nëntor 2009. – 2011, nr. 40-2010, f. 338341. 2896 ▼ FERRI, Naser: U shënua 10-vjetori i vdekjes së ilirologut të madh. – 2005, nr. 35-2005, f. 441-444. 2897 ▼ FERRI, Naser: U shënua 80 vjetori i fi llimit të kërkimeve arkeologjike në lokalitetin arkeologjik të Apolonisë. – 2005, nr. 35-2005, f. 445-446. 2898 ▼ FERRI, Naser: Simpoziumi Ndërkombëtar “Kultet dhe besimet gjatë epokave historike”, Pulë (Kroaci), 23-27 nëntor, 2004. – 2005, nr. 35-2005, f. 447-450. 2899 ▼ GOÇI, Ibrahim – MULAKU, Ragip: Ekspedita shkencore-hulumtuese gjatë vitit 1978. – 1979, nr. VIII-1978, f. 357-364. 2900 ▼ HADRI, Ali: Simpoziumi i Prishtinës kushtuar 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. – 1968, nr. 1-1968, f. 296-298. 2901 ▼ HALIMI, Mehmet: Disa të dhëna mbi Ekspeditën shkencore të sezonit pranveror. – 1979, nr. VIII-1978, f. 355-357. 2902 ▼ HALIMI, Mehmet: Folklori shqiptar-rezultate dhe probleme. – 1979, nr. VIII-1978, f. 372-376. 472 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2903 ▼ ISLAMAJ, Shefkije: U mbajt Konferenca Shencore për 100-vjetorin e Lidhjes së Prizrenit. – 1980, nr. VIII-1978, f. 364-368. 2904 ▼ JAKA, Ymer: Simpoziumi Ndërkombëtar për Skënderbeun në Napoli. – 2007, nr. 36-2006, f. 393-399. 2905 ▼ KONGRESI i Tetë i Lidhjes së Komunistëve të Jugosllavisë. – 1965, nr. 2-1965, f. 351. 2906 ▼ MIRDITA, Zef: Kuvendi i parë i studimeve ilire – Tiranë. – 1974, nr. II-1972, f. 157-159. 2907 ▼ MULAKU, Ragip – GOÇI, Ibrahim: Ekspedita shkencore-hulumtuese gjatë vitit 1978. – 1979, nr. VIII-1978, f. 357-364. 2908 ▼ NEZIRI, Zymer: Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Kosova sot”. – 2007, nr. 36-2006, f. 400-402. 2909 ▼ NUHIU, Vejsel: Sesioni i Pestë i Seminarit të Kulturës Shqiptare për të huaj. – 1979, nr. VIII-1978, f. 369-372. 2910 ▼ SESION shkencor në Institutin Albanologjik. – 1970, nr. 1-2/1970, f. 352-354. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 473 PËRVJETOR 2911 ▼ CANA, Zekeria: Dimitrije Tucoviqi (Në 100-vjetorin e lindjes). (Dimitrije Tucović (A l’occosion du centenaire de naissance). – 1982, nr. XI-1981, f. 7-44. 2912 ▼ FETIU, Sadri: Pesëdhjetë vjet përpjekje për studime albanologjike. – Fjalë e mbajtur në mbledhjen jubilare të themelimit të Institutit Albanologjik të Prishtinës. – 2005, nr. 33-34/2003-2004, f. 9-15. 2913 ▼ HAMITI, Sabri: Dr. Ibrahim Rugova – kryetar i Kosovës. – 2007, nr. 36-2006, f. 9-12. 2914 ▼ QOSJA, Rexhep: Dhjetë vjetë të Institutit Albanologjik. – 1979, nr. VIII-1978, f. 7-17. 2915 ▼ SYLA, Fazli: Përvjetor i rëndësishëm në fushën e studimeve albanologjike. – 1988, nr. 17-1987, f. 7-16. 474 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE BIBLIOGRAFI 2916 ▼ BISLIMI, Daut: Bibliografi e punimeve të historisë të publikuara në revistat periodike në Kosovë gjatë viteve 1946-1977. – 1980, nr. IX-1979, f. 361-387. 2917 ▼ BISLIMI, Daut: Bibliografi e punimeve të historisë të publikuara në revistat periodike në Kosovë gjatë viteve 1946-1977. – 1981, nr. X-1980, f. 265-285. 2918 ▼ BISLIMI, Daut: 15 vjet të revistës shkencore Gjurmime albanologjike – 10 vjet seria e shkncave historike. – 1982, nr. XI-1981, f. 295-311. 2919 ▼ BISLIMI, Daut: Punime historike të botuara në periodikun e Kosovës më 1970-1980 (III). – 1983, nr. XII-1982, f. 281-299. 2920 ▼ BISLIMI, Daut: Bibliografi e punimeve historike të botuara në periodikun e Kosovës gjatë viteve 1981- 1983 (IV). – 1986, nr. 15-1985, f. 371-387. 2921 ▼ BISLIMI, Daut: Bibliografi e punimeve historike të botuara në revista periodike në Kosovë gjatë viteve 1984-1988 (V). – 1990, nr. 19-1989, f. 268-300. 2922 ▼ HADRI, Flamur: Bibliografi për Gjergj Kastriotin Skënderbeun dhe epokën e tij. – 1989, nr. 18-1988, f. 319-329. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 475 2923 ▼ HADRI, Flamur: Bibliografi për Skënderbeun dhe epokën e tij. – 2002, nr. 28-29/ 1998-1999, f. 267-294. 2924 ▼ HOTI, Izber: Një bibliografi e autorëve italianë mbi historinë e popullit shqiptarë (1541-1934). – 1989, nr. 18-1988, f. 321-341. 476 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE NEKROLOGJI 2925 ▼ BISLIMI, Daut: Prof. dr. Qamil Gexha (8 shkurt 1934 – 5 shtator 2005). – 2005, nr. 35-2005, f. 451-453. 2926 ▼ CANA, Zekeria: Irina Grigorevna Senkeviç (7. VII. 1930 – 24. XII. 1968). – 1969, nr. 1-1969, f. 309-310. 2927 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Hasan Ceka (1900- 1998). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 304-306. 2928 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Duje RendiçMioçeviq (1916-1993). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 307-309. 2929 ▼ DOBRUNA-SALIHU, Exhlale: Prof. Selim Islami (1923-2001). – 2003, nr. 30-2000, f. 303-305. 2930 ▼ FERRI, Naser: Bajram Koshutani (1955-1996). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 310-311. 2931 ▼ FERRI, Naser: Njerëzit e mëdhenj nuk vdesin – ata jetojnë në veprat e veta. Jarosllav Shashell (1924- 1988). – 2011, nr. 40-2010, f. 389-391. 2932 ▼ FORTINO, Konstante Italo: Zef Skiroi (1905-1984). – 1986, nr. 15-1985, f. 389-391. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 477 2933 ▼ HALIMI, Mehmet: Prof. dr. Sabit Uka (5 nëntor 1920-2 shtator 2006). – 2007, nr. 36-2006, f. 403-406. 2934 ▼ IBRA, Hysen: Jashar Salihu (10.02.1953-17.12.2000). – 2003, nr. 30-2000, f. 306-313. 2935 ▼ KALESHI, Hasan: Dr. Franz Babinger 15. I. 1891 – 23. VI. 1967. – 1968, nr. 2-1968, f. 255-257. 2936 ▼ KORDHA, Hysen: Prof. dr. Ligor Mile (21 janar 1921 – 30 shtator 1995). – 1997, nr. 25-1995, f. 243-244. 2937 ▼ MALLTEZI, Luan: Selami Pulaha personalitet i shquar në fushën e studimeve historike. – 1991, nr. 20-1990, f. 342-346. 2938 ▼ MATOSHI, Hysen: Një jetë kushtuar historiografi së shqiptare. Prof. dr. Zekeria Cana (1934-2009). – 2010, nr. 39-2009, f. 427-430. 2939 ▼ MURATI, Adem: Përkujtim me rastin e njëvjetorit të vdekjes të Hysen Tërpezës. -2003, nr. 31-32/2001- 2002, f. 405-408. 2940 ▼ MURTEZAI, Ekrem: Akademik Fehmi Agani (1932- 1999). – 2002, nr. 28-29/1998-1999, f. 295-300. 2941 ▼ PIRRAKU, Muhamet: Fjala e përmortshme Dr. Flamur Hadri (1955-1999). – 2002, nr. 28-29/1998- 1999, f. 301-303. 478 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 2942 ▼ PUSHKOLLI, Fehmi: Josip Broz Tito (1892-1980). – 1981, nr. X-1980, f. 9-20. 2943 ▼ QOSJA, Rexhep: Akademik Ali Hadri. – 1989, nr. 18- 1988, f. 343-345. 2944 ▼ RIZAJ, Skënder: Mr. Sadullah Brestovci (1933-1979). – 1980, nr. IX-1979, f. 7-10. 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 479 TREGUESI ALFABETIK I AUTORËVE 480 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 481 STUDIME DHE ARTIKUJ A Abdyli, Tahir 2087 Abdyli, Ramiz 2088 Agani, Hilmi 1-5, 1019 Agani, Fehmi 2090 Agolli, Nexhat 1020 Ahmedaja, Ardian 1021 Ahmetaj, Lavdosh 2091 Ahmetaj, Mehmet 6-18, 2092 Ahmeti, Jahir 1022-1027 Ahmeti, Ali M. 1028 Ahmeti, Nuridin 2093-2094 Ajeti, Idriz 19-40 Ajvazi, Shemsi 2095-2096 Alpani Nexhip P. 2097 Aliu, Ali 41-43 Altimari, Françesko 44, 1029 Antoljaku, Stjepan 45, 2098- 2099 Antoni, Lorenc 1030-1032 Arapi, Ina 46 Arifi -Bakalli, Emine 2100- 2105 Asllani, Ramadan 47 Avramovski, Zhivko 2106- 2116 B Badallaj, Imri 48-51 Bajçinca, Isak 52 Bajraktarević, Danilo 53-55 Bajrami, Hakif 2117-2119 Bakalli, Emine 2120-2122 Balaj, Islam 1033 Baliu, Begzad 56-58, 60 Baliu, Begzad – DreshajBaliu, Myrvete 59 Baliu, Begzad – Neziri, Zymer 1034 Bardhi, Mehdi-Mulaku, Latif 61-62 Barjaktarević, Mirko 1035, 2123 Bashota, Sali 63-64 Beci, Bahri 65 Beci, Bahri – Topi, Emira 66 Begolli, Nexhat – Drançolli, Jahja 67 Bejta, Murat 68 Bello, Hasan 2124 Belushi, Antonio 1036 Beqiraj, Xhafer 69 Berani, Shaqir 70-71 Berisha, Latif 72-74 Berisha, Rrustem 75, 1037- 1064 482 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Berisha, Anton 1065-1084 Berisha, Valbona 1085 Berisha, Naim 76-77 Bevapi, Kujtim 78, 1086 Bevington, Gary 79 Blaku, Murat 80-82 Bicaj, Isa 2125 Biçoku, Kasem 2126 Bislimi, Daut 2127-2138 Bogaj, Halil 1087-1090 Bogdani, Ramazan 1091- 1093 Bogdanović, Miloš – Petrović, Aleksandar 2139 Bokshi, Besim 83-85 Boshkoviq-Stulli, Maja 1094 Boshtrakaj-Cani, Kujtime 2140 Bovani, Vlladimir 1095 Božić, Ivan 2141 Brestovci, Sadulla 2142-2151 Brisku, Bahri 1096-1098 Buchholz, Oda 86, 88-89 Buchholz, Oda – Fiedler, Wilfried 87 Buda, Aleks 1099, 2152- 21553 Budimir, Milan 90-92 Bulo, Jorgo 93-94 Butka, Uran 2154-2155 Buzhala, Rrustem 2156-2157 Buturoviq, Gjenana 1100- 1101 Bylykbashi, Zija 2158-2159 Bytyqi, Sali 95-98 Bytyqi, Fadil 2160 C Cacaj-Shushka, Gjystina 99-100 Cana, Zekeria 2161-2173 Canolli, Arsim 1102 Cena, Sabahajdin 101, 1103 Ciachir, Nikolae 2174-2175 Civjan, V. T. 1104 Cukaro, Katarina 102 Culaj, Lush 2176-2187 Cvetkoviq, Vlldimir 1105 Ç Çabej, Eqrem 103-108, 1106 Çepani, Anila 109-110 Çerpja, Adelina 111 Çetta, Anton 1107-1118 Çitaku, Flutura 112 Çubeliq, Tvrtko 1119 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 483 D Daci, Selim 2188-2189 Dalipi, Qerim 2190 Dema, Alma 113 Demiraj, Shaban 114-115 Desnickaja, Agnija V. 116- 119, 1120-1121 Dezhgiu, Muharrem 2191 Dibra, Miaser 1122-1123 Dibra, Pranvera 2192 Dida, Ali 2193 Dobra, Islam 2194 Dobresku, Marius 120 Dobruna-Salihu, Exhlale 2195-2211 Doçi, Rexhep 121-139, 2212- 2213 Doda, Ismail 1124 Dojaka, Abaz 1125 Dodi, Anatas 140-141 Domi, Mahir 142-144 Drançolli, Jahja 145-146, 148-149, 1126, 2214-2226 Drançolli, Jahja – Begolli, Nexhat 147 Dreshaj-Baliu, Myrvete – Baliu, Begzad 150-151 Dreshaj, Sylë 2227 Dulaj, Hasan 152 Dushi, Arbnora 1127-1135 Dushku, Ledia 2228 E Elezi, Shpëtim 153 Eren, Ismail 2229 F Fazliu, Hamdi 2230-2232 Ferri, Naser 1136-1139, 2233-2242 Fetaj-Berisha, Vlora 1140 Fetiu, Sadri 154-158, 1141- 1158 Fetiu, Sefedin 159-165 Fiedler, Wilfried 166-168, 170-173 Fiedler, Wilfried – Buchholc, Oda 169 Fishta, Gjergj 1159 Flahault, François 1160 Fortino, Italo Constante 174- 175 Friedel, Ernesine 1161 G Gaçe, Bardhosh 1162-1163 484 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Galica, Shyqri 176 Gashi, Skënder – Halimi, Mehmet 177 Gashi, Skënder 178-180, 2243-2244 Gashi, Osman 181-182 Gashi, Muharrem 183 Gashi, Musa 1164 Gashi, Ibrahim 2245 Gashi, Sami 2246 Gega, Leontina 1165 Gega-Musa, Leontina 1166- 1174 Gexha, Qamil 2247 Goçi, Ibrahim 184-186 Gojçaj, Mirash 1175 Gostel, Igor 187 Grajçevci, Fadil 188-190 Gut, Agnès 191 Gut (Gyt), Christian 192-193, 2248 Guzzetta, Antonio 194 Gj Gjevori, Mehmet 195 Gjergji, Andromaqi 1176- 1177 Gjikaj, Eldon 196-197 Gjinari, Jorgji 198-199 Gjocaj, Zenun 200-203 Gjokutaj-Shehu, Merita 1178 H Hadri, Ali 2249-2254 Hadri, Flamur 2255-2271 Halilaj, Isa 2272 Halili, Ragip 1179-1182 Halimi, Kadri 1183 Halimi-Statovci, Drita 1184- 1201 Halimi, Mehmet 204-206, 208-222 1202-1203 Halimi, Mehmet – Gashi, Skënder 207 Halimi, Halit 223 Halimi, Abdullah 224 Halimi, Mehdi 225 Halimi, Enis – Shabani, Fahredin 2273-2274 Hamiti, Sabri 226-228 Hamp, Eric 229-235 Haskuka, Esat 1204-1205, 2275-2276 Haxhibrahimi, Maksut 236- 237 Haxhihasani, Qemal 1206- 1207 Haxhiu, Musa A. – Drançolli, 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 485 Jahja 1208 Honko, Lauri 1209 Hoti, Izber 1210, 2277-2278 Hoxha, Hysni 238-239, 1211-1212 Hoxha, Fatbardha 240 Hoxha, Arben 241-249 Hoxha, Sherafedin 2279- 2280 Hoxha, Shpresa 250-251, 2281 Hrabak, Bogumil 2282-2283 Hranjec, Stepan 1213 Hunjak, Đjurđjica 1214 Husaj, Leonora 252 Hysa, Mahmud 253-256, 1215 Hysa, Ylber 2284-2287 Hysa, Enver – Çepani, Anila 257 Hysi, Shyqeri 1216, 2288- 2289 I Ibra, Hysen 2290-2292 Idrizi, Zeqirija 2293 Idrizi, Zeqirija – Shabani, Fahredin 2294 Imeraj, Shkodran 2295 Ipçiu, Nahit 2296-2297 Islamaj, Shefkije 258-259, 261-270 Islamaj, Shefkije – Mulaku, Ragip 260 Islami, Hivzi 1217-1229, 2398-2301 Islami, Selim 2302 Ismaili, Rifat 271 Ismaili, Hilmi 1230 Ismaili, Elez 1231 Ismaili, Fehmi 1232 Ismajli, Rexhep 272-280 Isufaj, Viola-Kastrati – Hyso, Adriana 281 Ivançeviq, Vinko 2303 Ivanisheviq, Milan 2304 Ivanoviq, Radomir 282, 1233 J Jaka, Ymer 283-289, 1234, 2305-2309 Jakopin, Franc 290 Jakupi, Muharrem 291-294 Jakupi, Ali 2310 Jankaj, Fran 1236 Jokl, Norbert 295-296 Jorgo, Kristaq 297 Jovanović, Miljko 298 486 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE K Kaba, Hamit 2311 Kabashi, Emin 299-300 Kadriu, Lumnije 1237-1241 Kaleshi, Hasan 301-303, 2312-2317 Karakaçi, Valbona 304 Karan, Milenko 1242 Kastrati, Jup 305-306 Kastrati – Hyso, Adriana – Isufaj, Viola 307 Kasumi, Haki 2318 Katiçiq, Radoslav 308-310 Keçmezi-Basha, Sabile 2319- 2322 Kelmendi, Ramiz 311 Kelmendi, Tafi l 312-317 Kelmendi, Hasan 318, 1243 Kelmendi, Hasan -Mulaku, Latif 319 Kërnja, Nexhat 320 Kiaramonte, Zef 2323 Knez, Tone 2324-2325 Koci, Akil 1244 Kodra, Masar 2326 Kodra, Klara 321 Kojçini-Uka, Sulltane 2327 Koliqi, Hajrulla 1245-1246 Koneski, Blazhe – NastevaJashari, Olivera -Vidoevski, Bozhidar 322 Kolsi, Xhon 1247 Kordha, Hysen 2328 Korytowska, Anna 323 Kostallari, Androkli 324-328 Kӧstlin, Konrard 1248 Kosumi, Bajram 329 Krasniqi, Mark 330, 1249- 1268 Krasniqi, Bajram 331-338 Krasniqi, Emin 339-340 Krasniqi, Jakup 2329 Krasniqi, Melmi 2330 Kruta, Benjamin 1269 Kryeziu, Resmije: 341-349 Kryeziu, Bahtijar 350 Kurti, Ledri 351 Kuteli, Mirsad 2331 L Lacaj, Henrik 352 Lajçi, Lulëzim 2332-2345 Lajçi, Bashkim 1270-1280, 2346-2347 Lafe, Emil 353-355 Lagji, Klara 356, 357 Lalaj, Ana 2348-2349 Liberacka, Kamila 358 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 487 Lipa, Seit 2350 Lita, Qerim 2351-2352 Loku, Hajdar 1281 Luboteni, Gani 1282-1283 Luetiq, J. 2353-2354 Luku, Esilda 2355-2358 Lushaku, Hillë 2359 LL Lloshi, Xhevat – Thomaj, Jani 359 Lloshi Xhevat 360-361 M Maksutovici, Gelku 2360 Mala, Muhamet 2361 Mansaku, Seit 362 Marquet, Odette 363 Markov, Boris 364-365 Martinoviq, Sreten 2362 Martiri, Ilirian 366 Matkovski, Aleksandar 2363 Matkovski, Gjorgje 2364 Matoshi, Liman 367 Matoshi, Hysen 368-375, 2365 Mehdiu, Feti 376-377, 1284 Mehmetaj, Ahmet 378 Mehmeti, Enver 1285-1288 Mekuli, Hasan 379 Metaj, Iljaz 1289 Mičović, Dragutin 1290 Mihǎesku, Haralambie 380 Mihaloviq, Dushan 381 Mikiq, Gjorgje 2366-2368 Millutinoviq, Branisllav 2369-2370 Mirdita, Zef 2371-2382 Mita, Josif 382 Mitro, Mirela 383 Morina, Adnan 1291 Muhadri, Bedri 2383 Muka, Ali 1292-1296 Muljačić, Žarko 384 Mulaku, Latif 387-397 Mulaku, Latif – Bardhi, Mehdi 385-386 Mulaku, Ragip – Kelmendi, Hasan 398 Mulaku, Ragip 399-403, 405-413 Mulaku, Ragip – Shefkije Islamaj 404 Munishi, Zijadin 414-416 Munishi, Rexhep 1297-1305 Murati, Qemal 417-428 Murati, Adem 2384 Mustafa, Muzafere 1306- 488 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 1326 Myzyri, Hysni 2385 N Nanisheviq, Millan 2386 Nasteva-Jashari, Olivera – Vidoevski Božidar – Koneski Bllaže 429 Nesimi, Remzi 430 Neziri, Zymer 1327-1335, 1337-1339 Neziri, Zymer – Baliu, Begzad 1336 Nova, Koço 1340 Nuhiu, Vejsel 431 Nushi, Pajazit 1341 O Olluri, Adil 432 Onuzi, Afërdita 1342-1344 Osmani, Zihni 433-434 Osmani, Tomor 435-436 P Paci, Evalda 437 Pajakowski, Wladzimiers 2387 Pajaziti, Naser 438-443 Panajoti, Jorgo 1345 Papa, Mirela 444 Papelka, Ndoc 1346-1348 Pavlović, Mihailo 445 Pavlović, Milivoj 446-447, 2388-2389 Peci, Muhamet 448 Peni, Besim 449 Petriq, Niksha 2390 Petrović, Ž. P. 450, 2391 Petrović, Aleksandar – Bogdanović , Miloš 2392- 2393 Pirraku, Muhamet 451-456, 1349-1352, 2394-2413 Pisani, Vittore 457 Pllana, Shefqet 458, 1353- 1364, 2417 Pllana, Emin 2414-2416 Poçi, Spiridhulla 459 Polak, Vaclav 460 Poljak-Plančić, Dubravka 1365 Prenkaj, Marjan 2418-2420 Prifti, Kristaq 2421-2422 Prop, Jakovleviq Vlladimir 1366 Proko-Jazexhiu, Vilma 461 Pulaha, Selami 2423 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 489 Pushka, Asllan 1367 Pupovci, Syrja 1368-1369 Purellku, Halim 2424-2428 Pushkolli, Fehmi 2429 Putanec, Valentin 462 Q Qafl eshi, Enkelena 463 Qafl eshi, Muharrem 2430- 2431 Qerimi, Bajram 1370 Qosja, Rexhep 464-488, 1371 R Raça, Shkëlzen 2432-2435 Rahimi (Rrahimi), Shukri 508, 2436-2444 Raka, Tefi k 2445 Raka, Fadil 489-493 Ramadani, Fehari 2446 Resmja, Elda 494 Rexha, Iljaz 2447-2452 Rexha, Bajram 495 Rexha, Sabri 2453-2459 Rexhaj, Besim 496 Rexhepagiq, Jashar ( Redžepagić, Jašar) 497, 2460-2462 Rexhepi, Fehmi 2463-2464 Riza, Selman 499-500 Rizaj, Skënder 501, 2465- 2479 Rizaj, Gazmend 2480-2484 Rizvanolli, Masar 2485-2489 Rugova, Ibrahim 502-507 Rukiqi, Mehmet 1372 Rushiti, Limon 2490 RR Rrahmani, Kujtim 1373-1374 Rrecaj, Kajtaz 509-516, 1375 S Sadiku, Zeqir 517-522 Sadiku, Albin 1376-1378 Salihu, Exhlale 2491-2493 Samara, Miço 523 Sawicka, Irena 524-525 Scaldaferri, Nicola 1379 Schmaus, Alois 1380-1381 Schwanke, Robert 2494 Sedaj, Engjëll 526-532, 1382-1385, 2495-2498 Sejdiu, Shefki 533-535 Selimi, Yllka 1386 490 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Selimi-Osmani, Edipe 1387 Selmani, Aliriza 2499-2502 Sinani, Shaban 1388 Siqeca, Shpresa 536-537, 1389-1390 Sillajxhiq, Haris 2503 Smaka, Riza 1391 Sitov, Alekaj P. 538-539 Sokoli, Ramadan 1392-1395 Sota, Jani 2504 Spahiu, Seniha 1396 Spahiu, Agim 540-541 Spaturu, Manuela 542 Statovci, Ejup 2505 Statovci, Drita 1397-1410 Stavileci, Masar 543-544 Stipčević, Aleksandar 2506- 2511 Stojančević, Vladimir 545 Stublla, Shefki 1411 Sula (Sulaj), Avdyl 546, 1412, 2512 Sulejmani, Fadil 547-548, 1413-1415 Svane, Gunnar 549 Syla, Fazli 1416-1435 Sh Shabani, Haxhi 550 Shabani, Fahredin 2513- 2514, 2517 Shabani, Fahredin – Halimi, Enis 2515-2516 Shabani, Fahredin – Idrizi, Zeqirja 2518 Shabani, Fejzulla 2519 Shala, Demush 1436-1445 Shala, Xheladin 2520-2543 Shala, Teuta 2544 Shaplo, Dalan 1446 Shatri, Muhamet 2545 Shatro, Bavjola 551 Schwanke, Robert, 552 Sheholli, Bahtir 1447-1457 Shehu, Gjyltekin 2546-2547 Shehu, Bedrush 2548-2553 Shema, Isak 553-555 Šijaković, Milorad 556 Shituni, Spiro 1458 Shkodra, Faik 557, 1459- 1463 Shkurti, Spiro 1464 Shkurtaj, Gjovalin 558 Shpuza, Gazmend 2554-2558 Shukriu, Muhamet 2559 Shukriu-Hoti, Edi 2560-2565 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 491 Shupo, Holta 1465 Shushka, Gjystina 559 Shuteriqi, Dhimitër S. 560- 561, 1466 T Tërnava, Muhamet 2566- 2570 Tirta, Mark 1467-1472 Tole, Vasil 1473-1474 Topi, Emira – Beci, Bahri 562 Treimer, Karl 563, 2571 Tuda, Shpresa 1475 Tuda, Rahmi 1476-1478 Tupja, Edmond 564 Th Thëngjilli, Petrika 2572 Thomaj, Jani – Lloshi, Xhevat 565 Thomaj, Jani 566-567 U Uhlisch, Gerda 568 Uka, Sabit 2573-2578 Ukëgjini, Nikë 2579-2580 Ukhaxhaj, Hasan 569 Ushaku, Ruzhdi 570-575, 1479 V Vaqarri, Sabina 1480 Velianj, Albana 1481 Veliu, Veli 576-587, 1482- 1488 Verli, Marenglen 2581-2585 Veselaj, Nuhi 588-590 Vidishiqi, Bektesh 2587 Vidoeski, Božidar 591 Vidoeski, Božidar – Koneski Blaže – Nasteva-Jashari, Olivera 592 Vinaver, Vuk 2588-2590 Vinca, Nuhi 1489-1499 Vinca, Agim 593-600, 1500 Vinca-Kafexholli, Teuta 601, 1501 Vishko, Ali 2591-2593 Vukanoviq, T. P. 1502 X Xyra, Jonida 602 492 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Xh Xhagolli, Agron 1503-1506 Xhaferaj, Njazi 603-604 Xhaferri, Hajredin 605 Xhamani, Leonard 606 Xhatufa, Osman 1507 Xhemaili, Vebi 2594 Xhemaj, Ukë 1508-1521 Xhiku, Ali 607 Y Yamamoto (Jamamoto), Kazuhiko 1235,1522 Z Zajmi, Abdullah 608, 1523 Zajmi, Yll 609 Zaninović, Martin 2595 Zejnullahu, Adem 1524-1546 Zenelaj, Eqrem 2596-2598 Zeqiri, Mumin 1547-1548 Zirojević, Olga 2599 Zisi, Roland 610 Zotos, Aleksandër 611 Zymberi, Abdulla 612-617 Zh Zhugra, Alvina V. 618 MATERIALE A Abdyli, Ramiz 2600 Adossides C. 2601 Ahmeti, Ali M. 619, 1549 Ahmetaj, Mehmet 620 Ahmeti, Nuridin 2602 Arifi -Bakalli, Emine 2603 Asllani, Ramadan B. 621 B Bajrami, Hakif 2604-2606 Berisha, Ajshe 1550 Bilali, Esat 2607 Bislimi, Daut – Lita, Qerim 2608 Bogaj, Halil 622 Brestovci, Sadulla 2609 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 493 C Cana, Zekeria 2610 Cena, Sabahajdin 623 Christo, Connie – Dodona, Eftim 2611 Ç Çetta, Anton 1551-1554 D Dobruna-Salihu, Exhlale 2612-2613 Doçi, Rexhep 624-625 Dodona, Eftim – Christo, Connie 2614 Drançolli, Jahja 626 F Ferri, Naser 2615 Foniqi, Tahir 1556 G Gashi, Skënder 632 Gashi, Skënder – Halimi, Mehmet 627 Gashi, Skënder – Murati, Qemal 628-631 Goçi, Ibrahim 633-638 Gut, Christian 2616 Gÿorgy, Daniel 2617-2618 Gj Gjonbalaj, Hasan 1557-1558 H Halimi, Mehmet 640, 644 Halimi, Mehmet – Gashi, Skënder 639, 641-643 Hashani, Shaban 2619 Hoti, Izber: 2620 Hoxha, Skënder R. 645 I Ibra, Hysen 2621 Ibrahimi, Ramadan 1559 Islami, Sami 646 J Jaka, Ymer 647 Jankaj, Fran 1560 494 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE K Kadishani, Jetish 1561 Kaleshi, Hasan 2622 Konrumpf, Jurgen Hans 2623 Kordha, Hysen 2624 Krasniqi, Sadik 2625 Krasniqi, Salih 1569 Krasniqi, Haxhi 1570 Kryeziu, Bahtir 648 L Lita, Qerim – Bislimi, Daut 2626 M Maloku, Ahmet 1572 Mehdiu, Feti 2627-2629 Mehmeti, Sadik 2630 Mikiq, Gjorgje 2631 Mufaku, Muhamed 2632 Mulaku, Latif 2633-2634 Mulaku, Ragip 649 Murati, Qemal – Gashi, Skënder 650 N Novak, Novak – Shufl aj, Emilan 2635 O Osmani, Hafezat 1573 P Pederin, Ivan 2636 Pulaha, Selami 2637-2638 Q Qosja, Rexhep 651 R Rizaj, Skënder 2640-2647 Rizaj, Gazmend 2648 Rr Rrecaj, Kajtaz 653 S Sedaj, Engjëll 2649 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 495 Sota, Jani 2650 Sczepański, Wojciech 2651 Sh Shala, Shaqir 654 Shala, Xheladin 2652-2653 Shala, Teuta 2654 Shukriu-Hoti, Edi 2655-2656 Shufl aj, Emilan – Novak, Novak 2635 T Tahiri, Bedri 655 Trajanoski, Todor 656 Tuda, Shpresa 1577-1578 V Vasa, Pashko 2657 Z Zenelaj, Eqrem 2658-2662 Zyberi, Abdullah 657-661 KRITIKA DHE RECENSIONE A Ahmetaj, Mehmet 662-664, 2663 Ajeti, Idiz 665-672 Ahmeti, Jahir 1580-1590 Ahmeti, Nuridin 2764 Arifi -Bakalli, Emine 2665 Abdyli, Ramiz 2666 B Bajrami, Hakif 2667 Baliu, Begzad 673-681, 1591, 2668 Belaj, Ismail 1592-1594 Bello, Pandi 1595 Berisha, Rrustem 682, 1596- 1616 Berisha, Anton 1617-1640 Bislimi, Daut 2669-2684 Boriçi, Hamit 2685 Bovan, Vlladimir 1641-1649 Brestovci, Sadullah 2686- 2689 Brisku, Bahri 1651 Bushi, Florika 683, 1651 496 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Bytyqi, Sali 684-685 Bytyqi, Fadil 2690-2693 C Cana, Zekeria 2694-2704 Cena, Sebahudin 1652 Culaj, Lush 2705-2712 Ç Çami, Muin 2713 Çetta, Anton 1653 Çubeliq, Tvrtko 1654 D Dilaveri, Dilaver 686 Dobruna-Salihu, Exhlale 2714-2715 Doçi, Rexhep 687-695 Doçiqi, Sali 2816 Draga, Nail 1655-1656, 2717-2720 Drançolli, Jahja 696-699, 2721-2724 Dushi, Arbnora 1657-1664 E Elezi, Ismet 1665 F Ferri, Naser 1666-1680, 2725-2738 Fetiu, Sadri 700-701, 1681- 1700, 2739-2742 Fetiu, Sefedin 702 Fiedler, Wilfried 703 G Gaqe, Bardhosh 1701 Gashi, Skënder 704-706, 708-720, 1702 Gashi, Skënder – Halimi, Mehmet 707 Gavazi, Millovan 1703-1704 Gega, Leontina 1705-1713 Gexha, Qamil 2743 Goçi, Ibrahim 721-723 Gostruani, Xheladin 724 Grajçevci, Fadil 725-730 Gj Gjergji, Andromaqi 1714 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 497 Gjocaj, Zenun 731-732 Gjokutaj-Shehu, Merita 1715 Gjoshaj, Mehmet 2744-2745 H Hadri, Ali 2746 Haebler, Claus 733 Hajrizi, Fazli 1716 Halimi, Kadri 1717-1731 Halimi-Statovci, Drita 1732- 1745 Halimi, Mehmet – Gashi, Skënder 735 Halimi, Mehmet 734, 736- 750, 1746-1751, 2747-2749 Hamza, Angjelina 1752 Hoti, Izber 2750 Hoxha, Arben 751-755 Hoxha, Enver 2751-2752 Hoxha, Shpresa 2753 Hysa, Enver 756 Hysenaj, Haki 757 I Ibra, Hysen 2754-2757 Ibrahimi, Ramadan 1753 Islamaj, Shefkije 758-768 Islami, Hivzi 1756-1760, 2759 Islami, Hivzi – Ismajli, Rexhep 1754-1755, 2758 Ismaili, Hilmi 1761 Ismajli, Rexhep 769-776 Ismajli, Rexhep – Islami, Hivzi 1762-1763 Ivanović, R. 777, 2760 J Jaka, Ymer 778-782, 2761 Jakupi, Muharrem 783 Jorgo, Kristaq 784 K Kabashi, Emin 785-786 Kadriu, Iljaz 787 Kadriu, Lumnije 1764-1765 Kadolli, Abdyl 1766-1767 Kaleshi, Hasan 788-789, 1768-1769, 2762-2779 Karjakdiu, Abdullah 790- 792, 2780-2781 Kasoruho, Naxhi 1770 Kasumi, Haki 2782 Kekez, Josip 1771-1775 Kelmendi, Ahmet 793-795 Kelmendi, Tafi l 796 498 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Kelmendi, A. M. 2783 Koci, Akil 1776-1777 Krasniqi, Mark 1778-1787 Krasniqi, Bajram 797-800, 1788 Kryeziu, Resmije 801-802 Kryeziu, Bahtijar 803 Kulinxha-Kadriu, Lumnije 1790 L Lajçi, Lulëzim 2784-2788 Lajçi, Bashkim 1790-1801, 2789 M Maloku, Flamur 1802 Maliqi, Shkëlzen 2790 Martiri, Ilirian 804 Matoshi, Hysen 805-813, 1803, 2791-2792 Mehdiu, Feti 814, 1804, 2793 Mehdiu, Feti – Polisi, Mehdi 815 Mehmeti, Sadik 816 Mehmeti, Enver 1805 Mekaj, Shpresa 1806 Mirdita, Zef 817-818, 2794- 2811 Mufaku, Muhamed 2812 Muhadri, Bedri 2813 Muharremi, Hivzi 2814 Muka, Ali 1807-1808 Mulaku, Latif 819 Mulaku, Latif – Sulejmani, Fadil 820 Mulaku, Ragip 821-828 Munishi, Rexhep 1809-1819 Murati, Qemal 829-835, 1820 Murtezani, Izaim 1821 Mustafa, Myzafere 1822- 1839 N Nasi, Lefter 2815 Nesimi, Remzi 836 Neziri, Zymer 1840-1856, 2816 Nuhiu, Vesel 837-838 Nurkoviq, Safet 2817 O Osmani, Tomor 839 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 499 P Pajaziti, Naser 840 Pandev, Dimitar 841 Parenti, Alessandro 842 Perkaj, Xhoana 2818 Pirraku, Muhamet 843, 2819- 2827 Pllana, Shefqet 1857-1859 Pllana, Emin 2828-2829 Proshiq-Dvoriq, Mirjana 1860 Pulaha, Selami 2830 Pupovci, Syrja 1861-1863 Purellku, Halim 2831 Q Qosja, Rexhep 844 R Rahimi, Shukri 2832-2835 Rexha, Enver 2836 Rexhepi, Sadri 2837-2838 Riza, Shefqet 845 Rizaj, Skënder 846, 2839- 2846 Rizaj, Gazmend 2847 Rizvanolli, Masar 2848 Rr Rrahmani, Kujtim 1864 S Sadiku, Riza 2849 Sadiku, Albin 1865-1866 Samara, Miço 847 Sedaj, Engjëll 848-856, 2850-2851 Selmani, Namik 1867 Sinani, Shaban 1868-1869 Spahiu, Agim 857 Statovci, Drita 1870-1883 Stipçeviq, Aleksandër 2852 Sula, Abdyl 2853 Sulejmani, Fadil – Mulaku, Latif 858 Sulejmani, Fadil 859-860 Syla, Fazli 1884-1897 Sh Shala, Demush 1898-1903 Shala, Xheladin 2854-2857 Shala, Teuta 2858 Shatri, Muhamet 2859-2860 Sheholli, Bahtir 1904-1912 Shehu, Bedrush 2861 500 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Shehu, Gjyltekin 861, 2862 Shkodra, Faik 1913 Shkurtaj, Xhovalin 862 Shkurtaj, Leonora 2863 T Tërnava, Muhmet 2864 Toma, Ndue Zef 863 Treimer, Karl 864 Tuda, Rahmi 1914-1922 U Ukshini, Muhamet 2865 V Vinca, Nuhi 865, 1923-1925 Vinca, Agim 866-870 Vukanović, P. T. 1926 Xh Xhagolli, Agron 1927-1931 Xhemaj, Ukë 1932-1944 Z Zejnullahu, Adem 1945-1963 Zogaj, Agim 2866 KONTRIBUTE B Bajrami, Xhemail 871 Budimir, Milan 872 F Fiedler, Wilfried 873 H Hamiti, Mentor 874 I Ismaili, Rexhep 875 K Krasniqi, Ymer 876 M Mulaku, Latif 877 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 501 P Pavlović, Milivoj 878-879 R Redžepagić, Jašar (Rexhepagiq, Jashar) 880, 881 DISKUTIME B Bislimi, Daut 2867 C Cana, Zekeria 2868, 2970 Cana, Zekiria – Rahimi, Shukri 2969 H Hadri, Flamur 2871 P Pirraku, Muhamet 2872 Pllana, Šefćet 1964 R Rahimi, Shukri – Cana, Zekeria 2873 Redžepagić, Jashar 2874 Rizaj, Skënder 2875-2876 Rizaj, Teuta 2877 KRONIKA SHKENCORE A Agani, Fehmi 882, 2878 Ahmetaj, Mehmet 883-884 Ajvazi, Naire 885 B Bajçinca, Isa 886-887 Baliu, Begzad 888 502 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE C Cana, Zekeria 889 D Dobruna-Salihu, Exhlale 2879-2895 Doçi, Rexhep – Kelmendi, Hasan 890 Doçi, Rexhep 891-892, 1965 Dushi, Arbnora 1966-1971 Draçini, Rrezarta 893 F Ferri, Naser 2896-2898 Fetiu, Sadri 1972 G Gashi, Skënder 894-896 Gega-Musa, Leontina 1973- 1974 Goçi, Ibrahim 899 Goçi, Ibrahim – Mulaku, Ragip 897-898, 1975, 2899 Grajçevci, Fadil 900-901 H Hadri, Ali 2900 Halimi, Mehmet 902-912, 1976, 2901-2902 Halimi-Statovci, Drita 1977 Hoxha, Arben 913 I Ibrahimi, Ramadan 1978- 1979 Islamaj, Shefkije 914-921, 1980, 2903 J Jaka, Ymer 2904 K Kaleshi, Hasan 922 Kelmendi, Ahmet 923 Kelmendi, Hasan – Doçi, Rexhep 924 Kullashi, Sazane 1981 M Mehmeti, Enver 1982 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 503 Mirdita, Zef: 925, 2906 Mulaku, L(atif) – Pllana, Sh(efqet) 926 Mulaku, Ragip – Goçi, Ibrahim 927-928, 1983, 2907 Mulaku, Ragip 929-931 N Neziri, Zymer – Sheholli, Bahtir 1984 Neziri, Zymer 1985-2027, 2908 Nuhiu, Vejsel 932, 2909 P Pajaziti, Naser 933 Pllana, Sh(efqet) – Mulaku, L(atif) 934 R Rugova, Ibrahim 937-938 S Statovci, Drita 2029-2030 Sh Sheholli, Bahtir – Zymeri, Nezir 2031 Sheholli, Bahtir 2032-2036 Z Zejnullahu, Adem 2037-2044 PËRVJETOR A Ajeti, Idriz 940-941 B Bulo, Jorgo 942 C Cana, Zekeria 2911 D Demiraj, Shaban 943 504 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE F Fetiu, Sadri 944-945, 2043, 2912 G Goçi, Ibrahim – Mulaku, Ragip 946 H Halimi, Mehmet – Qosja, Rexhep 947 Hamiti, Sabri 2913 K Kabashi, Emin 949 Krasniqi, Mark 950 M Mulaku, Ragip Goçi, Ibrahim 951 N Nesimi, Remzi 952 Nushi, Pajazit 953-954 Q Qosja, Rexhep 955, 957-958, 2044, 2914 Qosja, Rexhep – Halimi, Mehmet 956 S Stavileci, Masar 961 Syla, Fazli 962, 2045, 2915 Sh Sheholli, Bahtir 2046-2047 Shuteriqi, Dhimitër S. 964 V Vinca, Agim 965 BIBLIOGRAFI B Bardhi, M(ehdi) 966 Bardhi, Mehdi – Halimi, Mehmet 967 Berani, Shaqir 968 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 505 Berisha, Anton 2048 Bislimi, Daut 2916-2921 Bushi-Tamburi, Florika 969 F Fetahu, Emine 2049-2050 Fiedler, W(ilfried) 970 G Goçi, Ibrahim 971-980, 2051 H Hadri, Flamur 2922-2923 Halimi, Mehmet 981-983 Halimi, Mehmet – Bardhi, Mehdi 984 Halimi-Statovci, Drita 2052 Hoti, Izber 2924 S Shema, Isak 985 T Tirta, Mark 2053 NEKROLOGJI A Ajeti, Idriz 986-987 B Baliu, Begzad 988-989 Berisha, Rrustem 2054-2057 Berisha, Anton 2058-2059 Bislimi, Daut 2925 Blaku, Murat 990-991 C Cana, Zekeria 2926 D Dobruna-Salihu, Exhlale 2927-2929 Doçi, Rexhep – Goçi, Ibrahim 992-993 Dushi, Arbnora 2060 F Ferri, Naser 994, 2930-2931 506 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Fetiu, Sadri 2061 Fiedler, Wilfried 995 Fortino, Italo Constance 996, 2932 G Goçi, Ibrahim – Doçi, Rexhep 997-998 Goçi, Ibrahim 999 Grajçevci, Fadil 1000-1001 H Halimi, Mehmet 1002-1004, 2062-2063, 2933 Hamiti, Sabri 1005 Hoxha, Arben 1006 I Ibra, Hysen 2934 J Jaka, Ymer 1007 K Kaleshi, Hasan 1008, 2064, 2935 Koci, Akil 2065 Kordha, Hysen 2936 L Lafe, Emil 1009 Lajçi, Bashkim 2066 M Malltezi, Luan 2937 Matoshi, Hysen 1010, 2938 Mehmeti, Enver 2067 Mulaku, Latif 1011 Munishi, Rexhep 2068 Murati, Adem 2939 Murtezai, Ekrem 2940 N Neziri, Zymer 2069-2078 P Pirraku, Muhamet 2941 Pllana, Shefqet 2079 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 507 Pushkolli, Fehmi 2942 Q Qosja, Rexhep 2943 R Rizaj, Skënder 2944 Rukiqi, Mehmet 2081 S Sedaj, Engjëll 1012-1014 Stipçeviq, Aleksandër 1015 Sh Sheholli, Bahtir 2082-2083 Shema, Isak 1016 Shita, Vehap 1017 Shkodra, Faik 1018 Xh Xhagolli, Agron 2084 Xhemaj, Ukë 2085 Z Zejnullahu, Adem 2086 508 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 509 TREGUESI I TITUJVE (PA AUTORË) 510 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 511 STUDIME A Adem… 2091 R Rezolutë… 498 MATERIALE D Doke…1555 K Këngë pune… 1562 Këngë gyrbeti… 1563 Këngë fëmijësh…. 1564 Këngë të Luftës… 1565 Këngë dhe rite… 1566 Këngë popullore… 1567-1568 L Legjenda dhe balada … 1571 P Përrallëza 1574 R Redaksia 652, 1575, 2639 S Skënderbeu dhe … 1576 V Vajtime 1579 PËRVJETOR L La redaction 948 R Redaksia 959-960 Sh Shtatëdhjetëvjetori… 963 512 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE KRONIKA K Kongresi… 2905 R Redaksia 935-936 S Sesion…939, 2028 NEKROLOGJI R Redaksia…2080 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 513 TREGUESI I EMRAVE 514 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 515 A Ahmeti, Demë 649 Ajeti, Idriz 80 Aleksandri 2600 Aleshi, Andrea 2304, 2386 Alimusa, Nimon 1339 Antoni, Lorenc 1457 Ašik 2460 Asllani, Ali 510, 516, 1375 Ashta, Kolë 531 B Bajroni 556 Bala 1067 Bardhi, Frang 267, 361, 527, 2343, 2495 Bariq, Henri 298 Barleti, Marin 397, 2160 Bastari, Zenel 253 Bashta, Dhimitër 2598 Beçikemi, Marin 626 Belushi, Mikel 1321 Berange 587 Bindi 575, 1137 Bogdani, Pjetër 327, 1385, 1424, 2649, 2649 Boletini, Isa 1040, 2337, 2534 Bolica, M. 408 Bovari, Ema 1346 Breca, Osman 1042 Brestovci, Sadulla 2094 Brënkushi, Grigore 460 Briting, Georg 2636 Buda, Aleks 2169 Budi, Pjetër 260, 352, 404 499, 1079 Bué 1487 Buharia, Vexhi 2328 Buzuku, Gjon 275, 560, 412, 437 C Camaj, Martin 395 Curri, Bajram 1546 Cvijiq, Jovan 1261 Ç Çabej Eqrem 16, 29, 35, 40, 89,108,185, 269, 354, 369, 412, 617, 1153, 1333, 1337, 1423, 1538 Çajupi 43, 291, 557, 578, 587 Çarnojeviq, Arsenije 2473 Çetta Anton 1234, 1080, 1315, 1406, 1425, 1562 516 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE D De Rada, Jeronim 482, 610, 1029, 1357, 1421, Demiraj, Shaban 305 Derallda, Mehmet Pashë 2293 Dozon 1487 Drini, Sulejman 493 Dukagjini, Lekë 1340, 1159, 1368, 1436, 1576 Dura, Abdyl, 2322 E Ekar 1487 Elezoviq, Glisha 319, 398 Ertaylan, Ismail 2452 F Ferri, Jakup 2235 Fishta, Gjergj 268, 270, 329, 374, 530, 1081, 1083, 1132, 1535, 2580 Fitzmaurice, E. 2644 Fonteni, La 577 Frashëri, Abdyl 2451, 2472 Frashëri, Mithat 2154, 2187 Frashëri, Naim 254, 295, 303, 343, 407, 477, 479, 526, 1430, 2316 Frashëri, Sami 301, 409, 2314, 2627 G Garibaldi 2434 Gashi, Halit 1437 Gorchen, G. 2644 Gorki, Maksim 554 Gradashqeviqi, Hysejn 2559 Grillo, Odise 557 Grisha, Shaqir 1334 Gurakuqi, Luigj 74, 337 Gj Gjeçovi 1340 Gjeçovi, Shtjefën Konstandin 1110 Gjika, Albert 2592 Gjonbalaj 1112 Đorđević, Tihomir 1290 Gjuka, Salih 2396, 2407 H Haliti 1567 Hamdi, Ahmet 2632 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 517 Hamza, Halil 1103 Hasime 1251 Haxhihasani, Qemajl 1050, 1467, 1321 Heraclius 578 Hima, Dervish 2273, 2444, 2515, 2631 Homeri 530, 1083 Homeri, Jozef 2481 Hoxha, Nastradin 1115 Hygo, Viktor 572 I Ibrahimi, Ibrahim 2409 J Jamamoto, Kazuhiko 1472 Jeronimi, Shën 532 Johalas, Tito 355 Jokli, Norbert 632 Jonst 2644 K Kacabashi 1072 Kadare, Ismail 281, 307, 338, 348, 551, 1127 Kaleshi, Hasan 2602 Karaxhiq, Vuk 390, 458, 545, 1355 Katalano, Niko 561 Keta, N. 529 Kojčin 2141 Konica, Faik 2611, 2614 Korneu 578 Kral 2443 Krasniqi, Demir 1462 Kristoforidhi, Konstandin 476, 1358 Kruta, Beniamin, 1449 Kryeziu 2155 Kryeziu, Cena Beg 2106 Kujunxhiq 2 Kuka, Oso 1535 Kuteli, Mitrush 255, 594, 601,1026, 1501, 1052, 2336 L Lamartin 283, 287, 2305 Lambertzi, Maxsimilian 1075, 1083, 1334 Lasgushi 293, 368, 371, 494 Liku 251 Llord, Albart 1335 518 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE M Maliqi, Sheh 21 Maloku, Sylë 1530 Marko, Petro 375 Matrënga Lekë 391 Mehmeti, Kurt 1112 Meyer, Gustav 652 Migjeni 297, 344, 345 Mikloshiq, Fran 38 Mioshiq, Koçiq Nikoll 67 Mitko, Thimi 1050, 1422 Mjeda, Ndre 478, 583, 2185 Moisiu, Aleksandër 2597 Mosi, Hil 2359 Muhtari, Ahmet 2441 Muja 1069, 1285 Murko, Mathias 1077 Musa 1527 N Nahtingal, Rajko 290 Naimi 263, 580, 607, 1481 Negovani, Papa Kristo 582 Noli, Fan 1, 93, 463, 465, 2100, 2110 O Odiseu, 1479 Osmani, Arnaut 1443 P Paša, Kodža Sinan 2313 Pasha, Ahmet Xhevdet 2623 Pasha, Arap 1108 Pasha, Esad 2527, 2533 Pasha, Hafi z 1541 Pasha, Riza Hasan 1156 Pasha, Mehmet Ali 1113, 2662 Pasha, Mithat 2479 Pasha, Sinan 2658 Pashiqi 2527 Pejani, Bedri 2603 Podgorica, Jusuf Efendi 2411 Polifeni 1384, 1479 Pogradeci, Lasgush 299, 569, 611, 1073 Prishtina, Hasan 2329, 2409 Prizreni, Ymer 2448, 2559 Prop, Vl. J. 1318 Pukvill 1484 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 519 Q Qemali, Ismail 2658 Qosja, Rexhep 94, 347, 432, 448, 598, 1059 R Rade, Mr 2644 Rama, Sadik 1112 Reis, Osman Piri 2097 Rela, JosipVllahoviq 464 Riza, Selman 252, 413, 491 Rr Rrahmani 1570 Rrustemi, Avni 2520 S Saad 1481 Santori, Francesk A. 1084 Seferi, Idriz 1215, 2464 Simon, Kadarja 454 Skënderbeg 282, 1233 Skënderbeu 245, 285, 288, 381, 397, 1027, 2221, 2222, 2254, 2256, 2257, 2249, 2258, 2259, 2160, 2264, 2268, 2270, 2271, 2309, 2332, 2336, 2343, 2452, 2615, 2654 Skutari, Mikel 306 Sokoli, Ramadan 1305, 1378, 1507 Stanishiq, Mihailo 2651 Statovci, Hysen 453 Stërmilli, Haki 511, 512, 513, 514, 653 Suka,Ibrahim Halit 1539 Sh Shkreli, Azem 96, 97, 1534 Shufl aj, Milan 2345, 2383,2617 T Taglavini, Carlo 34 Tahsini, Hasan 436 Temo, Ibrahim 2517 Tepelena, Ali Pashë 1503, 2581, 2618 Tetova, Tajar 2294, 2518 Tirta, Mark 1034, 1336 Tito 1068, 1298, 1356, 1438, 1567, 2429 520 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Tomeu, leonik Nikoll 67, 147 Topia, Karl 2190 Toptani, Esat Pashë 2438, 2441 Th Thjani, Myrta 1124 U Ulqinaku, Ali Hafi z 456, 550 Urosheviq, Atanasije 649 V Vasa (Vaso), Pashko (Vaso, Pashë- Shkodrani) 586, 2248, 2307, 2659 Veqilharxhi, Naum 353, 559, 651 Vidi, Vilhem Von 2526 Vinca-Tuda, Shpresa 1051 Voca, Beqir 1040 Vuliq, Nikolla 2254 X Xoxa, Jakov 271 Zh Xhuvani, Aleksandër 388, 490 Z Z Zeka, Haxhi 2421 Zogu, Ahmet 2181, 2596 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 521 TREGUESI I VENDEVE 522 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 523 A Albanija 2107, 2392 Anadrini 440, 441 Anamal 17 Anamoravë 2501 Angli 2110 Arbanoni 2450 Arbëresh 1036 Austri 2280, 2446 Austro-Hungari 2366 B Ballkan 170, 359, 565, 1242, 2112, 2458, 2519, 2651, Bare 2587 Berat 1450 Berlin 2420, 2435 Bihor, 2402 Bllacë2410 Bosnë-Hercegovinë 2219, 2503, 2636, Brione 2351 Bruksel 555 Bujan 2512 Bujanovc 24 Bukuresht 2592, 2619 Ç Çamëri 1022, 1432, 2289 Çikatovë 136 D Dacia Mediterranea 2373, 2375 Dalmaci 384 Dardani 2126, 2199, 2200, 2104, 2206, 2208, 2238, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2382, 2493 Deçan 1140, 1259, 2295 Dërven 430 Dibër 2364, 2426, 2427, 2428, 2443, 2488, 2583 Dolenskë 2324 Drenicë 1087, 1088, 1089, 1090, 1107, 1243, 1349, 1536, 1561, 1569, 1559 Drisht 2360, 2635, 2635 Dubrovnik 626, 2303, 2370 Dukagjin 2563 Durrës 2199, 2214, 2215, 2353, 2354, 2524, 2527, 2616 524 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE E Egjipt 2279 Elbasan 78 Entelinë 194 Epir 1473 Evropa Juglindore 423 Evropë 1024, 2469, 2582 F Ferizaj 2384, 2417, 2445 Franc 447, 2389, 26216 Frasnitë 1036 G Galicë 655 Gallap 178 Gllogovc 1228, 1408 Gmicë 625 Gollak 415, 4161460 Gorë 180 Greqi 2218, 2432, 2435 Guci 4, 620, 1028, 1549, 1552, 1557, 1558 N Nikaj 621 Gj Gjakovë 3, 77,1113, 2114, 2115 Gjermani 2113 Gjilan 54, 69, 2499 Gjirokastër 1454, 2288 H Hagë 2337 Harvard 2611 Has 49, 654, 660 Has i Prizrenit 1258, 1291 Himarë 1163 Hot 18 I Illyricum 446, 447, 2388, 2389 Istog 658, 1508 Istri 25 Itali 102, 2109, 2114, 2115, 2116, 2323, 2335, 2357 Itali e Jugut 1036 J Janinë 2281 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 525 Janjevë 2476 Jeni Pazar 2368 Jugosllavi 379, 469, 1030, 1262, 1300, 2120, 2327 Junik 2180 K Kaçanik 47, 489, 1281, 1297, 1510 Kalabri 137 Kamenicë 1459, 1460 Karadak 217, 219, 220, 221, 1410, 2134 Kastrec 2563 Kelmend 1335 Këllëznë 495 Kërçovë 627, 650, 2424 Klinë 70, 71 Konjushë 659 Korçë 2660 Kosovë 19, 23, 27, 28, 31, 53, 55, 56, 78, 81, 82, 124, 126, 135, 323, 330, 392, 394, 451, 452599, 1056, 1093, 1123, 1138, 1158, 1164, 1180, 1181, 1182, 1183, 1185, 1186,1187,1217, 1218, 1220, 1222, 1226, 1249, 1250, 1252, 1257, 1295, 1306, 1344, 1350, 1360, 1461, 1509, 1520, 1523, 1548, 1551, 2093, 2111, 2117, 2129, 2176, 2177, 2182, 2196, 2202, 2203, 2205, 2207, 2209, 2210, 2213, 2223, 2225, 2266, 2278, 2287, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2318, 2320, 2334, 2338, 2341, 2343, 2348, 2349, 2371, 2399, 2400, 2401, 2405, 24132415, 2419, 2420, 2423, 2427, 2450, 2451, 2465, 2473, 2486, 2492, 2500, 2505, 2535, 2543, 2567, 2569, 2585, 2613, 2647 Krajë 408 Kratovë 2466, 2640 Kroaci 2511 Kukës 233, 2114, 2115 Kumanovë 2137 L Labëri 1498 Lezhë 2188, 2189, 2353, 2354 Ljare 1236 Londër 2483, 2530 526 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Lugu i Baranit, 1255 Lushnjë 2179, 2521 Ll Llap 533, 535, 1108, 1107, 1448, 2564 Llapi i Epërm 1559 Llapushë 121, 1556 Llugaxhi 648 M Malësi 1177 Malësi e Mbishkodrës 2122 Malësi e Plavës 1549 Malësi e Sharit të Tetovës 547, 548 Malësi e Tetovës 1409, 1413, 1414, 1415, 1573 Malësi e Madhe 1144 Mali i Zi 15, 615, 1154, 1184, 2092, 2125, 2226- 2227, 2229, 2623, 2661 Manastir 256, 274, 487, 552, 2385, 2443, 2591, 2610, 2629 Maqedoni 1231, 1295, 2286, 2351, 2516, 2594 Maqedoni e Veriut 272 Maqedoni Perëndimore 2425 Mat 2441 Mazrek 657 Metohi 2465 Mëhalla e Muhaxhirëve 1411 Mirditë 2522 Mitrovicë 1136, 1347, 2330 Mjak 206 Moravë 178 Moravë e Epërme 208, 209, 210, 2130 Moravë e Poshtme 205, 1460 Mukë 2132 Myzeqe 2650 N Nahia e Altun Ilisë 2637 Nish 2451 Novi Pazar 2367 Novo Brd 2466, 2640 Novo Mesto 2325 Novosellë 1191 O Opojë 442, 443, 612, 1031, 2430, 2431 Opojë e Gorës 1511 Ӧsterreich-Ungarn 2494 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 527 P Padovë 148 Paris 2091, 2358 Pashtrik 2625 Pejë 658, 2330, 2342, 2344, 2404, 2421, 2475, 2676 Peshter 62, 385, 386 Plane 659 Plavë 4, 620,1028, 1558 Podgoricë 2411 Podgur 2227 Podguri i Pejës 1512 Pollog 2201 Prespë 433, 434, 1165 Preshevë 24 Prishtinë 149, 289, 377, 1411, 2277, 2478 Prizren 233, 367, 660, 661,1041, 1050, 1204, 1205, 2470, 2474, 2096, 2272, 2275, 2276, 2320, 2367, 2368, 2394, 2394, 2396, 2418, 2470, 2474, 2513, 2546, 2599, 2643, 2645 R Radoniq 645 Raguzë 626, 2214, 2220, 2303 Rahovec 623, 2212 Rakosh 645 Rashkë 450, 2391 Ratkoc 439 Rekë e Epërme 426 Rogaçicë 648 Rogovë 654 Rugovë 1223, 1272, 1339 Rumani 2360 Rr Rrafshi i Dukagjinit 1339, 2423 S Salonë 2595 Sanxhak 2367, 2368 Sanxhaku i Dibrës 2629 Sanxhaku i Dukagjinit-Hasi 2638 Sanxhaku i Nishit 2415, 2573, 2574, 2576, 2577 Sanxhaku i Vuçitërnës 2482 Serbi 178, 2172, 2174, 2175, 2401, 2441, 2537, 2621, 2661 Serbi e Jugut 272 528 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Serbi e Vjetër 2606 Skopje 2466, 2640 Smirë 2565 Spanjë 2486 Split 2304, 2386 Stamboll 302, 2315, 2595 Stara Srbija 2290 Strugë 656, 1475, 1477, 1489, 1490, 1492, 1493, 1578 Stubëll e Epërme 1196 Suharekë 2563 Svetigrad 2099 Sh Shalë e Bajgorës 1537, 2587 Shar 1191 Shën Konstandinë 1036 Shën Stefan 2468, 2640 Shkodër 435, 1541, 2105, 2339, 2540, 2555, 2579, 2642 Shkup 2135, 2137, 2352, 2395, 2398 Shqipëri 1021, 1505, 2097, 2100, 2104, 2108, 2110, 2111, 2116, 2120, 2121, 2124, 2178, 2180, 2183, 2230, 2331, 2355, 2358, 2393, 2397, 2403, 2407, 2503, 2504, 2523, 2525, 2528, 2532, 2545, 2548, 2558, 2586, 2588, 2594, 2620, 2636 Shqipëri Jugore 2553 Shqipëri Mesjetare 2284 Shqipëri e Veriut 1338, 2623 Shqypni 586, 1488 Shteti Ilir 2302 Shtip 2451 Shum 1477 T Tanishec 206 Tepelenë 1022 Tiranë 1092 Titograd 1177 Tivar 2634 Tropojë 546 Trošan 2460 Tuhin 418, 627, 650 Turiçevc 318 Turqi 2118, 2502, 2657 U Ulqin 495, 570,1053, 1096, 1532 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 529 V Velesht 1477, 1478 Venedik 148, 2369 Versaj 2177, 2184 Vërmicë 661 Vilajeti i Kosovës 2479, 2489 Vilajeti i Manastirit 2628 Vlorë 1162, 2600 Vrella e Burimit 2612 Vuçitërn 399, 400, 2415, 2599 Veriu 401, 403 Vushtrri 2453, 2454, 2456, 2457 Vuthaj 619, 1112 Z Zym 1065 Zh Zhupë 179 Zhur 48 530 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 531 Përmbajtja Parathënie……………………………………………………………………………..5 Recension……………………………………………………………………………..7 Seria e shkencave fi lologjike…………………………………………………..9 Seria folklor dhe etnologji……………………………………………………163 Seria e shkencave historike…………………………………………………331 Treguesi i autorëve………………………………………………………………479 Treguesi i titujve (pa autorë)……………………………………………….509 Treguesi i emrave……………………………………………………………….513 Treguesi i vendeve………………………………………………………………521 532 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE Prishtinë, 2014 Emine Fetahu – Abdixhiku Kopertina dhe realizimi kompjuterik Besmir Abdixhiku Korrektore Autorja Madhësia: 33 tabakë shtypi Formati: 14 x 20 cm Shtypshkronja “KGT” 1962-2012 BIBLIOGRAFI 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE INSTITUTI ALBANOLOGJIK 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE | 533 534 | 50 VJET GJURMIME ALBANOLOGJIKE